jier lyn Fyftich PLAATSELIJK NIEUWS S»leX I i^angszij Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek van en RAP BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Auto-ver huur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Wasautomaten Radio H1NGST ta Visser dt Xn. WEME DE BOER SIEMONSMA WORKUM TEL: 05151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DER WERF K £D •ft ft 6WB DONDERDAG 1 DEC. 1966 NO. 47 89ste JAARGANG C.P.B. BURGERLIJKE STAND een Workum lyn wiene. Doe op als DAMNIEUWS 0-2 INGEZONDEN F. i J. H. J., past. 1 - Mi en de een no as gehouden op hiel west Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 2-0 1-1 it ’e OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week 2-0 2-0 2-0 DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN 0-2 0-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 1-1 Merk 27 28 Telefoon 358 lllllllillllllllllllllllllllllllllllll^ FRISO FUSIE COOP. ZUIVELFABRIEK WITMARSUM MET COOP. ZUIVELINDUSTRIE ,DE GOEDE VERWACHTING’ THANS EEN FEIT WORKUM Vorige week dinsdag is de voorgenomen fusie van de Coöp zuivelfabriek te Witmarsum met de Coöp. zuivel industrie ,De Goede Verwachting’ een feit geworden. Maandag 21 november reden de Witmarsumer melkauto’s voor het laatst. Vanaf dinsdag 22 november KOLLEKTE WORKUM De onlangs Klaprooskollekte heeft 202.02 gebracht. Ncard 69 Telefoon 306 - b.g.g. 437 Eerste klas: S Wiersma-P Buma Sj Folkertsma-A D Buma Jac van der Meer-C Buma J de Vries-W Wink Tweede klas: G Bruinsma-B Visser D van der Meer-J Dijkstra A Folkertsma-M van der Weide 2-0 M Hiemstra-D Mulder Derde klas A: S P Couperus-Tj Folkerts P Couperus-W Wouda S Couperus-J Folkerts Y Hiemstra-A van Dijk Derde klas B: P Nauta-E Roskam Joh Koopen-Kooijenga J Westra-Kooijenga Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar SLIJTER DER GEMEENTE WORKUM van 22 november tot en met 28 no vember 1966 GEBOREN: Susanna Anna dochter van ehiel Jan Anthonius Hettinga Anna Agatha Galerna ONDERTROUWD: Gerben Dijkstra 23 jaar wonen de te Workum en Hiltje Hoekema 20 jaar wonende te Tjerkwerd Johannes Heins 22 jaar wonende te Workum en Sjoerdtje Veldmans 22 jaar wonende te Blauwhuis Willem Lenger 23 jaar wonende te Midlum en Johanna de Jong 22 jaar wonende te Workum Lammert Hilarides 24 jaar wo nende te Arum en Antje van Stra len 19 jaar wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Aid bitsjutte, dat men dien wurk krige, mar it bitsjutte ek dat men sunder ynkommen siet. In lyts part fan de minsken dy ’t alder wiene as 70 jier, (mar dan moasten hja by in baes arbeide hawwe) krigen wyks trije goune. Doch as men net yn .loondienst’ west hie, krige men gjin stür. En sokke minsken moasten har seis mar sjen to rédden. Dat bit sjutte, dat men oanwizen wie op de earmfoogden of/en de diakens. Pet óf en ünderdanich freegje om help of sa ’t it hjitte .onderstand’. Goed men krige wyks in pear sinten, sa- folle hündert turven en al soks mear. (Ek wol in briefke hwer ’t men dan yn de iene of oare win kel foar safolle boadskippen helje koe.) Sa komme wy dan torjochte by de winter fan 1916. De (noch Di- steande) Bond voor Staatspensu?. neering stjürde mids novimber in brief oan de leden fan de Earste keamer. Ik sil dei’ inkelde stikken üt oernimme. ,Hoog Edel Gestrenge Heeren! De winter naakt, en tienduizen den oude menschen mannen en vrouwen, levend .in volslagen af hankelijkheid van anderen, zien met angst de dagen al korter wor den, de avonden al langer en killer de noodzakelijkste levensbehoeften al duurder en slechter en minder goed verkrijgbaar. De winter naakt, en tienduizen den arme menschen mannen en vrouwen, gebukt onder de weten schap dat weer grootere physieke ellende hen wacht, gaan nog zwaar der gebukt onder ’t gevoel dat hun groot wettelijk en maatschappelijk onrecht wordt aangedaan. Immers, tienduizenden arme ou de mannen en oude vrouwen, zijn afgewezen bij hunne aanvraag tot het bekomen eener rente krachtens de Artt. 369 en 370 Invaliditeits wet, artikelen die een geheel onge motiveerde scheiding maken tus- schen burgers en burgers, artikelen die .in vele gevallen den welge- stelden rnensch eene rente uit de Staatskas hebben toegekend, ter wijl diezelfde rente aan armen en in elk opzicht beklagenswaardigen werd onthouden. In oare kear it slot. HULDE OAN DE PTT De drokke tiid for de post stiet wer for de doar. Sinterklaas lit syn presint|sj es roun bringe. Krystiid en Nijjier binne al sokke drokke dagen for de