Fyftich e PLAATStUJK NIEUWS i jier lyn Erfskip W'ü' Workumer Krant a Nieuws* Advertentieblad en voor en van ia Visser lm. angszij II SLV.W. agenda Fa. Oebr. Bomkema Wasautomaten Auto- ver h uur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST BMW 1600 de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland mnderoag «n. i Ingezonden HAYE VAN DSRWERf <>C>G>C»C>G SIEMONSMA WORKUM TEL-05151-232 I F/L WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE WEME DE BOER r Merk 2728 lllllillllllllilllllillllllilllllllllllll^ WARKUMS ■i ■Fr 2 s? BURGERLL, :i STAND DER GEMEENTE WORKUM ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: WW? Z>. ■•TZ OUDERAVOND OPENBARE LAGERE SCHOOL fis 10 ct. per m.m. 90>te JAARGANG NO. 4 Re en kele de Wijnhandelaar - SLIJTER W. T. £7 Telefoon 358 J J F. in I it hij 1.2 Gezellige mensen blijven kopen bij: Workum-SVZW aanvang 15.15 uur En daarmee zijn we er weer. Bij de oude vraag: Waar is de zonae? Graag maken we een hele lijst: bioscoop, dansvloer, dit en dat. En naardat men .lichter’ of .zwaarder’ is wordt de lijst korter of langer! Tweede klas: D Mulder-D van der Meer G Vlas-G Bruinsma A Folkertsma-M Hiemstra Derde klas B: P Nauta-J de- Lange G HaitsmarT Wouda 0-2 0-0 ou- me. ge- het Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 is. van ver- Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres 0.2 1-1 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 le- ont- DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar LAAT UW VERZORGEN 20 0-2 1-1 2-0 1-1 2.0 RISO VOLLEYBAL UITSLAGEN 7 januari SVW-Tonido 2-0 (setstanden 15-2; 15-4) 20 jamjari SVW-Olympus 2-0 (setstanden 15-11; 15-5) 21 januari SVW-Wrotters 2 (setstanden 12-15; 16-14; 13-15) Eerste klas: J de Vries-G A Bouma W Wink-A D Buma W Rusticus-Sj Folkertsma In de gewone onderlinge compe titie werden jl vrijdag de volgen de wedstrijden gespeeld WORKUM-GROUW A van Dijk-W Postma P Couperus-W Krikke S Couperus-D L Bouma G Slootjes-D van der Meulen Tj Folkerts-Jac de Vries Y Hiemstra-H Bethlehem W Wouda-W Boersma J Folkerts-U Hosper Joh. Koopen-H van der Werf E Roskam.A van der Noord Advert en t ietarief Kontracten volgens alg. regeling I.M.-adverlenties dubbel tarief In tending van advertenties vóór of op woensdagmorgen van 17 januari tot en met 23 janu ari 1967: GEBOREN: Job Johan, zoon van Bareld Feen stra en Joukje Groenewoud Dirkje dochter van Christiaan Draijer en Hotsche Attema Hotske Rusticus 77 jaar w.v. Fol kert Bruinsma Pietje Visser 68 jaar e.v. Louw Dijkstra is. Twahündert jier forlyn bistie dizze smidte ek al. Nést de mêstmakkerij op it Bol- wurk, der ’t ik it al oer hawn haw stie de smidte fan Evert Douwes ,die niet meer als syn kost wint (1749). In better bistean hie de smid Hylke Douwes op it Süd yn ’e buert fan de kettingbrëge. It soe my gjin nij' dwaen as dy yn it nüs wenne hat der ’t nou noch in ham mer yn de gevel sit. Op it Sylspaed dan ta bislüt hawwe twa smidten west, de earste is der noch (Dijkstra, forhinne Hoi kema) it mei dan wêze yn in oare foarm, wylst de twadde, tichter by de slüs, neffens myn oantekens al- linnich neamd wurdt yn de jier. ren 1775-1787. Folie gegevens oer de ynrjuchting ensafh. haw ik net foun, dat wy stappe daliks oer op wer in oar bidriuw, dat ek hwat üt to stean hie mei de skipsbou n.l. de lyn- baen. Der waerden n.l de touwen makke (draeid) der ’t de skippen üt dy tiid sa ’n soad fan brüke koene Hwer it him oan lein hat dat de lynbaen op it Süd nést de smidte fan Geertsma sa ’n koart bistean hawn hat, wit ik net, mar nei trije jier wie it al wer ut (1744 -1747). De bikendste hat, tocht ik, de lynbaen op Snakkerburren west, der ’t de strjitnamme ,Baenspaed noch in oantinken oan is. Hij bi stie al yn 1696 en ik tink seis al foar 1634. De lynbaes üt it bigjin fan de foarige ieu hie de tapasli- ke namme Willem Lijn. iÈ i Hoard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Van de gelegenheid tot het stel len van vragen werd dankbaar ge bruik gemaakt. De heer G Thijssen bracht een jaarverslag uit over de school. Hij memoreerde hierin o.a., dat de school de beschikking had ge kregen over een extra crediet, waardoor vele nieuwe leermiddelen aangeschaft konden worden. Een deel daarvan was in de hal van de Klameare tentoongesteld. In de