Fyftich PLAATSEUJK NIEUWS jier lyn Sole Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en van ta V issei* Zn. A ut o-i er h ti u r RAP. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Fa. Gebr. Romkema BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST angszij SIEMONSMA WORKUM TELB5151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN VERWERF WEME DE DOEK XXXXXX^ MM Merk 27—28 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1967 90ste JAARGANG NO. 5 3» de •s Telefoon 358 OVERLEDEN: geen Le- het ge- 27 hoogste. 2.0 J. J. (to U) BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 24 januari tot en met 30 janu ari 1967 aan een Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres doe men wed de 14-6 janu- 1.1 2-0 1-1 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM Voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 waren te be- ge- voor- met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS de 13 Verschijnt éénmaal per week 2.0 0-2 0-2 2-0 DE SPECIAALZAAK VOOR Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar LAAT UW VERZORGEN 1-0 1.0 0-1 1-0 V2-V2 1-0 0-1 ‘/a-Va 1-0 Va-Va 2.0 2-0 2-0 2-0 1-1 2.0 2-0 2-0 0.2 2-0 0-2 1.1 2-0 FRISO sa ’n ynwenners van t één Hulst, Gij oude, sterke veste, Stedeke van Eeuwen heer Gij weerstondt de Macht des waat’ren En de legers van weleer. De oerienkomst is wol sa great dat wy sizze meije dat it deselde rigels binne, mei dit forskil dan, dat Sie- melink syn fers better is. Ik fyn .de MACHT DES WATERS’ ,En de ROOFZUCHT van Weleer’ folie krêftiger as ,’t geweld der waat’ ren’ ,En de legers van weleer’. Nei amper 50 jier is dizze oer- skriuwerij dochs noch oan ’t Ijocht brocht. It opstel oer Hulst is da- tearre: Jan. 1919. is nooit tot ons de ver- Als ik even Langszij’ mag ko men, zou ik u op de man af willen vragen: denkt u er in deze druk- ke tijd nog wel eens aan dat u niet alleen een lichaam, maar ook een ziel hebt? En die ziel is belangrij ken en meer waard dan alles nier op aarde. De kerkvader Chrysostomus schreef eens: God heeft de mens twee ogen gegeven doch maar één ziel. Als hij een oog verliest dan bezit hij nog een tweede, als hij zijn ziel verliest, lijdt hij voor eeuwig scha de. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER WARKUM EN HULST (twa .stedekes van Eeuwen heer’) Doe ’t wy yn Warkum üs feest hiene fan it tüzenjierrich bestean (10 july 1907) kryg ik, lyk as alle oare skoallebern, it .Souvenir oij de viering van het Duizendjarig Bestaan’. It wie in fers mei moaije kleurde letters, printe op in rejaie stevige kaert, mei de namme Wor kum’ yn forguld der boppe. Ik haw dit .Souvenir’ trou biwarre. it fers, fan T.H.S. (dit is doomny Sie melink) bigjint sa: Workum, oude, goede Veste, Stedeke van Eeuwen heer, Gij weersctondt de Macht des waters, en de roofzucht van Weleer; Okkerdeis woe ik yn in jiergong fan it tydskrift .Buiten’ in stikje oer Warkum léze en hwat foun it tafallich yn in stik oer Hulst? In fers oer dit stedsje yn Sélan dat sa bigjint: Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 DS. HAANSTRA WORKUM Ds J Haanstra zal zon dagmiddag 5 februari a.s. afscheid nemen van de hervormde gemeen te van Opende in de classis Gronin gen, en de week daarop nl zondag middag 12 februari a.s. om twee uur na vooraf ’s morgens om half tien te zijn bevestigd door ds C M Luteyn, intrede doen als predikant van de hervormde gemeente van Suameer in de classis Leeuwarden 7 p sr C.P.M. WORKUM EN OMSTRE KEN WORKUM De CPM kwam weer bij een op 25 januari 1967. Het onder werp voor deze avond was: ,De voorlichting van het Levensverze. kerings wezen’. Daarover werd een film draaid die erg interessant was. Na de pauze kregen we de prach tige kleurenfilm van ZKH Prins Claus en HKH Prinses Beatrix te zien. Tot slot werd gezongen Gezang 174 waarna de presidente sloot met dankgebed. Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief 1 mending van advertenties vóór f op woensdagmorgen FEESTAVOND SYLSPAED EN OMSTRE KEN ,In moaie joun’ was het commen taar van de zich na middernacht naar huis spoedende bezoekers van de feestavond welke werd georga niseerd door het bestuur van de buurtvereniging .Sylspaed en Om streken’ in een tot de laatste plaats bezette zaal van hotel ,De Wijn berg’. De avond stond onder lei ding van de heer J Visser die de goede stemming er van het begin tot het eind in wist te houden. Mevrouw Westerhuis lichtte uitgaven e nontvangsten der eniging toe. Wegens vertrek van de heer H Ylstra werd als bestuurslid be noemd de heer P van der Valk. Het Snitser Fryske Toaniel bracht met groot succes het toneelstuk ,Frou en Faem’ waarmee ze een daverend applaus oogsten. De avond werd besloten met. gezamenlijk zin gen van het Wilhelmus. Het ge heel werd opgeluisterd door de,Fri sian Band’. GEBOREN: Pietertje dochter van Anne Mul der en Pietertje de Boer (geb. 22 jan. 1967 te Sneek) Anke Martha dochter van Wil lem Boersma en Doetje van der Plaats Gerben zoon van Auke Wouda en Froukje de Vries Cornells zoon van Reinder Jong en Richtje Koopmans ONDERTROUWD; geen GEHUWD: Jan Pieter Dijkstra 21 jaar wo nende te Vlieland en Pietje Schel- tema 20 jaar wonende te Workum Jan Auke Kramer 28 jaar en Renskje de Haan 25 jaar beiden wonende te Workum Willem Nota 24 jaar wonende te Sneek en Anna Maria Brouwer 22 jaar wonende te Workum Competitie uitslag van ari 1967: Eerste klas J de Vries-P Buma C Buma-S Wiersma W Rusticus-W Wink Tweede klas B Visser-M van der Weide M Hiemstra-G Vlas J Dijkstra-D Mulder Derde klas A P Couperus-Tj Folkerts A van Dijk-R Dijkstra IJ Hiemstra-J Folkerts W Wouda-G Slootjes Derde klas B T Wouda-J de Lange zitter van gesloten. Hierna volgde nog een gezellig bal. Al met al een mooie en zeer geslaagde feestavond. DAMNIEUWS WORKUM De uitslag van de wed strijd Twijzelerheide 1-Workum 1 gespeeld te Roordahuizum was als volgt: Twijzelerheide-Workum O Visser-A Buma G Bloem-D van der Meer K Rozema-D Mulder J van Leien-S Folkertsma H de Hoop-W Rusticus J G de Boer-J de Vries T Kempenaar-P Buma S de Hóop-W Wink M Hoving-C Buma P Kempenaar-NN Een andere kerkvader heeft een niet minder treffend beeld ge bruikt en wel het volgende: als ’n mevrouw aan haar kindermeisje haar kind toevertrouwt met de kleertjes, en dit meisje zou terug- kkomen bij haar mevrouw met de woorden .Mevrouw, hier zijn de kleertjes van uw kind, er mankeert niets aan maar uw kind ben ik kwijt,’ dan zou dat wel een heel dwaze en onaannemelijke veront schuldiging zijn. Ik vrees evenwel, dat er mensen zullen zijn, die voor Gods rechter stoel zullen moeten zeggen: ,ik heb goed voor mijn lichaam gezorgd, maar ik heb mijn ziel veronacht zaamd. Ik wist niet, dat ze zo gro- te waarde had, en voor de eeuwig heid bestemd was. Nu is ze intus sen voor eeuwig verloren.’ Over deze twee beelden kunnen we nadenken. Een beeld volkomen, maar het kan spreken. Bedenk: de ziel is het Vergeten we dan dat hoogste niet? Want wat kan iemand geven in ruil voor zijn ziel? ft. SCHAKEN WORKUM De jaarlijkse schaakwed strijd op 28 januari jl had dit keer geduchte concurrentie van de Euro pese schaatskampioenschappen, want de deelname bleef vrij wat lager dan voorgaande jaren. Een dertigtal echte schaaklief- hebbers waren present, en zij heb ben er voor gezorgd, dat weer een gezellige schaakmiddag is ge worden. De organisatie en leiding was als vanouds bij ODI weer m vertrouwde handen. De uitslagen zijn: Eerste klas A. Tj Wiersma Min nertsga 2Va punt; A Bootsma Ku- baard 2 punten. Eerste klas B: D van der Goot Wor kum en J Dijkstra Bolsward ieder 2’ punt Tweede klas A: J Luijendijk, Kou- dum 3; S Wiersma Warns; D Bosen ma Workum er. P IJ van der Valk ieder 1 Tweede klas B: R’F de Boer Wor kum 2 p: S Wiersma jr. Warns en S Buurstrc Jubbega ieder l1/» p. Tweede klas C: D Sikkes Hueren veen 3 p; P van Dijk Kubaard en J de Boer Lege Geaen ieder IV2 p Derde klas A (5 deelnemers) R van der Veen Koudum; H Speerstra Workum en N Hogeboom Sneek ie der 2Va p. Derde klas B (5 deelnemers); S Heins Koudum en Jacob van der Valk Workum iéder 3 p; R van der, Weide Schraard 3V2 p. .Binnen korten tijd zullen wegens den heersbhenden kolennood, ge paard met een tekort aan arbeids krachten, op de staatsmijnen .Em ma’ en .Hendrik’ ongeveer 600 ge ïnterneerden werkzaam worden ge steld.’ En nou yn üs tiid giet de iene myn nei de oare tioht. Wy ha gjln forlet mear fan it .swarte goud.’ Workum. Dinsdagavond hield De Vriendenkring’ haar jaarlijksche uitvoering. Het programma bevat te 21 voordrachten en 2 tooneel- stukjes. Het werd vlot afgewerkt en vol afwisseling als het was, wist het de aanwezigen, die zoo talrijk waren opgekomen, dat de boven zaal der .Harmonie’ geheel vol was, enkele uren lang aangenaam bezig te houden. Sa wie ’t yn dy tiid woe men jin in joun formeitsje. It wiene ,Doe het zelvers’. Nou lit djüre .gezelschappen' komme hwant oars bliuwe de minsken thus. .Ondergeteekende slacht Vrijdag weer beste vette schapen. Schaap- vleesch 40 ets. per pond. Lam- vleesch 35 ct. per pond.’ Tink ris ta: Bést fet skiepfleis foar 8 sturen it poun en dat yn in <iid dat alles krap bigoun to wur- den. Wy hawwe der yn de jierren 1940-1945 wolris frijhwat mear foar bi telle. In noch bisteand'1 .krüdenierswin kei’ yn Warkum -"ik kin wol sizze op ien nei de aldste - set yn in ad- vertinsje .voor contante betaling ge ven wij bij alles Bons. Bij inwisse ling van 10 Bons, ontvangt u 15 cent terug.’ Workum. Door de rechtbank te Leeuwarden is een 14-jarige jon gen, wegens mishandeling alhier, veroordeeld tot maand tuchtschool.’ Dizze jongen wie dus al gau op it forkearde paed. Och ja, as men dy aide kranten derop neisjocht wiene der yn dy tiid ek hiel hwar .jongeren’ dy ’t üt ’e ban spron gen, doch der sille wy it letter wol. ris wer oer hawwe. F. ,De Christelijke Jongedochters- vereeniging ,Onze Verwachting is biddend en werkend van den Hee- re’ hoopt D.V. Donderdag 18 Jan. ’s avonds 5 uur in ’t lokaal ,Reho- bobh’ hare jaarlijksche uitdeeling te houden. Begunstigers en verdere belangstellenden worden vriende lijk verzocht dien avond tegenwoor dig te zijn. De kleedingstukken liggen middags van 2-4 uur ter bezichti ging in het lokaal.’ Foar in hiele bulte aide en ear- me minsken bitsjutte dizze ütdie- ling, dat hja in nij stikje klean krl- gen. Miskien de lenigste kear yn in hiel jier. Dat oangeande is der yn fyftich jier tiid gans foroare. .Bevolking der gemeente Wor. kum over 1916. Op 1 Jan. 1916 mannen: 2132, vrou wen 2124 is 4256. Gevestigd 161 mannen 187 vrou wen. Geboren 41 m. 49 vr. Elders geboren I m. 2 vr. Vertrokken 158 m. 172 vr. Overleden 20 m. 22 vr. Elders overleden 2 m. 4 vr. Op 31 Dec. 1916: mannen 2155; vrouwen 2164 is 4319. Voltrokken huwelijken 33. venloos aangegeven 3.’ Warkum hie yn 1916 dus lyts fjouwer hündert mear as fyftich jier letter, der w.ie- ne folie minder wenningen yn 1916 as yn 1966 ,ra, ra wat is dat?’ .Men meldt uit Kampen .Vreemdelingenverkeer’: Als bewijs, hoe ons stedelijk bestuur medewerkt om een goed vreemde lingenverkeer te bevorderen, dient dat B en W geen vergunning kun nen verïeenen om in een hotel ’n ouderwetsche beste kamer te ver anderen in een closet-systeem.’ .De Amsterdamsohe schippersac tie. die zijn oorzaak vindt in kwestie van beurtbevrachting, nog niet tot oplossing gekomen.’De bevrachters willen met de schip pers niet onderhandelen, voordat de schippers de onder Diemer lig gende Rotterdamsche lichtersche- pen, die gekomen waren om graan te laden, hebben doorgelaten.’ SCHAKEN WORKUM In haar voorlaatste strijd voor de competitie van FSB heeft het Workumer ODI jl maandag in een uitwedstrijd te gen Balk een veer moeten laten. De uitslag was 672-3% in voordeel van Balk, BALK-WORKUM A de Vries-E D de Boer J Visser-D van der Goot I Vierstra-J IJbema R Groenewold-Sj Haytema Joh. Larooy-W Lubberts D de Vries-W de Vries Tj van Dijk-P van der Valk J Groenewold-S Yntema G de Vries-O de Boer P S de Jong-H Dijkstra BUURTFEEST WORKUM Jl dinsdag 24 januari hebben de buurtverenigingen ,MeI- enoar Ien en de .Fleurige Begynt- sjes’ hun gezamenlijke feestavond gehouden. Na opening door de voorzitter werd de avond ingezet met het zin gen van het Fries volkslied waar na door het Snitser Frysk Toaniel het blijspel ,Frou en Faem’ werd opgevoerd. Uit het daverend ap plaus na iedere akte bleek wel dat dit bijzonder in de smaak viel. Voor de verloting, waarvoor veel .mooie prijsjes beschikbaar gesteld, bleek veel animo staan. Na afloop hiervan werd dit deelte van de avond door de de .Fleurige Begyntsjes’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1