Ook in Workum (Merk 28) AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK PUWFSEUJK NIEUWS Erfsksp heeft de AMRO Bank vanaf 6 maart 1967 kantoor een angszij Workumer Krant Nieuws- en voor en Advertentieblad voor de gemeenten Workumt Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Radio HINGST ia Visser Auto-verb uur SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 M. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE I NAVE VAN DERWERF IJEME DE BOER sp w RF*"' WM «nEL 11 Gir° 865699 WARKUMS U bent er van harte welkom. Want even als de honderden andere AMRO-kantoren in ons land, biedt ook het kantoor Workum U een attente en vooral vertrouwelijke service bij de behartiging van al Uw financiële zaken. Om er maar enkele te noemen: de AMRO Bank biedt U ver schillende spaarmogelijkheden. Zij bemid delt voor U bij alle verzekeringen. Geeft advies bij beleggingen. Helpt U aan reis- deviezen, maar ook bij internationaal beta lingsverkeer en kredieten. En niet te’ vergeten: voor de veiligheid van Uw kostbaarheden _o£. waardevolle napieren kunt U er een safeloket huren. Kortom; de AMRO Bank kan U steeds van dienst zijn. Wij adviseren U daarvan gebruik te maken. Verschijnt éénmaal per week Siste JAARGANG NO. 8 DONDERDAG 23 FEBRUARI 1967 fe- vrijdag t XVIII FAMILIE II GROEN KREEG ONGEWENST BEZOEK I I - S» I WORKUM Wanneer men voor on bepaalde tijd van huis gaat neemt een ieder toch de nodige voorzorg- maatregelen om vreemde bezoekers te verhinderen binnen te komen. Deuren en ramen worden dan goed afgesloten, maar dat men ook door de schoorsteen kan binnen komen daar wordt eigenlijk niet aan ge dacht. gezegd: donker- randje’. opge- de ’e by. ge- Dat Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-468 BURGERLUIE STAND GEMEENTE WORKUM van 15 februari tot en met 20 bruari 1967 C EBORENgeen CNDERTROUWD: IJpe Feenstra 24 jaar wonende te Workum en Annigje Ewald 23 jaar wonende te IJsselstein (U.) GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN ALDE BIDRIUWEN GESLAAGD WORKUM De vorige week slaag den te Leeuwarden voor het diplo ma Chr Kleuterondew., inhoudende het vertellen van een bijbelver haal en Kerkgeschiedenis en Pae- dagogiek, de dames P R Noorden bos te Heidenschap en H Dijkstra te Workum. Het kantoor is geopend: maandag t/m van 9.00 tot 1 2.30 uur en van 1 4.00 tot 16.00 uur, bovendien op vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Telelconnr. 051 51 -379 Merk 27 28 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER noch wol, dat it séwetter mei grea te platte bakken üt de Sudersé wei ophelle waerd. Dat gyng dan nei de saltkeet dy ’t oan ’e ein fan de Nonnestrjitte stien hat en derom wierskienlik ek de namme ,de Non’ krigen hie. Yn 1753 is de keet der delsetten en sa léze wy yn in keap- akte fan 1776 dat dizze saltbrande- rij deftig en welbeklant’ wie. In sekere Liuwke de Jong (gjin ün- bikjende namme foar de Warku- mers) wie doe eigener. In oare ak te sprekt fan in heerlijke zout keet’. Yn de Ljouwerter krante fan 1858 komt de folgjende adfortinsje foar: .Verkoop van de zoutkeet de Non te Workum, voor 2 jaar ver nieuwd, gedurende 10 jaar dreven door W. Troste Czn.’ 1 dan hwat ,de Non’ oangiet. Al yn it bigjin fan de 18e ieu en faeks al earder stie op ’e hoeke fan de Dolte en de Hammolefeart (der ’t nou it mastershüs fan de lanbouskoalle stiet) in saltkeet. Yn 1728 wurdt dizze saltkeet forkocht ,met de huisinge, schuire, hovinge bomen en plantagie. voorzien met een panne, dennen, stoep, wa terputten, peekelbacken en verdere gereedschappen tot de soutkeet exercitie van dien, behorende’. W. T. B. Ncard 69 Workum Texefoon 306 - b.g.g. 437 STAATSLOTERIJ WORKUM Met ingang van heden is door de direkteur der Staatslo terij aan de heer S A Westra, Noard 2-4, de bevoegdheid verleend om als debutant der Staatsloterij lo ten te verkopen. Belanghebbenden worden ver zocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding met de heer Westra te willen stellen, om zeker te zijn van WANNEER INENTEN? WORKUM Wanneer moeten onze kinderen ingeënt worden? Dat zul len vele ouders zich de afgelopen week hebben afgevraagd, toen zij de oproepingskaart hiervoor ont vingen. Op deze kaart stond vermeld op woensdag 21 februari. Dit klopte niet want woensdag viel op 22 