Fyftich SoleX I I r I jier lyn Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van angszij Fa. Gebr. Bomkema BMW mwa Wasautomaten Auto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 'H de gemeenten Workum, Hindeioopen Zuidwesthoek w ta Visser Zn. SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 FA. WESTERWUiS RADIO EN TELEVISIE HAYE VAN VESWEHF UEME DE BOER J MIEDEMA fc ©1 I - 9- AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT GEBOREN: geen ONDERTROUWD: FRISO 89ste JAARGANG NO. 45 DONDERDAG 17 NOV. 1966 OFFICIËLE MEDEDELINGEN met 2 de 29 FEESTAV. CHR. BESTUREN BOND BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM worden minister per m.m. per m.m. oer ütpraet. Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 KLAMEARE WORKUM CABARET RIENTS GRATEMA maandag 21 nov. a.s. ’s av. 8 uur waarin hij in het bijzonder hartelijk welkom heette de burgemeester mr B van Haersma Buma en enkele predikanten. De hoofdmoot van deze In Coevorden is de jaarlijkse gan zenmarkt gehouden, die dateert uit de 18e eeuw, toen kooplieden hier de aangevoerde ganzen opkochten fan een ook een van 8 november tot en met 14 no vember 1966 avond was het optreden van het ,Selskip Aldtsjerk’ met het Tjitske Lyklema’. prachtige avond. verloting voorz. bliek vergadering openingswoord, LAAT UW VERZORGEN I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling Merk 27 28 Telefoon 358 liest men ook de dimensie uit het oog, waarin het boven ons gestel de gezag thuis hoort. Immers: elk gezag is gezag bij de gratie Gods! Maar wie niet meer gelooft, heeft ook geen zicht meer op deze achter grond. En waarom zou men het ge zag dan ook nog eerbiedigen? Dan kan het rustig te grabbel gegooid worden als het zo uitkomt! Gezagscrisis en geloofscrisis heb ben met elkaar te maken! Dat maakt het allemaal niet eenvoudi ger. Integendeel, het wordt er des te verontrustender om! .Geheim Het was Er was bijdrage ineens, of achter- bij - Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 UW ADRES VOOR: Baenspaed 3 TEL. 406 Frederik de Lange, 40 jaar wo nende te Workum gehuwd geweest met letje Boonstra, en Jeltje Atte- ma 33 jaar wonende te Makkum Gerardus Jacobus Haitsma 26 jr wonende te Workum en Pietje Tu ma 22 jaar wonende te Ee GEHUWD: geen OVERLEDEN: Gertha Geertruida Flapper jaar wonende te Sneek, e.v. Alber tus Uit Oude Groeneveld Steeds vaker doen zich ook in ons land, ja, in onze eigen omge ving, situaties voor, waarin duide lijk van een gezagscrisis sprake is: situaties waarin het openbaar ge zag, overheidspersonen, reger.ings- instanties, niet meer serieus wor den genomen, botweg genegeerd worden of ook redeloos bekritiseerd en zelfs belachelijk gemaakt wor den. Men kan denken aan de ma nier, waarop sommige mensen te genwoordig over ons Koningshuis menen te kunnen spreken (denk bijv, aan het incident in Eindhoven bij het optreden van het Lurelei- cabaret). Men kan denken aan be paalde demonstraties en relletjes, die vooral in de grote steden op geld doen en aan de vaak misselij ke leuzen, die bij dergelijke gele genheden worden meegevoerd. Men kan ook denken aan allerlei con flicten met het gezag, die zich on opvallender, in kleinere kring voor doen. Wie dat allemaal opmerkt, moet zich toch wel eens gaan afvragen: wat is er nu eigenlijk aan de hand? Natuurlijk heel wat meer dan ik hier in een paar regels kan ophel deren. Maar van één ding raak ik persoonlijk steeds meer overtuigd nl. dat gezagscrisis. OOK te ma ken heeft met geloofscrisis. In een samenleving, waarin voor God steeds minder plaats is en met God steeds minder gerekend wordt, ver ken wordt, kan de bijdrage 50 procent worden verhoogd. VII De aanvrage om een bijdrage moet worden gedaan door tussen komst. van een toegelaten bemid - delend orgaan. GARANTIE DOOR DE GE MEENTE Ter vergemakkelijking van verkrijging van de benodigde gel den voor de bouw van een woning kan door de gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden, een garan tie worden gegeven voor de betaling van de hoofdsom en de rente van leningen, onder verband van eerste hypotheek verstrekt aan degenen, aan wie een bijdrage als hiervoor omschreven is toegekend. De aanvrage om zekerheid moet eveneens geschieden door tussen komst van een toegelaten bemidde lend orgaan. Nadere inlichtingen omtrent de toepassing van de nieuwe regelin gen, alsmede de benodigde formu lieren worden ter gemeentesecreta rie verstrekt. 