MAATSEUJK NIEUWS SoleX i Fyftich jier lyn Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- en voor Friesland Zuidwesthoek van en angszij Fa. Gebr. Romkema BMW Wasautomaten Radio HINGST I s A tito-ver hu ur ta Visser Zu. V.V.V. WORKUffl aiï. SIEMONSMA WORKUM TEL.05151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAYE VAN DER WERF J MIEDEMA IJEME DE BOER IIIIIUIUIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIINIIIM hl I 4 1 1 I UW ADRES VOOR: AARDAPPELEN, GROENTEN RISO DONDERDAG 10 NOV. 1966 NO. 44 39ste JAARGANG nl.i volgd. wedn. GEMEENTE HINDELOOPEN over Geboorten: Antke dochter van 7-13 FRUIT LAAT WAAR VERTROUWD U OP? zijn visafslag af- Noard S. L. H. Opgave burgerlijke stand de maand oktober 1986 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Ik ha dizze meidielling allinne mar oernommen om ’t dit de ear- iSte is fan it ,Distribusjekantoar’, to Warkum. BEKENDMAKING P.T.T. WORKUM Wij maken het publiek er op attent dat de brievenbus aan de muur van Wymertshof is opgehe ven en ook die aan het stationsge bouw van de Spoorwegen. Voorts is in De Burd voor het nieuwe gedeelte thans een brieven bus aangebracht. ,In Dijkstra’s winkel Regeerings Haring a 4 cent per stuk. Aanbe velend.’ bungalows vriendelijk naast elkaar buurten, dan zeggen we wat wordt dat Workum een mooi stadje. Al weer een nieuw gedeelte bij getrok ken waar het gezellig en leuk wo nen is en misschien ook nog tegen een billijke huur. hem mu Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres 1.37 tot 1.38 tot 0.49 0-2 2-0 0-2 l-l Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 OVERLEDEN Klaaske Jacobs Asman 93 jaar wed. van Johannes Feenstra Marten de Boer 86 jaar van Aukjen Vlieger 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 DE SPECIAALZAAK VOOR VERZORGEN UW 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-1 0-2 1-1 2-0 ,Ondergeteekende bericht dat hij de Mosterdmolen van T. Walta v/h heeft overgenomen, en hoopt on der zijn leiding Prima Mosterd te maken. Dagelijks Versch. R. Homminga.' VOLLEYBAL DE WROTTERS 2-SVW 0-2 Kenmerkend voor deze wedstrijd was het in groten getale opgeko men publiek, dat elke keer wan neer een Wrotter de bal raakte in donderende ovaties losbarstte. SVW liet zich hierdoor duidelijk imponeren en het was meer geluk dan wijsheid dat na een zeer slech te eerste set SVW met 15-11 won. In de tweede set trok SVW zich van dit alles niets meer aan. Met een serie smashes werd de verde diging en het moreel van de Wrot ters in elkaar gedreund. SVW won deze tweede set dan ook verdiend met 15-3 en waren de kostbare puntjes in de wacht gesleept. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DAMNIEUWS WORKUM Tweede klas: B Visser-A Folkertsma D van der Meer-G Vlas G Bruinsma-M Hiemstra D Mulder-J Dijkstra Derde klas: Kooijenga-T Wouda J Westra-J de Lange Joh. Koopen.P Nauta J Westra-Kooijenga Op 21 oktober jl. werd 1-1 2-0 2-0 actie 1966 van de Zakenclub Wor kum. De baten van deze actie zul len ten goede komen aan de Wor kumer VVV. Het zal voor ieder duidelijk zijn dat de VVV Workum ten zeerste is ingenomen met dit initiatief. Zij is de zakenclub dan ook buitengewoon erkentelijk voor de mogelijkheden die zij de VVV hiermede biedt. De VVV Workum hoopt dat u alien zoveel mogelijk uw inkopen in Workum zult doen. U steunt daar mee een goede zaak. Overigens, bent u al lid va 1 on ze VVV? i WEEKOVERZICHT STAVEREN Aanvoer gelopen boekweek 2982 pond snoekbaar 1361 pond baars 0.41 7799 pond witvis 0.06l/2 tot 0.08 57 pond schotje 1.20 tot 1.31 2 pond snoek 1.16 6-14 Op 4 november jl. werd gespeeld de wedstrijd OG 1 tegen Heeren- veen 1 De uitslag was OG LHeerenveen 1 S Wiersma-H Bredewoud C Buma-Tj Bos L Wijnja-E Graanstra Sj Folkertsma-I de Jong P Buma-W Visser J van der Meer-J Krol W Wink-H Bakker W Rusticus-D Breedewoud A D Buma-E Scholten M van der Weide-H Witteveen 1-1 0-2 0-2 2-0 2-0 de wed strijd OG 1 tegen Oldehove 1 ge speeld. De uitslag was als OG 1-Oldehove 1 J de Vries-P Bergsma S Wiersma-B Steneker jr C Buma-H Weistra L Wijnja-O