MAATSEUJK NHÊUWS üutsspambank I Radio HiNGST uw 1 i^angszij Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en van S.V.W. agenda Auto-verhuur BMW 1600 Wasautomaten Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Donderdag 16 maart 1967 ia Visser Zu. 1 MAANDAG 20 MAART SIEMONSMA WORKUM TELB5151-232 FA. WESTFRHUIS ROFR RA^SOFN TFLFVISIF 5% HAYE VAN GERWERF No. 11 A a.s- en f sef m. ad ie. :re ie- t j& OP ijni je 3IÏ.I ie- lat iet en en Verschijnt éénmaal per week je, ol- ke ret lat ui en de ge re- ijn ijk sa- et, iel ia! BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM Spaargeldrente 4 °/0 Termijnsparen 51j2 °|0 Merk 2728 Telefoon 358 - 1 y.Jste JAARGANG 1 hoopt u m.i.v. en daarmee, Workum speelt de i H. ge- 2-0 c sawwran. ■mi ■iwitt-.t Tevens wordt onze service uitge breid door dagelijkse openstelling weer van dienst te kunnen zijn in haar vernieuwd gebouw. 19.tot 20.uur 17.tot 18.— uur 14.tot 17.— uur 17.tot 18.uur 9.tot 12.uur OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Workum-Vrk, aanvang 16.15 uur Workum 2.QVC 2 aanvang 14.30 Workum 2B-Oeverzwaluwen 1B aanvang 15.15 uur met en JUBILEUM WORKUM Donderdag 9 maart jl. mocht de heer H Visser Spoardyk 14, zijn 40-jarig dienstjubileum her denken. De heer Visser begon zijn loopbaan 40 jaar geleden bij de NV Lijemf te Workum, maar ging bij de opheffing van deze fabriek over naar de Coöp. Condensfabriek te Leeuwarden, waar hij werkzaam is in de afdeling expeditie binnen land. KERKELIJKE VERKIEZING WORKUM In de Gerei'. Kerk werd tot ouderling verkozen de heer S Harkema. FORUMAVOND WORKUM Een tegenwoordig vaak geuite klacht is dat de afstand tus sen bestuurders en bestuurden, of Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 hokkelingen Workumer- 0-2 0-2 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres 0-1 1-1 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 1-1 0-2 1-1 r r met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR 1W ,ch al- er,| jkt ge Workum Ncard 69 Tciefoon 306 - b.g.g. 437 LAAT VERZORGEN TE WORKUM Vraagt inlichtingen In het vervolg dagelijks geopeiiu en wel op: Maandags Dinsdags Woensdags Donderdags Vrijdags Ook de uitbetaling van lonen, melkgeld enz., kunt u via onze bank laten lopen Tevens inning van pensioenen, A.O.W. enz. DAMNIEUWS Eerste klas: P Buma-W Wink W Rusticus-L Wijnja C Buma-A D Buma Tweede klas: J Dijkstra-M van der Weide Tj Folkerts-J Folkerts Derde klas A: S Couperus.W Wouda an 7 maart tot en met 13 maart 1967 GEBOREN: Fettje Elisabeth dochter van Ti- inon Visser en Hittje Dijkstra Hilda Klaasje dochter van Auke van der Plaats en Trijntje Jornt- sma Petra Johanna dochter van Johan nes Smid en Anneke Gerbrig Vis ser ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: Hendrik de Boer 88 jaar achter eenvolgens gehuwd geweesi Lutgertien Menstje Broekstra Grietje Bakker Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Gelegenheid voor Jeugd- Bedrijfssparen HET EERSTE KIEVITSEI WORKUM Door Eke Siemensma Jzn. alhier, werd maandag jl. een kievitsei aangeboden aan de heer B van Haersma Buma, burgemees ter van onze gemeente. De heer Siemensma ontving hier voor een oorkonde en een geldbe drag. Dit was het eerste kievitsei dat in de gemeente Workum werd ge vonden, en wel op de Workumer Waard op maandag 13 maart jl. HINDELOOPEN Alhier was het de twaalfjarige Anne Smid die op zon dagmiddag jl. het eerste kievitsei in deze gemeente vond. Het werd aangeboden aan burgemeester van Hindeloopen de heer A Atema. