Erfskip 1HAATSEUJK NIEUWS M Fyftich jier lyn Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Fa. Gebr. Romkema a ngszij Wasautomaten BMW 1600 A uto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Radio HINGST Ez laVisser %u« SIEMONSMA WORKUM TEL:B5151-232 F/L WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DERWERE MIME DE BOER WARKUMS //fa FRISO o!,. is reveling tarief DONDERDAG 12 JANUARI 1967 90ste JAARGANG NO. 2 Hij ruste in vrede. SCHEEPVAARTVERKEER gewone com- DOOR DE ZUIDERBRUG TE WORKUM IN 1966 W. T. B. S C H A A T S VV E D S T RIJ D E N 0-2 VOOR SCHOOLKINDEREN wer Marieke 1 Sweres LAAT en i i van en onwankelbaar en per m.rr>. per in.ni. OOK ons met op het 0-2 0-2 0-2 2-0 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres 0-2 2-0 1-1 2-0 1-1 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 rno- ver- bij- Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Merk 2728 Telefoon 358 Nij, roun moarns üt ’e ganzeplom Dan kearde Aid him nochris om Men moette elkoar faken deis Op de werom.én hinne reis Klaes winkelman en Wiltsje boer Dy waerden 't noait goed iens der oer.’ BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM van 3 tot en met 9 januari 1967 rapen, koal brea en tsiis glei en fiis en sa mear sa menwerking georganiseerd door de ijsclub en het onderwijzend per soneel van de plaatselijke lagere scholen. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen M Tweede klas: M van der Weidc-M Hiemstra 1-1 A Folkertsma.G Vlas G Bruinsma-J Dijkstra Derde klas A: J Folkerts-R Dijkstra W Wouda-IJ Hiemstra P Couperus-A van Dijk S P Couperus-S Couperus Derde klas B: E Roskam-T Wouda GEBOREN: Nanne Klaas zoon van Nanne de Vries en Maaike Visser ONDERTROUWD: J an Auke Kramer Renske de Haan 25 wonende te Workum Jan Pieter Dijkstra 21 jaar wo nende te Vlieland en Pietje Schel- tema 20 jaar wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Froukje Kloosterman 81 jaar e.v. Sjoerd Tolsma Jurjen de Jager 54 jaar e.v. An tje de Hoop ,Wy fielden üs oars min of me..,: Lju mei fan ’t Nederlansk regear Omdat wy all’gjer troch in dei Us op ’e proppen halden mei: Regear ingsfisk. reghaningsspek Regearingssmoar en büter ek Regearingssmoar en grót en moal, Regeari ngsearten. Regearingsmolke, Regearingsjirpels. Regearingsaeijen It liif dat die ’r üs soms fan sear’ Hy bislüt mei: Al hwat mar saeklik is en goed Dat winsket üt it ’■orte hjoed. Oan eik, ’t sij boarger, boer of hear Jimm’ Friso ta, dat wit jimm’ klear.’ F. Oan de krapte oan süker skriuwt er: .Der ünforwaehte kaem de rop: ,Nou minsken is de süker op!' Foart wie üs bakje thé mei swic-t Sjerp Swietekou, dy stumper iet Syn apelsmots en rizebrij En krig’gjin skepke er iens mear by Sjerp sünder swiet dy seach sa sür En bromde op de lju oan ’t roer.' En dan: Abonnementsprijs 1.50 per kwari per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrak'er WORKUM In 1966 passeerden 170 schepen me: een totaal laadvermo gen van 19.739 ton de Zuiderbrug te Workum. Hiervan gingen 51 geladen sche pen met een laadvermogen van 6102 ton en 18 ongeladen schepen met een laadvermogen van 1826 ton landwaarts en 51 geladen sche pen met een laadvermogen van 6139 ton en 50 ongeladen schepen met een laadvermogen van 5672 ton in de richting van het Ijsselmeer Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar SLIJTER IJSPRET WORKUM. Na enkele nachten vorst waagden zaterdag jl. de eersten zich reeds op de gladde ijzers. Het was toen nog op kleine slootjes waar het water niet diep is Zondag echter kon men rondom Workum meerderen zien schaatsen De ijsbaan werd door de kinderen ingenomen. Het ondergelopen strand in de nabijheid van het badpaviljoen was een prachtige ijsvlakte, waar vele schaatsers zich konden uitle ven. Het werd zondagmiddag nog druk aan het strand. Velen wandelden met het prachtige winterweer naar het strand om te genieten van het mooie witte