Ml Workumer Krant voor van Sparen is goed spaart U wei goed? AMRO BANK Fa. Gebr. Bomkema BMW 1600 Radio HINGST uw Wasautomaten maar.,.,. 1 I ta Visser an gszij Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland A iito-ierfomir RA&IOEN TELEVISIE FA. WESTERHUIS IEMONSMA WORKUM E VA K OER WERE IJEME DE BOER ■q naaimachine TH:fl5151-232 V I ft» benoeming NED. BOND VAN PLATTELANDS VROUWEN H9BHB DRUKKERIJ - WORKUM OUDERAVOND BEUKERHONK per m.m. dubbel tarief if 90ste JAARGANG NO. 9 DONDERDAG 2 MAART 1967 mensen blijven kopen u 4 van 4Vs% 5 5'/.% AMSTERDAM ROTTERDAM BANK MERK 28 WORKUM S Smits. Want meer se- be- we daarna gaan en ge- M. .Aft. föWvi''*-” Hoe langer u uw geld kunt missen, des te hoger de rente OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM deze lijdens- U hoorde De AMRO BANK biedt 6 spaarmogelijkheden Voor een goede naar een goed adres ji. de de KOLLEKTE WORKUM De alhier gehouden kol lekte bestemd voor T.B.C. ,Zonne. straal’- heeft opgebracht 337.50. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR wer ver verschijnt éénmaal per week Is Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 LEED en Jb< het BEVRIJDINGSLIED! Het wordt dan een goed zogend Paasfeest! AMRO-Spaarrekening (renteboekje) 4 (direct opvraagbaar; 2000.- per kalendermaand) Gezellige bij de Wijnhandelaar - SLIJTER 3 maanden na opzegging 6 maanden na opzegging 12 maanden na opzegging 18 maanden na bijschrijving 5’/i% 24 maanden na bijschrijving 6 Vraagt u voor volledige informatie even naar de Spaarfolder die voor u klaar ligt In de vakature T- R H Jonkman is benoemd vroegere plaatsge -J MIst is van de Chr -1 te Kou WORKUM Onze - noot de heer W Visser te benoemd tot concierge v Landbouwhuishoudschool dum. k 2728 Telefoon 358 Ncard 69 Workum Texefoon 306 b.g.g. 437 ouderavond gehouden vZ„ Kleuterschool Beukerhonk. De voorzitter ds van Zeben kon ongeveer 100 belangstellenden wel- bij een - en gebed. jaarverslag 1966. Omdat de penning meester, de heer iElgfersma, we gens ziekte niet aanwezig kon zijn, gaf de voorzitter het financiële jaar verslag. Vervolgens kwam de bestuurs verkiezing aan de orde. Aftredend en niet herkiesbaar was de secre taris de heer van der Valk. In zijn plaats werd gekozen de heer Th. Nijdam. Terwijl tussen de bedrijven door nog een paar gezellige verlotingen werden gehouden, konden aan het einde van de avond 3 moeders en 3 vaders him krachten meten in 't poppenkastspel. Enkele ouders ble ken voor dit werk een bijzondere begaafdheid te bezitten! Al met al was het reeds 12 uur, toen de voorzitter deze geslaagde vergadering met dankgebed besloot INSCHARING VEE IN DE WORKUMER WAARD Voor hen die in 1967 in aanmer king wensen te komen voor het in scharen van koeien, hokkelingen en/of paarden in de Workumer- waard, zijn ten kantore van de ge- meente-ontvanger aanvraag formu lieren verkrijgbaar. Deze formulieren moeten - inge vuld voor 27 maart 1967, ten ge- meentehuize worden ingeleverd. Uitsluitend runderen uit abortus -vrije bedrijven zullen worden in geschaard. Alle in te scharen runderen moe ten in de periode van 1 februari tot 15 april 1967 tegen mond- en klauwzeer zijn geënt en horzelvrij zijn. Voor K.I. - voor rekening van de scharhuurders - wordt zorg gedra gen. Workum 1 maart 1967 Burgemeester en wethouders Workum B. van Haersma Buma Secretaris H. M. Gielink AMRO - Spaarrekening met terugbetaling: voren dat de op tal van aktivïteiten. -1 verslag bleek dat - kas op deze avond j dia’s over de kin. -i door WORKUM Op 23 februari hield de afdeling Workum haar jaarverga dering’ in hotel De Wijnberg. De storm met windkracht 10 had 60 