besoargers fan de P Tl. Hirde wyn, wetter, glêde dy- ken, alles stiet hjar wer to wacht- sjen, moarns betiid yn neare nacht binne hja al by de trein om post fuort to tsjüren en to heljen. Letter sette hja üt nei Noard en Süd, Hei- denskip en Grouns. Se geane wer mei moed en ’n fleurig sin en sjug ge det de brieven, kranten en foar al at printwurken to plak komme. En as sa’n besteller soks 25 jier dien hat den mei det wol yn ’e krante. Hwant .tante Post’ kin de hannen ticht knipe yn dizze tiid, Fan stakingen en happenings witte hja by de posterijen net, hja halde fan oaider, fan oanawesjearjen. Sokke minsken moatte yn eare halden wurde en derom Warku, mers, Nyhüzumers, Heidenskip- sters tink om ’e post yn dizze tiid. ’n Warm bakje op ’e tiid en in fleurig sin, ek as de belêsting pom- pieren komme. Sij meitsje se net hjer. In goede besteller is jild wur dig en derom, hulde oan de post. IT FLEURIG BEGYNTSJE De Sint Nicoiaas Actie van de Workumer Winkeliersvereniging is nu haar laatste week ingegaan. De WORKUM Op 24 november kwam de afd. van de CPB in de Land bouwschool bijeen. Ondanks de mist waren een 60 leden en enkele gasten aanwezig. De avond stond onder leiding van de pres, mevrouw Bokma-Haagsma, die in haar ope ningswoord allen hartelijk welkom heette, in het bijzonder de spreker van deze avond, ds G. van Zeben. Na de notulen volgden enkele me dedelingen, o.a. dat de volgende vergadering gehouden wordt op 14 december de gezamenlijke Kerst- wijding op 21 december en de con- taktavond op 10 januari a.s. Na de pauze, waarin koffie werd geschonken en contributie geïnd, kreeg ds van Zeben het woord. Zijn onderwerp was getiteld: .Verantwoorde gezinsvorming’. Een aktueel onderwerp waarnaar met aandacht werd geluisterd. Spreker belichtte vanuit historische achter gronden het probleem waar velen mee zitten en wees er tevens op dat die problemen niet alleen op gelost hoeven te worden, maar dat er instanties zijn die graag voor lichting en advies geven. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd door verschillende da mes gebruik gemaakt. Tot besluit van deze mooie avond dankte de pres, de spreker namens allen en wenste alle dames een wel thuis. Twee gasten gaven zich lid. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar V F;rn. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. b Komrakten volgens alg. regeling A LM. advertenties dubbel tarief d Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen rijden de melkauto’s van ,De Goe de Verwachting’ te Workum om de melk van de boeren van Witmar sum e.o. op te halen. Als gevolg van deze fusie is de melk van deze Coöperatie tot ongeveer 95 miljoen kilo opgelopen Voor het dorp Witmarsum is de opheffing van de melkfabriek na tuurlijk een strop. Zodra de wonin gen te Workum gereed zijn, ver huist het personeel van Witmar sum naar Workum. actie wordt gehouden voor onze plaatselijke VVV. Zoals de stand nu is, zal de opbrengst, evenals bij de vorige jaren gehouden acties goed worden. Op de laatste vergadering van de Workumer Winkeliers vereniging is besloten, om de opbrengst van de actie die volgend jaar wordt ge houden, te bestemmen voor onze plaatselijke sportvereniging SVW. Ook deze vereniging heeft het mo menteel niet zo gemakkelijk, zodat een aanvulling van de kas de SVW het volgend jaar, wel zeer welkom zal zijn. FR. MIJ. VAN LANDBOUW WORKUM Op 22 november 1966 ’s avonds acht uur hield de Fr. Mij van Landbouw afd. .Workum e.o.’ haar herfstvergadering. De op komst was goed nl. veertig leden en een tiental dames. De agenda werd vlot afgehandeld en daarna had een kleine huldiging plaats. Voorzitter R H Jonkman was nl. veertig jaar lid van de afdeling, waarvan 20 jaar als voorzitter. Vi ce voorzitter L Stellingwerf sprak hem namens de afdeling toe en bracht hem hulde voor het vele werk dat was en nog wordt gedaan in het belang van onze afdeling. Hij bood de jubilaris een boek werk aan. ’t Hoofdbestuurslid G. van der Heide en de secretaris spra ken ook woorden van waardering. Voorzitter Jonkman dankte met welgekozen woorden voor deze on verwachte hulde Verder werd de avond gevuld door dr ir J Keestra, rij ksveeteelt consulent te Leeuwarden met een lezing over de landbouw in Joe, go-Slavië met dia’s De spreker had een aandachtig gehoor en ieder ging voldaan naar huis ’t Was een goede .vergadering SINT NICOLAAS ACTIE UITSLAG TWEEDE TREKKING WORKUM De tweede trekking van de Sint Nicoiaas Actie vond zater dag jl. door