PLAATSELIJK NIEUWS O 1 jier lyn Fyftich xxxxxx: MATTHEUS PASSION Radio HINGST Y,J, Workumer Krant voor van en Auto-verhiiur angszij Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland donderdag 9 maart BMW 1800 Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten ta Visser Zn. i SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 RADIO EN TELEVISIE FA. WESTERHUIS r H VANGERWERF AA 1. ■KI Er 1 0’ mo no .■eid kt. I Merk 27—28 Telefoon 358 FRISO NO. 10 96ste JAARGANG in- I r ae-a tKKTM. ruro K het op- tur over koe yn eer F. was. J. V. ook Bi hun ver- Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 de de me een lijk de en mes ,nk- me >uw in ■Iers ildig neer jl Cres- Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres nu pas- >tu- se res- een ge- tot ildo den .aar lam ;lis- nen ;ok- met en zonder chauffeur (Ail-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week nu 15 zoo nen- is Kontricten volgens alg. regeling LM. advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen LAAT UW VERZORGEN en leze vie. eest dat op een uur zeer gen- van GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND Opgave burgerlijke stand de maand februari 1967: OVERLEDEN: Alida Wilhelmina Hellemond e.v. Pieter Bakker (overleden te Sneek) GEBOREN en HUWELIJKEN: geen DE SPECIAALZAAK VOOR een nieuwe donateurs aktie wor den gehouden om de bestaande do- nateursgelden te verhogen. De koncerten in de Klameare zijn goed geslaagd. Hiermede zal wor den doorgegaan. Op 16 maart ho pen we weer op een volle zaal. Het zomerprogramma werd vast gesteld. Er zal bij de bejaarden tehuizen een concert worden gege ven en achter de Klameare op de tent om de muziekliefhebbers ge legenheid te geven om aan hun trekken te kunnen komen, dam- dit op de Merk door het vele lawaai onmogelijk is. Om half elf sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering en wenst een ieder wel thuis, in het bijzonder het erelid de heer Klaas Mein, die pooit een vergadering overslaat. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Texefoon 306 - b.g.g. 437 Aan vijf arbeiders werd gevraagd: wat doen jullie? De eerste zei. ik sjouw stenen. De tweede zei: ik ben een slaaf van de kapitalisten. De derde zei: ik verdien m’n cen ten. De vierde zei: ik werk voor mijn gezin. De vijfde zei: wij bou wen een kathedraal. Waarom dit verhaal? Omdat ’t met de zin van ons werk te maken heeft. En daarmee had ook de bid stond voor gewas en arbeid te ma ken. ging er misschien niet heen Of vanwege Dukla-Ajax. Of om dat u dacht: zo’n dienst is in de moderne tijd overbodig. Jammer! Want u verricht uw werk misschien als één van die eerste vier arbei ders. En begrijpelijk. De moderne arbeid brengt ons daartoe. Het evangelie wil ons helpen ons werk te doen als die vijfde. En daar door krijgen we een stukje arbeids vreugde terug. We werken en bou wen aan Góds wereld. Dat beser alleen al is die bidstond voor ge was en arbeid waard! v. d. L. De notulen van de vorige verga dering werden gelezen waarna het jaarverslag volgde. Uit het iman- ciele verslag bleek, dat er nog al enig tekort was. Volgens de kas commissie was het keurig en goed beheerd, maar de uitgaven waren zo hoog, dat er veel vakmanschap nodig was om alles goed te rege len. Als men eens nagaat, dat als Crescendo op de Merk of ergens anders een concert geeft dit onge veer 1O._ tot 12.50 kost aan au teursrechten. Dit jaar was er een tekort van 549.