fe- bruarie. Welke dag was het dan dinsdag 21 februari of woensdag 22 februari? Dat dit toch mogelijk is, is de ze week gebeurd bij de familie H Groen die een dag of 10 uitstedig is. De buurman van Groen be merkte dat daar in de keuken be woners waren die er niet thuis hoorden. Het waren een paar gro. te zwarte kraaien, die hier een Eldorado hadden gevonden, want niet alleen was er volop water maar zelfs een krentebrood lag er op tafel (dat vergeten was om mee te nemen). Toen de aanwezig heid van dit bezoek bekend was, zijn de insluipers spoedig de deur uitgezet, heel wat smerigheid ach ter latende. Om to bigjinnen moat ik in lytse oanfoiling jaen hwat de taenderij- en oangiet. Oan it tal taenderijen yn de 18e ieu dat ik neamd haw moat nl. noch ien tafoege wurde. Dizze hat op ’e hoeke stien fan dè Djippe Dolte en de Burrefeart, of, om it oars to sizzen, as wy fan óf it Süd de Kettingbrêge oer gean nei Bascohof dan daliks oan rjuchterhan. Der wie in hóf Yn 1769 wurdt der foar it earst ge- wach fan makke. Hy sil in ieu of faeks langer bistean hawwe. Net daliks mei de skipsbou mar wol mei de sé hawwe de kalkovens to meitsjen hawn. Om ’t ik it der foarhinne al ris oer hawn haw, kin ik der nou oer swije. Ek by in oar bidriuw spile de sé in rol. Ik haw hjir de saltbran- derijen op it each. Yn de 18e ieu hawwe wy, foar sa fier ik neigean kin, fjouwer fan sokke bidriuwen yn Warkum hawn. Se stiene alle- gearre oan de Dolte en dat hoecht tis gjin nij to dwaen. It materiaal, séwetter, al of net formongen met ünsuver Spaensk salt, moast nl. mei skippen oanfierd wurde. Aldere minsken witte faeks by oerlevering Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen ,Wij moeten iets melden van deur tot deur'. (Jac. Schreurs) Hebt u wel eens de luchten be studeerd in ons Friese landschap? Wait een grilligheid, verscheiden heid en vaak ruwe dooreenstren- geling van wolken massa’s! Als we er oog voor hebben, zoals schil ders vaak hebben, kunnen we er uren mee doorbrengen, om die schitterende variëteit te bewonde ren en ons verlustigen in die eeuwi ge beweging en verandering, die daar boven plaats vinden en ruim onze fantasie de vrije loop laten bij het ontdekken van allerlei moge lijke vormen en figuren. En Jan denk je zo bij jezelf: het is net of God de leegte en de ruimte van de Friese vlakten heeft willen aan vullen of vergoeden door boven in de lucht van Friesland bossen e nwouden te toveren in prachtige kleuren rijkdom en in de wonder lijkste groeperingen. Nu heeft iemand eens ,Elke wolk, ook de meest ste heeft een zilveren Hebt u dat ook wel eens merkt? Wanneer de wolken zon proberen weg te sluiten, is de zilveren gloed van het licht nog zo krachtig, dat een ijl randje wordt heengelegd rondom heel de donkere massa. Zo blijft het licht domineren en z’n heerlijkheid vertonen aan alles wat leeft. Wilt u, beste lezer, ook in het leven zijn als zo’n zilveren randje? Ik bedoel: zo’n lichtbrengend mens spreidend vreugde en blijdschap rondom de donkere wolken, die ik noem als verdriet, zorgen, moei lijkheden en andere teisteringen, die ons mensen geluk belagen en beloeren? De dichter Jac. Schreurs heeft alles zo mooi samengevat: ,Wij moe ten iets melden van deur tot deur, Wij moeten iets brengen als wie rookgeur. Wat licht in de nacht en wat zon, waar men schreit, zo’n beetje geluk en wat eeuwigheid! Een zilveren randje gelegd om een donkere wolk. Wij kunnen van de liefde van God ons melden de tolk, Breng van het beste van je eigen gemoed: Je glimlach, je goedheid, je hartelijke groet, De warmte het licht in andermans smarten, ’t Is God die je gaf zoveel gaven des harten.’ Pastoor J. H. Janning ROODE KRUIS FILMAVONDEN WORKUM Voor de beide filmavon den uitgaande van het Ned. Roode Kruis, afdeling Sneek, gehouden verleden week woensdag- en don derdagavond, was ook dit jaar weer een goede belangstelling. Het propagandawoord werd ge sproken door de heer Van der Zee, tevens leider van de film avonden,. Hij had het genoegen met een paar medewerkers 56 nieu we leden in te schrijven. In Workum zijn nu ongeveer 1000 leden. Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM K Fa. T Ga;islr;i Bzn. Jc Itl&U deelname aan de eerstvolgende trekking op 20 maart a.s.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1