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER AFDELING: VOLLEYBAL (Heren) TONIDO-SVW 0-2 Na een rustperiode zijn de heren zaterdag begonnen aan hun laatste gedeelte van de competitie. Aan hun spel te zien heeft deze rust periode veel goed gedaan. Men wil de het echter wel eens te mooi en dus te moeilijk doen, vooral wat betreft de aanval. Verdedigend werd er goed gespeeld al konden de blokken en de smashes wel be ter1 en sneller door de verdediging aangevuld worden. Deze snelheid was zaterdagmiddag trouwens he lemaal ver te zoeken. Het was een De oudste spaarbank van Nederland zo men wil, overheid en burgers al maar groter wordt. De ingewikkeld heid van allerlei problemen waar mee wij allen, maar in de eerste plaats onze ovprheid, te maken heb ben draagt niet bij tot een alge meen begrijpen van de taken waar voor die overheid geplaatst wordt en het beleid dat daar uit voort vloeit. Het gevolg is vaak dat men het wel gelooft en de belangstel ling in de openbare zaak verliest. En daar begint de kloof. Om te trachten in Workum over heid en burgers dichter tot elkaar te brengen en voorgelicht te wor den over allerlei problemen die er zo leven, hebben enige burgers het initiatief genomen een forumavond te beleggen. De burgemeester is bereid gevonden dit forum, bestaan de uit de vier fractievoorzitters uit de raad te leiden. Wij nodigen u allen graag uit deze avond te be zoeken en wel, liefst schriftelijke vragen bij het forum in te leveren Deze avond biedt een kans de kloof te overbruggen en de belangstelling voor de openbare zaak te vernieu wen of te versterken. FRISO Spaarbewijzen verkrijgbaar van het Algemeen Premie Spa.-.rpian A.P.S. tempoloos duel hetgeen mede een oorzaak was van het feit, dat de tegenstander technisch uitermate zwak speelde. De terugkeer van D Boschma uit de militaire dienst kan zonder meer een aanwinst voor de SVW ploeg genoemd worden. Ondanks dat hij woensdag pas afgezwaaid is speelde hij een goede wedstrijd. De setstanden 4-15 en 4-15 ge ven duidelijk het sterke verschil weer. Het is te hopen dat de he ren zo doorgaan, want de komen de twee wedstrijden tegen Animo en Olympus zijn van zeer groot belang. Worden deze nl gewonnen dan moet er nog een beslissings wedstrijd om het kampioenschap gespeeld worden tegen het de laat ste tijd teleurstellend spelend twee de team van de Wrotters. Vrijdagavond moet er tegen Ani ma gespeeld worden, dit wordt waarschijnlijk de zwaarste van bei de wedstrijden. Aanmoedigers wor den dan ook zeer op prijs gesteld. INSCHARING VEE IN DE WORKUMER WAARD Voor hen die in 1967 in aanmer king wensen te komen voor het in scharen van koeien, en/of paarden in de waard, zijn ten kantore van de ge- meente-ontvanger aanvraag formu lieren verkrijgbaar. Deze formulieren moeten - inge vuld - voor 27 maart 1967, ten ge- meentehuize worden ingeleverd. Uitsluitend runderen uit abortus -vrije bedrijven zullen woroen m geschaard. Alle in te scharen runderen moe ten in de periode van26 december 1966 tot 15 april 1967 tegen mond en klauwzeer zijn ingeënt en horzel vrij zijn. Voor K.I. - voor rekening van de scharhuurders - wordt zorg ge dragen. Workum, 1 maart 1967 Burgemeester en wethouders van Workum B. van Haersma Buma Secretaris H. M. Gielink wedstrijden niet punten behaald, waard. A.s. zaterdag thuis tegen Urk. VERDERE UITSLAGEN: Workum 2-Blauw Wit 2 Workum 1B-Bakhuizen 1 B Er hangt weer een kampioen schap in delucht en wel van de B- junioren. Hadden zij zaterdag ge wonnen dan waren zij kampioen geworden. Nu zit het er nog wel in, maar een beslissingswedstrijd behoort nu tot de mogelijkheden. We wachten met