Fyftich PLAATSEUJK NIEUWS SoleX jier lyn Radio HINGST IH8 Wf Blilll ;icini' ü5i5i‘466’ Gir°865699 Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek en van Ons uieuw teuiHetosB Fa. Gebr. Romkema angszij BMW 1600 A uto*verh u u r Wasautomaten ta Visser efc Zn. 1 /JEME DE DOER SIEMONSMA WORKUM TEL;05151-232 FA. WEJTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DER WERF rasw Merk 27-28 Telefoon 358 IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIlillllllililillllllli^ Ktek HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum HUNIA’S DRUKKERIJ DONDERDAG 8 DEC. 1966 NO. 48 89ste JAARGANG D BURGERLIJKE STAND over b' voor dizze .Open Workum het opgeleverd? te Redaktie. Kind ■■MMH M Ncard 69 Tciefoon 306 - b.g.g. 437 2-0 1.1 0-2 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 staan ant- 0.2 2-0 DRACHTEN-WORKUM J Pander-J de Vries A D Steensma-C Buma L Douma-Sj Folkertsma B Bakker-P Buma J Elzinga-Jac van der Meer H Scholte-W Wink D Plantinga-W Rusticus M Vening-A D Buma C de Vries-M van der Weide G W Kooij-D van der Meer met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week 1-1 1-1 0-2 1-1 0.2 2-0 2-0 0.2 0-2 1-1 2-0 2-0 0-2 2-0 2.0 2-0 0-2 1-1 1 10-10 Volgende week vrijdag speelt het eerste tiental in Marknesse. Het tweede en derde spelen respectie velijk tegen het tweede en derde van Nijemirdum in hotel De Wijn berg VEROORDELEN IS NIET MOEILIJK DAMNIEUWS WORKUM Eerste klas: J de Vries-A D Buma W Wink.C A Buma J van der Meer-S Wiersma Sj Folkertsma-W Rusticus Tweede klas: D van der Meer-G Vlas M Hiemstra-J Dijkstra A Folkertsma-B Visser Derde klas: W Wouda-J Folkerts S P Couperus-G Slootjes P Couperus-IJ Hiemstra A van Dijk-Tj Folkerts S Couperüs-R Dijkstra Vierde klas: E Roskam-J Westra J Koopen-T Wouda Uitslag van de op 28 november gespeelde wedstrijd tegen Drach ten: narie Liefhebbers den de A.V.E.S. Ook een tweetal Workumers be haalde nenkele prijzen met hun in gezonden kleurkanaries. De heer A Sikkes behaalde lx 86 punten en 3x 87 punten en een vijfde prijs. De heer J Hagen behaalde lx 84 p. en lx 87 punten. LAAT UW VERZORGEN SINT NICOLAASFEEST BUURTVERENIGING OER DE DOLTE WORKUM Woensdag' 30 november jl. werd voor de kleuters van de buurt een Sint Nicolaasfeest organiseerd. Veertig kinderen ren bijeengebracht, ten huize mevrouw van Geerhard en Jacobina De samenvoeging van twee eer tijds elkaar beconcurrerende wagen makerijen, die van de families Sor née en Oudkerk, wordt bovendien bekroond door het huwelijk van Frans Sornée en Mientje Oudkerk. Al spoedig blijkt het een verstands huwelijk te zijn. Er is na een paar jaar nog nauwelijks sprake van iiefde,'enkel nog sleur. Bovendien blijft het huwelijk kinderloos. Als Frans gaat overschakelen op carrosseriebouw - in de wagenma- kerij zit geen toekomst meer - trekt hij een vakman aan, Max Ellegers, een knappe rustige jongeman. Hij wordt niet alleen bedrijfsleider, ook huisvriend. En daarmee wordt het probleem geschapen. Dat van de andere man, die in de ogen van de vrouw aantrekkelijker is dan haar eigen man. Als onvermijdelijke misstap volgt wat dan? OPBRENGST ST. NIC. ACTIE WORKUM De Sint Nicolaas actie van de Workumer Zakenclub le verde een netto bedrag op van 3040.35. Dit bedrag is dinsdag jl aan VVV ter hand gesteld. Het bestuur van VVV dankt de Workumer Zakenclub en het Wor kumer publiek ten zeerste voor dit prachtige resultaat. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER nu is de bedoelde oude armen geves- DE MEIBOOM OP DE IN AAN BOUW ZIJNDE OPENBARE LAGERE SCHOOL WORKUM Donderdag jl was het weer een heugelijke dag voor de in aanbouw zijnde Openbare Lage re school, ’s Morgens om kwart voor twaalf hadden het bestuur, de fa. Beuker en het werkvolk zich verzameld rondom de burgemeester die met de heer Gielink aanwezig was, terwijl ook de architekt de hr van der Veen van zijn belangstel ling blijk gaf. Toen de meiboom op de dakspan ten van het in aanbouw zij ride ge bouw gehesen was, hield burge meester de heer B van Haersma Buma een korte toespraak, waarin hij wees op het feit, dat het nu ’n belangrijke dag voor de school was nu de bouw zover gevorderd was dat de meiboom op de school kon worden gehesen