I J Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Een goede gewoonte Fa. Oebr. Bomkema angszij BMW RAP. Wasautomaten Auto-verb ii u r Radio HINGST ta Visser Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek J8.V.W, agenda ÉS .lïïRlr JëmhI lcict’ 05151 1(’0< Gjro ÖÜ5G" Nieuwjaarswens in Friso SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 F< WOIFO-W RADIO EN TELEVISIE 1 HAVE VAN DER WERE I HUNIA’S DRUKKERIJ 89ste JAARGANG NO. 44 DONDERDAG 15 DEC. 1966 BURGERLIJKE STAND tot Workum 2'0 13-7 L. S°UX o en dat de die van Harlingen e mins- Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 per m.rn. per m.m. ge- gewor- DE SPECIAALZAAK VOOR Ncard 69 Tciefoon 306 - b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS LAAT UW VERZORGEN Merk 2728 Telefoon 358 Verschijnt éénmaal per week 1-1 1.1 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 1-1 2-0 0.2 WHC-Worku.m, vertrek 12.15 uur Opstelling ongewijzigd. AFD. VOLLEYBAL: Zaterdag a.s. 17 december: 20.30 uur (H) Animo 2-SVW. rustig! pers. Weg met zo’n nieuwjaars de me- JUBILEUM M. VRIJ WORKUM In het verslag van .vorige week van de feestavond, gehouden werd ter herdenking het 25-jarig jubileum van de heer M Vrij, is zeer tot onze spijt een alinea uitgevallen. Deze alinea be hoorde te staan achter het gespro kene van de heer van der Goot en luidde als volgt: Toen kwam 't van Siebe van der Wal en Trijntje Postma (geboren 3 december 1966 te Sneek) ONDERTROUWD: Sjerp Blom 23 jaar en Sjabbe- chien Aukje Abbring Hingst 21 jr beiden wonende te Workum GEHUWD: Frederik de Lange 40 jaar wo nende te Workum en Jeltje Atte- ma 33 jaar wonende te Makkum OVERLEDEN: Antoinetta Barbara Wilhelmina Steenhuis 75 jaar w.v. Cornells Ab- ma zeer eer wa in en ge FOARDRACHTKRIICH Te DRACHTEN WORKUM De underwiisried orga. niseerde vorige week de-jaarlijkse foardrKchtkriich te Drachten. De voorzitter van de underwiisried kon in de middelgroep (van 15-16 jaar) de hoofdprijs uitreiken aan Gryt- sje van der Valk, leerlinge van de christelijke ULO alhier. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent n Kontrak ten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen laat zijn betrekking *t eenen dag heb je den mos. is door een mos ■el kokerij. Een bakker blusente zijn zijn geheel e een mosselfir AFD. VOLLEYBAL ANIMO l.SVW SVW dat in deze wedstrijd wisselvallig speelde, kon in de ste set Animo niet volgen, er ren veel misverstanden zowel de aanval als in de verdediging de opslag werd ook enige keren mist. De meisjes liepen al gauw ’n achterstand op van 10.0, doch daar na kwamen ze dank zij een stevige opslag wat terug, maar Animo was onbereikbaar geworden en deze won dan ook en wel met 15-5. In de tweede set speelde SVW wat beter, ze werden wat meer vechtlustiger en Animo werd ook veel beter partij gegeven, maar zt» als in de eerste set het geval was kwamen ze nu ook niet tot scoren. Bij een stand van 9-2 werd er tel kens van opslag gewisseld zonder dat er puntjes bijkwamen maar on danks een verwoede strijd konden de meisjes niet stand houden, wel kregen ze er nog een paar puntjes bij doch Animo behield de voor sprong en won met 15-6. AANRIJDING WORKUM Toen donderdagmorgen een zoon van de heer J Ruyter, de hr Th. Ruyter, zich per fiets naar het station begaf werd hij aange reden door een auto. De verwon dingen vielen nog al mee, zodat hij deze week weer naar school kon gaan. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER A.R. KIESVERENIGING WORKUM De A.R. kiesvereniging kwam maandag jl. voor het eerst onder leiding van haar nieuwe voor zitter, de heer H M Gielink, in vet gadering bijeen, voorset bespre ken van de adviescandidaten lijst van het centraal comité voor de a.s. kamerverkiezingen. Hierna kreeg ds D Middelkoop gelegenheid voor het houden van een referaat over het onderwerp: •Waarom kies ik, program?’ Spre ker zette uiteen, dat wij allen me dearbeiders zijn in het Koninkrijk Gods, daarom zijn we ook ver plicht in de politiek voor een par tij te kiezen, die bedoelt de groot- making van dat Koninkrijk, voor een partij, die niet alleen de stoffe lijke belangen op het oog heeft. Wij mogen in de politiek niet in de eerste plaats onze eigen belan gen op de voorgrond stellen, maar alleen de grootmaking van net Ko ninkrijk Gods in deze wereld. Op dit interessante betoog volgde nog een geanimeerde bespreking. 