PLAATSELIJK NIEUWS SoleX \1 [w J Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek van en ageusia Wasautomaten angszij Fa. Gebr. Bomkema Radio HINGST BMW 1600 A uto-ver h 11 u r met en zonder chauffeur (All-risk verz.) S E! la Wi&ser Voetbal FA. WFS7FWUIS IJEME DE BOER SIEMONSMA WORKUM TE 1:05151-232 •fr (Herv) voorm 10 uur ds L Jansen Schoonhoven (Herv) nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven FRISO DONDERDAG 29 DEC. 1966 NO. 51 -59ste JAARGANG Jet. VERZORGEN uur en nam 2 uur ds F G J SLIJTER wwe wam dee werf te be- van a.s. FR. HAANSTRA, Bolsward IN MEMORIAM REITZE JONKMAN de begro- deze de op weers- aantai AFD GYMNASTIEK: Vakantie tot en met 9 januari a.s. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres iN x KLACHTENDDIENST GASBEDRIJF zaterdag en zondag Tel. 05157-2861 APOTHEEK: ’s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Adres redaktie; HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week LAAT UW Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 bij z’n met ■I' OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Merk 2728 Telefoon 358 JONGEREIN WORKUM Op donderdag 15 decem ber kwamen de Jongerein léden en donateurs bijeen in hotel De. Wijn berg. De voorzitter opende om ruim 8 uur de vergadering en heette een ieder hartelijk welkom. Speciaal de leden die deze avond een éénakter de Workum het principe plan dat door de en beiden Kooistra, Avondmaal WARNS STAVEREN (Herv) voorm 10 uur ds J Schone- veld BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM van 20 december tot en met 26 de cember 1966 verzorgden. De ingekomen stukken werden uitvoerig besproken. Hierna werden de leden in twee groepen verdeeld voor het beant- •woorden van aktuele vragen waar van de hoogste groep een .heerlij ke’ prijs kreeg. Een korte pauze was toen wel kom. waarna het toneelstuk aan de beurt kwam. Dit viel bij de le den en donateurs goed in de smaak wat later wel bleek toen als sug gestie van de aanwezigen kwam om deze toneelspelers het volgend jaar de hele avond te laten verzorgen. Hierna ging men over tot het doen van spelletjes en werden nog enkele nieuwe ideeën naar voren ge bracht. Na de rondvraag wenste de voor zifter een .ieder wel thuis en in ieder geval aanwezig te zijn op de volgende vergadering KRIJGT WORKUM EEN NIEUW SPORTVELD? WORKUM Het is ons allen wel be kend, dat ons gemeentelijk sport terrein bij slecht weer vrijwel onbe speelbaar is. Het is herhaaldelijk vóórgekomen, dat het veld voor een wedstrijd werd afgekeurd, ter wijl op andere plaatsen wel kon worden gespeeld. Verschillende maatregelen zijn reeds genomen om in déze toestand verbetering te brengen. Dit jaar is de drainering gecontroleerd en deze controle heeft drainerings.- doorspuiting een gunstige Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Willem Lenger 23 jaar wonende te Midlum en Johanna de Jong 22 jaar wonende te Workum Wijpke Rusticus 23 jaar Lieuwkje Postma 22 jaar wonende te Workum Lammert Hilarides 24 jaar wo nende te Arum en Antje van Stra len 19 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Koob van Beek 57 jaar e.v ske de Boer Reitze Jonkman 65 jaar e.v. Hin. ke Wiersma uitgewezen, dat het stelsel intact is. De van het terrein heeft werking gehad. Maar, zo schrijven B&W in beschrijvingsbrief van de ting aan de gemeenteraad, maatregelen zijnechter voorlopige lapmiddelen. De oorzaak van de moeilijkheden is gelegen in een ver keerde samenstelling van de boven laag van het veld zodat deze wei nig water doorlatend is. Een gron dige verbetering" is alleen mogelijk wanneer het terrein twee seizoe nen niet behoeft te worden be speeld Deze verbetering is alleen realiseren indien er over een twee de terrein kan worden beschikt. B&W zeggen verder in hun schrij ven, dat zij de Heidemij. verzocht hebben het reeds bestaande plan voor een nieuw veld met begroting om te werken voor handkracht. Het komt B&W voor, dat »n leder geval rekening moet worden gehou den met een ten laste van de ge-, meente komend bedrag van tenmin ste 10 procent van de kosten. B&W stellen daarom aan de raad voor op de kapitaalsdienst van de be groting op te nemen een post groot 10 procent van 286.100- of 28.610... een tenminste 87.560.