en sprak de hoop DER GEMEENTE WORKUM van 29 november tot en met 5 de cember GEBOREN: Bouke zoon van Eeltje Molenaar en Feikje Antje Visser ONDERTROUWD: Jenny Flapper 26 jaar en Mar. garetha Siemonsma 19 jaar beiden wonende te Workum Wijpke Rusticus 23 jaar en Lfeuwkje Postma 22 jaar beiden wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Albert Dijk 73 jaar e.v. Clasina Troost Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.tn. Advertentietarief: 9 cent per iri.m Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen uit, dat de bouw nu spoedig vol tooid kon worden. Na de toespraak werd de gebrui kelijke envelop met inhoud overhan digd. Het wachten is nu op de vol- tooïng van de school, zodat de kin deren weer in een eigen nieuwe school kunnen bijeenkomen. Gedurende bijna veertig jaren heeft hij alle tochten onafgebroken heen en terug met de boot meege maakt, en betoonde zich daarbij steeds als ,the right man on the right place’. In den laatsten tijd evenwel begon zijn gezondheidstoe stand eenigszins te wankelen, en moest hij er aan denken deze niet geheel op te offeren. Zaterdag jl. deed Koopen voor het laatst de reis als machinist met de boot mede. Dat hem nog ménig jaar- van kalme rust ten deel moge vallen, is zeker de wensch van allen, die K. in zijn thans neergelegde betrekking heb ben leeren kennen en waardeeren.’ F. Klopte uw hart ook zo van ver langen? En wat heeft Veel of weinig? Dat zal voor ieder wel verschil lend zijn. Kinderen vinden het een prachtig feest. Ouderen niet minder. We vin den bij jong en oud een huiverende vreugde. Wat zal het zijn? Maar - deze pret is alweer voor bij als u dit leest. Is_er nog napret? Of alleen maar teleurstelling, dat het niet meer bracht? Natuurlijk - we geloven niet in de ,goed heilig man’. Het is een sprookje geworden. Toch is het wel leuk. We zouden het niet graag mis sen. In de donkere dagen van de- cember mag echt wel een vrolijke noot klinken. Mogen we hier misschien spreken over de donkere dagen voor Kerst? Dat is wel de gewoonte. Kerst is het feest van het Licht. Daarom allemaal kaarsen, groot en klein; wit of gekleurd. Klopt ons hart nu ook van ver wachting? Rekenen we nu ook weer op bepaalde gaven? Is er een hui ver voor de teleurstelling? Dat behoeft helemaal niet. Want het Kerstgebeuren is geen sprook je. Sinterklaas is een legendarische figuur geworden. Jezus Christus, het Kind van Bethlehem, is dit echter niet en zal het ook nóóit worden!! De vreug de die Hij geeft houdt in eeuwig heid niet op! m. GEMEENTE HINDELOOPEN Opgave burgerlijke stand de maand november 1966 GEBOREN: Jan Jurjen zoon Geert Bernard Vos Pestman; Klaaske, dochter van Jan Brou wer en Gerbrig Boschma Huwelijken en overlijden: geen VOGEL TENTOONSTELLING WORKUM Vorige week werd Leeuwarden een vogeltentoonstel- Img gehouden van de Ver. van Ka. en Vogelvrien- C.P.M. WORKUM EN OMSTR. WORKUM De vergadering werd begonnen met het zingen van Ps. 75 vers 1, waarna de presidente voorging in gebed. Ei- werd een gedeelte uit Romei nen 12 voorgelezen, hierna werd gezongen Psalm 105 vers 5. Om ongeveer half negen kwam mevrouw Grondsma binnen, die iets zou vertellen over bloemen. Ze vertelde hoe men de bloemen moet behandelen alvorens ze in ’n vaas te zetten. Na de pauze kreeg ieder gelegenheid een bakje met bloemen te maken.. want de meeste mensen doorgaans meteen met hun woord klaar. Maar begrip hebben daar moet je wat voor prijsgeven. Daarvoor moet je mild kunnen den ken. Hoe zal Frans Sornée reage ren op de misstap van zijn vrouw En natuurlijk van zijn bedrijfslei der huisvriend Max? Aanvankelijk doet hij het ver keerd. Hij veroordeelt niet direkt, maar kan het ook niet dadelijk be grijpen. Pas later, veel later komt, hij tot een beter inzicht. En dan Nee, als we nu alles gaan ver tellen, bestaat bovendien de kans, dat we de lezer en lezeres onbe wust beïnvloeden. We zouden zeg gen: oordeeh u zelf bij ’t lezen van ONS NIEUWE FEUILLETON en bedenkt dan met de vrouwelij- hoofdpersoon van dit verhaal: VEROORDELEN IS NIET MOEILIJK Want wie niet zelf in een derge lijke situatie heeft verkeerd, kan onder alle omstandigheden laakbaar enkel theoretiseren. Maar begrip hebben? Dat