Fyftich jier lyn PLAATSEUJK NIEUWS SoleX i^angszij Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek en van Een goede gewoonte Fa. Sebr. Romkema RAP. BMW 1600 Auto-i e i*li ii ui* met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST Wasautomaten ia Visser Zn. Nieuwjaarswens in Friso 0F BOER □2 SIEMONSMA WORKUM TEL:!) 5151-232 RADIO EN TELEVISIE FA. WESTERHUIS 1 FRISO HUNIA’S DRUKKERIJ DONDERDAG 22 DECEMBER 1966 NO. 50 89ste JAARGANG mar Workum in van vo wel eens ge- H. i ze voor jNcard 69 Teiefoon 306 - b.g.g. 437 de me- DRUKWERK NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 1916 ik 0-1 V2-V2 0-1 1.0 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS LAAT UW VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR Uitgave: Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm, 05151-466, Giro 865699 Verschijnt éénmaal per week Merk 2728 Telefoon 358 kar de elkaar Net als de geweren aan rotten. Tot uiterlijk zaterdag 24 decem ber kan de advertentie nog in de juiste volgorde worden geplaatst. Uitg. FRISO’ Zing wat van je stadje of wel van je land Het veen of de klei, of je hutje in 't zand, Van bieten of penen of koren. Of zing van je meisje, dat- thuis op je wacht. Maar als je dat doen wilt, zing dat dan maar zacht, Dat hoeft iedereen niet té hooren’ Zing dus wat je wilt, maar zing vrolijk en luid Je ransel wordt licht, als. een veer wordt jc spuit Geen hitte of kou, kan je deren Je stap slaat de maat en dan wordt je niet moe Het eind Van de weg komt als 't waar naar je toe, Eenkinderspel, wordt, hst mar cheren. SC H AKEN WORKUM Jl. vrijdagavond speel de ODI haar tweede competitie wedstrijd in dit seizoen tegen het 2e tiental van Sneek. Workum kon het niet tot een overwinning bregen en verloor met 4-6 Hier volgt de gedetailleerde uit slag: WORKUM.SNEEK 2 E D de Boer.G Faber D van der Goot-A Spruijt J IJbema-D Zwaan W Lubberts-R Kunnen P van der Valk.C Visser W de Vries-J Nauta S Walta-S Breuker S Yntema.I Bosma O de Boer.M Bergsma H Speerstra-H Brouwer NIEUWJAARSRECEPTIE De Burgemeester van Workum en mevrouw van Haersma Buma stellen zich voor op Nieuwjaarsdag ’s morgens van 11.30 tot 12.30 uur te hunnen huize te ontvangen. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER waerd. Ei jonge jawol hear, doch dy soldatelietsjes koene faek gjm ,sjongen' lije. Sadwaende r moasten hja dan .goede marschliederen’ lea. re. En óm nou fan dat soarte fiet sjes to krijen, wie der in priisfraech ütskreaun. Dit krige in .eervolle Viruly, de vliegenier, heeft zijn boek met reisverhalen verteld een noodlanding bij Bethle hem, in een donkere nacht, kort voor Kerstmis. Een noodlanding bij Bettilehem! Begint het leven van de ware is het uw familie, vrienden, beken den en cliëntèle bij de jaarwisse ling alle goeds toe te wensen. Ook dit jaar kunt u dit weer op de meest geschikte wijze doen door ’t plaatsen van een en ne samenwerking. Crescendo weer in geldnood, daar; 3000.- gebruiken moet kopen van enkele nieuwe instruj ,- menten voor twee nieuwe leden, Hij beval daarom de bij’ de uitgang te houden kollekte ten zeerste aan. Nadat Crescendo nog enkele ko ralen gespeeld had, kwam hierme de te elf uur het einde van deze mooie muzikale avond. Een harte lijk applaus, dat aan het slot op klonk, was de dank van het pu bliek voor de uitstékende en be schaafde muziek, die Crescendo gr geven had. Alleen door harde en voortduren de oefening kon Crescendo .deze muziek, die alle voor koper instru menten bewerkt was, spelen, zo goed, als ze deze avond deed. Een woord van hulde is,hier wei op zijn plaats. dit moeilijke stuk zo goed te spe len. Crescendo- gaf nog enkele walsen klasse 9' klasse 10: 1 D Adema tevens beste jonge duivin klasse 11: 1 en 4 P Westendorp klasse. 