PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich jier lyn Workumer Krant en van ^^angszij Bandstra Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workumt Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 ta Visser Zu. Fa. Gebr. Bomkema S.V.W. agenda Wasautomaten A ii to- ver h u u r met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST RAK SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 FA. WESTFRHUIS RADIO SN TELEVISIE Kip en CavalierCaravans HAVE VAN DEK WEKE IJEME DE SOEK Sc u A 3 BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM up Ml ïb lag»* bFlA iHcl "i!ii gro bidgoo Verschijnt éénmaal per week 10 ct. per m.m. DONDERDAG 19 JAN. 1967 9»ste JAARGANG NO. 3 r »it - -iw—TT-m ae oorsprong te X F. Woudsend 2-Workum 2: 0-2 EH 5-15 te ge- de op Süd 20, Workum Telefoon 394 M. 3-17 p 0-2 0-2 i min- waer- ünder gjin nu naar Merk 2728 -Telefoon 358 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM met vei - ver- 2-0 0-2 0-2 0-2 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 0-1 Vs-’/s 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0 Donderdag 19 januari ha 7 uur geen gymnastieklessen, in verband met de feestavond DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Abonnementsprijs 1.50 per kwart per pos? 3.50 per halfjaar LAAT UW VERZORGEN 0-2 0-2 2-0 Advertentietarief: Kontracten 'olgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen en en ae 0-2 0-2 1- 1 0-2 2- 0 0-2 0-2 or- De waar- Zuidwesthoek dealer S°LEX DAMNIEUWS WORKUM Op donderdag 12 januari moes ten het tweede en het derde tiental het opnemen tegen Woudsend 2 en 3. Men trok hiervoor naar Woud send en keerde met een daverende overwinning terug. Woudsend 3-Workum 3 Joh Wierda-A van Dijk J de Boer-P Couperus H van der Schuit-S P Couperus 0-2 K Busscher-R Dijkstra B de Jong-S Couperus W Hoekstra-IJ Hiemstra J Busscher-Tj Folkerts J de Hoop-W Wouda R Hielkema-J Folkerts F de Vries-T Wouda W H Atsma-M Hiemstra P Nagelhout-M van der Weide 0-2 P Hoekstra-J Dijkstra O van Brug-A Folkertsma P Wesselius-D van der Meer Tj Glashouwer-D Mulder H Poepjes-G Vlas J Faber jr- B Visser W Visser-Joh Koopen Sj Laffra- niet opgek. van 10 januari tot en met 16 janu ari 1967 GEBOREN: Johanna dochter van Jacob van der Meer en Siementje Meintje Westra (geboren 4 januari 1967 te Sneek) ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER genkamp Sneek B: 1 D Visser Den Oever; 2 P Bau- kema Oudemirdum C.T M Faber Woudsend; 2 S Wier sma Vorden D: IM D Visser Oudemirdum (wis selbeker); 2 Moorman Zwartsluis E: 1M Koopman Warga; 2 J Huis Zwartsluis F: Uoh de Vries Wons; 2 A Buma Heidenschap Tweede klasse: A: 1 J Wiersma Vorden; 2 J Drijr hout Broek bij Joure B: 1 H Poepjes Woudsend; 2 D Vries Koudum C: 1 W van Ommen Luinjebera; 2 Jongman Zwartsluis D: 1 C Bulstra Broek bij Joure; 2 J Hiemstra Workum E: 1 W Romkema Tjalleberd; 2 A Schaap Oldeholtwolde F: 1 S Rienstra Nijemirdum (wis- selbeker); 2 B Visser Workum G: 1 W Boersma Longerhou; 2 Nij- kamp Sonnega Derde klasse: A. 1 H Osinga Oudemirdum; 2 P Nauta Workum B: 1 T Wouda Workum; 2 J Sjaai- da Workum C: 1 R Postma Heidenschap; 2 H' Nagelhout IJlst D: 1 Joh Lageweg Workum (wissel beker); 2 J Folkerts Workum E: 1 S Couperus Workum; 2 J Bus. scher Woudsend F: 1 Hulst Zwartsluis; 2 H de Goe de Zwartsluis G: 1 J Wiersma Warga; 2 F Jong man Zwartsluis Noard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 BENOEMING WORKUM Benoemd tot chef-poe- dermaker aa nde Coöp. Zuivelindu strie ,De Goede Verwachting’ de heer F. Hoekstra te Wolyega en tot poedermaker de heer B T de Boer te Heeg. SCHAKEN WORKUM Jl. maandag speelde ODI haar derde wedstrijd in de clubcompetitie van de FSB deze keer een uitwedstrijd tegen de club van Lege Geaën. De Workumers mochten ook weer met een overwinning huis gaan. De uitslag was S'/a-öVa Lege Geaën-Workum A Dotinga-E D de Boer 0-1 Tj Dotinga-D van der Goot Va-V» T de Boer-J IJbema D Bouma-P van der Valk S Jansma-Sj Haijtema R Wiersma-W Lubberts K L Jellema-P Visser J de Boer-S Yntema