kost minstens even, veel zelfkritiek. De schrijfster van ons nieuwe feuilleton Waarmee we volgende week aanvangen, heeft op onbarm hartige wijze de levensgeschiedenis verteld van de drie hoofdpersonen Frans, Mientje en Max. En ertus sen door de draden van onze mo raal geweven. Aan u, om bij het le zen van dit feuilleton, te beslissen of er verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd tegen datgene, wat naar onze begrippen is en blijft. Niet generaal, maar ge val voor geval! ge- wa- van het bestuurslid mevrouw Nauta. Omstreeks half vijf arriveerde de Sint en Zwarte Piet, beiden gesto ken in gloednieuw kostuum, ter plaatse. Tot grote verrassing van de Sint hadden zich voor de wo ning van mevr. Nauta een groot aantal oudere kinderen van de buurt opgesteld, die hem spontaan een zanghulde brachten. Met de ca deaux, geborgen in twee dozen, stap ten de Sint en Piet het vertrek bin nen. Hier werden zij begroet met het lied: ,Dag Sinterklaasje’. Na eerst de briefjes die de Sint had ontvangen, te hebben voorgelezen, werd met elk kind, een praatje ge maakt en zijn cadeautje overhan digd. Omstreeks zes uur vertrok de Sint en Piet en bracht de voor zitter van de buurtvereniging op vlotte wijze dank voor het hoog bezoek aan de buurt. Ik leau wol dat Brief’ foar him seis sprekt. Workum. Eerst bij kapt. Visser, daarna bij diens zoon S. R. Visser en later bij kapt. Groenhof, was als machinist, op de stoomboot, varen de van Workum naar Sneek, vice versa, werkzaam Joh. Koopen al hier. Uitgave; 11 4 Gaastra Bz.n (forfolch) Langen tijd Hoog Edel Gestren ge Heeren is die uitsluiting om po litieke redenen of (o.i. verkeerd) politiek inzicht verdedigd gewor den, door hen, die. meenden een enkele klasse, die der loonarbei ders, van Staatswege te mogen be schermen en bevoordeelen. Ze ver gaten dat in economisch opzicht eene talrijke groep van vroegere zelfstandige werkers en werksters veel slechter nog gesitueerd is dan de meeste loontrekkers, en min stens even hard en minstens voor de gemeenschap even nuttig leven achter zich hebben.’ .Een goede regeling is er. Zij is belichaamd in het door de Twee de Kamer der Staten-Generaal aan genomen Wetsontwerp op het ver- leenen van Ouderdomsrenten welk ontwerp thans bij uw College aan hangig is. Op dat wetsontwerp hoop van de hierboven tienduizenden tigd. Aan politiek doen die mensen niet. Van politiek hebben zij veel al niet het minste verstand. Eerbie dig zien zij op tot hen die boven hen geplaatst zijn en in wie zij ver moeden rechtvaardigen ruimen van blik, kenners van hun toestand Zóó zien zij U! Aan den lijve hebben zij het on recht gevoeld. Zij hebben geleden en lijden onder het besef ervan. En óók degenen, neen vooral degenen die troost putten uit hun Gods dienst, en uit hun Bijbel, wachten op U, wachten op de beslissing der Eerste Kamer der Staten Generaal en kunnen niet gelooven aan de mogelijkheid dat het hulpbrengen- de Wetsontwerp zou worden ver worpen. Zij kunnen niet gelooven aan ue mogelijkheid dat bet bestaande on recht door U zou kunnen worden gesanctioneerde, of althans in af wachting eener andere regeling zou worden bestendigd voor vele jaren. Zij hebben niet vee jaren meer, de arme ouderen van 70 jaar.’ Dan wiist it adres op Denemar- ken, hwer al sünt 9 april 1891 alle minsken boppe de 60 jier rjocht hawwe op .ouderdomsrente’. .Zij weten, wij weten dat de schreeuwende ongelijkheid in bezit de schreiende tegenstellingen tus schen tergende weelde en onver diend gebrek aan het allernoodza kelijkste, vooral op den ouden dag worden gevoeld, als onafwendbaar lichamelijk verval en lichamelijk lijden den last der stoffelijke ont bering komen verzwaren. En daarom komen wij tot U ge dreven door ons geschokt rechtsge voel, door ons geschokt geloof aan de wijsheid der wetgevers en uit naam van talrijke oude menschen die door de uitvoering van de Artt 369 en 370 Invaliditeitswet zuchten onder het onrecht met dringend verzoek om, zoodra het Wetsont werp op het verleenen van Ouder domsrenten door U in behandeling kan worden genomen, dit Ontwerp aan te nemen.’ Het Hoofdbestuur van den Bond Staatspensioneering.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1