I PLAATSELIJK NIEUWS SoleX I i Fyftich jier lyn a Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor Zuidwesthoek Friesland en van Fa. Gebr. Romkema a ngszij BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST de gemeenten Workum, Hindeloopen A ii to- verb u tir agenda >C ^C>C^C>C>C^?C^C>C XX Ê2i Vi^es* Zn. SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE SER WERF UEME DE BOER ««■MH BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM i WARKUMS ERFSKIP KERSTFEEST ;)v ,’chten: HUNIA’S DRUKKERIJ DONDERDAG 5 JAN. 1967 NO. 1 90ste JAARGANG DER 2-0 2-0 te wurdt i uur Al seit it ek: 't in F. te K per- (25 moet de- (85 WC) een 2-0 Merk 27 28 Telefoon 358 lillllllllllllillllllllllllllllllilllllillU 2-0 0-2 0-2 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres fiersto mar 0-2 0-2 ge- (88 was 150 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ. Merk 9, tel. 05151-466 nei. ver. DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week 0.2 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 2.0 DAMNIEUWS O.G. Competitie uitslagen van 23 cember: Eerste klas: W Wink-S Wiersma A Buma-J de Vries P Buma-Sj Folkertsma Tweede klas: M Hiemstra-D van der Meer AFD. VOETBAL: Dosk-Workum, vertrek 12.45 AFD. VOLLEYBAL: 9 januari is er weer trainen AFD. VOLLEYBAL: Zaterdag a.s. 7 januari: 14.30 uur (H) Tonido-SVW 16.00 uur (D) An.imo.SVW GEMEENTE HIND DOPEN Opgave burgerlijke stand over de maand december: GEBOREN: Haring zoon van Sierd de Boer en Antje Hoekstra OVERLEDEN en HUWELIJKEN: geen D Mulder-A Folkertsma 0.2 M van der Weide.G Bruinsma 2-0 B Visser-J Dijkstra Derde klas A: R Dijkstra-P Couperus G Sloofjes-Tj Folkerts S P Couperus-A van Dijk J Folkerts-W Wouda Derde klas B: Joh Koopen-E Roskam Uitslagen van de afgelopen week Eerste klas: J de Vriés-W Wink S Wiersma-Sj Folkertsma Tweede klas: G Vlas.M Hiemstra G Bru.insma-D van der Meer A Folkertsma-J Dijkstra M van der Weide-D Mulder Derde klas A: J Folkerts-G Slootjes Tj Folkerts-W Wouda S Couperus-IJ Hiemstra R Dijkstra S P Couperus P Couperus-W Wouda Derde klas B: E Roskam-P Nauta J Westra-Joh Koopen werd a.s. Deze door met met en zonder chauffeur iAll-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar SLIJPER jNcard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 REUNIE In verband met de vervroegde Sneekweek, zal de Reünie van de Oud Workumers niet gehouden wor den op 8, 9 en 10 augustus. Alhoewel er door het bestuur nog geen beslissing genomen is zullen de nieuwe datums Waarschijnlijk 15, 16 en 17 augustus zijn. er aan i acht van Quick - Huizum en één van WIK.FTC - Heerenveen o.a. de da mes Jannie Vierstra, Maaike Kroes en Grietje van Essen. De oefeningen zijn Paardsprong, Brug ongelijk, Evenwichtsnalk en vrij oefening. De oefenstof is grotendeels vrij zodat het een gevarieerd program ma wordt. Turnminnend Workum laat u deze unieke kans niet ont glippen om een avond van goede gymnastiek te zien. Entree 1.