12: 2 P Venema en 3 P Wes tendorp klasse 14: 3 P Westendorp klasse 16: inzendingen van vier gels op zicht gekeurd: 2 P Venema Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Op marsch moet je zingen, dan loop je zoo kwiek. Je wordt als gedragen door maai van muziek, Dan wil het marcheren zoo vlotten Je bent als je aankomt zoo monter en klaar Je blijft in de -pak' en dan steun je ten beste en een mars, waarna ,De Lofstem’ o.m. nog zong .Tantate Domino’. Voor het einde nam -de voorzit ter van Crescendo^ de heer J Bok. ma het woord en bedankte de aan wezigen voor hun trouwe opkomst ,De Lofstem’ voor hun sponta- zn weer het 200STE WONING VOLKSHUIVESTING WORKUM Dezer dagen werd aan de Pothüswyk de 200ste woning van de vereniging Volkshuisvesting in gebruik genomen. De woning wordt bewoond door de familie Rit zema, die dezer dagen in het hu welijk zijn getreden zijn afkomstig uit Stedum. Sinds enkele maanden werkt de heer Ritzema als mon teur bij Govers en Striethorst. Namens het bestuur van Volks huisvesting bood de voorzitter, mr. B van Haersma Buma met de heer J van der Schaaf gelukwensen aan die vergezeld gingen van een bloem, stuk. Het woningbezit van Volkshuis vesting is de laatste tijd flink toe genomen. Het is nog maar énkele jaren geleden dat de 159ste wo ning in gebruik werd genomen. Zoals bekend wjordt binnenkort met de bouw van 32 woningen in het plan Bascohof begonnen. Het laat zich aanzien, dat de 250ste woning over een jaar of drie zal worden voltooid: CBTB WARNS De afd. Warns-Koudum van de CBTB hield woensdagmor gen in Us Ste een vergadering die bedoeld was als jaarvergadering en waarbij op een forum vragen werden afgevuurd over het verze keringswezen. Tijdens deze verga dering werd de heer K Beuckens aangewezen om te worden voorge dragen als lid van de commissie in de ruilverkaveling, wat aan Ged Staten zal worden bericht. De kas sloot met een nadelig saldo van ruim 38. Des avonds kwam de CBTB weer bijeen nu voor een gezinsavond. Hier trad een gezelschap van de C BTB Jongerein van Gaasterland op met het blijspel in drie bedrijven Pieter komt hwerom’. en doeken dat zal ’t geluk en de genezing zijn van wie langs wegen van gemis en pijn vergeefs de vrede voor hun harten zoeken’. Misschien heeft u hoord van de legende, dat van het hout van de kribbe het kruis ge maakt is. Wij spreken van kribbe en kruis en wij zingen: ,leer mij bij Uw kribbe buigen leer mij knielen bij Uw kruis'. Bethlehem is het begin, doch wij .kende Jezus, die mijn ziel bemint’ mogen daar niet blijven. Op Bethle hem volgde Golgotha; daar brak de hemel open voor diepverloren mensenkinderen. Er is plaats in de velden van Efratha bij Bethlehem voor een noodlanding; er is plaats bij Golgo tha’s kruis voor een gekweld en ontredderd mens. Plaats - ook voor U! Dit sil dan foar de léste kear wurde moatte, dat ik yn de jier- gong 1916 fan dizze krante sit to sneupen of der noch hwat üt to heljen is foar dizze rubryk. Wis, der stiet genóch yn dy aide Fri so’s te lézen, hwant earstens wie de krante doe- in hiel stik greater vermelding’, as nou; en twad: stie der dan it fornaemste nijs yn, üt it eigen lan under .Binnenlandsch nieuws’. Dan wie der it .Plaatselijk nieuws’, fierders: .Gemengd nieuws’ en it .Kort nieuws’. Dat lést neamde wie ne dan aimeast birichten oer ünge lokken, fan in rig’le twa, trije. En üt dat alles moat ik dan in dwaen. Nou slagget dat grif iene kear better as de oare, ik prebear je altyd safolle mooch’ lik birichten oer to nimmen dy ’t üs sjen litte hoe ’t it yn dy tiid wie, en hoe ’t de minsken doe lib- ben. Sa, en dan nou: ,De 45-jarige recidivist die van de laatste 28 jaar er ongeveer 25 in de gevan genis doorbracht, is thans wegen1! poging tot diefstal in een villa te Hilversum en wegens de daarbij ge pleegde geweldpleging, door de Amsterdamsche rechtbank veroor deeld tot 10 jaar gevangenisstraf’. Sa, dy wie dus wer in moai skoft under de (blauwe) pannen Hoefolle soldaten der yn under de .wapens’ wiene, soe wier net witte. Mar dat wiene hiel hwat. Landweer: Dienstplichtigen: Landstormers en Vrijwilligers, ja en miskien ek noch wol oare groe pen. Nou wie it in hiele toer om al dy tüzenen jonge kearels bézich te halden. Der waerd fan alles en noch hwat ütfoun, en de .legerlei ding’ sptmdearre kaptalen foar ,ont wikkeling en ontspanning’, hwant de jonges mochten har net forfele. (Men moat it seis bilibbe hawwe om to witten hoe it er faek om wei gong.) Op in hiele bulte plakken krigen de soldaten .zangles’. Nou net dat der op mars net songen welke liederen alle uitstekend ge zongen werden. De heer S de Boer kwam nu weer op de planken met zijn Cres cendo met nu o.a. het moeilijke stuk .Avondhymne’ in de bewer king van Cor