Fyftich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS I ^^angszij c xtxscxxxs BMW aï <iu F Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Auto-ver huur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST ta Visser Zn. til I SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DER WERF IJEME DE BOER J. MIEDEMA Spelmoment uit de voetbalwedstrijd Harkemase Boys-Workum (4-2) HU O litl c IIIIHIIHiilllllllllllllllüllHIHIi AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT I V Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent -- x* f i« y FRISO HUNIA’S DRUKKERIJ NO. 39 DONDERDAG 6 OKT. I960 89ste JAARGANG UW ADRES VOOR. 'Foto Friesch Dagblad) met naar een goed adres LAAT DE de v. Z. BMHI S"«X per m.m. per m.m. zich ge- AUTOMOBIELSHOW VAN MERKEN TOYOTA EN ALFA ROMEO WORKUM Van woensdag 28 sep tember tot zaterdagavond 1 okto ber werd er in Garage Speerstra een automobielshow van de merken Toyota en Alfa Romeo gehouden. Deze show werd georganiseerd door Garage Speerstra in samen werking met de Firma Louwman en Parqui, de importeur van deze twee befaamde en bekende automo bleien. de in de Voor een goede NAAIMACHINE Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR VERZORGEN OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 2-0 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 0-2 0-2 2-0 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Wopke Glashouwer, 23 jaar wo nende te Sijbrandaburen en Mar- garetha Fronica Siemonsma, 24 jr wonende te Workum OVERLEDEN: geen DAMNIEUWS WORKUM Eerste klas: J de Vries-S Wiersma L Wijnia-Sj Folkertsma P Buma.C Buma W Wink-W Rusticus Tweede klas: M van der Weide-J Smid J Dijkstra-M Hiemstra G Vlas-A Folkertsma D van der Meer-B Visser G Bruinsma-D Mulder Derde klas: P Couperus-S P Couperus R Dijkstra-A van Dijk W Wouda-S Couperus Tj Folkerts-J Folkerts Joh. Koopen-T Wouda G Haitsma-J de Lange UW Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen SCHIETWEDSTRIJDEN VAN DE RIJKSRESERVE POLITIE WORKUM Onze plaatsgenoot heer Jac. Boersma behaalde Sneek op de districtswedstrijd eerste prijs. In Assen met de ressortwedstrijd de tweede prijs en in Den Haag bij de landelijke wedstrijd de tweede prijs nl. met 56 punten. De hoogste was 57 punten. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 27 september tot en met 3 oktober 1966 Merk 2728 Telefoon 358 De autofabriek die de Alfa Ro meo maakt staat in Milaan, terwijl de Toyota, met een maandelijkse produktie van 50.000 uit Japan wordt ingevoerd. Er waren een veertiental auto’s te bezichtigen, bestaande uit vijf Italiaanse- en 9 Japanse wagens. Als grote trekpleister op deze show was de allernieuwste creatie van het sportmodel van de Alfa Romeo te bewonderen. Vooral deze wagen trok tijdens de showdagen de aandacht der bezoekers. De bloemen, die deze show een feestelijke indruk gaven, waren verzorgd door de firma Grondsma. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER BESTUUR DE KLAMEARE WORKUM In de samenstelling van het bestuur van de Klameare is enige wijziging gekomen. De vol gende personen hebben nu hierin Rijkspolitie de heer Hoekstra hield een lezing over het werk der poli tie in het algemeen. Na deze lezing was er nog gelegenheid voor hel stellen van vragen. Het was een interessante en boeiende avond. Tot slot werd nog gezongen Gezang 180 waarna de presidente sloot dankgebed. Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 urn i zitting: Mr B van Haersma Buma, voorzitter; mevr A Bokma-Haag- sma, secretaresse; J E Dijkstra, penningmeester, M Beetstra, Hofman, mevr. J Lootsma-Fol-i kerts en P A Veldman. De heer Soomers heeft zich be reid verklaard als adviseur voor toneelaangelegenheden dienst te doen. Baenspaed 3 TEL. 406 VERGADERING CPMV WORKUM Na een korte vakantie zijn we 29 sept. jl. weer met volle moed gestart. De leden waren niet geheel in tal, Maar toch meldden zich twee nieuwe leden. De vergadering be gon met het zingen van Psalm 68 vers 10, waarna de pres, voorging in gebed, zij las voor Romeinen 5 en hield daarover een korte medi tatie. J. IJbema, de nieuwe secretares se, las de notulen voor. Hierna kre gen we de verloting. Na de pauze kwam een heel ander onderwerp ter sprake. Postcommandant der 12‘A JARIG JUBILEUM WORKUM De heer G Smidt, chef van het bijkantoor van de Coöp. Centrale Landbouwboekhouding herdacht zaterdag jl. het feit, dat hij 12‘/2 jaar geleden in dienst trad bij het Bijkantoor van de CLB te Dokkum na daarna nog enige tijd verbonden te zijn geweest aan het hoofdkantoor te Leeuwarden was hij de laatste jaren chef van-het kantoor te Workum. De directeur van het hoofdkan toor te Leeuwarden kwam de heer Smidt gelukwensen met het jubi leum en bood hem namens de per soneelsvereniging en namens directie bloemstukken aan. Forliden wike ha ’k al skreaun oer de ,Anti Alcohol Tentoonstel ling’ dy ’t to Warkum haldden waerd op 12, 13 en 14 sept. 1916. Dizze tentoanstelling wie op tou set troch de geheel ünhalders for- iengingen’ of sa ’t men dan sei troch de minsken fan de Blauwe knoop.’ en it iepeningswurd waerd ütsprutsen troch Burgem. Jhr. J. Quarles van Ufford. Dernei wie it wurd oan de foarsitter en der wol ik in diel fan oernimme hwant it jowt üs in aerdich ynsjoch oer dy liid. ,De voorz. der commissie de hr. W H de Vries nam daarop het woord (in de friese taal) met dank voor de blijkbaar getoonde belang stelling van alle rangen en stan den, vergelijkende de toestand van voor 20 jaar - en nu. Toen - een klein begin van 10 leden, na een oproep in ,De Banier’, waarbij de oprichters Ds. van Oostrom Soede en de heer H W de Vries. Sr. (de laatste nog aanwezig) werden her dacht, - thans een bloeiende ver- eeniging van 96 leden en een kin- derbond van 100 leden; De Neder- landsche vereeniging met 35 leden; Het Kruisverbond met 65 leden; en - de Maria - vereeniging met hare 150 leden het record had ge haald. Welk een vooruitgang, doch nog niet genoeg. Toen - was het ver bruik in onze gemeente zoo groot dat de som aan drankverbruik 48000 beliep, - thans gedaald tot f 24000 nog 24000 teveel. Daarom strijd - propaganda, tot het eindstation zou zijn bereikt. n.l. sluiting van de kroeg.’ Oan safier üt it iepeningswurd. Nou 50 jier letter is dêr gans for- oare en by myn witten leau ik net dat der noch ien fan de boppestean de foriengingen bistiet, mar miskien bin ik der mis mei. Wy bliuwe noch efkes by it (aide) nijs üt Warkum. ,Toen de stoomboot Wor- kum-Sneek Dinsdagmorgen voor de spoorbrug te Nijezijl moest wachten sprong een varken over boord. Met veel moeite kreeg men het dier weer op den wal waar Ergens kwam ik een mooi ver haal tegen over Gandhi: u weet wel de man, die de grote leider is ge weest van India, een man van gro te gaven en buitengewone verdien sten. Ondanks zijn hoge positie, reisde hij toch altijd derde klas. Op een dag trof hij in een derde klas coupé een man aan, die buitengewoon onwelwillend droeg, veel lawaai maakte en ie dereen tot last was. Hoewel Gand hi hem vriendelijk verzocht zich wat kalm te houden, blafte hij Gandhi toe: Bemoei je met je ei gen zaken! Even later begon hij luidkeels te zingen: een of ander nationalistisch lied, waarin Gand hi als leider van de natie verheer lijkt werd. Toen op het eerstvolgen de station de trein stopte, stond daar een grote menigte klaar om Gandhi te ontvangen en te huldigen De lastige passagier mérkte toen met wie hij te maken had gehad en haastte zich om zijn verontschul digingen aan te bieden. Daarop zei Gandhi tegen hem: Waarom zingt u eigenlijk mijn lof en doet u met wat ik u vraag? Ja. als je daar eens over na denkt Zo vaak zingen wij de lof van God, in de kerk of buiten de kerk, in een lied dat we zin gen, neuriën, fluiten. zonder dat we de wil doen van Hem, die we in ons lied verheerlijken! Een vreemde, tegenstrijdige zaak, waar over we ons alleen maar kunnen schamen. het dier het op een loopen zette, den naderenden trein tegemoet. Voor men het had kunnen verhin deren was het door den trein over reden en gedood.’ Workum. Zondagavond zijn hier door drie jongelieden ergerlijke bal dadigheden gepleegd. Vooral bij de Coöp. Zuivelfabriek hebben ze leelijk werk verricht. Een electri- sche booglamp is stukgeslagen en een andere beschadigd, en door het openzetten van een kraan van de bak, waarin melk geborgen was, is een groote hoeveelheid melk ver loren gegaan. Bij M. v. d. A., niet ver van de fabriek, werden de rui ten stukgeslagen. Verder nog eeni- ge minder belangrijke streken uit gehaald. De daders, bij de politie bekend, zullen wel gelegenheid krijgen over hun malle streken na te denken.’ Sa stiet it yn de Friso fan 23 sept 1916. Mar wie it nou wol sa slim as deryn skreaun wurdt? Oer it algemien - en dat wie doe sa en is noch sa - wurdt it wolris hwat slim mer makke as ’t yn wierheit is. Hwant as dizze trije mannen yn Ljouwert foar de ,griene tafel’ kom me. (23 nov. 1916) dan luidt de tenlasttelegging; 1 dat zij door mid del van inklimming zich toegang hebben verschaft tot den besloten tuin van den heer J Feikema cn tot de besloten binnenplaats cn ver schillende besloten lokalen in ge bruik bij de coöperatieve zuivel fabriek ,De Goede Verwachting’; maar volgens spreker 2 ieder voor zich in genoemde fa briek met het oogmerk tot weder rechtelijke toeëigening een hoe veelheid melk hebben weggeno men.’ Op 30 nov. is de ütspraek en hja moatte alle trije in wike sitte .we gens huisvredebreuk en diefstal ge pleegd in de nacht van 17 op 18 sept.’ j sj 1 Sa, dat wie dat. En nou ,De vol gende zaak.’ Ja, ja 50 jier lyn moast der noch airis in Warkumer foar 't rjocht. Of de minsken doe oer it algemien ündogensker wiene as nou? Ik soe wier net witte. Yn nije wike .volgende zaak.’ F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1