- wat opgeheven kan worden door verkoop van ge bruikte instrumenten. Door de stij ging van de verzekeringen, dir. kosten enz. wordt er over 1967 een tekort verwacht van 1700.-. Hier bij is nog geen rekening gehouden met aanvulling van het instrumen tarium, ter dekking van dit tekort zal de contributie worden ver hoogd. Er werd aan giften ontvan gen 200.22, Er zal dit jaar JAARVERGADERING CRESCENDO WORKUM Maandag 6 maart hield de muziekvereniging cendo haar jaarvergadering in ho tel de Wijnberg. De voorzitter de heer J S Bok- ma opende met een kort woord de ze bijeenkomst en was verheugd, dat het zaaltje zo goed bezet BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 28 februari tot en met 6 maart 1967 GEBOREN: Catharina dochter van Houke Grasman en Anna Keilman (gebo ren 21 februari 1967 te Sneek) Albert zoon van Siebren Boei- sma en Foekje Smid ONDERTROUWD: Tjitse Sonnega 22 jaar wonende te Leeuwarden en Aukje Dijkstra 20 jaar wonende te Workum GEHUWD: Geert Glashouwer 24 jaar wo nende te Leeuwarden en IJmkje Janneke Hagen 23 jaar wonende te Workum OVERLEDEN Pieter IJntema 79 jaar w.v. Griet je Muller Anna van der Meulen 81 jaar v. Auke Zeijlstra Ruurd Ottema 71 jaar e.v. Janke Fekkes Jan Visser 81 jaar e.v. Anna Ma ria Christina Gierling Dit stoomschip is voor de alge. meene vrachtvaart bestemd en heeft een bak-, brug - en raised quarterdek, stoom-ankerwinch, 2 laadwinchess en wordt bij de fir ma Botje Ensing te Groningen voorzien van een stoommachine en stoomketel. Met dit werk heeft de firma Zwolsman getoond in alle opzich ten op de hoogte van haar tijd te zijn en dat de leiding der zaken aan bekwame handen is toever trouwd. Op de vrijgekomen helling werd direct na het te water loo- pen de kiel gelegd voor een dito stoomschip voor dezelfde reederij. Sa, en dan geane wy nou nel: ,In een dorp in de buurt van Box tel was de orgeltrapper gestorven, een zeer armoedig man, die, zon der familie, bij vreemden onder dak was. Wijl de middelen ontbra ken om eenige onkosten te maken, werd de man in zijn dagelijksche kleeren in de doodkist gelegd. Toen men zich op weg zou begeven om hem te begraven, viel het den huis genooten in, dat de doode zijn broodkaart nog in zijn jaszak had. De kist nog even opengeschoven en de kaart er uit halen, was in een ommezien geschied. En de brood kaart was gered.’ Ja minsken, fyftich jier lyn ’t er ek raer omwei gean. Hjirsa, wy sitte nou dochs Braban: ,De bijna 92-jarige schoenmakers knecht A van Gooi, te ’s Graven moer (NB) was met Vastenavond onafgebroken 80 jaren in dienst betrekking bij de familie Broeders te Dongen.’ Dat wie dus wol in trochbiter. ,We krijgen een nieuwen zomer tijd. Wanneer zal die beginnen? Dat is juist de vraag. Het vorige jaar was het 1 Mei maar algemeen wordt dat te laat geoordeeld. Zal het zijn 15 April, of 1 April, of Maart? Met het oog op de, noodige besparing van licht en ko len zouden wij zeggen, hoe hoe beter.’ Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Ut de Friso fan 10 maert 1917: Door de aanhoudende sterke Oostenwinden gepaard gaande met sneeuwstormen, heeft het ijs zich m de Zuiderzee tot hooge heuvels opgewerkt; het schuift met ge weld tegen de Waterlandsche dij ken, werpt de schotsen zelfs over de dijken heen. Hooge ijsbergen drijven op de Zuiderzee rond. Voor al de Oostzijde van het eiland Mar ken en de dijken tusschen Hoorn en Durgendam hebben er van te lijden. Een groote ijsberg heeft zich op het Pampus vastgezet, terwijl ten Zuiden van Uitdam een ijsmas sa over den dijk gesto t is. In de dorpen ten Noorden van het