dames niet verhinderd deze ver gadering te bezoeken en in haar openingswoord heette de presidente mevrouw Ruyter allen dan ook hartelijk welkom evenals enkele gasten en leden van de Jongerein. Na het voorlezen van de notulen volgde een lange lijst van ingeko men stukken en mededelingen. Van verveling behoeft de eerste maan den geen sprake te zijn. Er kan ’n ruime keuze worden gemaakt uit lezingen, cursussen, shows enz. Ook voor de Workumer leden is één daarvan voorlopig de voor naamste. Op 29 maart wordt er in de zalen Schaaf te Leeuwarden de jaarlijkse Libelle modeshow ge houden. Deze begint ’s avonds 7 uur. Vertrek vanaf de Merk 5.45 uur precies. Liefhebbers hiervoor kunnen zich tot en met 4 maart opgeven bij mevrouw T Beetstra -Vogels, Noard 16. telefoon 591. Opgave na 4 maart is niet mogelijk. Uit het jaarverslag van de cretaresse bleek dat de afdeling ’n goed jaar achter de rug heeft. De vergaderingen werden goed zocht en het ledental steeg tot 135 De kascommissie bestaande uit de dames Koopmans-de Jong en Vaartjes-de Jong had een woord van lof over voor het prima finan- cieële beleid van de penningmees- teresse mevrouw R Cnossen-Visser. Na dit zakelijke gedeelte traden JAARVERGADERING ,OER DE DOLTE’ WORKUM Vrijdag 24 februari hie:d de buurtvereniging Oer Dolte haar jaarvergadering in kleine zaal van de Klameare. De voorzitter kon helaas niet zo’n groot aantal leden welkom 'heetten. Uit het jaarverslag van kom heten. Hij opende de komst met Schriftlezing er en heette daarna de heer Lutgen- dorff welkom, directeur van de kweekschool voor kleuterleidsters te Leeuwarden, die was uitgeno digd. om een inleiding te houden over ,Angst in het leven van het kind’. Na een meer theoretische in leiding, belichtte de spreker het onderwerp aan de hand van aller lei voorbeelden uit de praktijk, voorbeelden, waarin menigeen de praktijk van zijn eigen gezinsleven kon herkennen. Door verschillen de ouders werd nog gebruik ge maakt van de gelegenheid om vra gen te stellen. Hierna kwam het huishoudelijk deel van de vergadering aan de or de. De heer P vart der Valk las achtereenvolgens het verslag voor van de vorige ouderavond en het Als u dit leest is zojuist de uit voering geweest van één van Bachs meesterwerken. Namelijk de “attheüs Passion. Misschien hebt u deze lijdens tek zelf beluisterd. U hoorde' dan ook het begin. Het openings, koor, waarin kinderen zongen het: Lam van God onschuldig, geslacht aan ’t kruis der schande, te allen Ljd geduldig bereid ten offerande’. Ontroerend schoon! Als muziek alleen? En het overige van dit ge- Me werk? Ook adembenemend ttiooi? Misschien beklemmend? Dat kan Wie doordenkt en zich verdiept in de woorden ,van het Evangelie tooet wel bewogen worden. Want heeft geleden en smart ge- ehd als de Heer Jezus? De mu- pek onderstreept dit Leed met na druk. Maar - hebben we begrepen waar M om gaat? Geen medelijden al- een met dit zware Leed. Hoch: zelfbeschuldiging! 0,u de mens te redden van schuld etl straf (dat is de dood) heeft Je-, zo onnoemelijk geleden. In de zogenaamde Lijdensweken Wordt over dit Leed gesproken, op vele plaatsen. Ga dit beluisteren’ Opdat we allen gaan verstaan, dat d‘tJijden betekent: BEVRIJDINGS zingen voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. -W' le??l 05151-466> Gir0 865699 f JEU.S>V JAARFEEST VROUWENVER. WORKUM De vrouwenver. Wees een Zegen hield maandagavond in de Klameare onder leiding van me vrouw A van der Leun-Polak voor de 34ste maal haar jaarfeest. Ge opend werd met het zingen van Ge zang 222 de versen 1 en 4. Schrift lezing Lucas 8 vers 1 tot èn met vers 3, 1 Cor. 13, gebed en een