plaats van de oudercommis sieleden, de heren R Bajema en H Wesselius werden als nieuwe dercommissieleden benoemd vrouw A Abma-Wemer en de he ren M Beetstra en P Huisman. Na de rondvraag sloot de voor zitter de vergadering Hij dankte de scheidende ouder- eommissieleden hartelijk voor het werk wat ze voor de school had den gedaan en wenste' ouders en belangstellenden wel thuis. Maar dit blijft vrij oppervlaKklg Zonde is: alles wat je zonder God doet! En dan wordt die lijst heel anders. Dan sluipt de zonde ook allerlei vrome, kerkelijke en chris telijke praktijken binnen. Maar er ontstaat ook een echte vrijheid Naar dat oude woord: Heb God lief, en doe wat je wilt Genemuiden heeft de kerk in de pers gebracht. Een reeds ge kozen diaken van de gereformeer de gemeente kon niet bevestigd worden. Hij is opeens ongeschikt geworden voor dat ambt. Toen prinses Margriet trouwde heeft hij naar de televisie gekeken. Al was dat dan een kerkdienst. Zij ’t slecnts een hervormde kerkdienst. En aat is ook zonde! Want televisie is zonde! SPORTNIEUWS WORKUM Daar wij geen verslag ontvingen van de voetbalwedstrijd welke Workum zaterdag jl tegen Genemuiden speelde, willen wij u toch de eindstand niet onthouden Genemuiden-Workum 1-0 DAMNIEUWS WORKUM Op vrijdag jl. werd de wedstrijd Workum-Grouw speeld. De uitslag was 4-16 voordeel van Grouw. ALDE BIDRIUWEN (XV) In smidte yn de Nonnestrjitte is neammen mar amper wurdich. Hy hat der mar fjouwer jier west (1782-1786). i In langer bistean wie weilein foar de smidte op it Süd, dy 't wier- skynlik deselde is as it noch bi- steande bidriuw fan de hear Geert sma. It iennige birjucht dat ik der fan haw is fan 1749 doe ’t Mathe- wis Poeraad der ,mr. ijsersmid’ wie Hy koe der de kost fortsjinje mar ek net mear, seit de bilestingman. Sa wie it ek sahwat mei Dirk Jans, dy ’t nést ,Het wapen van Amsterdam’, in herberch op ’e Merk wenne hat. Smid Rein Symens hie syn bi driuw yn datselde jier (1749) nef fens myn birekkening op It ste der ’t nou dokter Stoel wennet. Yn it pakhüs fan de Wid. Hoo per op it Dwarsnoard is noch lang in smidsbidriuw ütoefene. De hear R van ’t Veer wist my noch to siz- zen dat yn 1923 by in fornijing fan de sydmuorre it houten raemwurk in léste oerbliuwsel fan de stal foar it hynstenbislach, opromme veerdienst Stavoren-Enkhul zen, die wegens het mijnengevaar was gestaakt, wordt weder volledig uitgevoerd.’ Workum. Zaterdag is hier door den hoofdagent van politie een ge ïnterneerde Belg uit Gaasterland aangehouden wegens het misdrijf strafbaar gesteld bij art. 245 wet boek van Strafrecht, 's Avonds is de man nog naar het internerings kamp te Zeist gebracht, en daar in verzekerde bewaring gesteld.’ Workum. Maandagmorgen ruim 7 uur toen de trein van Stavoren naar Leeuwarden de spoorbrug bij Ijet Vliet zou passeeren bevond zich op de brug een man. Door de duisternis, en sneeuwstorm had de ze zeker den trein niet opgemerkt De aanwezige brugwachter, die de man niet tijdig had gezien, riep hem nog toe. waarop deze het ge vaar bemerkend, van twee kwaden op dat oogenblik het beste kiezend, te water sprong. Helaas, deze po ging om den dood te ontkomen mocht niet baten. De man ,er- dween in het diepe vaarwater. Na eenig dreggen door de politie werd het lijk spoedig gevonden. Uit een op het lijk gevonden zakboekje bleek dat de man vermoedelijk heet Ut de Friso fan 13 jan. 1917. ,De eerste Nederlandsche geeringsfilm. In de Residentie bi oscoop werd Maandagavond voor het eerst de .Regeeringsfilm’ ver toond, die in opdracht van den Mi nister van Oorlog door Albert Frè res is vervaardigd van tal van ver richtingen van ons leger en onze vloot. Deze voorstelling werd bij gewoond door de Koningin, Prins Hendrik, den opperbevelhebber, de Ministers en andere autoriteiten, droeg het karakter van een uit- noodigingsavond. De film is drie K.M. lang en hoogst interessant. Zij bevat kieken van het letterlijk doorzagen van een boom door mi- trailleurvuur, het schitterend hin dernisrijden in de natuur van zde cavalerie, het verbijsterend rijden van motorfietsen dwars door oe duinen enz. Hare Majesteit betoonde zich over het een en ander zeer tevre den.’ .De Zaterdag 21 januari jl. vertrok Workum naar Genemuiden om daar de strijd aan te binden tegen de club van die naam. Tijdens de heenreis kreeg ik de teleurstellen de mededeling dat voor mij een re- serveplaats was gereserveerd. Te leurstellend vooral omdat dit op een onsympathieke manier is ge schied. Immers bij de formatie te gen DOSK was ik wel opgesteld. Daar deze wedstrijd werd afgelast was ik in de veronderstelling dat de opstelling ongewijzigd zou zijn. De reden hiervoor is mij niet dui delijk. Degene die daar de verant woording waarschijnlijk voor draagt is de trainer. Deze man heeft ecn. ter meerdere fouten op zijn gewe ten. Het geval Wiersma in Wezep voorgevallen, is hem ook niet on bekend. Wat is de mentaliteit van deze trainer om zo te kunnen han delen? Ik wil onze sportmakker Wiersma niet vrij pleiten. Incegen deel, iemand die de tweede helft van de strijd tegen WHC niet wou spelen moet een disciplinaire straf ondergaan. Om onbegrijpelijke re denen is dit niet geschied. Nog juts ter zou zijn als de trainer een be risping had ontvangen. Het is ook bekend wat voor woorden deze per soon Wiersma naar het hoofd heeft geslingerd. Dit is niet voor herha ling vatbaar. Indien Workum zijn 2e klasserschap behoud is dit niet een verdienste van de trainer maar van de eerste elftal spelers door hun inzet. Mocht Workum echter degraderen dan is de trainer daar mede verantwoordelijk voor, om dat hij het moreel afzwakt. Ook de kritiek op zijn voorganger doet daar geen goed aan. Wat zijn voor ganger heeft opgebouwd, mag niet afbreken. Tenslotte de elftal commissie. Het is gebleken dat deze commis sie eigenlijk een wassen neus Enkele regels uit een liedje Wim Kan kunnen misschien helderend werken nl.: ,WIE ER MEE GAAN, JELLE ZAL WEL ZIEN’ Misschien komt de tijd nog dat deze regels worden gewijzigd in: WAAR JELLE HEEN GAAT, ZULLEN WIJ WEL ZIEN!’ T. Bakker Scharlo Günther en afkomstig is uit Triëst (Tirol). Ook bieeK dat hij nogal veel gezworven had. De nette onderkieding was niet ge heel in overeenstemming met ’s mans schrale beurs.’ ,In een Limburgsche gemeente ging 't raar met de distributie van regeeringsrijst. Daar werd de in gezetenen drie centen te veel af gevraagd voor een pond rijst. (17 cent), terwijl enkele notabelen hoeveelheden van vijftig ki» in eens tegen een prijs van 11 cent per pond ontvingen. Een der ingezetenen gaf telegra fisch kennis van het feit aan aen minister van landbouw met gevolg dat een dezer dagen een ambte naar van dit departement arriveer de tot het instellen van een on derzoek. Het resultaat was. dat aan iederen kooper van rijst drie centen per pond moest worden te ruggegeven, terwijl de be voorreen ten hun goedkoop baaltje rijst weer moesten inleveren.’ Ja, hwat dat oangiet wie ’t yn het om yn in bulte gemeenten: ,Wie dichst bij het vuur zit enz.’ En dat tsjin to gean wurde der ünderskate plakken kommisjes fan tasicht bineamd. ,De burge meester maakt bekend dat onder staande personen, te zamen uitma kende de in ’t leven geroepen plaat selijke commissie van toezicht op naleving der maximumprijzen zich bereid hebben verklaard, alle voor komende klachten inzake de vensmiddelenvoorziening in vangst te nemen en ter bevoegde plaatse over te brengen. E. van der Zee, Siemon Boersma, Grietje Yn- tema.Muller, T. Banning, E de Roest, J Kingma-Ferwerda, H Leenstra, P Veenstra, G de Jong de Bruin. F Tiesma, S Yska, Lanting-Koopmans. De burgemeester voornoemd Quarles van Ufford.’ .Voor onderstaande brandstoffen zijn de volgende prijzen vastge steld: 2.30 per H.L. voor Lim burgsche en Duitse ainthraciet: 2.50 Belg, anthraciet; 1.60 voor Eierkolen en 1.75 voor kachelko- len.’ WORKUM Op 16 januari jl hield de Openbare Lagere School haar jaarlijkse ouderavond in een zaal van de Klameare. De voorzitter, de heer G van der Bijl, heette de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de burgemeester mr B van Haersma Buma, de wethouder de heer W Westendorp en de spreker van de ze avond de heer G H Vledder, directeur van het Pedagogisch Ad vies Bureau van de Fryske Akade- mie. Deze laatste hield een causerie over de tweetalige school. Een on derwerp waarvoor bij de ouders van de leerlingen van deze schoot veel belangstelling bestaat. Deze lezing gaf dan ook een dul delijk antwoord op de vraag waar om er een tweetalige school in het leven is geroepen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1