landschap. Plaatselijk Belang' had de ver warming in het badpaviljoen aan gezet, en ook hier was het goed en gezellig toeven, waar veel ge bruik van werd gemaakt. ren wiene dus ynrjuchte ta it melt- sjen fan skipmêsten. Yn 1818 wurdt by Wiebe Minks yn ,’s Lands Welvaren' (nou Nutsspaarbank) forkocht dizze selde .mastemakerij* staande regt nevens de zuiderval- brug op het zuideinde van de stad, zeer- welvoegelijk bij ”t water, lang plm. 80 voeten.' Hy stie nést in lyn baen. Of wy hj.ir mei alle mêstmakke- rijen neamd hawwe dy ’t Warkum yn 'e 18e leu hawn hat. is foar my tige de fraech. Neffens oare gege vens üt 1749 hat der yn it achtste hüs' südlik fan S. Boersma’s sigare winkel ek in mêstemakker wenne, wylst yn dat selde jier Wybren Annes op it Sylspaed mr. mêste makker wie yn sa ’n bidriuw. It rjuchte witte wy hjir net fan, mar ik leau, dat wy feilich stelle kin- ne dat de inkelde mêstmakkerijen yn dy tiid in biskieden oandiel le. vere hawwe yn it ekonomysk iib- ben fan Warkum. Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Plotseling werd maandagavond uit zijn werkzaam leven weggenomen de heer J. de Jager, die de funkties vervulde van secreta- ris-ontvanger van het Waterschap Wester- go’s IJsselmeerdijken. Daarnevens vervulde de overledene vele funkties in het maatschappelijk en kerke lijk leven van Workum. Hij was jarenlang lid van de gemeente raad voor de Anti Revolutionaire Partij, bij diende de Geref. Kerk van Workum als ouderling. Verder heeft hij een zeer werk zaam aandeel gehad in de Geref Jeugdbe weging. Tot voor kort was hij bestuurslid van de Prov. Afdeling van de G.J.O. en voorzitter van het rayon Koudum van de G.J.O. en voorzitter van de Gereformeerde Oudersvereniging. Verder was hij penningmeester de begrafenisvereniging te Workum voorzitter van de Federatie van Friese Be grafenis Verenigingen In Workum gaf hij in 1952 mede de stoot tot oprichting van de Oudheidkundige Ver eniging ,Warkums Erfskip’, welke vereni ging hij nu diende als voorzitter. Verder was hij onder meer voorzitter van de buurt vereniging ,’t Noard’ en bestuurslid van het Groene Kruis’. enorme Binnen de was alles afgehandeld. De uitslagen waren als volgt: Meisjes 6 en 7 jaar: 1 Diet Bok- ma; 2 Anja de Boer; 3 Leenstra. Jongens 6 en 7 jaar: 1 Harry Sik ma; 2 Siebe Postma; 3 Jan Leen stra Meisjes 8 en 9 jaar: 1 Ali IJbe- ma; 2 Bettie Adema; 3 Foekie van der Werk Jongens 8 en 9 jaar: Smeding; 2 Douwe Laan; 3 Doede Hofman Meisjes 10 en 11 jaar: 1 Anneke de Boer; 2 Teekla Brandsma; 3 Ma- rietje Hofman Jongens 10 en 11 jaar: 1 Yge Yn- tema; 2 Meindert Heslinga; 3 Sietse Riemersma Meisjes 12 jaar en ouder: 1 letje DAMNIEUWS WORKUM Uitslagen van de petitiewedstrijden: Eerste klas: S Wiersma-J de Vries A Buma-W Rusticus C Buma-P Buma Sj Folkertsma-Jac van der Meer 1-1 M -ad er utp d'ibb. ALDE BIDRIUWEN (XIII) Lyk as al sein is, wiene der mear' bidriuwen dy ’t by de skips*. bou bitrutsen wiene. Yn it foarste plak moat ik dan de mêstmakkerij en neamme, der ’t de manske skips mêsten makke waerden. Hwat jin der by opfalt is, dat gjinien fan dy bidriuwen, dy ’t yn de 18e leu neamd wurde, tige aid is. Sa wurdt der yn 1742 in mêstmakkerij yn rjuchte op it Bolwurk (tusken it Dwarsnoard en Algeraburren). Dat der foar dy tiid yn Warkum net sokke bidriuwen west hawwe is min oan to nimmen, mar de gege vens der ’t ik oan ’t nou ta oer bl- skik, swije der oer. Dochs skyn' der yn dizze earste mêstmakkerij, der ’t wy it bistean fan witte en dy ’t it eigendom wie fan Hamen Pytters, gjin groede sitten te haw wen. De hierder, de mastermêst- makker Eling Pytters wie yn 1749 neffens de taksaesje ,suin.ig in staat.' Acht jier nhi it. üntstean (1750) wie it hiele spul al fan ’e baen. De mêstmakkerij op Algerabur ren, dy ’t yn 1778 oprjuchte is. wie yn bannen fan Jan Abbring Hingst ien üt in famylje, dy ’t ek nou noch leden yn Warkum telt. Yn 1804 is der in mole foar yn ’t plak kom men. De tredde mêstmakkerij, der ’t wy hwat fan witte stie op Snak- kerburren en datearret fan 1749. Yn in keapakte üt 1753 léze wy hjlr oer ü.o.: ,twee royale schuiren, waar van de ene.in voorledene jare 1752 nieuw getimmert is, benevens besij den een woningé van deselve, staande en gelegen binnen Wor kum op de Snakkerbuiren aan de Doltewal, geapproprieert tot een complete mastenmachine.’ De skuor liHtiniuiiuiiiiiiuHiininiiniiiuiiniiiiuiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiniiii Galema; 2 ïepie Bajema: 3 Astrid ’t Hart. Jongens 12 jaar en ouder: 1 Joop Miedema: 2 Henk Jan Attema; 3 Jan Nauta De wedstrijden werden in georganiseerd WORKUM Dinsdagmiddag jl wer den er op de ijsbaan alhier schaats wedstrijden voor de schooljeugd ge organiseerd. Het weer werkte niet zo geweldig mee. Tegen het einde van de wedstrijden begon het een beetje ie regenen. De belangstel ling van de jeugd was groot: 223 rijders en rijdsters deden mee. On danks dit. enorme aantal, verliep alles' zeer vlot. Binnen de twee uren 28 jaar en jaar oelden De Heer is hen nabij, die het moeilijk hebben. Psalm 34 vers 19. Als een groot vliegtuig over de oceaan naar Amerika gaat, aan staat het voortdurend door allerlei instrumenten in verbinding vele meteriologische stations aarde. Voortdurend ontvangt weerberichten. Daardoor is het dan in staaf;, om zónes van 'stormen en winden te vermijden. Mochten wij mensen op onze le vensweg dat ook kunnen! Ik be doel: stormen van moeilijkheden te omzeilen ’t Gaat niet: /at weten we allemaal. .Wij moeten door vee’ droefheid het Rijk Gods binnen gaan’, staat er geschreven. Dat is nu eenmaal zo. Maar dan is daar ook weer een blij makende gedachte: moeten wij er door heen, goed, maar God is het, die ons helpen wil. Hij helpt zo wonderbaar en heerlijk, dat christenmensen midden in de stor men van nood blijde roemen gen met een trouwen op Gods kracht stand Kijk. zo wordt het leven van een kind van de Hemelse Vader een wonder! God laat de stormen ko men en schudt en schokt ons vlieg tuig, ons leven, maar tegelijkertijd houdt Hij ons vast, opdat we met zouden ten onder gaan. God stip pelt onze weg nauwkeurig uit. HIJ omheint ons pad, zodat nergens meer een uitweg is: we moeten er door, hoe zwaar en erg het mag zijn. En dan voert Hij Zelf met Zijn hulp en kracht er door heen, door alle obstakels hindernissen die er mochten zijn, opdat wij niet zouden bezwijken. Ziet zo leert God ons juist Zijn macht, liefde en wijsheid kennen. Pastoor J. H. J.. Forliden wike ha ’k as earste üt de Friso fan 1 jan. 1917 oernom- men, in Nijjierswinsk fan in War- kumer turfskipper. En as men sa ’n krante fan in fyftich jier lyn al dy advertinsjes stean sjocht, al de nammen dy ’t der under steane lést hammen fan minsken d.V 't men stn: foar stik goed kinnen hat en noen v.er klear foar jin sjfichl.’nou da.i v urdt men dar tied: efki s st’ ér citer ’k Haw sa foar de aerdichheh: de adveitinsjes dy ’t yn dat nijjiers nümer steane, ris telt en dat. wie ne op ’e kop óf 162. Dat der fan al1 dy minsken mar inkelclen meai libje lit him hast wol tinke. hwant fyftich jier is in hiele tiid. In man dy ’t yn dy tiid fêste mei wurker oan de Friso wie, en jier- ren en jierren skreaun hat under de skülnamme ,FRISO' skriuwt yn it nijjiersnümer ,By de oergong'. 11, is op rym en nimt twa tredden fan it foarste blêd yn bislach, sa- dwaende is it fiersto great om it alhielendal oer to nimmen. derom nim ik inkelde stikjes der üt Maeije 1916 waerd de ,nije tiid’ ynfierd en hy skriuwt der dit oei'. ,Nij-Maeije broöht üs al sa’n striid Doe krigen wy de nije tiid Dy wie der tsjin en dy der foar Sa roun de boel faek troch elkoar II gappe faeken frijhwat wiid Sa 'tusken aide en nije tiid ,Nij’ hou de wizer fan ,’e toer En ,ald’ de sinne yn ’e loer IN MEMORIAM J BE JAGER

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1