Kee. Het bleek uit dit stuk, dat de leden van Cres cendo na de laatste uitvoering wel goed moeten hebben geoefend om POSTDUIVENSHOW OLDEHOVE’ WORKUM Voor de 15e maai orga niseerde de postduivenvereniging .Oldehove’ een postduivenshow in hotel Tivoli te Leeuwarden. Ver- len? Met een noodsprong, aie te vens geloofssprong is? Bij Bethle hem, bij het Kind in de kribbe, de eenvoud en de werkelijkheid van de openbaring van Gods liefde? Wie een noodlanding maakt is aan het einde; maar wie een nood landing maakt bij BETHLEHEM staat aan het begin. Het één gaat in het ander over. ,een kind in stro C.P.B. WORKUM De plaatselijke afdeling van de CPB kwam op woensdag 14 december in de Landbouwschool bijeen onder leiding van de pres, mevrouw Bokma-Haagsma. In haar openingswoord heette zij alle dames hartelijk welkom, spe ciaal de gasten en de spreker van deze avond, de heer Lyclama uit Leeuwarden. Na de notulen volg den enkele mededelingen. Op een vraag betreffende de excursie naar de Condensfabriek te Leeuwarden kon de presidente nog geen defini tief antwoord geven. Inmiddels is er echter bericht gekomen dat de excursie kan plaats hebben op 1 februari ’s middags om twee uur. Opgave op de eerstvolgende ver gadering of bij een der bestuurs leden. Na de pauze met het gebrui kelijke kopje koffie en extra trakta tie kreeg de heer Lyclama het woord. Zijn onderwerp droeg de titel: .Christen zijn in het verkeer' In het jaar 8 na Christus werden in Rome de eerste verkeersregels ingesteld, maar die zullen wel enigs zins eenvoudiger zijn geweest dan de tegenwoordige. Er wordt van ieder, die aan het verkeer deel neemt, hetzij als voetganger, fietser of automobilist, veel gevraagd. De moeten niet alleen om onze eigen veiligheid denken, mad*- en vooral om die van anderen. Na een interessante lezing liet ae heer Lyclama een serie dia’s zien die allen betrekking hadden op het verkeer. Conclusie: We moeten steeds be wust leven ten aanzien van de verkeersnormen en dat ook voorat onze kinderen bijbrengen. Aan het slot van de avond dankte de presidente de spreker hartelijk voor het gebodene en wenste hem en alle dames een wel thuis. Aan wezig waren 50 leden en 2 gasten die zich opgaven als lid. Of. dit, soarte fietsjes by .onze jongens’ yn 'e sinaek foei - of mis- 'ïrien net - sille wy' maf leaver net oer prate. En ta bislüt winskje ik alle freo nen. bikinden, Warkumérs en Aid Warkumers. ja alle minsken: In goed en lokkich 1967 ta. schillende Workumers behaalden hier prijzen. De- duiven waren on dergebracht in zéstien klassen, klasse 1: 2 en 4, P Westendorp; klasse 4: 2 P Westendorp, 4 P Ve nema klasse 5: 4 P Westendorp klasse 6: 2 G Yntema en 4 L Ha gen klasse 7: 1 P Venema, tevens mooi ste vogel van de tentoonstelling, 3 P Westendorp 1 P Westendorp STIJLVOLLE UITVOERING VAN CRESCENDO WORKUM Donderdagavond jl. gat de Workumer Brassband Crescendo voor de tweede maal in dit seizoen christen niet met zich te laten val- een uitvoering in de Klameare de ze maal in samenwerking met hel gemengd koor te Heidenschap .De Lofstem’. De zaal in de Klameare was met geheel bezet, maar toch waren ve len uit Workum en het Heiden schap gekomen om dit concert te beluisteren. De brassband onder leiding van de heer S de Boer be gon de avond met enkele koralen, waarna het lied .Estralitha’ ge speeld werd. Daarna volgden en kele foxtrotten en een mars welke stukken door de aanwezigen mei grote aandacht gevolgd werden. Het concert had ook nog muziek- paedagogische waarde, doordat de dirigent de nummers steeds voor af besprak, wat zeer verhelderend werkte. Vervolgens was de beur; aan ,De Lofstem’ onder leiding van haar dirigent de heer B. Pruiksrha Het koor zong eerst een drietal fiese liederen en daarna het be- van oudsher HET gezinsblad voor Workum en omgeving.. Ook' beriekt u met zo’n nieuwjaars wens diegenen, voor- wie in vreemde ons weekblad Friso’ de nog een band vormt, die hen met ,it Heitelan verbindt. De kosten zijn slechts 2.00 bij normale grootte en gaarne direct bij opgaaf té voldoen. De speciale rubriek voor zaken, bedrijven of verenigingen over dubbele kolom 4.00 voor gewoon formaat en ove rigens berekening naar plaatsruirn te.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1