xxxxxxxxxxx PLAATSEUJK NIEUWS Mg Sole] Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en van de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Radio HINGST taVi&ser Ksê, S.V.W. agenda angszij SiEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE Auto-verhii ur VAN DERWERF IJEME DE BOER J op ee is- en le- af- in- er ce- zo la- >ds iou de >n- of iet la- dat Merk 27 28 Telefoon 358 gjg HUK OFW '’fill® iML- i' f '<lm- 05151.466. Giro 865695 Verschijnt éénmaal per week 90ste JAARGANG NO. 1 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1967 fe- i de I- n 2-0 mens i Heden donderdagavond contact- avond voor senioren afdeling voet bal in St. Jozef. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 7 februari tot en met 14 bruari 1967. J Dijkstra-J Faber A Folkertsma-E Mulder D van der Meer-D Kamstra D Mulder.J Korf G Vlas-K van der Horn B Visser-J Gerlofsma G Bruinsma-J Hoekstra R Dijkstra-B Veenstra zwakkeren krachtig Trijntje 2-0 2-0 2-0 2.0 0-2 de het Tweede klas: P Couperus.S Couperus IJ Hiemstra-Sj Folkerts A van Dijk-J Folkerts Derde Klas: E Roskam-G Haitsma i hun eenige een der aan 't weer ’t on- Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR jde e. LAAT UW VERZORGEN een de 1-1 1-1 1-1 11) s ien hij nn ;te, [en 3e- [ax ins ste ik jij Iet tje te- er- :i n a n ont lopen in een vlucht naar de toe komst. Elke willekeurige dag kan zijn ei gen rust, ontspanning, en schoon heid geven. Elke dag kan ook zijn eigen bijzondere nood kennen, die zo spoedig mogelijk juist dan op geheven moet worden. Daarom: laten wij bij alle plan nenmakerijen ook open staan voor de dag van VANDAAG. J. P. J. K. van zelfs pu- Men en uitbrei. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS BENOEMING WORKUM In de plaats van wijlen de heer De Jager is de vorige week benoemd tot secretaris-ontvanger van het waterschap Westergo’s IJs- selmeerdijken de heer Tj de Jong, thans werkzaam als kassier-ambte- naar bij dit waterschap. WORKUM wordt de jaarvergadering van Warkums Erfskip dinsdag 28 febru ari a.s. in de Klameare gehouden. In deze vergadering hoopt mevrouw mr E v. Haersma Buma.v. Werkum een inleiding te houden over net interessante onderwerp: ,Workums Zilver’. Velen, die belang stellen in de oudheden van Workum en de wetenswaardigheden van het Wor kumer zilver, die in deze inleiding ter sprake komen, hebben zullen deze avond niet willen missen.. Een ieder die hierin belang stelt dient deze avond dus vrij te houden. Nadere bijzonderheden kunt u vinden in een advertentie in het volgend nummer van dit blad. GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Geert Glashouwer 24 jaar wo nende te Leeuwarden en IJmkje Janneke Hagen, 23 jaar wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER WORKUMS ZILVER Naar wij vernemen j aarvergadering Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 niet ondergeschikt aan de'boodschap om van de Vrijheid in Christus tonen aan de wereld? Het spel zal heel wat gedachten in beweging gezet hebben, niet alleen bij de spelers, leden van de Doops gezinde jongerenkringen van Mak- kum en Workum, maar zeker ook bij de talrijke oudere kerkgangers. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen HAPPENING VAN HEILIGEN WORKUM Happening van Heili gen was de titel van een kerkspel uitgegeven door de VCJC en opge voerd tijdens een jeugddienst op 12 februari in de Doopsgezinde kerk van Workum. Daarin vierden de Doopsgezinden hun jaarlijkse jeugd dag. Het spelthema was: is de kerk een star instituut, door de eeuwen heen gevormd tot zijn definitieve vorm? Of: moet de kerk beweeglijk zijn, wisselend in zijn uiterlijke vormen? Zijn vormen en woorden en dienstbaar het evangelie te Uitslagen onderlinge competitie: Eerste klas: L Wijnia-W Wink W Rusticus-P Buma J de Vries-J van der Meer Sj Folkertsma-C Buma A Buma-S Wiersma den. Een kruidenier die een wa gen met boonen kreeg wilde niet afleveren dan onder politietoezicht Eenige vrouwen sneden de zakken open en de vrouwen hielden boezelaar op en ledigden zakken. Onder toeloop van groote hoop volk werd een vrouwen opgebracht, maar politiebureau liet men haar loopen, toen bleek, dat zij de boo nen van de straat had opgera.apt. Het bleef in die buurt woelig, ook andere winkeliers hadden last samenscholingen sommigen van huiszoekingen door het bliek onder politietoezicht, vreest voor herhaling ding der relletjes. Door de federatie van gemeente werklieden en aanhangers van het revolutionair comité is een op- toch gedaan door de stad naar het Willemspark-kwartier waar stoet, die op 1000 man werd schat, ontbonden werd. Op MATTHAUS PASSION WORKUM Naar uit een advertentie in dit nummer blijkt, zal de uit voering van de Matthaus Passion dit jaar plaats vinden op woensdag 1 maart a.s. in de Ned. Herv. kerk te Workum om 7.30 uur ’s avonds. Deze uitvoering die behoort tot een der beste uit het gehele land wordt gebracht door het Toonkunst koor .Concordia’ te Leeuwarden en het Toonkunstmeisjeskoor ,Res Par vae Crescunt’ ook te Leeuwarden. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Frysk Orkest. Het geheel staat onder leiding van Piet Post. Zeer bekende solisten werken aan deze uitvoering mede, zoals: Maria Suchel, sopraan, Elfriede Beyer alt, Jan Waayer tenor (evan gelist) Gerard van Dolder tenor (aria’s), Arie de Rijk bas (aria’s en Christuspartij), Leo Rommerts bas (aria’s), Manuel Villuendas, viool, Jan Schoo, viool, Piet Tim mers, viola da Gamba, Leon Ben- dien, fluit, Jan Harshagen hobo, Jo Diederen, engelse hoorn, Jacoba Kueter-Zwager clavecimbel, Griet DAMNIEUWS WORKUM De uitslag van de wed strijd die Workum 2 speelde tegen Huizum 3 was 7-13. Deze wedstrijd werd gespeeld op 10 februari jl. Hier volgen de persoonlijke re sultaten. Workum 2-Huizum 3 M Hiemstra-K Brouwer 1.1 M van der Weide-J van der Goot 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 2.0 0-2 2-0 FEESTAVOND VOLKSONDERWIJS WORKUM De op 7 februari jl ge houden feestavond is weer een prachtige avond geworden. De voorzitster mevrouw van der Veen heette allen hartelijk welkom in ’t bijzonder de burgemeester mr B van Haersma Buma, nieuwe leden en gasten. Het ledental steeg van 1 januari 1966 van 103 tot 1 janu ari 1967 met 30, een mooi resultaat Zoals het er nu voorstaat zal de nieuwe school ongeveer met Pink- steren officieel geopend kunnen worden. Wegens ziekte van ds Knipscheer gaf de voorzitster nu ’t woord aan het hoofd der school de heer Thijssen. Door deze spreker werden verschillende aspecten be treffende de school besproken, en dank gebracht aan het bestuur der RK school voor de geboden gastvrij heid en prettige samenwerking. In het bijzonder wees spreker op het belang van samengaan van de jeugd naar één openbare school en de vruchten die dat zou kunnen af werpen voor het verdere leven. Het toneelgezelschap ,Meienoar ien uit Drachten speelde vervol gens ,Frou en faem’. Het gezelschap slaagde er op bijzondere manier in dit stuk met sukses voor het voet licht te brengen. De hierna gehouden verloting met zeer veel prijzen, zorgde er voor, dat velen een prijsje konden bemachtigen. In haar slotwoord bedankte voorzitster allen die ook maar op enigerlei wijze hadden meegewerkt tot het slagen van deze avond. Het Frisiana Trio dat de avond had opgeluisterd verzorgde nog op zeer prettige wijze de dansmuziek. Een fijne avond met tot slot nog zeven nieuwe leden. de ge- voor- stel van een der betoogsters trok men toe naar de woning van den burgemeester, in de Obrechtstraat. De politie belette dat de betoogers langs de woning van de burgemees ter trokken. Een der leiders klom in een lantaarnpaal en hield een toespraak, en daarop trok de me nigte weer ystadswaarts voorafge gaan door politie te voet en te paard. Bij het Rijksmuseum wer den de betoogers door da politie met geweld verspreid. Een vrouw schijnt daarbij gekwetst te zijn.’ ,’t Is ook voor de 2800 bewoners van Urk te hopen, dat de vorst niet blijft aanhouden, want nu reeds is er behoefte aan sommige artikelen, nu zitten bijna alle winkeliers zon der zeep.’ .Workum. Gister, Donderdag her dacht de ijsclub Workum’ het 60 jarig bestaan der club. De penning meester gaf een verkort overzicht van den finantieëlen toestand der club en de secr. een verkort over zicht van het bestaan gedurende de 60 jaar. Het oudste lid de heer R. S. Potma die gedurende 42 jaar lid der club was, werd het eere- lidmaatschap aangeboden. ,De Wijnberg’ naar beneden bega ven, om daar nog met iets hartigs de inwendige mens te verzorgen, zich van de bovenzaal van hotel OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM KOSTELOZE INENTING KLEUTERS EN LAGERE SCHOOLJEUGD Op ^dinsdagmiddag 21 februari a s zullen de kinderen, geboren in 1963, kosteloos worden