Fyftich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS S0LEX I I 1 Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek en van iHml angszij Fa. Gebr. Romkema zijn hok te brengen. Fré Boersma scoort 1-0. (Workum-Leeuw. Zwaluwen 4-2) BMW Wasautomaten Radio HINGST 1 E SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 Auto-ver huur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE ta Visser Zn. HAYE VAN DER WERF IJEME DE BOER J- MIEDEMA Merk 2728 Telefoon 358 4 iBOwr Éw-'' 1‘1' Gaasti;i Bz!i (Foto: S. Oosterbaan) DONDERDAG 13 OKT. 196-3 NO. 40 S9ste JAARGANG LAAT jonges of UW ADRES VOOR; F. half uur naar een goed adres I;, OPENING SINT GERTRUDIS HUIS RARE SPRONGEN VAN EEN SCHAAP weduwnaar eerder van 0-2 0-2 October intrede AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Voor een goede NAAIMACHINE Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 uur te OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 wie’ in hiele bulte alderen grif wol sein hawwe: ,Hwat der fan dy bern tolanne komme moat?’ Der is ek hjoed de dei, neat gjin nijs under ’e sinne. RINGRIJDERIJ WORKUM Op de vorige week ge houden Bolle tongersdei te Bols- ward werd een ringrijderij gehou den. Door Workumers werden de volgende prijzen gewonnen: 1 S C Postma; 5 J Speerstra; 6 H Dijk stra; 9 G Kuipers (Heidenschap); 10 W Brink. Het schoonste geheel van Boven lands ras werd gewonnen door S C Postma. GEMEENTE HINDELOOPEN Opgave van de burgerlijke stand over de maand september 1966 GEBOREN Anna, dochter van Siebe Coupe rus en Janneke Boschma OVERLEDEN: Pieter Halbertsma, van Akke de Groot, Antje Weijer. HUWELIJKEN: Hilbert Jan ten Boom en Siet- sche IJkema Arend Poog en Trijntje Hinke Bokma I Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 aantal Groninger fabrieksmeis. ELSPEET Iedereen heeft het erover: Elspeet - polio - dominee. Ouders, die zich zorgen maakten, zouden als ant woord gekregen hebben: ,Wat maak je je toch zorgen, kleingelovige. Als je kind morgen sterft, komt het toch in de hemel’. Volgens deze predikant zou de mens dus een willoos wezen in de handen van de oppermachtige God heid zijn. Alle verantwoordelijk heid voor het heden werd door hem terzijde geschoven: ook de verant woordelijkheid voor de medeleer lingen, dus ook voor wie het school kind naaste in de schoolbank is. Kent deze predikant, kennen zijn gemeenteleden dan het oude, ver haal over Kain en Abel niet, met de onthullende opmerking van Kain: ,Ben ik mijns broeders hoe der?’ Hebben zij nooit in de gelij kenis van de barmhartige Samari taan de kern van het evangelie herkend en schande gesproken over hen, die ,aan de overzijde voorbij gingen?’ De buitenstaanders grijnzen: ,dat is nou christendom: een fris gedoe!’ En wat zeggen wij - medechriste nen? Wij moeten het Vreselijk vin den, dat het evangelie zo kon ver worden, en dat Christus in men sengedachten, de held van de de cadentie kon worden. Wij stellen daartegenover de gezonde en gezonden opdracht van Hem, die ons opdroeg: met elkaar en voorelkaar deze aarde bewoon baar te maken. K- Baenspaed 3 TEL. 406 WORKUM Dat een schaap wel eens rare sprongen kan maken bleek vorige week. De heer D van der Meer wilde een schaap achter om naar zijn woning brengen. Daar toe ging hij met het schaap door Geertsma. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling LM.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Workum, 4 oktober 1966 Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, mr. B. van Haersma Buma DAMCLUB WORKUM Eerste klas: S Wiersma-C Buma 1-1 Sj Folkertsma-J van der Meer 2-0 P Buma.W Rusticus A Buma-W Wink Tweede klas! M Feenstra-J Smid M van der Weide-J Dijkstra A Folkertsma-D Mulder D van der Meer-G Bruinsma G Vlas-B Visser Derde klas: A van Dijk-S P Couperus P Couperus.R Dijkstra G Slootjes-W Wouda J Folkerts-J Hiemstra Derde klas B: joh. Koopen-G Haitsma E Roskam-J de Lange T Wouda-J Westra WORKUM Naar wij vernemen zal het bejaardencentrum St. Gertru- dis donderdag 27 oktober a.s. of ficieel worden geopend. De staatssecretaris van het mini sterie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk zijne excel lentie C. Egas heeft zich bereid verklaard ’s middags om 3 Huize Sint Gertrudis officieel openen. ’s Morgens zal de deken van het dekenaat Sneek de plechtige inze gening van het gebouw verrichten. groot meisjes, niet alleen jes en dienstboden, maar ook jori- gedochters uit hoogere kringen, schijnt aan Engelsche ziekte te lij den. Wie als jongmeisje tegenwoor dig een klokrok (zoo heetten ze immers?) een hoed met een struis veer en laarzen met hakken van ’n decimeter draagt, die is er, naar schatting van de Groninger deern tjes, nog maar half. Er moet een Engelschman bij. Dan pas is het zoo het hoort. Dan pas is men in de mode. Of die Engelscinnan oud of jong, mooi of leelijK, beschaafd of lomp is, doet er niet zoo veel toe. Als men maar een Dick of een Jack of een George of een Edward aan den arm heeft, is de kwaliteit van dien Dick, Jack, George Edward maar bijzaak.’ Hjirüt sjogge wy al wer, dat yn liep. Want het was geen kleinig- de tiid .Doe ’t beppe i. och faem heid, zoo deze arbeiders te keer gingen. Toen de politie kwam, toon den zij daarvoor weinig ontzag te hebben, maar zwaaiden met hun messen. Het duurde wel een Workum. Voor de rechtbank te Leeuwarden werd Woensdag de volgende zaak behandeld: A. A. al hier had kalveren gekocht voor 20. Beklaagde B. B. had deze ook willen hebben en had er 18 voor geboden. Toen eerstgenoemde deze in den avond van 18 Juni op de boot naar Sneek bracht, ontmoet te hij daar beklaagde. Het praatje begon over de kalverenverkoop en bekl. zei tegen A: zulke menschen als jij moest men de nek omdraai en Van het praatje kwam het tot handtastelijkheden. Bekl. gaf A ’n vuistslag, sloeg hem tegen den grond, ging op hem zitten en kneep hem de keel dicht. Een poosje la tei herhaald», hij deze mishande ling. Bekl. ontkende grootendeels en ze-.de het eerst doer A te zijn aam gevallen. Th. van der Werf en F. Zwaan, die beiden bij de mishande ling aanwezig waren, verklaarden bijna eensluidend als A. Eisch 1 maand gevangenisstraf. ,En de ütspraek bleau in moanne’ .Volgende zaak.’ Workum. Woens dag werd door de rechtbank te Leeuwarden o.a. het volgende be handeld, waarvoor 4 naast elkaar op het bankje moesten komen te zitten. Geen der beschuldigden verschijnt echter. Het zijn de 19-jarige M. v. W., de 19-jarige M. O., de 27-jarige A. O. en de 19-jarige H. v. V., allen ar beiders, de eerstgenoemde te Rottevalle, de andere drie uit Oos- terhout Hun misdrijf is weerspan nigheid, in verdeniging gepleegd, in den avond van 14 Juli. Veldwachter H. van der Zee en zijn collega’s waren ter bescher ming van Jan de Wijs komen opda gen, die met zijn woonschip aan den Stationsweg lag en last van het genoemde viertal had. Dat ging zco ver, dat de Wijs, voor vrouw en kinderen .beducht, naar de politie voor de veldwachters victory kon den roepen. Eisch tegen W 3 weken tegen de andere drie 1 week geven genisstraf. Bij dezelfde gelegenheid vroeg de politie de assistentie van H. Ro bijns. Deze voldeed aan het ver zoek, maar moest voor zijn bereid vaardigheid boeten. Een medear beider van het viertal uit de vori ge zaak heeft hem mishandeld. Het is W. G., 29 jarig arbeider te Apel doorn. Ook hij is niet ter zitting verschenen. Eisch 7 dagen gevan genisstraf.’ En wy as jonges mar sjonge Workum is een stille stad.’ Doch as men dan dit soarte saken lést, dan wie ’t der dochs sa stil en frédich net as wy mienden. Workum. De heer G. E. Becker sedert 1907 Kapelaan bij de R.K. Gemeente alhier, heeft de benoe ming ontvangen als pastoor op Ame land. Zondag 15 October hoopt ZEerw. zijne intrede aldaar te doen.’ .Een Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Workum HEW fgPlL. Telel. adm. 05151-466, Giro 865699 JT JnJLS*V OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM Het hoofd van het gemeentebe stuur van Workum brengt ter ken nis, dat bij besluit van Gedeputeer de Staten van Friesland, d.d. 27 sept. 1966, Afd. 1. no. 11072, goed keuring is verleend aan het be sluit van burgemeester en wethou ders d.d. 15 augustus 1966, nr. 1719 waarbij in afwijking van het ter plaatse vigerende uitbreidingsplan aan de gemeente Workum vergun ning is verleend voor de bouw van een aardgasontvangststation op het kadastrale perceel sectie A., no. 3847. Bedoeld besluit met de daar bij behorende stukken ligt ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage. 6 ,.i BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 4 tot en met 10 oktober 1966 GEBOREN: Gatze Lolle zoon van Lolle Scha kei en Sytske Osinga Anna Katharina dochter van Jo hannes Meijer en Akke Gerrit je van der Pal Jacob Willem zoon van Eelke Marten van der Zee en Johanna Veronica Christina Bos ONDERTROUWD: Johannes Dingerdis 22 jaar en Jetske Johanna Visser 22 jaar bei den wonende te Workum Obe de Boer 40 jaar wonende te Zurich en Hijlkje Vlas 37 jaar wo nende te Zurich, onlangs te Wor kum GEHUWD: Johannes de Jong 22 jaar wonen de te Heidenschap en Rigtje de Boer 20 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen de steeg van smederij Maar toen hij met ’t dier voorbij ’t huis van de heer D IJntema geko men was kreeg het schaap kuren. Met een fikse sprong ging het door een raam en kwam in de achter kamer terecht. Daar in de kamer vond het dier een mooi plekje on der het TV toestel en ging daar liggen. De heer van der Meer liet het dier daar niet blijven totdat de televisie uitzending begon, maar nam het schaap mee, om het naar

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1