jier lyn Fyftich G Nieuws PLAATSELIJK SoleX i Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek van en Fa. Gebr. Bomkema .Volgens politie-verordening zijn BMW Wasautomaten Radio HINGST 4 angszij FA. WFSTFRHWS Auto-ieihuui* met en zonder chauffeur (All-risk verz.) ia Visser 4% Kki. 1 fiAÏF VANDFRWFRF MFMF OF EOFR Hl I -9 l-y SIEMOMSMA WORKUM TELC5151-232 hHk Teii'f-adm- °5151-460’ Gir°865699 AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT ggg O HUNIA’S DRUKKERIJ DONDERDAG 29 SEPT. 1966 NO. 38 89ste JAARGANG naar een goed adres LAAT UW ADRES VOOR; en zelfs ■i1 Voor een goede NAAIMACHINE 0-2 0-2 Het zangkoortje van een van de scholen gaf verschillende nummer tjes ten beste, al met al een geslaag de avond. wat gewaardeerd Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS de de te 0-2 1-1 0-2 1-1 1 1 2-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 'f Door uitbreiding van de koninklij ke familie met prins Claus kwam er een nijpend ruimtegebrek op het koninklijk podium. Een aantal ze- tesl .eerste rang’ bracht uitkomst Kampioen IA Margaretha 38 van L Hylkema Heidenschap; 1B Land man 163 van M Ketelaar Nijhui- zum; IC Bontje 3 van A Bouma, Parrega; 2 Jitske 20 van A J Loot sma Workum; 2 Dieuwke 58 van G Stellingwerf Ferwoude; 2 Mar garetha 39 van D Hylkema Heiden, schap, 3 Klazina 80 van H Hylkema Heidenschap; 3 Aafke 29 van W Castelein Nijhuizum; 3 Emma’s Ma rie van G P van Wieren Nijhuizum Merk 27 28 Telefoon 358 KALVERKEURING WORKUM Uitslag van de keuring van de kalverfokclub ,De Takomsl.’ gehouden te Workum op woensdag 21 september jl. Rubriek 1 hokkelingen: (geb. vanaf 1 okt. 1964 cot 1-5-65) kear litten. sa: aan: Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post j 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling LM.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Rubriek 3: Koekalveren geboren vanaf 15-1-66 tot 1-5-66: Reserve kampioen 1 A Clazina 84 van L Hylkema Heidenschap; 1B Margaretha 40 van D Hylkema Hei denschap; IC Clazina 83 van H Hyl kema Heidenschap; 1 Piet 332 van S H Dijkstra Workum; 3 Emma Marie 6 van G P van Wieren Nij huizum; 3 Kroontje 32 van A Bok ma Workum tevens eerste prijs voor voorbrengen en toilletteren Rubriek 2: Koekalveren, geboren vanaf 1-10-65 tot 15-1-66 Kampioen IA Jantje 50 van M Ke telaar Nijhuizum; 1B Baaije 143 van J E Dijkstra Workum; IC Griet 20 van A J Lootsma Workum; 1 Bontje 4 van A Bouma Parrega; 2 Dieuwke 70 van G Stellingwerf Ferwoude; 3 Jantje 23 van L Fol- kertsma Workum; 3 Hinke 74 van W T Castelein Nijhuizum RODE KRUIS WORKUM Vrijdagavond keerde de Rode Kruisboot Henri Dinant’ met chronische zieken uit Friesland van een weektocht terug in Sneek waar hun een gezellige avond ge boden werd. De Sneker Skotsploeg gaf een uitvoering aan de kade. De Wellfare bracht een verrassing. Workumer kinderen van de kleuter en lagere scholen hadden cadeau tjes voor de zieken gemaakt o.a. asbakjes, vaasjes, herinneringsai- bums met reisbeschrijving. Onder leiding van hun onderwijzeressen mochten twee kinderen van elke school als afgevaardigden de ca deautjes aanbieden wat door de zieken ten zeerste werd.. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar SLIJTER I de bewoners aan de hoofdstraat ver plicht, ieder voor zoover het door hem bewoonde pand strekt, ^iet telkens weer opgroeiende gras en andere gewassen tusschen de stee nen weg te krabben, en dat op hoopjes in de goot te leggen, waar het dan eenige dagen als straat- versiering blijft liggen. Meermalen heeft men zich afgevraagd of daar in, n.l. de straat grasloos te doen zijn, niet op andere wijze kan wor den voorzien. Om de fraaiheid be hoeft de toestand zooals die nu is niet te worden gehandhaafd, ’t Maakt dunkt mij voor vreemdelin gen niet zoo’n interessanten indruk hier en daar langs de weg een troep je jongens of meisjes of vrouwen te zien zitten, bezig met gras van tusschen de steenen te krabben. Een enkele maal zal men misschien kunnen hooren: ,och, och typisch dat straatwieden hier in Workum’, om dan glimlachend verder te gaan ’t Is dan ook wel uit de oude doos! De vraag heeft zich aan mij opge. drongen of er niet een beter, een afdoender middel bestaat, om te verhinderen dat de straat meer op een grasveld dan wel op een met steenen bevloerde oppervlakte ge lijkt?’ Ja, de skriuwer fan dit ynstjür- de stik hie doe net tinke kinnen, dat, it krekt op ’e kop óf fyftich jier duorje soe ear ’t de Warku- mers üntslein waerden fan de plicht, om de strjitten ,gras- en on kruid vrij’ te houden.’ Hjir is grif wol fan tapassing: ,Lang gewacht en stil gezwegen, Nie gedacht en toch gekregen.’ Workum. De voorbereidende werkzaamheden voor de alhier te Baenspaed 3 TEL. 406 Namens het Rode Kruis en zie- kken hartelijk dank aan onderwijze ressen en onderwijzers, eerw. zus ters, kinderen, chauffeurs die hun auto beschikbaar stelden, en ver der allen die deze avond tot een onvergetelijke hebben gemaakt voor de chronische zieken. De negende oktober 1963 was een prachtige herfstdag; een vrolijke dag voor het Italiaanse dorp Lon- garone. Het was een goed jaar geweest: nieuwe fabrieken waren gesticht; steeds meer toeristen waren ge komen om de nieuwe stuwdam te bezichtigen. In de talrijke restaurants werd de oude vriendschap hernieuwd. De grote stuwdam echter wierp enkele schaduwen op de algemene vrolijkheid. Maar bijna niemand nam het dreigende gevaar serieus. Maar toen - het was 22.39 uur - stortte een groot deel van de berg die het stuwmeer omsloot, naar be neden. Weinige minuten later was het voorspoedige dorp vernietigd en de bewoners in dood en verderf ten onder gegaan. De Here Jezus heeft voorzegd: ,Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn: etende en drinkende, huwende en ten huwe lijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zonvloed kwam en hen allen wegnam.’ Dan is de tijd voorbij waarin God de mensen genade kan bewij zen. Met het oog op die tijd zegt Bijbel: ,Het is vreselijk om in handen van de levende God vallen’. Daarom vragen wij u nu nog, in de naam van de Here Jezus Chris tus: Laat u met God verzoenen. H DAMCLUB O.G. Eerste klas: C Buma-L Wynia Sj Folkertsma-P Buma Jac van der Meer-W Wink W Rusticus-A Buma Tweede klas: M Hiemstra-M van der Weide 0-2 J Smid-J Dijkstra 0-2 A Folkertsma-D van der Meer 0-2 D Mulder-G Vlas B Visser-G Bruinsma Derde klas: A van Dijk-P Couperus S P Couperus.R Dijkstra S Couperus-G Slootjes J Hiemstra-W Wouda J Folkerts-P Nauta J de Lange-Kooyenga T Wouda-G Haitsma INGEZONDEN HEBT U WEL EENS GEHOORD? Hebt u wel eens van de Vereni ging voor Vrouwelijke Hulpverle ning gehoord? .Na de tweede wereldoorlog wil de men over de hele provincie een samenwerking van de verschillende vrouwenverenigingen tot stand bren gen. Zo kwam de Vrouwelijke •Hulpverlening tot stand, met co- mité’s over de heie provincie ver spreid. Workum bezit ook zo’n comité. Uit alle Workumse