notaris P. Niemants- verdriet plaats. De prijswinnaars waren: Ijskast D Klaren Nijhuizum; Centrifuge H de Boer Spoardyk; Pendule J van Dijk Schoolstraat 21; Scheerappa- raat E de Jager-de Vries Basco- hof; Koffiezetapparaat F Bakker Nijhuizum; Pouf T Nauta Begine: Autoped L Kunst Süd 85; Koperen ketel J Wiersma Heidenschap: Pe daalemmer F A de Boer Emma- buert; Ontbijtlaken M de Jong Ma. riënacker. SINT NIC. ACTIE 1966 Wij willen er nog even op wijzen dat deze week alleen geldig zijn de ROSE kaarten. Dus onthoudt u het goed deze week alleen rose kaarten in de bussen. De derde trekking vindt plaats op 6 december a.s. Is het leven voor u ook een tel kens herhaalde Sinterklaas verras sing? Vindt u het leven soms erg saai, eentonig en vervelend? Elke dag weer te staan achter een zelfde machine telkens weer opnieuw aoh ter ’n zelfde kookplaat als moeder ’t eten klaar te maken en altijd te zitten achter dezelfde toonbank voor z’n klanten, ’t is ook om er beu en kregelig van te worden! Zou je soms de hele boel er neer willen gooien en mistroostig naar het bestaan willen zien, kijkend naar een donker, duister hol? Toch is het leven vol verrassin gen en kunnen we de schijnbaar dode, regelmatige saaiheid terug voeren naar een levend vreugdevol bestaan. Want voor iemand, die ’t zien wil, bergt het leven wonderen van afwisseling en wil het telkens zijn momenten vol van Sinterklaas verrassingen. Weet u dat juist de verrassing van het onverwachte wat u ontmoet, voor u de vreugde brengt van het St. Nicolaasfeest? Zo wil heel ons leven staan in de verrassing van het onverwachte van het kleine geluk en van het blijde, dat God als een Vader Zijn kinderen wil geven. De mens moet het willen zien, hij moet dat schijn baar taaie leven van iedere dag uitpakken als een Sinterklaaspak je, het papier van de saaiheid er af wikkelen en zien naar de vele kleine en mooie dingen, die God z’n Vader als kwistige cadeautjes er tussen verpakt heeft. Wil het zien, wil het uitpakken, wil atten tie hebben, wil kijken zoals een klein kind in deze dagen van het klomp zetten, als een kind met gro te ogen van verwachting, starend naar het wonder van komende din gen. Dan zal het leven ook voor u blijde verrassingen inhouden. ,Ik dank U Vader, dat Gij deze dingen hebt verborgen voor de kleinen en eenvoudigen!’ Uitgave. HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Wordt het een dure winter?’ diz ze frage stiet yn de Friso fan 3 vimber 1966, fan dit jier dus En ik dan de jiergong 1916 fan dizze krante opslaen dan fyn ik yn len fan de nümers fan oktober in sel- de frage. ,Het zal ongetwijfeld dure winter worden.’ Och ja, wy witte sa njonkenlytsen allegearre wol dat de winter altyd djür is. Dat is in klacht dy ’t men troch alle tiden hinne heart hawwe sil. Wis, wy yn dizze tiid kleije nou wol stien en bien dat alles sadjür bigjint to wurden, mar it forskil tusken de winter fan 1916 en dy fan nou is tige great. Siker ik jow daliks ta dat der nou yn 1966 ek noch minsken to finen wêze sille dy ’t op de ranne fan de earmoede libje. Mar dat hellet dochs net by de tastannen sa ’t dy fyftich jier en der hawwe wy it hjir al wit hoe faek oer hawn - it ynkommen fan de measten waerd stadich oan heger. Hwer ik net mei sizze wol dat doe alle min sken it better krigen. Hwant hoe stie it doe mei de .bejaarden?’ Foar ik der oer bigjin to skriuwen, soe ik jimme earst graech hwat oars léze litte wolle. Ik helje dat üt de Friso fan 9 desimber 1916, en sa ’t jimm’ wol sjen sille giet it oer .Sinteklaestiisdei’. .Winkellui, café’s, ja wie er maar een nerinkje op ,na houden, alles heeft Dinsdag te Sneek, velen zelfs meer dan dubbel, geprofiteerd van de Sinterklaasdrukte. Vooral boerenstand heeft ’t niet op dubbeltje laten aankomen. In manufactuurwinkels, bij suiker en banketbakkers, bij juweliers en goudsmeden, - ’t was een geld, al lemaal geld. Afdingen - daar deed men niet aan, van ’t duurste werd meest gekocht. De dag van 5 Dec. 1916 heeft in Sneek allerminst wind eieren gelegd.’ De neringdwaenden yn Snits hiene dus in béste dei mak ke. Der wie jild fortsjinne en sa sil it wol dyselde dei dér yn Snits - en yn alle oare plakken hwat aide, earme stumpers hawwe dy ’t gjin stür. miskien gjin sint yn ’e büse hiene en dy ’t allin ne mar sjen mochten nei al moaije en it lekkers hwat yn winkels foar de rüten ütstald lei. Aid en earm wiene twa dingen dy ’t yn dy tiid han yn han gyngen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1