IJ, en op het eiland Marken, bestaat nijpend drinkwatergebrek, daar de regenbakken door de fel le en langdurige vorst zijn stukge- vroren. Hier en daar haalt men reeds ijsblokken uit het water om die, na smelting, voor drinkwater te gebruiken. Wol in biwiis dat it doe - yn 1917 - in hiele oare winter west hat, as dy ’t wy nou hawwe. De burgemeester vata Workum brengt ter kennis van de ingezete nen dat het suiker- en krentebrood als gewoon wittebrood moet wor den beschouwd en dus niet duur der door de bakkers mag worden verkocht dan tegen een prijs van 12V2 cent per 400 gram. Workum, 9 Maart 1917. Mar dy wa.-skóging skynt net; folie holpen to hawwen hwant in wike letter: Naar wij vernemen is hier door den chef van politie pro- ces-verbaal opgemaakt tegen een bakker wegens het verkoopen van brood (suikerbrood) boven door de regeering vastgestelde prijzen. Workum. Den 7 Maart werd aan de werf van de firma U Zwols man Zonen alhier met goed ge volg te water gelaten het stalen schroefstoomschip Lilian Spliet- hoff’ in aanbouw voor de firma Spliethoff, Haass en Co. te Am sterdam. De gebruikelijke ceremonieën wer den door mevr. J E Spliehoff-Bou- wer verricht. i l WORKUM Woensdag 1 maart werd de Mattheus Passion uitgevoerd in de Ned. Herv. kerk. Ondanks het feit dat er een TV-uitzending was van een internationale voetbal wedstrijd, was er toch een goea bezette kerk. Voor de elfde keer klonk op deze le maart door de ge welven van Workums Kathedraal de muziek voor j arenher in noten schrift gebracht door de griotmees- ter der toonkunst Johann Sebasti- aan Bach. Hoe vaak zal zij sinds dien ge klonken hebben over de wereld? Want niet alleen in de oude we reld, doch ook in de nieuwe we reld over de oceaan wist men de waarde van deze muziek te schat ten. En zij zal blijven klinken, zo lang er op onze aarde mensen wo nen met een gevoel voor waarlijk muzikale schoonheid. Zou er weer die blij makende belangstelling te Workum zijn als vorig jaar? Zo zul len velen met ons aan de vooravond van deze hoogtijdag zich hebben af gevraagd, omdat meelevende men sen nu wel goed door hebben ge kregen, van hoe grote invlied de TV is op, het menselijk levensge drag. Gelukkig is het meegevallen, althans naar ons gevoelen en was de aanwezigheid van veel jongeren belofte voor de toekomst. Ditmaal misten wij persoonlijk de als Aafje Heynes, die meerdere malen als so liste te Workum optrad. Elfriede Beyer nam haar plaats in, zij voldeed ons aardig goed. Toch was er iets dat voor ons ondefinieerbaar was bij haar zang. Bij het duet voor sopraan en alt viel ons dat minder op. Van de vo cale solisten was de tenor Gerarct van Dolder, door wie de aria’s voor tenor gezongen werden, geheet nieuw voor ons. Maar wij kinden hem ten volle waarderen. De so praan Maria Suchel trad reeds eerder te Workum op, zij beschikt over een goede stem, die ook in ae hoge registers haar karakter be houdt. Jan Wayer, tenor, was evan gelist, Arie de Rijk, bas voor de Christus partij, oude bekenden sinds jaren, en zijn met de toegewezen taak volkomen trouwd geraakt, terwijl ook Leo Rommerts, met zijn aria’s en reci tatieven zeer viel te waarderen. Bij de instrumentale solisten was alleen Manuel Villuendas, een der beide viool solisten, voor ons een onbekende, maar hoe stalend en gevoelig was zijn spel! Jan Schoo, viool, Jan Timmers, viola da Gamba, Leon Bendien, fluit, Jan Harshagen, hobo, mevrouw Kueter -Zwager, clavecimbel en Griet Talsma-Kalsbeek, geregelde mede werkers bij deze uitvoering