vrouwenvereni gingen heeft één lid zitting in her V.H.V. comité; benevens de wijk, verpleegster en de burgemeesters vrouw. Wat doet nu de V.H.V.Haar be langrijkste taak is het organiseren van de vakantieweken voor huis vrouwen, maar ook voor bejaarden bejaarde echtparen en invaliden. Met dit werk doet de V.H.V. bui tengewoon veel goed. Hebt u wel eens een vermoeide Workumse huis vrouw gesproken, die na een va kantieweek van de V.H.V. weer heerlijk uitgerust thuiskwam? Ieder jaar kollekteerd het comi té Workum voor deze vakantiewe ken. Dit jaar met een lijstkollekte van 3 tot 10 oktober. Tekent u vooral royaal in. Bedenk wat een goed werk u hiermee doet; voor mensen uit uw eigen stad, ja misschien voor mensen uit uw ei gen straat. Noard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 houden Anti-Alcoholtentoonstel ling vorderen al aardig, dank zij de werkzaamheid van de daarmede belaste commissie. Het plan is de Tentoonstelling te houden op 12, 13 en 14 Sept, a.s.’ Ik kom der letter noch wol op werom. .Workum. Wanneer een hande laar gelegenheid heeft groote kwan turns af te leveren van zeker pro duct, en deze machinaal verkregen kunnen worden, dan is het zaak dat hij daarvoor eene goede en doei matige machine aanschaft. Van de ze meening was ook de groentenan delaar C. A. Dijkstra alhier, die voor export een belangrijke hoe veelheid snijbonen dacht in te leg gen. Hij droeg den heer Joh. Bij- voets, koperslager alhier op, eene machine te construeeren, welke aan de gestelde eischen kon vol doen. Dezer dagen hebben wij de machine in werking gezien, en ons verbaasd over de vindingrijk heid van den vervaardiger. Wan neer de kru kéénmaal is rondge draaid. dan heeft de schijf, waar op zich drie messen bevinden, 1200 omwentelingen gemaakt. Per uur worden dan ook niet minder dan 300 pond snijboonen verwerkt. Een mooi stuk werk en voor den ge bruiker een heele tegemoetkoming voor het door hem beoogde doel.’ .Workum. De najaarspaarden* markt was, evenals voorgaande ja ren, niet druk. Een 35 paarden, waaronder 2 veulens, waren aan gevoerd. De prijzen waren betrek kelijk hoog, doch de handel niet erg levendig. Voor werkpaarden werd besteed 250 tot f 450, voor slachtpaarden 90 tot 150 voor veulens 150 tot 250.’ Sa 't wy yn ’e kranten lézen hawwe is de P.T.T. fan doel om yn alle plakken, deis mar ien brieven ensfh. bistelle to Yn 1916 wie it yn Warkum .Brievenbestellingen vangen vrm. 11.45. nam. 5.40 en nam 8.15. Pakketbestèllingen 8.25 vrm. en 5.25 nam. Op Zondag Bestelling Brief- en Pakketpost 7.45 vrm.’ En ta bislüt. .Alles moat in ein ha’, sei Okke, en hy biet in krea- keling troch.’ ,In hantwurk is ’t béste erfpoars- je’ sei de smid, en sette syn wiif oan ’e püster.’ Sa stiet yn de Friso fan 16 sept. 1916. F. Verschijnt éénmaal per week Uitgave: hunia’s drukkerij - workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. f jmJLSS V Sa lang dizze krante bistiet - en dat is al fan 1871 óf - hawwe de ynstjürde stikken jimmerwei in great plak ynnommen. As men it mei bipaelde dingen net lens wie, of men woe it ien of oare under de oandacht bringe fan it gemeen tebistjür, dan wie it de koartste klap en skriuw in stik - of in stik- je hwat dan plak krige under it boppeskrift: .Ingezonden’. Buiten verantwoordelijkheid der Redac tie.’ Sa foun ik yn it léste nümer fan augustus 1916, noch in stikje oer it ,strjitwudzjen.’ Deryn stiet ü.m.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1