1 ACTIE SCHOOLSLAG WORKUM De actie Schoolslag al hier gehouden heeft opgebracht 2555.-. KOLLEKTE WORKUM De kollekte voor het Ned. Astma Fonds heeft J 395.58 op gebracht. is het uw familie, vrienden, beken den en clientèle bij de jaarwisse ling alle goeds toe te wensen. Ook dit jaar kunt u dit weer op de meest geschikte wijze doen door ’t plaatsen van een dames regelings comité op de plan ken met een zeer geslaagde levens schets van het leven van meester Vrij, welke op keurige wijze gedecla meerd werd door mevrouw Bokma- Veninga, terwijl ’t dames koortje de toepasselijke liederen zong. Een en ander viel bij het publiek ten zeerste in de smaak. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN WORKUM Op X' december ontving de afdeling Workum de zusterver enigingen Koudum en Warns.Sta- eren. De grote zaal van hotel De Wijnberg was mooi bezet toen de voorzitster mevrouw Ruyter de grote groep dames welkom heette. De zaal zag er gezellig uit, daar enkele leden de tafeltjes van bloe men hadden voorzien, terwijl weer anderen cakes hadden gebakken. Na het zingen van de Mienskips. sang kwam mevrouw Ria Postma- Stolk op het toneel, die verhalen en verzen over de vrouw zou voor dragen. Voor de pauze drie stuk ken proza, te beginnen met de door haarzelf in het fries, terwijl zij geen friezin is, geschreven en ook uitgegeven legende over ,De frou fan Starum en dan nog twee ver halen van Jacques van Hattem. Na de pauze, waarin enkele mededelin gen volgden o.a. over de cursus .gratie en charme’ welke 12 januari begint en een eventuele weefcur- sus, volgde het luchtiger gedeelte. Dit begon met een ontroerend ver haal van Simon Carmiggelt, waar na gedichtjes van Annie Schmidt over verschillende vrouwen types volgden. Het was net zoals de voor zitster in haar dankwoord zei, wij wisten niet dat wij zo veelzijdig wa ren. Mevrouw Ruyter dankte me vrouw Postma evenals al de ande re medewerksters voor deze mooie avond, waarna de voorzitster van de afdeling Koudum mevrouw Boer sma nog even namens de bezoek sters sprak. De Workumer dames werd nog dringend gewezen op de gezamenlij ke kerstviering op 21 december a.s. in de geref. kerk. Er gaven zich weer twee nieuwe leden op. mar oven en verhuurde djur onderverdieping aan ma, de man behoeft nu niets te doen en verdient er meer mede dan met zijn alles behalve lucratief vak. Sa stie it er yn 1916 yn Harns by. F. Het lijkt er op, dat de sfeer ron dom het huwelijk van prinses Mar griet met mr. Pieter van Vollenho- ve veel minder geladen is dan des tijds bij de prinsessen Irene en Be atrix. Het blijft immers vrij Zowel op straat als in de Geen fanatieke leuzen als: met het koningschap, leve de repu bliek! En waarom? Is ’t omdat deze prinses met een gewone nederlan- der’ trouwt? Is ’t omdat prinses Margriet toch geen kroon-prinses is? ’t Is te hopen dat het meer be tekent. ’t Zou namelijk ook een voor teken kunnen zijn van een even wichtiger houding van ons volk ten aanzien van het Oranje-huis. We hebben immers niet langer be hoefte aan een ondoordachte afwij zing van het koningschap. En op overdreven betuigingen van trouw zitten we ook niet meer te wachten Ons volk en het Oranje-huis zijn gebaat bij een hartelijke, waarde rende en eerlijke houding. DER GEMEENTE WORKUM van 6 december tot en met 12 december 1966 GEBOREN: Janna Margaretha dochter en van oudsher HET gezinsblad voor Workum en omgeving. Ook beriekt u wens diegenen, voor wie in vreemde ons weekblad Friso’ de nog een band vormt, die hen met ,it Heitelan’ verbindt. De kosten zijn slechts 2.00 normale grootte en gaarne GEZAMENLIJKE KERSTFEESTVIERINGEN WORKUM Naar wij vernemen worden er ook dit jaar weer ver schillende gezamenlijke Kerstfeest vieringen gehouden. Er wordt weer een kerstboom ge plant door de gezamenlijke kerken waar dan dinsdag 20 december een korte samenkomst zal worden ge houden, waarbij verschillende kerst liederen zullen worden gezongen. Woensdag 21 december wordt in de Geref, kerk een kerstsamen- komst gehouden, welke georgani seerd wordt door alle vrouwenver enigingen van Workum. Donderdag 22 december is er een Kerstmaaltijd voor de Workumer jeugd in de Klameare. Tenslotte wordt er dan zaterdag 24 december weer de traditionele