Fyftich jier lyn Erfskip PLAATSELIJK NIEUWS I So«X I i^angszij BMW Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek en van Fa. Gebr. Komkema Auto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Wasautomaten Radio HINGST fa Visser A Zu. Hl II SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 FA. WES7ERHUIS RADIO EN 7ELEVISIE HAYE VAN DERWÏRF IJEME DE BOER J MIEDEMA NV). 41 hlllllllllllllllllllllllllllllllh WARKUMS UW ADRES VOOR: AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT de in- IIUNIA’S DRUKKERIJ DONDERDAG 20 OKT. 1966 S9ste JAARGANG een le- LAAT 3 t naar een goed adres I verordening F. de gelegenheid LEDENVERGADERING S.V.W. WORKUM Op vrijdag 14 oktober n i r 1 i 3 a Voor een goede NAAIMACHINE DAMNIEUWS WORKUM Eerste klas: C Buma-J de Vries S Wiersma-Wijnja W Rusticus-J van der Meer P Buma-A Buma W Wink-Sj Folkertsma Tweede klas: J Smid-B Visser D van der Meer-D Mulder J Dijkstra-G Bruinsma Derde klas: A van Dijk-S Couperus J Folkerts-S P Couperus R Dijkstra-IJ Couperus Vierde klas: J Looyenga-E Roskam Joh. Koopen-J de Lange T Wouda-P Nauta 1-1 1-1 2.0 welkom heten samenvatting en verstoppingen. 3 t t l, s 2-0 0-2 2-0 0-2 1-1 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 t e s niet De cre- ge- OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR o 3 1 1 1 r 3 1 UW VERZORGEN en da- 1-1 2-0 1-1 0-2 2-0 0-2 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 11 tot en met 17 oktober 1966 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Cornells Johannes Maria Clement 26 jaar en Hiltje de Vries 21 jaar beiden wonende te Workum GEHUWD: Roelof van der Hoek 25 jaar wo nende te Ontario Calif ornië) en Pierke Dijkstra 22 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen OPENING HUIZE SINT GERTRUDIS WORKUM Zoals wij reeds vorige week in de Friso hebben meege- Merk 27 28 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 skóge, mar b.g. ek bakkerijen en skuonmakkerijen - en dat docht jin dij - wurde net as sadanich neamd As wy nou dizze cohieren nei- gean, dan sjugge wy, dat der yn sa ’n 15 soarten fan bidriuwen neamd wurde. Apart mei namme wurde ek oanjown houtstekken (opslachplakken fan hout) pakhu- zen en hynstestallen. Net foelen der under de boerebiariuwen, wol it losse lan. Hokker bidriuw fierde doe yn Warkum de boppetoan? Sünder mis kamen de pottebak- kerijen it measte foar. Wy sjugge ek hiel düdlik dat dit bidriuw syn bloeitiid bilibbe yn de twadde nel te fan de 19e ieu mei net minder as 17 ,potterijen’ sa; as se meastal neamd waerden (in rapport üt 1772 wol der op üt dat der 18 wiene, mar dat sil wol in forsin wêze). Yn 1715 wiene der noch ,mar’ 10, mar der komme hieltyd mear by oan ’t plm. 1765 it maksimum fan 17 birikt is. Nei 1785 takket it wer óf, earst stadich (1795:16), letter hurder oan ’t der yn 1805 noch mar 13 en yn 1815 net meaf as 9 yn bi driuw binne. Wy witte, dat der fan dy aide pottebakkerijen noch mar ien oer is. Dochs binne der ek wer in pear nijen by kommen. In bigjin fan nije gloarje? W.T.B. Baenspaed 3 TEL. 406 GESLAAGD WORKUM Aan de U.T.S. te L war den slaagde dezer dagen voor aannemers-cursus de heer T J Beu ker. ,Uit hem zullen stromen van levend water vloeien!’ (Joh. 7 vers 38) Wij allen leven maar éénmaal. Wanneer het voorbij is, kunnen we het niet herhalen. Dat wij be zorgd zijn, om het goed te doen! Er zijn woestijnen waar lange tijd bepaalde stromen ’t best doen maar na wat tijd worden ze opge droogd en alles wordt weer zand. Maar wanneer ze het toch volhou den, dan brengt het water leven en vruchtbaarheid in die dorstige omgeving. Wanneer Jezus in ons leven komt dan wordt ons leven ook zo’n le- vendwekkende stroom, die verkwik king overal brengt. En die dan ein delijk uitmondt in de nieuwe wé reld, waar Gods liefde ons wacht. Maar leven en heerlijkheid wordt op aarde reeds gegeven aan alles rondom. Vruchtbaar wordt ons leven dan pas, als wij in de Heer geloven, zoals de H. Schrift zegt, als wij ons bij Hem willen aansluiten in ons leven. Hij moet de ruimte ont vangen, om ons leven te verlos sen van zonde en ongerechtigheid en Hij moet ons beheersen. .Wie in Mij gelooft,’ zegt de Heer ,uit hem zullen stromen van levend water vloeien.’ ,Bij de Heer wil ik verblijven, Niets zal mij van U verdrijven! Ik wil op Uw rustige wegen gaan leven Dan zult Gij mij troost en vei ligheid geven!’ Pastoor J. H. Janning hield de SVW haar algemene le- denvergadermm café De Zwaan. De presidente mevr. Schaap-Bos- scha kon in haar openingswoord een veertig leden en gaf verder een over de activiteiten van de suppor tersvereniging en de verrichtingen van de diverse afdelingen in het afgelopen jaar. De penningmeester kon dit boekjaar met een klein voordelig saldo afsluiten, doch de heer Schaap kon voor het eerst in zijn zesjarige ambtsperiode als pen ningmeester der SVW de begroting niet sluitend krijgen, er is een te kort geraamd voor het komende jaar van 2500. In de verkiezing van het bestuur afdeling gymnastiek volgde de hr. G Thijssen mevr. Schaap-Bosscha op als voorzitter, terwijl de hr. M Kuipers het penningmeesterschap van de SVW van de heer Schaap overnam. De hr. en mevr. Schaap die gemeend hadden dit jaar voor het laatst hun ambt te moeten ver richten, werden toegesproken door mevr. Boersma-Folkertsma, die. mevr. Schaap namens de afd. gym nastiek een fraai bloemstuk aan bood. De heer de Jong deelde mee dat het de bedoeling is de familie Schaap voor het vele werk dat zij voor de SVW hebben gedaan op ’n feestavond nog eens extra te hul digen. Mevr. Schaap, die vanaf de oprichting der SVW als presidente van de afd. gymnastiek bijna 20 jaar haar beste krachten hieraan gegeven heeft kon terugzien op een groeiende vereniging waarvan pes simisten toentertijd zeiden, dat wordt niks, ook de heer Schaap die de laatste zes jaren als pen ningmeester, doch daarvoor ook al in velerlei funkties de vereniging gediend heeft. Samen dankten zij voor de tot hen gerichte woorden en spraken de hoop uit dat de SVW nog mag blijven leven zoals zij behoort te le ven en zeggen blij te zijn dat men met het klimmen der jaren op iets positiefs kon terugzien. In de rondvraag deelt de hr de Boer mee dat er een verzoek is ingediend bij de N.S.F. voor mede werking aan verbetering van het sportterrein. Tegen 11 uur kon de presidente voor de laatste maal de vergadering sluiten en wenste ieder een wel thuis. AUTOBOTSING WORKUM Op de Merk vond woens dagmorgen jl. een autobotsing plaats. Toen de autobus van de Zuid Westhoek vanaf zijn hait- plaats op de Merk zou vertreldceri richting Bolsward kwam een auto van de Garage Speerstra vanaf *t Noard rijden. Deze chauffeur zag de aankomende autobos waarschijn lijk te laat en botste tegen de bus Enige geringe schade was het ge volg. deeld zal op donderdag 27 oktober het bejaardencentrum ,St. Gertru- dis’ officieel worden geopend. ’s Middags om drie uur zal de Staatssecretaris van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk de opening ver richten. Ongetwijfeld zal dit voor de gehele gemeente een belangrij ke dag zijn. Er zullen vele Wor. kumers zijn die graag het gebouw willen bezichtigen. Van de zijde van het bestuur wordt ons verzocht mee te delen, dat zij graag alle Workumers daartoe in de gelegen heid willen stellen. Het is echter nodig dat dit op ’n vooraf vastgestelde tijd zal gebeu ren. Hiertoe bestaat de op: Zaterdag 29 oktober ’s middags van drie tot half zes; ’s avonds van zeven tot tien uur. Zondag 30 oktober: ’s morgens van elf tot twaalf; ’s middags van drie tot half zes; ’s avonds van acht tot tien uur. Verschijnt éénmaal per week Uitgave: ||^^^BB|HHHB BBBHB workum U ItloU ALDE BIDRIUWEN (II) It leit net yn myn bidoeling hjir alle biroppen to neammen dy ’t wy yn it Warkumer Quotisatie cohier’ fan 1749 fine kinne. Dit nimt net wei dat wy tige wiis mei dit doku- mint wêze meije, hwant der is nog net in oarenien fan foar 1800 bi- kend hwer yn wy sa folslein oer it tal biroppen ynljocht wurde. Der mei is tagelyk de skaedkant oan jown. It jowt üs, om sa to sizzen, wol in .momentopname’, mar wy witte net hoe ’t de üntjowing fan al dy biroppen yn de rin fan de jier ren west hat. Om oer de bidriuwen hwat oan ’e weet to kommen haw ik gebrük makke fan de s.n. ,Re- eelcohieren’ dy ’t rinne oer in tiidrek fan 1711-1805. Yn dizze co hieren, dy ’t elk jier op ’e nij gearstold waerden, gyng it om bi- lesting op festichheden. Stie yn it Quotisatiecohier fan 1749 de per- soan as bilestingbiteller foarop, yn de Reëelcohieren wiene dat de fes tichheden. Men seach dus nei it hüs, de fabryk, de helling, de bi- driuwsmole ensafh. Wy krije sa fan jier ta jier in oersjuch fan de wenhüzen en de wichtichste bi driuwen dy 't der yn Warkum wie ne (net oer de measte biroppen dus). Distribüsjepunten lyk as win kels waerden net as bidriuwen bi- Abonncmentsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar 37 Fam. berichten: 10 cent per min. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Konlrakten volgens alg. regeling 4 I.M.-advertenties dubbel tarief 4 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Op 16 oktober 1916 forhege de P.T.T. de tarieven. Brieven briefkaerten waerden op dy turn djürder. .Brieven binnenland: voor gewicht van niet meer dan 20 gram 5 cent; boven 20 tot en met 100 gr. 10 cent, en voorts voor elk meer der gewicht van 100 gram of gedeel te daarvan, 5 cent daarboven. Brieven locaal verkeer: voor een gewicht van niet meer dan 20 gr. i cent, boven 20 tot en met 100 gr. S cent, en voorts voor elk meerder gewicht van 100 gram of gedeelte daarvan 3 cent daarboven. Briefkaarten binnenrand 3 cent per kaart. Briefkaarten locaal ver keer 2 cent per kaart. Gedrukte stukken 1 cent per 50 gram of ge deelte daarvan.’ Sa stadich oan, koe men bipael- de dingen allinne mar krije as men bonnen hie. Der wie yn 1916 noch wol gjin sprake fan .algehele dis tributie’ mar it soe doch net lang mear duorje as sahwat alles wie ,op ’e bon.’ Sadwaende krige sa hwat elke gemeente in eigen ,Dis tributie kantoor.’ Nou wie de iene gemeente der miskien better op birekkene as in oare, mar it brocht dochs in hiele bulte rompslomp mei. Mar it measte hollebrekken kaem del op de winkelju en sake. tninsken. Om hwat in ynsjoch to krijen fan de .tizeboel’ dy ’t der oan de distribüsje fêst siet, nim ik in stik oer üt it Riedsforslach fan H.O. en N. fan 18 oktober 1916 .Punt 4. Voorstel van B&W tot vaststelling eener verordening op het Distributiebedrijf. Door den voorz. worden naar aanleiding van dit punt eenige mededeelingen ge daan o.m. ook dat voor de gemeen te zeer ernstige bezwaren bestaan voor de uitvoering van hét Distri butiebedrijf. Als voorbeeld wordt genoemd dat winkeliers in het Hei denschap van de betrokken goede ren zouden kunnen leveren te Wor kum. Dit bezwaar is te Leeuwar den in eene vergadering ook onder de oogen gezien en is daar een op lossing voor gevonden, nl. dat alle Friesche gemeenten 1/10 zullen bij dragen van het totale bedrag over de gehele provincie. Hierna wordt de voorgelezen. De heer S. heeft uit de veror dening gehoord dat de bakkers hivi betrokken waren na tien dagen hebben te betalen en de overige winkeliers en kleinhandelaren hun ne goederen vooruit moeten beta len Dat is hem niet recht duidelijk en lijkt z.i. veel op een onbillijk heid. Om deze reden stelt hij voor de bakkers een borgstelling te la ten storten. De voorz. antwoordt dat de vering aan de bakkers al seder* eenigen tijd zoo geregeld is. De heer D. kan zich ook met die regeling vereenigen. kleinhandel is gewoon om op diet te koopen en nu zal ze noodzaakt zijn om de goederen reeds vooruit te betalen, dat zal voor velen een groot bezwaar op leveren. De voorz. zegt dat de artikelen die verhandeld worden maar een klein gedeelte is van hun handel. En dan is het ook maar enkele da gen dat ze het bedrag vooruit moe ten betalen. Tevens kan de voor zitter niet goedvinden om de bak kers een borgstelling te laten be talen. De heer S. beschouwt de kwestie als een onbillijkheid, de bakkers worden door hem niet gewantrouwd maar hij wenscht allen gelijk tf behandelen. De heer D. blijft bij zijn ziens wijze, de kleinhandelaren kunnen de producten niet vooruit betalen. De tusschenkomst van grossiers is uitgesloten. De heer B. gelooft dat de bezwt ren door den heer D. uitgesproken wel wat overdreven zijn, en wat die bakkers betreft is geheel iets anders, die menschen hun geheel bedrijf hangt er van af, bij de klei ne handelaren is het maar een ge deelte. Hij stelt daarom voor te be sluiten zooals de verordening aan geeft. De heer D. blijft echter bij het geen hij over deze kwestie heeft gezegd. De heer J. is van meening om dan allen gelijk te behandelen en niet alleen de bakkers, maar ook de winkeliers en kleinhandelaren op crediet te leveren.’ Op in oare kear it slot fan dit debat. GEMEENTE - STRAATVEGEN Naar de heer Faber, direkteur van gemeentewerken, ons mee deelt als antwoord op het schrij ven van Peter van de vorige week over het straatvegen, is het regel, dat de straten worden geveegd op maandags, woensdags en vrijdags. Tevens verzoekt hij ons aan de be woners mee te delen om bij het aanvegen der straten de hoopjes vuil niet te vegen in de straatgoot maar enkele meters daarvandaan, anders komt het vuil in de putjes verqprzaakt daar .gemdkkelijk

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1