Fyftich J PLAATSeUJK NISUWS Sole jier lyn Workumer Krant voor en ^^angszij Auto-veriiuur BMW 1600 Wasautomaten fa. Oeih1’. Bomkema S.V.W. agenda voor zaterdag 11 februari 1967 Leeuw. Zwaluwen.Workum vertrek 2.15 uur Workum 2-QVC 2 aanvang uur ONS 1A-Workum IA vertrek 2.30 uur Radio HINGST Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland donderdag ak, ta Visser d: Zn» I 3 SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 FA W££T&WfUIS RADIO EN TELEVISIE HATE VAN DER WERF IJGME DF BOER 1B| Kfi CmE BBkL. KuB 1 '1”' (l5151~466- Gir0 865699 l per m.m. NO. 6 90ste JAARGANG fe- MÏ.i ii ■S’ 2-0 2-1 ge- en o. een Workurn 3.30 OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM ZITTING N.V. BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN Meer dan 650 Nederlandse sedert ernst wijze avonö, op het meer en wer ae in be voer- DE SPECIAALZAAK VOOR ■iv" vtiM-nncm nwcc«wtwwwaar-;rwnww,. Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres ge :n Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 1-1 0-2 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS 0-2 1-1 0-2 2-0 Verschijnt éénmaal per week 2-0 0-2 1-1 LAAT UW VERZORGEN DAMNIEUWS WORKUM Uitslagen van de op 3 februari gespeelde wedstrijden. Eerste klas A D Euma-P Buma Sj Folkertsma-W Wink W Rusticus.J de Vries Tweede klas: M. v. d. Weide-A. Folkertsma M. Hiernstra-G. Bruinsma G. Vlas.J. Dijkstra B. Visser-D. Mulder Derde klas A: Tj. Folkerts-S. Couperus P. Couperus-J. Folkerts IJ. Hiemstra-R. Dijkstra A. van Dijk-W. Wouda Derde klas B: P. Nauta-G. Haitsma Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Merk 27 28 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER GEMEENTE HINDELOOPEN Opgave Burgerlijke Stand over de maand januari 1967 GEBOREN: Jelle zoon Grietje Finnema HUWELIJKEN: geen OVERLIJDEN: geen Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Voor de christenheid van de hele wereld is nu de lijdenstijd weer begonnen: de periode van 40 dagen voorafgaande aan het Paasfeest. In deze veertig dagen concen treert zich de kerk op het lijden van haar Heer en overweegt zij, dat Hij op het paasfeest als Over winnaar openbaar is geworden, om dat Hij het kruis, het lijden heeft willen aannemen en dragen. Zonder lijdenstijd geen Paasfeest Zonder kruis geen overwinning. Wij geloven als christenen, dat Jezus hiermee de diepste zin van ons menselijk bestaan geopenbaard heeft en we gaan er tevens van uit dat Hij in deze wereld deze weg is gegaan, opdat wij Hem daarop zouden volgen. Zelf heeft Hij im mers gezegd: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Uw kruis opnemen en Hem volgen, daarmee begint ook in uw leven de overwinning. v. Z. BUURTFEEST DE VROLIJKE BUURT WORKUM Op donderdag 2 febru ari hield de Buurtver. ,,De Vro lijke Buurt’ haar jaarlijkse feest avond op de bovenzaal van hotel De Wijnberg. Na het gebruikelijke kopje kof fie, opende omstreeks half negen voorzitter I Huitema, op zijn eigen onnavolgbare wijze, waarin en humor op verrassende werden afgewisseld, deze daarna zongen de aanwezigen zeer overtuigende wijze het buurt- lied. Het toneelgezelschap uit Warte- na kwam hierna op de planken met het stuk ,In bern bringt gelok' bracht volop de lachspieren in king. In de kleine pauze die op het eer ste bedrijf volgde, vroeg voorzitter Huitema om zoveel mogelijk stilte en zo min mogelijk te lachen, daar men anders het gesprokene niet goed zou kunnen volgen. Een zeerq moeilijke opgave, daar dit humoris tische stuk de toehoorders dwong tot lachen. Na het tweede bedrijf volgde de grote pauze, waarin de loten aan de man werden gebracht. Het derde bedrijf bracht het ,hap py end’, waar de aanwezigen het hoorbaar mee eens waren. De spe- van Arjen Smid Donderdagavond in St. Jozef con tactavond voor seniorenleden van afdeling voetbal. en, en kerkeraad zijn bij het uitgaan der kerk met sneeuwballen gegooid. De vergadering vindt zulks erger lijk. Ook andere leden geven hun misnoegen te kennen over de luia ruchtige vergaderingen van jonge lui, bij het gebouw Irene’ en drin gen op strengere maatregelen aan De heer Simonides is het met den burgemeester eens dat de po litie (niet overal kan toezien, maar vindt dat het toch wel aanbeve ling verdiende dat de politie nier bijelkaat, maar ’afzonderlijk sur veilleerde, dit zou toch z.i. beter doel treffen. Het resultaat van de besprekin gen is dat strengere maatregelen zullen worden genomen en dat zulks door