- overblijft. B&W zien dit jaar geen kans om dit bedrag binnen iet kader van deze begroting te four neren. Om op een later mogelijk gunstiger tijdstip toch met de uit voering van dit plan te kunnen be ginnen, achten B&W het toch nood zakelijk met het besteksklaarma. ken van dit plan te beginnen, wat 15000- kost. B&W vragen daar om aan de raad een credlet van 15000.- beschikbaar le stellen op de kapitaalsdienst van de begro ting voor 1967. KERKDIENSTEN ZATERDAG 31 DEC. 1966 WORKUM (RK) nam 7.30 uur Eucharistievie ring (Herv) nam 7.30 uur ds G van Ze- ben (Doopsgez. Nam 6.45 uur ds J P J Knipscheer, kollekte bouwfonds (Geref) nam 7.30 uur ds D Middel koop (Bapt) geen dienst HEIDENSCHAP (Herv) nam 7.30 uur ds M van der Leun (Geref) nam 1.30 uur ds Horlings GAAST (Herv) nam 7.30 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) geen dienst HINDELOOPEN (Herv) nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) nam 5 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) nam 7.30 uur ds F G J An- kersmit MOLKWERUM (Herv) nam. 7.30 uur eerw. heer H Kooistra WARNS STAVEREN (Herv) nam 8 uuf els J Schoneveld Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-ad verten ties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen VERBETERING EN DOOR TREKKING VAN DE URSULADYK WORKUM B&W schrijven aan raad van de gemeente over Ned Heidemij. gemaakt is voor de verbetering en doortrekking van de Ursuladyk naar de Koudumer Slaperdijk. Deze doortrekking zal van groot belang zijn voor het plaatselijke als voor het doorgaande verkeer. De doortrek king is verder van belang voor 'n aantal in dit gebied liggende boer derijen en landerijen. De uitvoe ringskosten in dit principeplan zijn 875.600.-. Door de Cultuur Tech nische dienst is een subsidie toege zegd van 50 procent. B&W schrij ven verder, dat de overblijvende kosten van 50 procent voor reke ning van de gemeente komen, Hier van kan ruim 80 procent in vorm van een baatbelasting de belanghebbenden worden ver haald, zodat er uiteindelijk bedrag van Wanneer we het jaarverslag 1931 -1932 uit het stof der historie te voorschijn centeren, dan bemer ken we dat dit een brede glim lach op het voetbalgelaat van Stormvogels te voorschijn toverde. Want bij de geboorte van de ciub waren er 30 leden en 3 donateurs Thans in 1932 waren er al 49 le den die onder de wapenen konden worden geroepen, met aan zijden een sterk gestegen vaandel dragers donateurs, tegen woordig dompeurs geheten. Qok had men in een la van een oud ka binet nog een jeugd-elftal achter de hand. Werd het eerste elftal op zijn basis teruggetrapt dan kwamen de jonge Napoleontische strijders met hun python-figuren het veld op. Het eerste elftal eindigde in de CBZW op de tweede plaats. Het tweede op de zesde. Dat was van beide niet slecht te noemen, gezien de tegenstand van die alom werd gevonden. Omkoperij was er vroe ger niet bij. Een keeper was een keeper. Kwam er een doelpunt neem dan maar gerust aan dat de keeper met heel z’n familie tot in het verre nageslacht, de bal niet had kunnen stoppen. Weet u waar we naarstig naar hebben gezocht. Naar een foetsieballer. Bijna wa ren we omgekomen in een lawine van naar kamfer stinkende papy rus rollen. En maar rollen jongens maar rollen, maar nooit ook maar één foetsieballer. Na een inspan nend uurtje kwamen we tot de ei genaardige ontdekking dat die toen nog niet bestonden. Na een fi losofisch pilletje te hebben geslikt kregen we in de smiezen dat het te veel aan energie en aan atmos ferische innerlijke druk een andere throughpass had dan in het abat toir van tegenwoordig. Nu en dan vlogen woorden als boerenhufter. stommeling, nutteloos wezen, prut ser van lijn tot lijn. Men wist di- rekt waar men aan tóe was, open en duidelijke taal. Vandaag aan de dag