woord van welkom. De inleiding over het onderwerp ,Het dienen van Jezus’ naar aanleiding van Lucas 8 vers 3, werd gehouden door de se cretaresse mevr. A Koopen-Westra Uit het jaarverslag bleek o.a. dat de vereniging thans 54 leden telde. Een van haar trouwste leden was, na een langdurige ziekte over leden. Ter nagedachtenis van haar werd een minuut stilte gehouden. De penningmeesteres mevr S FoJ- kerts-Zoetihout kon haar kasboek afsluiten met een batig saldo van 369.08. Beide verslaggeefsters werd een woord van dank gebracht door de presidente. Na deze zake lijke punten van het programma, werd een kopje koffie gedronken en een groot aantal loten aan de man gebracht. De avond werd ver der gevuld met het vrolijke toneel spel in drie bedrijven ,Us Ulbe wist ’t wol’ opgevoerd door de toneel club uit het Heidenschap. Hier is volop van genoten. Een woord van dank en een applausje aan de spelers was dan ook wel verdiend. Hierna sluiting met net zingen van Gezang 148 vers 1 en 6 en dankgebed. een inleiding gegeven verkeersregels. Van de gelegenheid tot het stel len van vragen, werd druk gebruik gemaakt. 6 Het aftredende bestuurslid me vrouw Haagsma werd herkozen. Om plm. 11 uur werd deze ge. zellige avond besloten. de secretaris kwam duidelijk naar vereniging kon terug zien op tal van aktiviteiten. Ook uit het financieel i er nog een batig saldo in de was. Als attractie cr den door de heer Vrij toond, onder andere cïvx deroptocht in 1966, hetgeen geste!d.WeZigen Zeei’ °P PrijS Werd Ook werd over de nieuwe WORKUM Maandagavond 27 febru ari^ werd in het schoolgebouw de --van de Chr. Abonnementsprijs 1.50 per kyrart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties Inzending van advertenties vóór op woensdagmorgen BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 21 februari tot en met 27 fe bruari 1967 GEBOREN: Jentje, dochter van Cornells de Boer en Baukje Mendel Feikje Francisca dochter van Andreas Petrus Jozef de Jong en Tjitske Twijnstra Akke Lijsbeth dochter van Bertus Wouda en Lijsbeth van der Heide ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Willem Louis Mulder 21 jaar wo nende te Nijmegen en Martha Jel- tje van der Veen 17 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Tjerk de Vries 62 jaar e.v. Min ke Kamminga WATERSCHAP ,HET WORKU MER NIEUWLAND’ WORKUM In de Ingelanden verga- enng van het Waterschap Het Workumer Nieuwland op 22 febru ari jl. is gekozen tot bestuurslid de heer H van Rijs, die ook als voor zitter zalfungeren. van wijlen de hr -1 de heer 5 leden van de Jongerein onder leiding de de heer O de Boer voor het voetlicht met de eenakter: .Forantwurdlikheit’. Dat men ook in het zakenleven de verantwoording voor de mens, toch nog boven die van de zaak moet stellen, werd in deze eenak ter naar voren gebracht. Er werd leuk door dit groepje gespeeld en de presidente bood hen, evenals de heer de Boer een blijk van waarde ring aan in de vorm van een taart en een doos sigaren. Hierna kwam het agendapunt be stuursverkiezing aan de orde. Met ruime meerderheid van stemmen werd mevrouw A Bajema-Visser gekozen als opvolgster van mevr. A van der Veen-Adema. Zij nam de benoeming aan. Als dank voor datgene wat zij voor de afdeling had gedaan werd de aftredende se cretaresse het bondsinsigne aange boden. Omdat een jaarvergadering al tijd een feestelijk tintje heeft wer den de dames verrast met een trac tatie in de vorm van een slaatje. Dit viel bijzonder in de smaak. Na de rondvraag werd deze avond besloten met het zingen van het Bondslied. Er gaven zich twee nieuwe leden op.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1