9 november 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris: H. M. Gielink om ze dan via Rotterdam naar Engeland te verschepen. Het op drijven van de ganzen naar de markt. yn dat under- werp oan oarde. Doch men is der it algemien noch al gau oer Allinne de Warkumer Riedsleden spandearje noch al frij hwat tiid oan dit punt. ,Punt 7. Adressen onderscheiden lijk van de plaatselijke drankbe- strijdersvereenigingen en van de Fr. Bond van Hotel, Café en Soci- teitshouders, betreffende de toepas sing van het 3e en 4e lid art. 7 der Drankwet. In het door de secretaris gelezen eerste adres wordt erkend, dat de demobilisatie ook door de burgerij dezer gemeente met groote vreug de zal worden begroet, dat het in onzen volksaard ligt, aan die vreug de uiting te geven door een over matig gebruik van alkoholische dranken, waarvan de gevolgen zeer te betreuren zijn, dat derhalve wen schelijk wordt geacht, intijds maat regelen te beramen, dit kwaad te voorkomen: dat reeds een aantal gemeenten dit hebben gedaan, re denen waarom deze vereenigingen gaarne zouden zien bepaald, dat op de dagen van de demobilisatie de vergunningen en bierhuizen ge sloten moeten zijn. In het tweede adres wordt gezegd, dat naar aan leiding van eene desbetreffende circulaire van den Min. van Binnen landse zaken aan de Comm. der Koningin, om de gemeentebesturen op te wekken in krachtige mede werking tot wering van drankmis bruik op de dagen der demobili satie, dat waar noodig mocht blij ken, dat door den Raad moet wor den afgeweken van de gewone ver ordeningen op plaatsen van ver- eeniging enz., daarbij zoveel mo gelijk rekening worde gehouden Yn de Friso fan 27 okt. haw ik in diel oernommen üt it Riedsfoi slach fan H.O.&N. fan 18 okt 1916 It gyng oer it slüten fan de her bergen en .bierhuizen’ op de dei ran de demoblisaeê.m. Mar ek ,'aie gemeenten komi BEVORDERING VAN HE' EIGEN.WONINGBEZIT Burgemeester en wethouders van Workum brengen ter kennis van belanghebbenden, dat bij konin klijk besluit van 3 oktober 1966, staatsblad nr. 398 en bij beschik king van de minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening van 7 oktober 1966, nr. 1006588, met terugwerkende kracht van 1 janu ari 1966 af de regelen ter bevorde ring van het EIGEN-WONINGBE- ZIT zijn gewijzigd. 1 BIJDRAGEN VAN HET RIJK Ingevolge de gewijzigde regeling kunnen door het rijk, ten behoeve van de bouw of het verwerven van woningen, aan meerderjarige per sonen bijdragen worden verstrekt op de voet van de beschikking gel delijke steun eigen woningen, en wel - naar keuze - in de vorm van: A een B gedurende tien jaren een een aflopende jaarlijkse drage. In het algemeen gelden de vol gende voorwaarden en bepalingen: I Overgelegd moet worden een verklaring van de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening, dat de woning in beginsel voor een bijdrage in aanmerking komt. II De woning moet van de aan vang der eerste bewoning af door de aanvrager gedurende ten min ste 10 achtereenvolgende jaren als eigenaar worden bewoond. III De woning moet voldoen aan de bepalingen, vervat in de voor schriften en wenken voor het ont werpen van woningen (1965). IV De stichtingskosten van de woning mogen een door de minister van volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening te stellen grens niet overschrijden. V Het inkomen van de eigenaar van de woning mag een door de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening te stellen grens niet te boven gaan. VI Indien tevens een krot afgebro met de belangen van het hotel, ca fé en restaurantbedrijf, terwijl zij zich veroorloven verder op te mer ken, dat de toepassing van art. 7 der Drankwet 3e en 4e lid, juist op die. dagen groot ongerief en schade zoü veroorzakrm op het geheele openbare leven en het handelsver keer. De voorz. zegt, dat B&W dien maatregel met. noodig achten, wijl zij van oordeel zijn, dat allen, die bij demobilisatie naar huis worden gezonden, wei eerst hun gezin zul len opzoeken. De heer B. zegt, dat in omliggen de gemeenten dien maatregel wel zal worden toegepast en vreest, dat Workum dan wel eens een brand punt zou kunnen worden, om er aan tegemoet te komen zou hij een twee tal verkeersvergunningen open wil len houden De heer K. zegt dat het de groo- le vraag is of die maatregelen ook stagnatie zullen geven, stel b.v. dat die demobilisatie op een Vrijdag plaats vindt. Voor groote steden zou hij wel eenige vrees koesteren terwijl toch ook de demobilisatie niet voor allen tegelijk plaats heeft De heer B. meent dat het ver bod niet alleen slaat op soldaten maar ook op het andere publiek. Ook de Voorz. wordt niet bezield door groote vrees dienaangaande, omdat de gevolgen van dezen tijd van mobilisatie, nog lang na het intreden van de demobilisatie zul len worden gevoeld en pas later reden tot feestvreugde zal zijn. Ook de heer de B. ziet geen heil van dat verbod op die dagen, vooral hier niet. Zonder hoofdelijke stemming wor den de adressen voor kennisge ving aangenomen.’ Op deselde Riedsitting wurde de adressen bihannele fan de twa pe- lysjes en de deagraver om mear lean. Doch der in oare kear oer. F. WORKUM Donderdag 10 nov. hield de dhr. Besturenbond haar jaarlijk se familie-avond in hotel De Wijn berg. De voorzitter de heer I G de Boer opende de vergadering en sprak een kort van mooie prijzen. De dankte de spelers en pu- voor deze geslaagde avond. Bij de deur was er nog een kol- lekte voor D.E.L. welke 43.20 op bracht'. BERICHT AAN ONZE ADVERTEERDERS!! De speciale Sint Nic. Courant van de Friso, welke rondom ver spreid wordt, wordt op donderdag 24 november a.s. uitgegeven. De advertenties voor dit num mer moeten uiterlijk Maandag 21 november in ons bezit zijn. Red. Friso

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1