Fyftich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS S0LEX J angszij J iilBl Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Fa. Oebr. lomkema taVis^er Wasautomaten A nl o-verlui in* Radio HINGST SIEMONSMA WORKUM FA. WFSTSRHUIS RA^IOSNTFLFVISIF in HAYEVANDERWERF O IJEME DE BOER J MIEDEMA Merk 27 28 Telefoon 358 Tv fill i-- -ift fit I AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT HUNIA’S DRUKKERIJ tarief ■19ste JAARGANG NO. 46 DONDERDAG 24 NOV. 1966 BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM Ak- 2.0 F. STAP VOOR STAP alleen novem- S] j van van de de 0-2 2-0 0-2 Voor een goede NAAIMACHINE naai’ een goed adres 1-1 0-2 2-0 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS 0-2 2-0 1-1 2-0 2-0 2-0 1-1 Verschijnt éénmaal per week LAAT UW VERZORGEN 1-1 1-1 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 maken ruiter en paard een ritje langs het stille strand. SINT NIC. ACTIE 1966 WORKUM Deze week zijn geldig de gele kaarten. Zij die per vergissing deze week nog groene kaarten hebben ontvan gen en déze reeds in de bussen heb ben gedaan, krijgen deze zaterdag avond nog voor de trekking inge wisseld, zodat elke kaart, die deze week ingeleverd is nog kans heeft op een van de fraaie prijzen. Dus onthoudt u het goed: deze week alleen gele kaarten in de bus- sen. In verband met deze inwisseling is de trekking deze week zaterdag avond om half negen. De uitslagen in de gewone onder linge wedstrijden waren: Eerste klas: W Wink-P Buma C Buma-Sj Folkertsma J de Vries-W Rusticus S Wiersma-A Buma Tweede klas: B Visser.M Hiemstra D Mulder-M van der Weide J Dijkstra.G Vlas D van der Meer-A Folkertsma 0-2 Derde klas A: S P Couperus-P Couperus R Dijkstra-Tj Folkerts J Folkerts-A van Dijk Derde klas B: Kooijenga-'J Koopen E Roskam.J Westra P Nauta-T Wouda S van der Heide-J Dijkstra A Bergstra-A Folkertsma A Feitsma-D van der Meer M Miedema-D Mulder P Hiemstra-G Vlas H de Jong-B Visser D ten Dam-G Bruinsma Tj. Tjalsma-A van Dijk GEBOREN: geen ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Piet Zeilstra 22 jaar wonende te Gauw en Catharina Gesina IJlstra 20 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Jan Vlietstra 75 jaar Jacob Boersma 84 jaar (wv ke Kampen) K van der Meer-M van der Weide 0-2 2.0 0-2 1-1 0-2 0-2 1.1 0-2 1.1 1.1 LM.-advertenties dubbel ri Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen -I'v; SINT NIC. ACTIE UITSLAG EERSTE TREKKING WORKUM De eerste trekking van de Workumer Sint Nic. Actie loten vond zaterdag door Notaris Nje- mantsverdriet plaats. De prijswinnaars waren: ijskast Janke Mein Séburch; centrifuge Janny de Jager Bascohof; pendule L Mulder De Burd 10; seheerappa- raat Jan de Vries Heidenschap: kof fiezetapparaat D Postma Süd 19; poef W de Jong Snakkerburren 8; autoped P Postma Tj Visserstraat, 2; koperen ketel T de Jong Noard 145; pedaalem. J Kuipers Ursula dyk 12 Heidenschap; ontbijtlaken A Elgersma Tiaralaan 8 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Na een rustig begin heeft de herfst dan toch de storm en de regen ge bracht. Ondanks dit slechte weer WITTE POMP WORKUM Terwijl de laatste tijd de z.g.n. witte benzine pompen als paddestoelen uit de grond komen in het land, is de vorige week ook een witte pomp op het Süd te Wor kum geplaatst, zodat de automob: listen nu ook goedkope benzine hier kunnen kopen Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 UW ADRES VOOR. Baenspaed 3 TEL. 406 WINKELSLUITING WORKUM