Feitsma Sj Folkertsma-J Miedema P Buma-S van der Kooi Jac. van der Meer-M Brouwer 0-2 W Wink-B Steneker sr W Rusticus-K Poortinga A D Buma-W Koopmans Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar r Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Koutra.kten volgens alg. regeling i} I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Verschijnt éénmaal per week I r UITBREIDING WORKUM Nauwelijks is het gebrul en geraas van de draglines en bulldozers bij het leggen van de grote gasleiding door onze gemeen te verstomd of aan een andere kant van ons stadje steekt het rumoer de kop weer op. Over de zuider- brug aan het eind van Bascohof is men begonnen aan het uitbrei dingsplan ,Zuid’ in onze gemeente. Grote diepe gangen zijn door een dragline uit de aarde gebeten waarin reeds een lange rij buizen is neergelaten voor een goede af watering. Huizenhoog stapelen zich de hopen grond op, waartussen hier en daar eén bouwkeet ligt ver scholen. Het anders zo stille plek je getuigt nu van aanpak en ener gie. En als eerlang de huizen en Merk 2728 Telefoon 358 van 1 november tot en met 7 no vember 1966 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER RIENTS GRATEMA NAAR WORKUM WORKUM Rients Gratema, die met zijn solo cabaret ,Moai waer en lan ge dagen’ vanaf de première in de Lawei te .Drachten op 17 oktober jl. overal groot succes geboekt heeft, komt op 21 november naar Workum. De culturele raad heeft bereid gevonden om met zijn zikale medewerkers J Verbeke, pi ano en trombone; H Ondersteyn, fluit, sax en slagwerk, K de Groot gitaar onder leiding van Cor Huis man ’s avonds om acht uur in de Klameare op te treden. Daar er op een uitverkochte zaal wordt gerekend zullen kaarten in voorverkoop verkrijgbaar zijn bij Sigarenmagazijn Sikkema, 45. De entree is gesteld op 3... ,De Burgemeester van Workum brengt ter kennis van de ingezete nen, dat de heer D. Th. Notten, Ad- ministrateur-Boekhouder bij het Gemeentelijk Distributiebedrijf al hier, voor zaken, de distributie van levensmiddelen enz. betreffende, wekelijks zitting zal houden ten Gemeentehuize, des Maandags, tus- schen 3 en 6 uur ’s nam. en des Vrijdags tusschen 10 en 12 uur ’s voorm. en 3 en 5 uur ’s nam. Zij die bestellingen of betalin gen hebben te doen, worden uitge- noodigd zich uitsluitend op gemel de dagen en uren ten zijnen kanto re te vervoegen. Workum, den 2 Nov. 1916. De Burgemeester voornoemd, W. Kroe se (L.B.)’ van Hessel Kuipers en Hieke Amster dam Huwelijken: Arie Willem Andel met Jantje Kuipers Overlijden: geen Elders in dit blad vindt u de aankondiging van de Sint Nicolaas ,De Administrateur van het Dis tributie bedrijf maakt bekend, dat binnenkort worden verwacht ee- nige wagons Regeerings aardappe len. De handelaren die één of meer wagons tegen grossiersprijs 2.50 per H.L.) wenschen te betrekken, gelieven zich ten Stadhuize aan te melden op Maandag 6 November a.s., des nam. tusschen 3 en 6 uur. Wie van deze gelegenheid geen gebruik maakt en slechts een klei nere hoeveelheid dan één wagon tegelijk wil betrekken, zal voor de Regeerings aardappelen hebben te betalen, hetzij aan de Grossiers of aan het Gemeentebestuur 2.75 per Mud. Voor verkoop aan de burgesij gelden de volgende prijzen: 3.10 per H.L. 1.62»/s per Va H.L.; 0.05 per K.G. 0.17'/2 per 5 liter. De Administrateur voornoemd, D. Th. Notten.’ Baenspaed 3 TEL. 406 It sprekt hast fansels dat men fan alle kanten üt seach nei de dei dat it frede wurde soe. Nei twa jier oarloch hie men der skjin jins nocht óf. Mar hoe soe it wurde as it ienkear frede wie? AFSCHEIDSAVOND MOLKWERUM Onder leiding van de heer J Kramer voorz van het schoolbestuur werd in het lokaal der Herv Gemeente te Molkwerum aan belangstellenden gelegenheid gegeven afscheid te nemen van meester Boersma en mevr. Boer- sma-Wolfard. Ruim 5'/a jaar heeft hij in volle ijver zijn beste krach ten gegeven aan de CVO school. Waarderende woorden werden ge sproken door het hoofd der school de heer C Harkema, ds Kooistra na mens de jeugdraad der Herv gemeen te waarvan