- voor leden SVW. Niet leden 1.50 Er is een beperkt aantal zitplaat sen aanwezig, het overige moet vrij blijven voor de turnsters. Kaart verkoop bij M. Boersma-Folkert- -sma, Süd 101, Workum De zaal is om zeven uur open, 7.45 .is de op mars, na die tijd kan er geen pu bliek meer worden toegelaten, dus mensen houdt u aan de tijd en tot ziens op 13 januari. JAARWISSELING WORKUM De jaarwisseling is dit jaar tamelijk rustig' verlopen Zo als andere jaren werden er ook de ze maal verschillende voertuigen zoals wagens en auto’s op de Merk gebracht, zelfs een vrachtauto ge laden met zand verscheen op het toneel. De jeugd had kans gezien om een touwtje te bevestigen aan een boom voor de banketbakkerij van Folkerts en zo naar de Waag. Aan dit touw had men een doek bevestigd met reklame voor de pas geopende koffiebar in de Latijnse school. Enkele verkeersbordjes wer den aan de Waag bevestigd en eni ge ramen werden van nieuwjaars wensen voorzien. Verder waren er de gebruikelijke knallen van vuur werk. Behalve enkele incidenten verliep de nacht vrij rustig Er was tijdens de jaarwisseling op de Merk een groot aantal mensen op de been zodat het tot vrij laat in de nacht nog onrustig bleef in Workum. Maandagmorgen moesten de ei genaren van de verschillende ve hikels weer zorgen, dat hun eigen dommen weer thuis kwamen. leven alleen Vrije tijd is voor hem niet, dat dan desnoods maar gevuld worden met bezigheden, maar vrije tijd is voor hem een kostbare ge legenheid, om bewuster mens te zijn in de wereld van nu, die ont staan is uit de wereld van vroe ger. Wij kunnen, dacht ik, hem eens tot voorbeeld nemen. J. P. J. K Hij doet met plezier en liefde zijn werk, maar: weet ook. dat het meer is dan geldverdienen VERGADERING ,Z.V.W.’ WORKUM Donderdag 22 december jl. hield de zeilvereniging Workum’ een ledenvergadering in hotel De Wijnberg. In deze vergadering kwam we derom de vraag ter tafel, wanneer de door de gemeente in het vooruit zicht gestelde jachthaven aange legd zal worden. Ook nu kon hier geen positief antwoord op gegeven worden. Ook werd gevraagd naar indoen mogelijk, verbetering van de accomodatie voor de talrijke wa tertourrten, welke tijdens het sei- van 43 personen. van 27 december 1966 tot en met 2 januari 1967: GEBOREN: Ariette Margaretha dochter van Hendrik Geert Visser en Maria Snel ÖNDERTROUWD: Willem Nota 24 jaar wonende Sneek en Anna Maria Brouwer 22 jaar wonende te Workum GEHUWD: Sjerp Blom 23 jaar en S.jabbe- ohien Aukje Abbring Hingst 21 jr. beiden wonende te Workum Georg Buma 26 jaar wonende te Workum en Tjittje Lemstra 23 jr. wonende te Creil Ulbe Willem Mulder 24 jaar en Tjitske Haagsma 22 jaar beiden wo nende te Workum OVERLEDEN: geen mem op ’e stoepe en dy s£i tsjin har famke fan in jier as fjouwer. fiif: ,Tink er om hear oan dizz.c kant bliuwe en foral net op ’e Wy- merts komme Doe ’t ik dat sa hearde tocht u: ,Dy mem hat ge- lyk om dat bern yn to printsjen dat it op ’e Wymerts fiersto ge- faerlik is to rinnen .Doch sa skine alle minsken uer net oer to tinken hwant nim nou sa’n ien as Peter - né ’k sil gjin wurd kwea fan him sizze en likemin fan en oer hwar hy skriuwt - mar it stekt my wol- rls dat hy wil hoe faek skriuwt oer ,mijn wandeling langs de Wy merts’ enz. Ar hy der faeks mei bidoeld dat hy op ’e Wymerts rint nou dan soe ’k sizze: .WêzTdochs foarsichtich mei dat drokke for- fcear. Soe ’t mar net better, feib- gér en wizer wêze en kuijerje rës- tich oan de .greute’ of de ,lytse kant’. Der sit dan noch dit foar- diel yn. dat nimmen sizze sil: .Sjoc’i der op ’e Wymerts kuijert Peter.’ Ek dit is oars neat as m goede rie, oan it adres fan myn kollega- meiwurker. En dan nou: .Workum, 1 Januari 1917 Al weder is een Jaar verstreken Vol hoop en vreeze staan wy daar Het Nieuwe tegemoet gekeken. Acn bracht het vrede toch voorwaar. Want door de orlogsmoeilijkheden alles dutfïöc-r te te Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Ki Farr berichten: 10 cent per Ad erten: etarief: 9 cent Knntraktcn volgens alg. regeling M nd-.ertenties dubbel tarief KL Inzending van advertenties vóór at op woensdagmorgen LOOP DER BEVOLKING DER GEMEENTE WORKUM 1966 Op 1 januari 1966 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Workum 3906 (1920 mannen en 1986 vrouwen) In 1966 werden geboren 71 sonen (31 mannen en 40 vrouwen) In 1966 overleden 43 personen mannen en 18 vrouwen). In 1966 vestigden zich in de- meente Workum 199 personen mannen en 111 vrouwen). Er vertrokken 184 personen mannen en 99 vrouwen) Het aantal inwoners van Workum bedraagt derhalve 3949 (1929 man nen en 2020 vrouwen). Dit betekent dus een vooruitgang Tot de man van de maand zou ik willen kiezen de palingvlsser Klaas Buitenhuis uit Uitdam bij Monnikendam, die in Haanstra’s film ,De stem van het water’ de volgende opmerking heeft gemaakt Fuiken zetten en leeghalen is mijn vak, daar haal ik m’n geld mee binnen, een goede boterham, want ik eis niet veel. Maar ik zou me zelf geestelijk tekort doen en halt leven, wanneer palingen m’n enig levensideaal zouden zijn’. Klaas Buitenhuis weet, wat zijn huishouding nodig heeft - maar ook: dat men op een gegeven ogen blik: tevreden moet zijn. en m m. per a.m. zoen aanmeren bij de Trekweg. Men was van mening dat hierin moet worden voorzien. Ideaal zou zijn een toiletgebouw met stro mend water. Behandeld werd de agenda van de jaarvergadering van de NVWB, welke op 21 jan a.s. te Leeuwarden zal worden gehouden. Voor het aldaar vast te stellen wed strijdprogramma zal door de zeilver Workum 15 juli aangevraagd wor den, als wedstrijddatum, voor haar open wedstrijd. In de vakature van de secretaris S A Visser, die zich niet herkiesbaar stelde, werd met grote meerderheid gekozen, de heer M Tigchelaar die na de feest avond het secretariaat over zal ne men. De fraaie wisselbeker aangebo den door de jachtwerf Schaap wei’d uitgereikt aan de Gebr I en E Valk, deze behaalden het hoogst aantal punten in de onderlinge wed strijden. Tweede werd S H Schaap en derde W Voets. W Voets ont ving tevens een eerste prijs, gewon nen in de lange afstand wedstrijd gehouden op 26 augustus jl. T Bouma werd tweede in deze race. P Dijkstra werd driemaal eerste in de finnjollen klasse en ontving hiervoor een prijs. S H Schaap kwam voor een jaar in het bezit van ,De Roos Cup' waar op Hemelvaartsdag om ge varen is. De jaarlijkse feestavond vastgesteld op 14 febr. avond zal verzorgd worden ,It Ljouwerter Krite toaniel’ het blijspel .L'nderdak frege’. Sa, dan sille wy nou nei it jier 1917 moatte om to sjen hwat der doe foar nijs .under de sinne’ wie. Mar foar wy der oan bigjinne, soe ik earst graech efkes werom kom- me wolle op hwat yn de Friso fan ferliden wike wike to lézen stie under: .Wat bracht 1966 voor WLr- kum en omgeving?’ Witte jimm’ hwat my derom foaral optaliën is? Dat ’t tal' üngelokken yn Warkum noch greater is - en ek swierdere üngelokken - as yn 1965 En sa ünwillekeurich freget men Hoe komt dat dochs, en hwer ieit dat oan? Oan it frij drokke forke.ar of miskien oan ’e minsken? Nou kin ik der sa üt ’e fierte wei al min oer oardielje, hwant ik most it hawwe fan .hearren en sizzen' en fan hwat de kranten deroer skriuwe. Mar - en ik' leau dat ik aerdich sterk stean as ik siz, dat der yn 1966 hiel hwat üngelokken barden hwer ’t men fan sizze kin -it wie eigen skuld.’ Miskien hwat, in swjer wurd dat .eigen skuld’ mar, dochs is it sa. Hwant sjoch der seis de kranten mar op der stiet dan: .zonder op het keer te letten’, of .vergat voorrang te verlenen’ enz. enz. Ja, ja, dat fljucht, ryd, bromt en fytst mar raek, sünder bihoarhk op-of om to sjen of de .richting' oan to jaen. Der faek tocht ,it kin noch wol’ dy kear koe it .krekt net’. In hiele bulte minsken - en binammen de alderen - binne altyd like hastich. Nou gau efkes dit, en noch gau ef kes dat, en dat hat aimeast need- lottige gefolgen. Wier minsken, in lyts kromke foarsichtiger, en hwat réstiger soe gjin kwea meije, dat is nei ’t ik mien in goede rie. sprekwurd dan .Goede rie, birou en de branspuit binne trije .dingen dy ’t faek to let komme’. Mar dermei bin ik noch net üt- praet oer dy üngelokken. De wyks foar Krystiid roun ik op in middel oan ’e ,lytse kant.’ Der stie Wordt ‘iieec’s nog. Maar wie nog geld heeft besteden. Behoeft nog niets vreezen toch. De winter die staat nu voorhanden. Het werk wordt schaarsch, de beurzen plat. Doch Onze wensch is, dat alle standen, 't Zij rijk of arm, ’t Zij niet of wat, In ’t nieuwe jaar toen mocn> beleven, Al wat zijn harte steeds begeert. En dat zij zamen mogen leven, Tot ’t jaar zich weer in niet verteert.’ •Beste Droge Harde Turf’. Dizze nijjierswinsk is fan in War kumer turfskipper. WORKUM Maandag 26 december hield de zondagsschool haar kerst feest te half drie voor de laagste klassen in de Klameare Het uitzonderlijk mooi weer toen ouders en 100 kinderen zich had den opgemaakt het kerstfeest vieren. Deze middag had de voorz. Haitsma de leiding. Onder leiding van mej. R van den Akker werd de liturgie van 'NZV waarin de gehele kerstgeschiedenis was ver vat door de kinderen gezongen. Het vrije verhaal werd gedaan door mej. IJ Hagen. Tijdens dit feest werden de kinderen driemaal op snoep getrakteerd. Het was half vijf toen de voor zitter sloot Hij bracht dank aan al len die zo spontaan met hun gaven dit feest hadden gesteund. Elk kind kreeg een boek en een versnapering mee naar huis. Om half acht was het kerstfeest voor de hoogste klassen. Tachtig ouders en een evengroot aantal kin deren waren in het gebouw. Ook nu berustte de leiding bij de voor. zitter. Aan de hand van de li turgie werd de kerstgeschiedenis behandeld en werden bij afwisse ling kerstliederen gezongen Het vrije verhaal werd gedaan door G Folkerts, welk verhaal een dank baar gehoor vond. Te negen uur sluiting. Ook nu gingen de kinde ren met een boek en met pakje snoep naar huis. voorheen I a T. Bzi.. 11 (15151.46b. Giro 8656IL AFD. GYMNASTIEK: Zoals reeds eerder meegedeeld werd en in de SVW agenda aange- kondigd, zijn de Friese turnkam- pioenschappen dames in samenwer king met SVW op 13 januari a.s. in de Klameare te Workum. Een negental dames doen i de wedstrijd mee, te weten Huizum en één AFD GYMNASTIEK: Vakantie tot en met 9 januari a.s.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1