We herinneren er nog aan dat de winkels de volgende week elke avond tot negen uur ge opend mogen zijn. K'Vi'rakten volgens alg. regeling van 15 november tot en met 21 november 1966 De weg naar Bolsward is nog steeds wat glibberig. Maar eens. zullen de bouwputten voor de gas buizen dichtgegooid zijn, het land weer geëgaliseerd. En wanneer la ter de grasmat hersteld is, ziet de argeloze reiziger niets meer deze gigantische gasslagader de nederlandse economie. De ondergrondse toevoer van gas water, electriciteit en telefonische berichten maken het moderne le ven mogelijk. Wij rekenen op hun verborgen werkzaamheid. Wij vra gen ons niet meer af, hoe dit alles tot stand is gekomen. Er zijn vele stille krachten in de wereld. De stille krachten van aan dacht, barmhartigheid, naastelief- de. Zij werken pas goed, wanneer zij niet in de publiciteit gebracht wor den. Zij willen ongenoemd blijven. Slechts de ander is voor hen be langrijk. z Zo mogen wij iets herkennen van Gods Geest, die in ’t verborgene in mensenharten doorwerkt. K. JONGEREIN WORKUM Woensdag 16 ber jl hield de Jongerein afd. Wor kum en omstreken haar tweede vergadering. In deze vergadering begon de nieuwe voorzitter de hr Dijkstra met de opening van deze avond. De voorz. heette ieder har telijk welkom in het bijzonder de heer Santema. mum stie, kaem mei syn .duurte- toeslag’ fan 1.75 wyks, op in sa laris fan sahwat acht hündert en tritich goune yn ’t jier. Dat wie dus krapoan 16 goune wyks. Né minsken, it wie yn dy tiid ek lang gjin fetpot. Sa krige de ,Administrateur-Boek halder’ fan it distribüsje kantoar, in lean fan 35 goune yn ’e moanne En Stout dy ’t op 1 november 1916 in pensioen krige hie fan 407, frege de Rie om in taslach. Hy kri ge der hündert en fjouwer goune by .waardoor zijn inkomsten zui len bedragen f 511.’ En nou: ,Te Hacourt in België, hielden drie Duitse soldaten wacht op een stoomboot in Maas, die de Duitsche vlag in top had. Eenige Belgen maakten een praatje met de Duitschers en bo. den hun een borrel aan. In de tweeden borrel deden de Belgen ’n slaapdrankje en zoodoende sliepen de Duitschers in. Ze werden mee aan boord genomen, de Belgen trok ken de uniformen der Duitschers aan en met zekerheid stuurden zij de boot de Maas af door de slui zen te Visé. Ondertusschen waren er nog een aantal Belgen aan boord gekomen, tot. een veertig toe, om de ontvluchting mee te maken. Op Hollandsch grondgebjed liep de boot ter hoogte van Eysden vast aan den kant. De Duitschers kregen hun pakjes weer en de Belgen we zen hun de weg naar België terug' .Ondergeteekenden Coiffeurs van Workum, nïaken aan hun geachte cliënt.le bekend, dat ze vanaf he den Maandags, Dinsdags en Don derdags ’s avonds 9 uur gesloten zijn. Tevens is het tarief van schee ren thans: 1 maal per week 7 ets. 2 maal per week 12 ets; in huis en buiten 10 ets per keer. Knippen 10 ets. J. M. Kemker, J. Oberink’ Der is yn fyftig jier tiid noch al sa it iene en oare foroare. Hwant doe ’t ik forliden wike myn hier knippe liet - nou ja ,hier’ - moast ik de .kapper’ twa goune bitelje.i if wie krekt wer twa dübeltsjes djürder wurden. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar f Fam. berichten; 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. ESHHHSftk HUNIA’S DRUKKERIJ Workum "WbMR '.'