meester Boersma se cretaris was, door P Hornstra p” tenslotte ook dooi' de voorz^ttsr uit naam van het bestuur der sch. Gesloten werd met dankgebed, zo als ook met gebed en schriftlezing was geopend. EN GEBOREN Johan zoon van Klaas Auke Dijk stra en Trijntje van der Valk Bauke zoon van Rein de Witte en Sietj Barbera de Witte ONDERTROUWD: Atze de Groot 22 jaar wonende te Workum en Rinske van Delden 25 jaar wonende te Joure GEHUWD: Cornells Johannes Maria Cle ment 26 jaar en Hiltje de Vries 21 jaar, beiden wonende te Workum Jan Vogel 18 jaar wonende te Ouwsterhaule en Lusina Ooster- baan 20 jaar wonende te Workum Johannes Dingerdis 22 jaar en Jet ske Johanna Visser 22 jaar, beiden wonende te Workum Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 INGEZONDEN Schrijver van ingezonden stuk .Zelfbediening, in Friso van jl 3 november verzoekt even de atten tie van de lezers betreffende een paar zet- en drukfouten nl. ten eerste bij het begin, waar de twee de regel eerst geplaatst moet wor den, en dan nog: niet zoals er staat vroom door kruis’ maar kroon door kruis’, zoals ook aangegeven op de tekening. BERICHT AAN ONZE ADVERTEERDERS! De speciale Sint Nic. Courant van de Friso, welke rondom ver spreid wordt, wordt op donderdag 24 november a.s. uitgegeven. De advertenties voor dit num mer moeten ui terlijk maandag 21 november in ons bezit zijn. Red. Friso Een ,geveibestormer’ kondigde aan, dat hij tegen die en die tijd tegen de gevel van een hoog ge bouw omhoog zou klimmen. Op de aangekondigde dag klom de man naar boven. Hij naderde het dak; men zag hoe hij naar rechts en links voelde, men zag hem boven zijn hoofd zoeken naar iets, wat sterk genoeg zou om zijn gewicht te dragen. Daar had hij iets gevonden. Het leek een stukje grijze steen, dat iets buiten de muur uitstak. Hij greep het uitsteeksel en viel naar beneden. Dood! In zijn hand vond men een hoop je verdroogde spinneweb! Hoeveel mensen denken dat zij naftr de hemel kunnen klimmen door eigen inspanning? Zij vertrouwen op hun godsdienst Dit staat echter gelijk met het zich vastgrijpen aan een spinneweb. Zij komen éénmaal bedrogen uit. Wie echter op God vertrouwt en. in Jezus Christus gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. ,Op de vergadering van de Ver. voor Staathuishoudkunde en Sta tistiek heeft ook de oud Minister Treub zijn meening gezegd om trent de na den oorog te verwach ten economische toestanden. De oud minister merkte op dat na de oorlog in de oorlogvoerende lan den, vooral in die der Centralen, zoo groote hoeveelheden voedings middelen en grondstoffen noodi^ zijn dat men, met de oorlog van ’70 voor oogen, met bijna wiskundige zekerheid kan zeggen dat de prij zen nog sterker zullen stijgen. Nu reeds worden in de oorlogvoeren de landen groote contracten afge sloten met Amerika, voor levering na den oorlog. Wanneer wij in Ne derland dan ook zulke groote voor raden graan en grondstoffen zullen behoeven en de handel en regee- ring zullen daarmede geen rekening hebben gehouden, dan zullen we voor een toestand komen te staan waarbij de paniek van 1914 slechts kinderspel is. Wanneer zij dan niet blijk van voldoende vooruitziend heid zullen hebben gegeven, dan zullen onze regeerders daarmede bewijzen, niet berekend te zijn voor hun taak in het maatschap pelijk leven. Spr. voorziet na den oorlog kolossale moeilijkheden voor het bedrijf, zooals ze zich nu reeds in sommige bedrijven, als b.v. de trawlervisscherij en den scheeps bouw voordoen. Kolossale moeilijk heden vooral voor de beperkte in komens voor arbeiders.’ En dan fierder: .Hoezeer spr. in het algemeen van ingrijpende re- geeringsmaatregelen in tijden van crisis voorstander is, ziet hij in de Distributiewet een ernstig bezwaar Men gaat de werkgevers en aan wennen, dat een gedeelte van het arbeidsloon door de regeering wordt bij gespijkerd; en de bevolking went men er aan, om haar levensonder houd uit de staatskas te putten.’ Dat wie yn 1916 de miening fan aid minister Treub. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1