spanning af. GEMEENTE REINIGING Belanghebbenden worden er op gewezen, dat in de week van: 19 tot en met 25 maart 1967 (in ver band met Goede Vrijdag) de haard- as en vuilnis inplaats van op dins- dag 21 en vrijdag 24 maart a.s. zal worden opgehaald op dinsdag 21 en donderdag 23 maart a.s. MOLKWERUM Vrijdagmiddag jl vond de heer Jan Schaper het eer ste kievitsei in de gemeente HO. Het ei werd aangeboden te Kou- dum aan de heer L S Pasma, bur gemeester van deze gemeente. ORANJE NASSAl WORKUM 0-0 Miljoenen verkeren iedere week in de ban van het bruine monster, dat ronde ding, dat zoveel harten sneller kan doen tikken, vooral als de uitroep goal weerklinkt. In Gro ningen bleef het gejuich achterwe ge, er werd niet gedoelpunt, maar ondanks dit gemis is het een aan trekkelijke wedstrijd geworden, in zover dit mogelijk was vanwege de harde wind. Workum strafte met wind achter wat de thuisclub niet belette een klein veldoverwicht te veroveren. De eerste tegenslag kreeg Wor kum in het begin van de wedstrijd Haar veelbelovende jonge speler G Slootjes moest met een blessure ’t veld verlaten, gelukkig viel later het opgelopen letsel nogal mee. Zijn plaats werd door P Wouda ingeno men, die door een omzetting op de linksbuitenplaats debuteerde. Het overwicht van de Oranje hemden resulteerde echter niet in een doel punt, de gasten lieten echter geen steekje vallen. Ook na de hervatting kon Wor kum geen bres in de vijandelijke verdedigingsmuur slaan, alhoewel het wel in de lucht hing bleef het 0-0. Wederom een knappe prestatie voor ons Workumer team want Oranje Nassau is een van de sterk ste ploegen van deze afdeling. Door het behalen van een lijk spel is Workum nu volkomen veilig, wat het tweede klasserschap betreft. Er zijn i n delaatste zes minder dan 10 Een felicitatie Paus Paulus heeft zijn 'tiara (de zilveren driekroon, waarmee hij m 1963 was gekroond) afgestaan ten behoeve van ,de armen’ in de we reld. Tijdens een mis in Rome heeft de paus zijn kroon neergezet op her altaar in de vergaderzaal van het Concilie in de St. Pieterskerk. Bewogen met het lot van de mil joenen die in armoe leven, kwam hij tot deze gift. Voorwaar, het is een vorstelij ke gift, want de kroon is zeer waar devol. Er omheen bewinden zich namelijk drie gouden banden, die bezet zijn met, respectievelijk dia manten, saffieren en robijnen. Een offer ten behoeve van de lij dende mens. Als geste echter van meer betekenis, dan voor de wer kelijke leniging van de nood. Slechts een beperkt aantal men sen zal hierdoor geholpen kunnen worden; zelfs, al zou de kroon mil joenen waard zijn, als middel is zij ontoereikend. In vergelijking daarmee, staat wat God deed, onnoemelijk veel ho ger. God was bewogen met het lot van de mens; van u en mij. God leverde het bewijs daarvan. Liefde was de drijfveer voor Zijn hande len: daarom gaf Hij het liefste wat Hij had, tot leniging van de nood waarin heel de mensheid zich be vond. ,Zo lief heeft God de wereld ge had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Deze boodschap komt in deze lij densweken in ’t bijzonder tot ons. Dit geschenk van God is toereikend voor allen! Voor goddelozen, voor zondaars, voor Zijn vijanden gaf God Zijn Zoon; Hij gaf Hem voor ALLEN. Hij spaarde Hem niet, maar strafte Hem inplaats van hen die deze strak verdienen. God biedt u deze gave aan - kunt u Hem afwijzen? U kunt het inderdaad doen, doch dan derft u ook de vreugde daarvan. ,Maar zovelen Hem aannemen, geeft God het recht, Zijn kinderen genoemd te worden.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1