Fyftich PLAATSELIJK NI€UWS 1 I jier lyn Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek Friesland en van I Fa. Gebr. Romkema JiiTi angszij BMW Auto-verti uur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) FA. WESTEUHWS Wasautomaten Radio HINGST HADiO EK TELEVISIE ta Visser dk %u. havevakdekwexf IJEME DE BOER J MIEDEMA Nieuws- en Advertentieblad voor SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 y- g IIIIIhlllllllllllllllhWIIlllliiHIIM UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT KOLLEKTE FRISO •3 DONDERDAG 27 OKT. 1966 NO. 42 S9ste JAARGANG LAAT L Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres INGEZONDEN twa bij en morgens 2-0 0.2 0-2 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 0-2 Workum, tegen- KOLLEKTE WORKUM De P.I.T. kollekte heeft opgebracht de som van 462 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 mm. m.m. MELKGELD WORKUM BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 18 oktober tot en met 24 ok tober 1966 van elf tot twaalf; ’s middags van ■drie lot half zes; ’s avonds van acht tot tien. Abonnementsprijs 1.50 per kwart pet post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief; 9 cent per Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief as inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen S°LEX Merk 27—28 Telefoon 358 STAVEREN De gehouden kollekte ten bate van het Beatrixfonds heeft 103,66 opgebracht. De gehouden Unie kollekte heeft 451,70 opgebracht. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER 1 opening van het bejaardencentrum ,St. Gertrudis’ heeft plaats gevon den willen wij u nogmaals meede len dat het bestuur aan degenen die het bejaardenhuis graag willen bezichtigen daartoe de gelegenheid wil geven op: Zaterdag 29 oktober ’s middags van drie tot half zes; ’s avonds van zeven tot tien uur Zondag 30 oktober: ’s Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 I komen en na heel veel over en weer werd tenslotte be sloten deze kwestie voorlopig maar weer in de ijskast te doen verdwij nen. Door drukke werkzaamheden had de secretaris besloten zijn funktie neer te leggen. Ter vergadering wisten de aanwezigen hem echter te bewegen deze functie voorlopig nog te blijven vervullen. Na de rondvraag sloot de voor zitter, ondanks de scherpe tegen stellingen en discussies die gevoerd werden, deze gezellige vergadering en hoopte dat de St. Nic. aktie een groot sukses mocht worden en wel in het bijzonder vóór VVV afd. Workum. Baenspaed 3 TEL. 406 bomen opschieten, blad niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het Heiligdom komt.’ Juist dat laatste is een sterke vertroosting! m. waar het in de brandkast kwam te liggen. De volgende dag kwamen de boeren het geld halen of kreeg de melkrijder het mee. In verband met de toenemende onveiligheid moest aan de boven staande gang van zaken een eind komen. DAMNIEUWS WORKUM Tweede klas G Bruinsma-G Vlas J Dijkstra-B Visser M van der Weide-D van der Meer 2-0 0.2 GEBOREN: Jantina Johanna dochter van Mei leHeerlien en Harmina Hoekstra Cgeb. 10 oktober 1966 te Sneek) Harm zoon van Christiaan Hop- pentocht en Stientje Burema (geb 13 oktober 1966 te Hoogezand.Sap pemeer) Tjitske dochter van Gerrit Jo hannes de Boer en Hendrikje Kruit ONDEETROUWD: Piet Zeilstra, 21 jaar te Gauw en Catharina Gesina IJlstra 20 jaar wonende te Workum Jan Vogel 18 jaar wonende te Ouwsterhaule en Lusina Ooster- baan 20 jaar wonende te Workum GEHUWD: Rink Hendriksma 23 jaar wonen de te Beverwijk en Dieuwke van den Akker 21 jaar wonende te Wor kum OVERLEDEN: geen ZAKENKLUB WORKUM Vorige week donderdag avond vergaderde de Zakenclub in café ,De Zwaan’ Reeds geruime tijd nadat het Wor kumer kwartiertje verstreken was opende de voorzitter de heer J. Ruyter, de vergadering en merkte met genoegen op dat zovelen (een 40 tal) aan de oproep van het be stuur gehoor hadden gegeven. Na de opening volgden de notu len der vorige vergadering door se cretaris d. hr. J. Bijlsma, welke zonder opmerkingen werden goed gekeurd. Hierna kreeg het punt: St. Nic. aktie 1966 de aandacht. Nadat ver schillende leden het voor en tegen van zo’n aktie naar voren hadden gebracht, werd besloten wederom dezelfde aktie te voeren als vorig jaar en het batig saldo ter beschik king te stellen aan VVV, afd. Wor kum. Over de