.toriicen Fa. T. Gaastra Bzn. jp W OlE «ySk Iele! adm. 05151-466, Giro 865699 U lilbv Wy hawwe it hjir al folie faket sein, troch de oarloch bigoun al les djür to wurden, mar it lean wie derneffens net omheech gien. Sa komt it dan ek, dat men süver yn alle Riedsforslaggen fan fyftich jier lyn, lést dat de iene of oare ge- meenteambtner. of de pelysje of ien fan de arbeiders om mear lean freget. En faek lang net sünder reden. Wy geane wer nei Warkum nei de Riedsitting fan 30 okt. 1916. (’k Hie forliden wike forgetten de da tum der by to skriuwen.) .Adres van de doodgraver om ver booging zijner jaarwedde. Na voor lezing van het adres, waarin ook al weer, op grond van den nood der tijden, om verhooging van sa laris wordt gevraagd, stelt de Voorz., namens B&W voor, eene verhooging toe te kennen van 15 Waar het aantal graven geduren de de laatste 5 jaren respectieve lijk bedraagt: 37-38-39-27-26, is ge midd^ld, wijl het salaris 150 be draagt, per graf genoten 4.54. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel goedgekeurd. Adres van de agenten van poli tie R de Jong en H van der Zee, houdende verzoek om verhooging hunner jaarwedde enz. De voorz. stelt namens B&W voor afwijzend op het adres te beschik ken, wijl pas het vorig jaar hunne salarissen zijn herzien en ver hoogd, met inachtname van perio dieke verhoogingen. Doch der wiene inkelde riedsle- den it net mei iens. Ien woe de beide mannen fiif en sawntich gou ne yn ’t jier mear jaen; in oaren kaem mei it foarstel om de Jong in daelder wyks mear to jaen en oan van der Zee in goune. Mar de Foars. seit: ,dat zich in de vacature Stout 28 sollicitanten hebben aangemeld, waaronder .10 gediplomeerden, zoodat z.i. daarin een bewijs is gelegen, dat wij hier in Workum nog al goede salarissen hebben.’ It is nou mar krekt, hwat neam- de men doe in goed salaris? Hwanl van der Zee fortsjinne 12 goune wyks, mar dan wie de hüshier der óf. En de Jong, dy ’t op syn maxi- DAMNIEUWS WORKUM Vrijdag 4 november jl. speelde het derde tiental van OG tegen Bolsward- De uitdag was 14-6 in het voordeel van Workum Bolsward-Workum M de Jong-A van Dijk J P de Jong-P Couperus J Peters-S P Couperus K Rensma-R Dijkstra W Bakker.S Couperus S K Osinga-G Slootjes U Vermeer-IJ Hiemstra R Veltman-Tj Folkerts R Dijkstra-W Wouda R Boersma-J Folkerts Maandagavond 14 november speel de het tweede tiental van Workum de eerste wedstrijd in de compe titie van de PFDB. De uitslag van deze tegen Oosterend gespeelde wedstrijd was 13-7 in het voordeel van Workum Oosterend 1-Workum 2: L Stuiver-M Hiemstra Nu er geen notulen meer voorge lezen worden, maar voor iedereen ter inzage liggen, werden de nieu we functies van de bestuursleden bekend gemaakt. Hierna werden enige ingekomen stukken bespro- *ken en bij de leden aanbevolen. Na een korte pauze ging de hr. Santema over het onderwerp van deze avond spreken nl. ,de wel vaart’. Met een korte inleiding over de toekomst van Nederland, hoe het er in het jaar 2000 uit zou zien en met vzelke problemen, wer den hierna de leden in groepen ver deeld. Aan de hand van vragen om ieder de kans te geven zijn gedach ten naar voren te brengen, groeide er bij de bespreking een levendige discussie. De Jongerein leden raakten bij deze discussie echter niet gauw uit gediscussieerd. Daar de tijd echter snel voorbij ging dankte de voorz. de heer San tema voor zijn deskundige leiding bij deze geslaagde discussie-avond In de rondvraag werd nog een of ander onderwerp naar voren ge bracht, welke echter door het be stuur zal worden besproken. Hierna werden de leden een wel thuis gewenst.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1