aanplakken aan of bij .Irene’ bekend zal worden gemaakt Hwat der yn Hynljippen nou krekt oan ’e han west hat is mtn nei to gean. It skynt dochs noch al slim west to hawwen om ’t men der de ofsier fan justysje yn bihel- le, en dat der in ündersyk ynsteld wurde soe. En de klacht fan de hear S oer it .deurtjes schellen’ en met sneeuwballen gegooid naar de predikant en de kerkeraad’, kin ik ge meenten, waaronder sedert 1947 ook onze gemeente, werken .samen in de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Het doel van deze instelling is, op zo groot mogelijke schaal, ook voor de kleine spaarder, het ide aal van het bezit van een eigen woning bereikbaar te maken. Omstreeks 35.000 Nederlandse zinnen wonen op dit ogenblik een eigen huis, dat ze met Bouw fonds medewerking wisten te ver werven. De diensten, die het Bouwfonds aanbiedt zijn van financiële en bouwtechnische aard. De financiële diensten bestaan a. uit het beschikbaar stellen van een hypothecaire lening voor het grootste deel van de bouwkosten van een woning. De diensten op bouwtechnisch ge bied hebben ten doel de deelne mers zo verantwoord mogelijk een eigen huis te verschaffen, dat wil zeggen een degelijke, voor hen geschikte woning tegen aanvaard bare lasten. Voor serieuze belangstellenden bestaat de gelegenheid zich te la ten voorlichten over de mogelijkhe den tot het bouwen van een eigen woning in Workum. Daartoe houdt het Bouwfonds óp vrijdag 17, februari a.s. ’s avonds van 7 tot 9 uur zitting in het stad huis. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma, burgemeester H. M. Gielink, secretaris BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 31 januari tot en met 6 bruari 1967: GEBOREN: Ijsbrand zoon van Jetze Lam- bertus Huisman en Sijmontje van don Akker ONDERTROUWD.: Willem Louis Mulder 21 jaar wo nende te Nijmegen en Martha Jel- tje van der Veen 17 jaar wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Gerben Posthumus 57 jaar. onge huwd. It skynt dat it yn Hynljippen ek lang net sa rêstich en frédich wie as men tinkt, dat it der wêze soe. Men moat soks hast wol opmeitsje üt it Riedsforslach fan 19 jan. 1917 ’t Liket my mar it béste om jimme seis léze to litten. .Tenslotte zegt de voorzitter dat er klachten zijn ingekomen over baldadigheid bij het gebouw .Ire ne’. Dat de Officier van Justitie hiermee in kennis is gesteld en dit misschien tot een onderzoek zal; leiden. Het is voor de politie moei lijk om overal op te passen, eenigste middel zal dus zijn politie aan te stellen. De heer van Elselo is tegen meer politie, misschien was de balda digheid zonder politie wel niets erger. Wie baldadigheid wil, heeft daar nog altijd wel gelegenheid voor. De heer Simonides heeft in den laatsten tijd ook van vele klachten gehoord, als deurtjes schellen wat nog erger is, predikant WORKUM-HARKEM. BOYS Workum heeft weer eens wonnen, wel verdiend doch niet di rect het resultaat van haar schot- vaardigheid. Natuurlijk zijn er toe schouwers, die het geen beste wed strijd vonden, maar houden derge lijke kritieken, wel voldoende re kening met de desporable toestand waarin het sportterrein in Workum verkeert? Kan een balletdanseres met zuignappen aan haar bekoor lijke schoentjes tot grote presta ties komen? In het licht daarvan bezien, is het toch nog wel aardige wedstrijd geworden. Beide partijen moesten eerst even warm draaien, maar allengs kwam er meer vaart in, en beide doelen ontsnapten beurtelings aan groot gevaar. Maar voltreffers werden er voorlopig nog niet geplaatst. De verdedigingsblokken waren uit het goede hout gesneden. In de 25ste minuut kon de Workumer aanhabg een luchtsprong maken, uit een magnifieke pass van linksbinnen Boersma ontstond voor linksbuiten Venema een geheide scoringskans, maar een Harkema verdediger trok aan de noodrem, en haalde Venema voluit onderuit. Daar dit binnen ’t strafschopgebied gebeurde, werd de bal op de witte stip gelegd. Aan voerder Boersma maakte geen fout 1-0 voor Workum. Voor rust zou er niet meer ge scoord worden. Het verwachte te genoffensief van de gasten kwam niet onverwacht, doch het opvan gen daarvan kostte de Workumer defensie grooite moeite, en een kwartier na de hervatting, resul teerde dit offensief in een goal, gescoord door linksbuiten Veenstra die uit een wirwar van spelers die ontstond uit een corner nog net een gaatje zag 1-1; Zou Workum de zege laten glip pen, ze waren het deze middag be slist niet van