te Wor kum, mag men alle rekenen tot musici van hoge klasse en zij lie ten zich ook deze avond als zoda nig kennen. Hoe viel er te genieten van de omspeling en begeleiding en af sluiting van de solistische zang! Bij verschillende onderdelen van dit machtige en indringende werk van Bach kwam dit overtuigend naar voren, wij zouden het met vele voorbeelden kunnen staven r Het grote toonkunstkoor .Concur dia’ van Leeuwarden en het jonger toonkunstmeisjeskoor ,Res Parvey Crescunt’ beide onder leiding van de dirigent Piet Post waren ook ditmaal aangewezen voor de uit voering van de Mattheus Passion, waarbij het laatste1 alleen voor ae pauze optrad om de rol van jongenskoor te' vervullen. Het blijft altijd een zware gaaf, maar wij vragen ons af: hoe veel keren zou Concordia de Pas sion wel niet gezongen hebben? Het is altijd weer een hoog muzi kaal genot te mogen luisteren naar een zo machtig koor! Want ook nu werd er met enthousiasme gezon gen met en van uit het hart mees tal! Al naar de tekst het aangaf, bewogen, innig, dan wel fel en flitsend, als bijv, waar het volk en de priesters dwingen om het bloed van de Heiland der wereld. In al die verschillende situaties wordt er veel gevralagd van de koor leden! Maar onder de sterk bezielende leiding van haar zeer bekwame dirigent, die tevens ae algemene leiding had bij deze voor treffelijke uitvoering kwam het tot hoge prestaties! De prachtige koralen kregen ax le glans, welke nodig was, vooral aanvang en slotkoor zijn voor ons gevoelen van een indrukwekkende schoonheid! ,0 hoofd vol bloed en wonden. Als ik eenmaal moet schei den. Beveel gerust Uw wegen e.a. alle van H L Hassler. Ook bij deze uitvoering had de dirigent evenals vorig jaar de op stelling van twee afzonderlijke ko ren met twee orkestdelen, elk me* een der solist violisten en dicht achter de solisten het clavecimöei geplaatst. Hoe dankbaar thogen we zijn dat indertijd moedige muziekmin naars dit besluit namen en de moeilijkheden wisten te overwin. nen. Hoe prachtig klonk ons de orgelbegeleiding en hoe send het clavecimbel. Niet alleen de solisten van net Frysk Orkest komt onze dank en hulde toe, maar niet mlnaer aan het orkest in haar geheel en in de beide deelorkesten. Haat aan deel was werkelijk niet gering. Maar ook nu bleek overtuigend, van hoe grote betekenis dit is voor het culturele leven van onze pro vincie, waar dit het muzikale vlak betreft. Een meesterlijke leiding,, aanvu rend en bezielend van de heer Post wist ook in de schepping van ae grote Bach, recht te laten weder varen. Naast het genieten van de meest schone klankverhoudingen is de Mattheus Passion een stuk Evangelie prediking, waardoor steeds weer duizenden getroffen worden. Er is misschien nooit iemand ge weest, die zoals deze grote onder de groten zo diep gepeild heeft, wat de Man van Smarten moet heb ben geleden in Zijn menselijke na tuur, toen daar in die onzalige uren op de beruchte heuvel van Golgo tha de Arameese woorden klon. ken: ,Eli, EU Lama Sabachtani’. Eeven daarvoor klonk het recita tief van de alt: Ach Golgotha, on zalig Golgotha; en na de smartelij ke roep van de Heiland aer We reld, roept het volk. Dan klinkt de diepdoorvoelde koorzang in het lied van Hans Loo Hassler: Wenn Ich einmal soil scheiden, met innige bede aan het slot. Ben de vele hoogtepunten van deze ras sion. En dus lezers die dat nog niet hoorden, neem u voor, ook een vol gend jaar dit hoogtepunt mee te beleven.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1