S Postma-O de Boer J Punter-H Speerstra FEESTAVOND WORKUM De feestavond van ae Personeelsvereniging van Beukers Bouwbedrijf is een gezellige avond geworden. De zaal van St. Jozef was zo goed als bezet toen de voorzitter van ae Personeelsvereniging, de heer Oos terbaan ieder welkom heette. In het bijzonder noemde de voorz de gepensioneerde werknemers van de firma de heren C. Boersma en N Galerna met hun echtgenoten de heren Beuker met hun dames het gezelschap .Aldtsjerk’ en Frisia Band. De muziek zorgde al in het be gin voor een prettige sfeer in ae zaal. De toneelgroep gaf een prach tige voorstelling van het blijspel in drie bedrijven ,De brieke setten fan Wopke Flapper’. In de pauze bood de voorzitter namens het personeel de directie een wandbord aan en feliciteerde de firma met het 30 jarig bestaan Eén der heren Beuker dankte in warme woorden voor dit cadeau en zou hiervoor het mooiste plek je opzoeken in het nieuwe kantoor aan de Kaeidyk. Een verloting werd nog gehouden met als prijzen enige taarten en fruitmanden. Na afloop nog een uurtje dansen en dit vormde het sluitstuk van de ze gezellige avond. Genemuiden-Workum vertrek 1 u. Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM vóórheel; Fa. T Gaastra Bzr, f JttlIoO J. DE JAGER TER AARDE BESTELD WORKUM Vrijdagmiddag jl werd het stoffelijk overschot van de hr J de Jager, bij leven secretaris ontvanger van het Waterschap Wes tergo's IJsselmeerdi jken ter aarae besteld. Vooraf was er een rouw dienst in de Geref. kerk. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Ds Middelkoop las Psalm 23 en sprak daarna een kort woord naar aanleiding van Psalm 89 vers 16 en 17, waarin hij er op wees, dat hij niet wilde beginnen met lofprij zingen over het vele werk, dat ae heer de Jager had gedaan, want dat lag niet in zijn lijn. De Jager sprak nooit veel over zijn werk, maar hij deed het. Alleen wilde ds Middelkoop eraan herinneren, dat hij mede ouderling van de Geref. Kerk en tweede voorzitter van de kerkeraad was. Maar al het werk dat de heer de Jager op elk ter rein van het leven zoveel heeft ge daan, kon hij alleen doen, omdat hij het geklank gehoord had, het geklank van het tlrompetgesichal» dat uitliep in de jubel van Gods heil. Meer dan 400 vrienden en be langstellenden volgden de rouw stoet, waaruit wel bleek, welk ’n grote plaats hij ingenomen had in de Workumer samenleving, hsij het graf las ds Middelkoop de geloofs belijdenis en bad daar het ,Onze Vader’. In de stoet merkten wé o.m. op burgemeester en wethouders, een aantal leden van de gemeenteraaa van Workum, het bestuur van het Waterschap Westergo’s IJsselmeer dijken, ds R Petersen, als voorzit ter van de afdeling Friesland van de G.J.O. en ds H C Endedijk van Arnhem als de vroegere predikant van de Geref. Kerk van Workum. Willen de spelers van Workum 2 er rekening mee houden dat vrij dagavond a.s. de club uit Grouw op bezoek komt? Ziende het be lang van deze wedstrijd, hopen we dat we helemaal volledig uit kun nen komen. .Wat zal 1917 baren?' Dat vraagt de Fin Kroniekschrijver der ,Nieu we Crt.’ en hij antwoordt: Wij voor ons verwachten zeer ’kellig een veel minder gunstig jaar, in elk op zicht, dan 1916. Houdt de strijd aan, dan wordt onze positie hoe langer hoe moeilijker en komt ons economisch leven derhalve hoe langer hoe meer in de knel. Doch komt eens de vrede, dan meenen wij, zullen vele oorlogsfor.dsen van thans, alsdan vredefondsen blijken te zijn, want niemand heeft te den ken, dat men het ook na den vre de voorloopig buiten ons, d.i. bui ten onzen handel en onze landbouw producten, van kolonialen, zoowel als inheemschen oorsprong zal kunnen stellen De behoeften sullen te groot zijn. Zoodat men ,all in all’ de toe komst ook weer niet al te donker hebbe in te zien.’ Wy sille letter wol sjen hwat der fan dizze voorspelling’ to rjochte kommen is. Ut de Friso fan 6 jan. 1917: .Workum. Gistermorgen omstreeks 6 uur werden vele inwoners onzer plaats opgeschrikt door een hevi ge ontploffing, zoo hevig dat bij sommigen de ruiten sprongen La ter op den dag werd bekend dat in de richting Gaast een mijn, door den harden wind voortgedreven, te gen de zeewering ■‘was geslagen en ontploft.’ Nou it wie net de earste - maar ek net de léste kear dat de rüten sneuvelen troch it ploffen fan in myn. Overal uit het Zuiden des lands komen berichten over den zeer hoogen waterstand, in Limburg ver klaarden ouden van dagen, dat het water nog nooit zoo hoog had ge staan.’ ,Het te Maastricht verschijnend dagblad i,Zes Nouvelles’ van Za terdag geeft een ontroerend ver haal van de deportaties welke in December te Hasselt en St. Trui- den (België) hebben plaats gehad. Te St Truiden zijn ongeveer 1400 mannen weggevoerd in den leeftijd van 17 tot 55 jaar. Na urenlang op de kazerneplaats te hebben gewacht zijn ze zonder dat eenige tusscnen komst of reclame kon helpen tus- schen 2 peletons infanterie naar 't station gebracht, terwijl de stra ten waren afgezet door de doods- kophuzaren, en de bevolking van 's morgens 7 tot ’s avonds 9 uur hare woningen niet mocht verlaten Alle mannen moesten op het ap pél verschijnen in winterkleeren met stevige schoenen en voedsel voor één dag. Uit Hasselt alleen zijn 500 man nen naar Duitschland vervoerd.’ Hwa hie doe tinke kinnen dat, m fiif en tweintich jier letter, hjir üt üs lan tüzenen en tüzenen sken nei Dütsklan dreaun den en der de dea ynjage i omstandigheden, dy ’t mei pinne to biskriuwen binne. .Hemelumer jOldephaert en Noord wolde, 4 Januari 1917 Toestand der bevolking op 1 Januari 1916: 2464 m. en 2482 vr. totaal 4946. Gedurende 1916 had de volgende vermeerdering plaajts: door vesti ging met 205 m-, en 193 vr. en door geboorte met 50 m. en 52 vr., waar tegenover stond een vermindering door vertrek met 153 m. en 152 vr en door overlijden met 66 m. en 63 vr. Toestand op 1 Jan. !“17: 2530 m en 2545 vr totaal 5075. Het aantal voltrokken huwelijken bedroeg 38, het aantal levenloos aangegevenen 7. .Onder Bladel (N-Br.) zijn 80 in woners van Postel (België) uit vrees voor wegvoering, naar Ne derland gevlucht.’ .Sedert 27 December is ons land weer vrij van mond- en klauwzeer’ In yn dy tiid bikinde Warkumer - syn namme docht er net ta - liet dizze advertinsje yn ’e Friso sette .Degene die praatjes in de wereld denkt te mogen zenden, waarin ook mijn naam genoemd wordt, ver zoek ik beleefd zich bij mij te ver voegen, om ter bevoegder plaatse verantwoording hiervan te doen.’ GROOT DAMTOERNOOI WORKUM De Damclub ,O.G.’ ganiseerde zaterdag in hotel Wijnberg een damtoernooi, aan 96 spelers deelnamen De prijswinnaars waren: Hoofdklasse A: 1 Ph Ham Den Haag; 2 L van der Berg Warns B: 1 A Schotanus Huizum; 2 J van der Goot Nijemirdum C: 1 O Hoekstra Huizum (wissel- beker); 2 G IJbema Schettens D: 1 T J Drost Langweer; 2 B Ste neker Leeuwarden Eerste klasse: A: 1 S Folkertsma Sloten; 2 Brug- Hoe zal ons leven morgen zijn? Niemand die het weet. We zeggen vaak: Morgen zal ik dit of dat doen. Edoch - we weten niet eens of we er morgen nog zullen zijn. We maken plannen, maar de uit voering ervan hangt in de lucht. Een mens is te vergelijken een damp, een nevel. Deze schijnt voor korte tijd en dwijnt dan weer. Als iets onzeker is dan is het wei de levenstijd van een mens. Hoe vaak horen we niet van plot selinge sterfgevallen. Is het verai - we denken er niet over na. Noe-< men het erg voor de nabestaanden Voor de overledene, is het de al gemene gedachte is het ,mooi’. Geen strijd van afacheidnemen, geen pijnlijk ziekbed. Maar om zo onverwacht te ster ven betekent ook: zomaar ineens voor God te komen. Voor Hem ver antwoording afleggen van ons doen en laten. Hoe zal dit aflopen? Worden we door Hem schuldig verklaard? Ja! Is er kans om vrijgesproken worden? Ja! Dat willen we natuurlijk graag. Maar voldoe dan aan de éne stelde voorwaarde. Aanvaard Jezus Christus, Zoon van God, als uw enige .vol komen Redder, Die vrede maakte door Zijn offer aan het Kruis Golgotha’. U weet dan tegelijkertijd hoe uw leven morgen zal zijn.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1