plan. Met volle over gave en strijdlustig élan werd ten strijde getrokken, maar ook de ga-? ten trokken feller van leer, de strijd werd spannender en harder, geleidelijk nam de thuisclub her heft in handen, toch zou het nog tot vijf minuten voor het einde du ren voor dat de man bij het score bord 2-1 voor Workum kon aante kenen. Weer werd uit een straf schop gedoelpunt, en weer door linksbinnen Boersma. Nu werd de penalty toegekend omreden een Harkema verdediger de bal binnen de 16 meter lijn met de hand speel de. Hetgeen nu eenmaal niet is toegestaan. De resterende tijd be paalde Workum zich tot het houden van deze kostbare sprong, hetgeen lukte. Workum heeft twee kostbare pun ten veroverd, hopelijk is het ook voor de komende wedstrijden een morele ruggesteun. Voor de volgende week staat de uitwedstrijd tegen Leeuwarder Zwa luwen op het programma. Het zou voor het bestuur en voor het eer ste elftal fantastisch zijn als een grote schare supporters onze jon gens aanmoedigde. OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL De burgemeester van maakt bekend, dat er op woensdag 15 februari a.s. van ’s morgens 8 tot ’s avonds 7 uur de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Gene raal zal worden gehouden. Hij herinnert een ieder, die in gevolge de kiezerslijst bevoegd is aan de stemming deel te nemen, aan zijn verplichtingen om op het stembureau te verschijnen Degene, die op maandag 13 febru ari a.s. nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht dit ter gemeente-secretarie te mei den. De aandacht wordt er op ge vestigd dat het stembureau I is ge vestigd in de Klameare. Workum, 7 februari 1967 De burgemeester voornoemd, B. van Haersma Buma Iers kregen voor hun spel eenwa re ovatie. Hierna volgde de uitreiking van de prijzen van de verloting. Deze prijzen waren door de leden van de buurt in grote getale bijeenge bracht, en een groot aantal van de aanwezigen wist dan ook een prijs je te bemachtigen. De voorzitter sloot de avond met een dankwoord aan de toneel groep, de muziek en verder allen die aan deze avond hadden meege werkt. Namens de buurtverenigingen bracht de voorzitter van de buurt .Sylspaed en Omstreken, de heer J Visser, dank voor deze uitermate gezellige avond en sprak de heer Tj Romkema nog enkele waarderen de woorden aan het adres van de voorzitter Huitema. Een gezellig bal met medewer king van ,The Frisian Band’ be sloot deze uitstekend geslaagde avond. Uitgave: BHKMBRK BHBBHK HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM B KI Jak Bk voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. my skoan bigripe, mar. litte wy earlik bliuwe, der waerd yn üs jonge tiid - yn de lange win ter jou nen - ek doarkeskille, en snieballe en as der dan ien fan de notabelen mei de hege hoed op roun wie dat in moai mikpunt. Né, ik wol ctat net goed prate, it wie forkeara mar sa is ’t nou ienkear. Oan mids jannewaerje 1917 ta, skine wy in .zachte’ winter hawn to hawwen. Gjin froast -fan bitsjut ting, wol op 12 jan. in fiks pak snie Sa kaem it dat: .Vanaf 15 a-anuari 1917, zijn de omnibusdiensten voor loopig gestaakt’, sa lés ik yn Friso fan 13 jan.. Wol sahwat selde winter dus as wy oan nou ta hawwe. Mar, fuort nei de 20ste bigoun it füleindich to friezen. In meiwur- ker oan de Friso skriuwt: ,Wol hwet let is er komd, mar nou 't hy er is, is er ek forgoed en forgees komt. Yn lang ha we sa’n stik win ter net hawn.’ En op sneon 27 jannewaerje waerd de alve stedde tocht haldden. Dat it nou just gjin moai iis wie blykt üt dit biricht: ,De berichten van verscheidene afdeelingen ontvan gen luiden dat het ijs zeer be trouwbaar, maar slecht te berijden is.’ Op woansdei de 24ste hudriden op 'e iisbaen to Warkum om in prijs fan f 25.-. En op freed 26 jan.: Hardrijderij van jongens en meisjes beneden ae 16 jaar.’ Hjir is de ütslach: ,1e pr. Zileveren Heeren en Dameshorlo ge Upe van Keimjema en Woltje Gerritsen, 2e prijs Nikkelen Hee- renhorloge en Zilveren armband: Piet de Vreeze en Martha de Vree- ze allen alhier. Er waren 10 paren ingeschreven. Er wordt weinig geschaatst. Er is niet meer die felle animo van vroeger. De ongunstige gesteldheid der banen - veel grondijs en mei zand bestoven - zal er goeddeels de oorzaak van zijn, maar ook wil men wel, dat de behoefte aan het maken van tochten per schaats af neemt, nu men per fiets daartoe 't heele jaar gelegenheid heeft. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1