moet men z’n mond houden Gapen is er niet eens meer bij, dan zegt de scheidsrechter stil jij daar met die grote mond. Nu zijn het meer handig gemene trukjes en na. trapjes, de energie moet er im mers uit. Vroeger kegelde je een scheidsrechter het herstellingsoord in met dubbele zusterhulp en abon nement, nu wordt je na elk aaitje genoteerd, geschortst en en gepro moveerd tot foetsieballer van het jaar. Wel een heel verschil vroeger. Leeuwarden heeft bronzen koe. Dat beest had z’n uiers het verkeer wel kunnen regelen, staat daar toch maar een beetje niets te doen. Leeuwarden heeft hu ook z’n schaatsenrijder. Geef Workum nu zijn voetballei Peter zoekt wel een plekje als bij de Wymerts langs slentert. (Wordt vervolgd) In de nacht van donderdag op vrijdag is plotseling over leden de heer Reitze Jonk man. Hij werd 65 jaar. Hij was van 1935 tot 5 au gustus van dit jaar lid van de gemeenteraad van W>c. kum De heer Jonkman had zich om gezondheidsredens niet weer herkiesbaar ge steld voor de gemeenteraad, waarin hij de gemeente met hart en ziel diende. Sinds 1946 was de heer Jonk man voorzitter van de afd. Workum van de Friese Mij. van Landbouw en van 1948 voorzitter van de CH Kiesver eniging. Verder was hij sinds 1944 volmacht van het wa terschap Westergo’s IJsse] meerdijken. Ook was hit sinds 1950 secretaris-pennin^ meester van het waterschap Workumer Nieuwland. De heer Jonkman was sinds 1939 tot aan zijn pensione ring ook plaatselijk bureau- houder der Prov. Voedsel commissaris. Zijn gezondheidstoestand liet de laatste tijd veel te wensen over, maar toch kwam zijn overlijden voor Workum nog zeer onver- wacht. TELEFOONCENTRALE VERNIEUWD EN UITGEBKEID WOFKUM Naa' wij .ernemen is de telefooncentrale m :1e loop van deze week van een geheel nieuwe apparatuur voorzien en tevens uit gebreid met 100 nummrs. Hierdoor wordt de capaciteit van het Wor kumer telefoonnet uitgebreid tot 600 nummers. Door deze uitbrei ding kunnen een 17-tal wachtenden in Workum worden aangesloten. Op de wachtlijst blijven nog acht ge gadigden over, die nog wachten moeten op het leggen van eer nieuwe kabel. Uiteraard staat dit laatste Langs zij’ van het jaar in het teken van de ais. jaarwisseling. We (hopen, dat u met gevoelens van dankbaar heid kunt terugzien op het jaar, dat ten einde loopt, en, als het an ders voor u ligt en er misschien allerlei moeilijke dingen in uw le ven waren, dat dan ons .Langszij’ een enkele keer iets voor u heeft mogen betekenen. Want dat was tenslotte de bedoeling. En wat het komende jaar treft: we wensen u natuurlijk veel ,heil en zegen’. Veelgebruikte woor den, inderdaad. Door het veelvuldi ge gebruik misschien ook afgesle ten, zoals een oud muntstuk, waar op je nauwelijks meer iets van het oorspronkelijke opschrift kunt on derscheiden. Maar toch zwaar ge laden en betekenisvolle woorden ,heil en zegen’ Het typische van ,heil en zegen’ is nl. dat je er niet over beschikken kunt, maar dat ze je geschonken moeten worden: als gaven van Hogerhand. En geschon ken kunnen ze ons alleen worden, als we onze hand op willen houden We wensen u veel heil en zegen! En een open hand om het te ont vangen! v. Z. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur DR. STOEL ZONDAG 1 JANUARI 1967 WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; voorm 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur Lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur ds G van Zeben (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 9.30 uur uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 10 Hofhuis HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 1.30 uur ds Horlings GAAST (Herv) geen diers'. FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 10 uur ds W A de Pree (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 10 uur ds F G J An kersmit; nam 7.30 uur eerw heer H Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 10 uur eerw heer H voorbereiding heilig

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1