heringeënt tegen DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en kinderverlamming). Verzocht wordt op het op de op- roepingskaart vermelde tijdstip in het Groene Kruisgebouw aanwezig te zijn. De kinderen, geboren in de ja- ren 1955, 1956 en 1959, zullen op deze middag kosteloos worden her ingeënt tegen DTP. Zij die een school in deze gemeente bezoeken zullen in schoolverband naar het Groene Kruisgebouw worden ge bracht. De oproepingskaart en de inentingskaart of het oranje inen- tingsboekje moeten worden meege nomen. Workum, 14 februari 1967. De Entgemeenschap Workum ze zeer voor ze de sterkeren Wanneer achtten Ut de Friso fan 3 febr. 1917: Workum. Een bekende persoon lijkheid in onze plaats is zondag op ruim 86 jarigen leeftijd overle den. De groentevrouw, wed. Trijn tje de Vreeze is niet meer. Naast vele eigenaardigheden had vele goede eigenschappen die al daarin bestonden dat tegenover verdedigde, verscheen meeste van Workums jeugd geraden om maar te verdwijnen, tenminste als zij tot de tegenpartij behoorde. Vele Workumers en ook oud-Workumers zullen het krasse kleine oude vrouwtje missen. Was zoo iets geworden, dat bij ze plaats behoorde.’ As men üs as jonges yn dy tiid frege hie nei de wid. Trijntje de Vreeze, leau ik net dat wy it wit ten hiene. Hwant wy koene har oars net as Tryn Stoffel of ek -wol ■as Stoffels Tryn. En mei rjocht wie hja in bikinde persoanlikheit yn Warkum. Ien dy ’t it mültsje op it rjochte plak hie; in minske hwer men better mar gjin rüzje mei krije koe, hwant hja sparre nimmen. Ja, Tryn en har trouwe feint Mient achter de karre, hawwe sa mei syn beiden hiel hwat jierren de Wy- merts lans swalke. Forliden wike haw ’k al sein, de winteu hie lang op him wachtsje litten, mar bigjin febrewaerje sle ten wy der kop en earen yn. ,Tn Rotterdam heeft het eergisteren zoo gesneeuwd dat met 5 sneeuw ploegen en duizend losse werklie den gewerkt werd om de sneeuw op te ruimen.’ Mar: ,Te Groningen staken de baanvegers. Zij verdienen naar hun meening niet genoeg en wenschen bijslag uit de gemeente kas.’ En: ,Te Amsterdam heerscht ten gevolge van de vaartstremming ’n ware brandstofnood.’ Ut de Friso fan 10 febr. 1917. .Eergisteravond zijn in de Jor- daan in Amsterdam verscheidene winkeliers lastig gevallen door vrouwen, die regeeringsartikelen verlangden en geen voorraad had- Talsma-Calsbeek orgel. Het geheel belooft weer een avond vol kunstgenot te worden dat niet zal nalaten velen uit Wor kum en de gehele Zuidwesthoek te trekken. Al eerder trof de Matthaus Pas sion in Workum het dat op dezelf de avond voor de televisie een be langrijke voetbalwedstrijd werd uitgezonden, ook dit jaar is dit weer het geval. De wedstrijd Du- kla Praag-Ajax wordt op woens dag 1 maart uitgezonden en dit zal ongetwijfeld het aantal bezoekers van de Matthaus Passion niet ten goede komen. PLANNEN In deze dagen worden vele plan nen gemaakt. In de kranten lezen wij advertenties over zomerhuisjes op Terschelling, bustochten naar Zwitserland, vliegreizen naar Nrd. Afrika: er is keuze genoeg! In de folders van de politieke partijen staan weer andere plan nen: lagere belasting, meer hulp aan gebieden, die het moeilijk heb ben: spiegelgevechten tussen ,méér’ en .minder’. Er heerst een spanning: zal het voor elkaar komen, zal er nog plaats zijn op dat kampeerterrein in Drente? Hoe zal de nieuwe coa litie eruit zien? Plannen maken is nodig. Maar wij moeten ervoor oppassen, dat wij niet doordraven, en dat wij niet altijd maar letten op morgen, la ter, eensVoor de toekomst ligt het heden. Het is ook de taak van iedere bewust levende om de realiteit te aanvaarden en zoveel mogelijk te waarderen. Het is ondankbaar, het heden te voor zaterdag 18 februari Workum-DES aanvang 16 uur Zeerobben 3-Workum 3 vertrek 14.15 uur Workum 4-De Walde 2 aanvang 14.15 uur Uitgave: T Gaastra Bzn NUTSAVOND WORKUM De balavond, welke door het Nut jl. donderdag werd geor ganiseerd, is een groot succes ge worden. De opkomst was prima en de muziek was bij het gezelschap ,De Calypso’s’ in goede handen. De heer Thijssen hield kort openingswoord, waarna muziek inzette met een foxtrot. Onder leiding van de heer S de Vries, dansleraar, werden de ,Ap_ peldans’ en de .krantendans’ als at traktie gedaan. Het was al lang twaalf uur ge weest toen de meeste bezoekers

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1