beschikbaar te stellen prijzen volgde nog een uitgeKreide bespreking, verschillende sugges ties werden naar voren gebracht, o.a. koelkasten, T.V. toestellen, toe gangskaarten voor de wedstrijd Ajax-Liverpool enz. tenslotte werd aan het besluur de vrije hand ge geven hierover te beslissen. Het belangrijkste punt: winkel sluiting om 4 uur op zaterdagmid- (Forfolch) De voorzitter zegt; dat dan de gemeente aan al die kleinhandela ren een voorschot zou moeten ge ven, en dat lijkt hem nu niet de aangewezen weg. De heer IJ. vraagt of het dan wel zoo’n ernstig bezwaar is om de bakkers een borgstelling te la ten betalen, waarop de voorz. ant woordt dat zulks niet het geval is wij kunnen de bakkers best om 100 borgstelling vragen. De heer J. zegt, dat hiermee de kleinhandelaren nog niet zijn ge holpen. Waarop de voorz. ant woordt om daar ook niet op in te gaan, om voorschotten te geven aan kleinhandelaren, maar te han delen zooals de verordening aan geeft, en dan van de bakkers eene persoonlijke of zakelijke borgstel ling te vragen. Alzoo met algemeene stemmen besloten.’ Oan safier ta oer dit debat. Mar wy sjogge hjirüt dat der doe ek in bulte muoilikheden wiene, en dat it foar de lytse neringdwaen- den lang net maklik wie om de hol le boppe wetter to haldden. Ja, en om ’t wy nou dochs mei dat Riedsforslach dwaende binne wol ik jimme ek noch wize op punt 5. Voorstel van B en W tot vast stelling van een verordening be treffende bestrijding van drank misbruik op de dagen van demobi lisatie. De voorz. stelt voor dat, als straks eene algeheele demobili satie zal plaats hebben ook onze gemeente zal medewerken om door naleving der verordening tegen te gaan dat men zich op dien dag zal te buiten gaan aan sterken drank. Overeenkomstig het voorstel van B en W besloten’. Sa, de gemeente H.O. en N. wie klear foar de demobilisaesje, dat- oangeande koe de frede nou mar komme. It soe lykwols noch jjier duorje moatte ear it safier wie. Mar fan ,in te buiten gaan aan sterken drank’ sil wol gjin spra ke west hawwe, hwant och it kaem allegearre sa hiel oars üt, as men yn 1916 tocht hie. Men hie ;/n de novimberdagen hjir yn üs lan wol oare dingen oan ’e holle as rêstich mei de flesse op ’e tafel sitten to gean .Workum. Aan de heer J. Stout hoofd agent van politie alhier, is met ingang van 1 November een pensioen toegekend van 407.’ En yn deselde krante hwer ciit biricht yn to finen is, stiet in ad- vertinsje. .Politie diploma. Begin Novem ber begin der lessen. Zij, die wen. schar daarvoor te worden opgeleid vervoegen zich bij J. Stout.’ .Workum. De aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan te Workum den Weleerw. Heer F. T. Schimmel Kapelaan te Beltrum bij Groenlo.’ .De Zaansche .Voorpost’ meldt dat in de Donderdag gehouden boe renvergadering werd besloten de melk zoo noodig te-vernietigen lie ver dan ze voor 11 ets. te leveren. Ingevolge dit besluit gaven tal van boeren de melk aan de koeien te drinken, anderen ontzagen zich niet heele bussen melk in de sloot te gooien. Zij zullen zich voor hun schunnige praktijken voor den rechter hebben 'te verantwoorden.' .Werd te Arum verleden jaar vlas per pondemaat verkocht voor 250 deze prijs is nu bijna verdubbeld. Ook suikerbieten worden razend duur verkocht; zij brengen min stens 400 per pondemaat op.’ .Drie bakkers te Zaandam heb ben proces verbaal gekregen we gens knoeierijen met broodkaarten Zij lieten de broodkaarten niet door hun klanten meenemen, maar hiel den ze zelf in huis, en v-ulden.'daar op veel meer brood in, dan werke lijk was gebruikt. Op kaarten van klanten die niet meer dan 20 bro den hadden ontvangen, stonden wel 160 a 180 ingevuld, waardoor ae bakkers dus honderden, kilo’s meel konden smokkelen. Er is proces verbaal opgemaakt en al hun meel is ip beslag genomen.’ Ja, ja fyftich jier lyn mankearre der ek noch wolris hwat oan de minsken F. Als u langs de Wymerts wandelt ziet u waarschijnlijk niet alleen --sy .Peter', maar ook de vele blade- ren, die van de bomen dwarrelen. Het is een echt herfstgezicht. Wie de bijbel kent denkt onwil lekeurig aan een bepaalde uitdruk king. Namelijk: ,en wij allen val len af als een blad’. Dat geeft het verdwijnen uit het leven aan. Het is lastig voor ieder die zijn straatje schoon wil houden. Toch proberen we deze bladeren op een hoop te vegen. Dan kan de reini gingsdienst ze meenemen naar de vuilnishoop Dit is het einde van de eens zo schone bladeren, die de bomen tooiden. Wij zeggen: dat is het gewone verloop. Ieder jaar weer hetzelfde verschijnsel. Komen èn gaan. Zich ontplooien èn verwelken. Gewaar deerd èn weggegooid. Dit proberen in de herfst wordt dikwijls gebruikt als beeld van het mensenleven. We worden oud en dan af gedankt’. Maar we vragen zoals Job: Zal God een weggewaaid blad schrik aanjagen? Zal Hij de mens aan ’t eind van zijn leven verbrijzelen? Dat behoeft niet Want God belooft .Langs de beek zullen op haar oe vers aan weerszijden allerlei vrucht waarvan het DE JONGEREIN WORKUM Op donderdag 20 okto ber jl. hield de Jongerein afd. .Workum en Omstreken’ haar eer ste vergadering van dit seizoen. Om 8 uur opende de voorzitter de heer Wiersma de avond Jnet ’n 30-tal leden en gasten welkom te heetten.. Een bijzonder woord van welkom was gericht tot de heer Zijlstra, die deze avond dia’s zou vertonen. Na de notulen en ingeko men stukken volgde een bestuurs voorstel dat werd aangenomen, orn het opmaken der notulen te beper ken tot de belangrijkste punten en het voorlezen af te schaffen. Hier na volgde het jaarverslag van de penningmeester, waaruit bleek dat de vereniging financieel zeer ge- zopd is. In het jaarverslag van de secretaris werden nog eens de suc cessen van de Jongerein in het af gelopen jaar gememoreerd.. Bij de bestuursverkiezing werd mej. G. Visser met grote meerderheid van stemmen herkozen terwijl in de va kature van de heer Wiersma, die zich niet herkiesbaar stelde, de hr A Jellema werd gekozen. Na de pauze vertoonde de heer Zijlstra zijn dia’s. Deze prachtige met veel geduld en opoffering van vrije tijd gemaakte opnamen toon den de natuur in haar verschillen de uitingsvormen zowel in de win ter als in de andere jaargetijden. De voorzitter dankte de heer Zijl stra zeer hartelijk voor zijn aan deel in deze geslaagde avond en wenste allen een wel thuis. H Hiemstra-A Folkerts Derde klas: G Slootjes-A van Dijk dag, kwam hierna ter tafel, doch S Couperus-P Couperus evenals het vorig jaar, kon men S P Couperus-W Wouda ook nu niet tot overeenstemming R Dijkstra-J Folkerts gepraat Tj Folkerts-IJ Hiemstra Derde klas B: J de Lange-T Wouda P Nauta-Joh Koopen G Haitsma-E Roskam PETER! Wie c- achter deze naam schuil gaat weet ik niet. Is hij oud? Jong? Is Peter een pseudoniem? Ik heb dat nog steeds niet uit kunnen vis sen. Wel lees ik elke week trouw je artikel in de Friso. En natuur lijk heb ik daarom soms ook mijn kritiek. Ditmaal wil ik die eens uiten. In je artikel van 20 oktober noem je vele punten op, waarover de oude toren op de Merk zich zou verheugen als hij eens denken en praten kon. Eén ding heb ik daarbij gemist. Misschien omdat dat juist ons bij zonder verheugd. Weet je wel Peter, dat er bijna aan de voet van die oude toren ’n nieuwe O.L.S. wordt gebouwd? We willen niet op alle slakken zout leggen, maar ook het vermel den daarvan is toch wel de moeite waard? Hij behoort ook ongeacht of je er voor- of stander van bent. Toen je er puin kon halen op 1 april was je er toch ook? Misschien is er nu nog niet veel bijzonders aan te zien. Ga er straks, wanneer er wat meer tekening in de bouw komt, ook eens een kijkje nemen? Het is beslist veel interessanter dan het onkruid in andermans tuin A. v. d. V. A. voorz. Volksond. afdeling Workum Naar wij vernemen heeft, evenals elders in Friesland, Groningen en een deel van Dren te, de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’ alhier beslo ten, met ingang van 1 november a. s. het melkgeld niet meer rechts- streeks aan de boeren uit te beta len, doch bij te schrijven op een door de melkleverancier aan te wijzen bankrekening. Na de inbraken te Grouw HUIZE SINT GETRUDIS Tolbert acht men het niet langer verantwoord, dat de enorme geld- WORKUM Nu vandaag de officiële bedragen die bij het melkgeld be trokken zijn, behandeld wordt op de primitieve wijze als tot nog toe geschiedde. Het contarite melkgeld voor de boeren komt eenmaal in de veer tien dagen in baar geld van de Nederl. Bank. Het werd in hutkof fers naar de verschillende banken gebracht, waar de zuiveldi recteuren het afhaalden. Die gin gen met grote bedragen naar huis

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1