Kerstnachtdienst gehouden in de Herv. Kerk. DAMNIEUWS WORKUM WORKUM Uitslag van de 9 decem ber jl. gespeelde wedstrijd tegen Marknesse. Marknesse-Workum IJ Haven-J de Vries H Smit-S Wiersma S Haven.C Buma J Jonker-Sj Folkertsma W J Muyldijk-P Buma T Dijkstra-W Wink B Jonker-W Rusticus H van Steenwijk-A D Buma J Baarda-D. van der Meer J Muyldijk-M Hiemstra bij direct bij opgaaf te voldoen. De speciale rubriek voor zaken, bedrijven of verenigingen over dubbele kolom 4.00 voor gewoon formaat en ove rigens berekening naar plaatsruim te. Tot uiterlijk zaterdag 24 decem ber kan de advertentie nog in de juiste volgorde worden geplaatst. Uitg. FRISO’ GESLAAGD WORKUM Onlangs slaagde te Ut recht de heer P Andela voor het vakdiploma Horeca en aanverwanle bedrijven. VAN DAK GEVALLEN WORKUM Vorige week woensdag viel bij de nieuwbouw van de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’ een werknemer van de firma Volbeda van het eak. De man kwam op zijn voeten terecht en brak daardoor zijn hakken en nog enkele rugwervels. De patient werd naar het zieken huis te Heerenveen vervoerd voor nader onderzoek. "(MA'S DRUKKERIJ - Workum fc voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. boot man «.an een ourgerpestaan ver dienen. Menig burger moet zich met een arbeiders inkomen tevre den stellen. Handelaren verdienen sommen gelds die hen tot de hoogst aangeslagenen in de belas tingen zullen maken. Jongens vei- diênen evenveel als hun onderwij zer die zij in de steek lieten. Dag meisjes die hun dienst ontvloden, waarnaar een juffrouw met een zak vol diplo ma’s. watertanden .zou. Alles werpt zich op de mossel- handel en laat zijn betrekking in dén steek. Den c~ een dienstbode, een knecht, volgenden dag foetsie’ in de selen. Een rijwielmagazijn den eigenaar veranderd in ren van het Leger des Heils, door den Hoofdagent van politie P van Dijk, proces-verbaal opgemaakt, we gens oplichting. In eene als spoedeischend uitge schreven vergadering van den Raad dezer Gemeente, kwamen Donder dag jl. (30 nov.) aan de orde de volgende twee punten: a. Voorstel van de Commissie der Gemeentelijke gasfabriek verhooging van de gasprijs; b. Voorstel van de Commissie bedoeld bij art. 166 der Gemeente wet, tot vaststelling eener verorde ning 'op vervroegde winkelsluiting. Een en ander was gevolg van de ontvangen circulaire van den mi nister, om eene noodgedwongen be sparing in te voeren inzake de te gebruiken steenkolen, waarom werd voorgesteld de gasprijs te brengen van 10 op 12 cent, met van steenkolen, gasprijs cent, dien verstand^, dat 70 procent het in het vorig jaar over de win termaanden verbruikte gas tegen dien hoogeren prijs zou worden be rekend en het meerdere verbruik den dubbelen prijs per M:! zou moe ten opbrengen. Aldus besloten. Het tweede voorstel behe’sde ’n verbod tot verlichting van winkels hebben een salaris, na 9 uur ’s avonds met uitsluiting van de week tusschen 29 Nov. en 6 Dec. en den Zaterdagavond. Sa, dat wie twa miggen yn ien klap: It gas djürder en de winkels jouns njoggen ure ticht. Mar der waerd noch in foarstel oannomrnen en dat wié: ,om de café’s enz. ’s avonds om 10 uur te sluiten.’ Wis it knypte raer mei de stienkoal. En net allinne mei de stienkoal. ek de turf bigoun krap - to wurden. Gjin wónder dat yn 1917 alles op ’e .bon’ kaem. Gjin bonnen? dan ek gjin brea, gjin turf gjin peteroalje, gjin waxineljocht- sjes, ja neam mar op. Nou ja, der Workum. Naar wij vernemen is _wie 'e .swarte merk' noch ge- hier Woensdag tegen twee officie- nóch to keap hear, doch der hiene de measte minsken gjin jild foar. De Friso fan 9 desimber 1916 akriuwt: Donker ziet de schrij ver van het financieel weekover zicht in het ,HbId’ de toekomst in. Met angstwekkende snelheid zegt hij. schijnt thans het tijdstip te na. deren, waarop de oorlogsrazernij nieuwe groote offers van de civie le bevolking, zoowel in de krijgvoe rende als in de neutrale landen zal gaan eischen.’ Yn Harns, (nou ja T’ dan) waerden sahwat alle ken ryk. .Harlingen is in enkele weken het centrum van eten heelen Ned. Mosselhandei den.. Het is wel de omgekeerde wereld Met een vischschuit wordt meer vprdiend dan met een flinke vracht in normale jaren. Een werk- kan een burgerbestaan moet

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1