PiAATSEUJK N/EUWS Fyftich jier lyn Workumer Krant en van Aiito-i erhniir WORKUM BMW 1600 ia Viswer o. Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Radio HINGST De Friso angszij F4. HBWWJ radio en TC LEVIS IC SIEMONSMA WORKUM TELC5151-232 HAYEVANDE-RWBRP IJEMS BGSR Donderdag 23 maart 1967 No. 12 I voor om in buiten Ook voor Sier en Frisdranken W jsEilif RiF’ 1,'‘l 'l''1 05151’4,ifi- Giro 865699 Verschijnt éénmaal per week 1 per m.m. tarief 9( ste JAARGANG Hendrik 2 I '■M-JM ODI: 5 3 MfWiCTBr.'- rsrrfli*. voor F. SCHAKEN WORKUM voor voor Merk 27 28 Telefoon 358 ding van advertenties vóór of op woensdagmorgen Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 RHEUMA WORKUM Niet minder dan vier procent van de Nederlandse bevol king, dat wil zeggen 500.000 Neder landers is voor rheuma onder be handeling van de huisarts of spe cialist. Een ontstellend groot aantal! Het Nationaal Rheumafonds tracht op alle mogelijke manieren hulp te bieden bij het aanpakken van deze volksziekte. Van 27 maart tot en met 2 april zal hier in Workum een kollekte gehouden worden voor het Natio naal Rheumafonds. Geeft u allen - royaal. U doet er een goed werk mee! Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres 23 en wo- met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Corr.ie 3 bitt’re bange nood heilig, biddend strijden trouw tot in de dood LAAT UW VERZORGEN "bnnncmsr.‘sprijs 1.50 por kwrt per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel li ze BROEDSJE GEVONDEN WORKUM Op woensdagmorgen 15 maart jl werd door de 63-jarige heer Jetze van der Meulen een .broedsje’ gevonden op de Worku- merwaard. FRIESE DERTIG MEREN TOCHT WORKUM aangemoedigd door het grote succes van de in 1964 gehou den 30 meren tocht en de vele ver zoeken om een herhaling daarvan organiseert de watersportvereni ging Drachten-Veenhoop de Friese. 30 meren tocht 1967. Deze toertocht welke ten doel heeft de watersport liefhebbers in de gelegenheid te stellen om nader kennis te maken met de schoonheid van het Friese merengebied zal worden gehouden van 24-28 juli. Alle soorten plezier vaartuigen kunnen meedoen. Woens dag 26 juli wordt de afstand Sloten -Workum gevaren. Dan wordt de Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar SLIJTER wilrr r ^rrgi.. ur.w U«I y. 1 DE EERWAARDE ZUSTERS TACHTIG JAAR IN WORKUM WORKUM Het was op 17 maart 1887 dat een overeenkomst werd getekend waardoor voorlopig zes zusters van de Congregatie van J. M.J. te ’s-Hertogenbosch naar Wor kum kwamen. Hun eerste werk was de zorg voor een bewaarschool die werd ondergebracht in de door, het kerkbestuur aangekochte staats school en Napelle, waar thans het St Jozef gebouw is gevestigd. Men kende toen nog geen subsidie, zo- dames kon worden opgeheven heb ben de zusters zich toegelegd op de verzorging van ouden van dagen. Thans verzorgen de zusters in onze gemeente nog steeds, en op bijzondere verdienstelijke wijze, ’t bejaardentehuis, de lagere schooi, de kleuterschool en het maatschap pelijk werk. Thans zijn er in het klooster 15 zusters. Bij het 75-jarig feest is feestelijk en met bijzondere nadruk dank ge bracht voor het werk van de zus ters. Thans zal dit echter op meer bescheiden wijze gebeuren. Op de eerste Paasdag zal er in de paro chiekerk een plechtige H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen. En dankbaar mogen we allemaal zijn. Verdere feestelijkheden zullen er niet zijn, maar toch meenden wij even bij deze mijlpaal te moe ten stil stagn. i KOLLEKTE WORKUM De kollekte voor de Groesbeekse Tehuizen heeft opge bracht 1067.10. Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 - (K-LSnu 1T irnf WH bin- van slechts 1 enkele haring. In ’t vorig jaar toen hier voor meer dan Wy geane earst ne.i Hynljippen. Verslag van de vergadering van den Raad der Gemeente Hindeloo pen, op Vrijdag 16 Maart, ’s voor- middags 10 uur. Bij de rondvraag vraagt de heer Simonides of de gemeente-sec.eta- ris vrije beschikking heeft over 't regenwater in de bak bij het ge meentehuis. Hij heeft bij gerucht gehoord dat de secretaris zich dat recht denkt toe te eigenen. Het antwoord luidt dat hier niets van waar is. De schoonhoudster van 't gemeentehuis is de vrije beschik king toegestaan. Als ze het kan mis sen, mag zij er uit verkoopen. Minhear de sekretaris mocht dus net mar raek skeppe en helje üt de gemeente-reinwetterbak krekt safolle as er mar woe. Hy moast krektlyk as alle Hynljippers by de skjinmakster komme om in amer wetter en hy moast dat bitelje. Ja, it reinwetter wie doe wol krap hwant yn deselde Friso (24 maert 1917) stiet in koart biricht: ,Na ’n periode van 11 weken droogte is het Maandagmorgen m Friesland flink begonnen te regenen, tot groot genoegen der huismoeders, die groot gebrek aan regenwater hebben.’ De dienst Stavoren-Enkhuizen die voor eenige dagen was hervat, is thans voor de avonddienst ge staakt wegens mijnengevaar. ,Nou hawwe der troch alle tiden hinne minsken libbe dy ’t graech kwea sprieken of kwea sprekke. Sa wie ’t doe en sa is ’t nou noch. Doe, yn 1917 waerd op ’e Dyk en yn de leugenbank to Warkum sein: ,In myn yn ’e Südersé? Allegearre gekheit, der sil wol in aide stoel yn sé dreaun hewwe.’ Sa seine de ,wize’ mannen op ’e Dyk. Mar letter soene wy under line dat der wol degelik minen yn sé driuwen. ,De eerste Zuid van Enkhuizen geplaatste haringnetten zijn nengehaald, met een vangst Wij bevinden ons nu in de Stil le Week. Op allerlei manieren wordt in deze week onze aandacht gericht op oe kruisdood van Jezus Christus De kerken in onze stad houden hun -gn 1 assiestonden, de radio brengt passiemuziek in onze huiskamer, d? TV brengt beelden bij ons bin nen, die, wat toen gebeurde, voor ons aanschouwelijk willen maken Dat hoort allemaal bij de Stille Week. Maar het belangrijkste is, dat we, bij alles, wat zich aan ons op dringt en onze aandacht opeist, zelf stil worden, innerlijk ontvan kelijk voor de geweldige boodschap die van het kruis van Jezus Chris tus ons tegen komt: de boodschap van Gods onvergankelijke en on veranderlijke liefde. Jezus Chris tus stierf daar aan het kruis im mers VOOR ONS? Wie dat gelooft, voelt zich heel klein worden, en ook beschaamd. Maar vooral ook heel erg dankbaar. Dank, mijn Heilaiïd, voor uw lijden, voor uw voor uw voor uw de wonden U geslagen het kruis door U gedragen: duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer’ v. Z. dat de ouders voor zover mogelijk in de kosten bij droegen. Daarna begpn men met een brei- avondschool voor de meisjes van de lagere school. Op 5 november 1895 begon het lesgeven aan een toen opgerichte meisjesschool. In die zelfde tijd had men de zorg voor de week- end-internen uit Workum. Dit wa ren nog leerlingen van de lagere school die ook in het weekend aan de zorg van de zusters waren toe vertrouwd. Er werd reeds toen een bibliotheek door de zusters opge richt voor de rijpere jeugd. Enige jaren later werden er in het oude S. Gertrudis Gesticht kost dames gehuisvest en verzorgd door de zusters. De avond-breischool is later over gegaan in de vak-naaischool. die thans moderner is gehuisvest in ’t oude schoolgebouw. Nadat het internaat voor de kost CONCERT CRESCENDO WORKUM Voor de derde maal ge durende deze winter concerteerde Crescendo in de Klameare en drie dingen vielen er te constateren, te weten, de aangename beschaafde klank, de zuiverheid die doorgaans te loven viel en tenslotte de lengte van het programma, niet te lang en niet te kort. Hierdoor maakte men het mogelijk dat de aandacht gedurende anderhalf uur (pauze in begrepen) volkomen gespannen kon blijven. Twee van de vier marsen hadden gevoegelijk achterwege kun nen blijven en had een nummer uit een vorig programma dat er .ge heid’ in zat opnieuw ten gehore kunnen worden gebracht. Zoiets kan zowel voor publiek als voor de blazers geen kwaad. Hoe het zij, Crescendo is beslist op de goede weg en een kleine gang naar de Klameare is geen ver loren tijd. Alles, waar men geen moeite met de techniek had, klonk het best met name de Engelse songs vormden een hoogtepunt, waarbij de Euphonium blazers de gelegen heid kregen te bewijzen dat dit typische Engelse instrument het gehele geval als het ware .ver siert’. Concurrentie van andere bijeen komsten deed afbreuk aan het be zoek doch iedere bezoeker zal met genoegen het eerste optreden in ’t volgende seizoen tegemoet zien. voor a.s. Op zaterdag 25 maart a.s. orga niseert de Schaakclub Rijs een districtswedstrijd, aan vang 14 uur in hotel Rijsterbosch. Tenslotte wacht op zaterdag 15 april een interessant schaakevene ment. De bekende Friese schaker en velvoudig Fries kampioen H Kramer van Leeuwarden zal dan optreden als simultaanspeler tegen studenten uit Amsterdam. Hierbij zullen ook schakers uit Workum en omgeving kunnen deelnemen. De schaakcompetities lopen weer ten einde, ODI kwam uit in de tweede klas van de Friese Schaakbond en is in haar groep als tweede geëindigd. Voor de goe de orde hierbij de eindstand. (De cijfers staan in de volgorde gespeeld; gew.; rem.; verl.; 'pt.; bordpt.) Sneek 11:5 3 1 1 7 30-20 2 6 25-25 Balk: 5 2 2 1 6 231/2-261.'2 Emmeloord: 5 2 - 3 4 261/a-231/2 Joure: 5 1 2 2 4 25>/2-24>/2 Lege Geaën: 5 113 3 W’/a-SOVs ODI houdt haar laatste clubav. dit seizoen op vrijdag 7 april OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Op Goede Vrijdag, 24 maart a.t>. zullen de gemeente-secretarie, het kantoor van de gemeente-ontvan- ger en het bureau gemeente-wei- ken de gehele dag gesloten zijn. Workum, 21 maart 1967 Burgemeester en wethouders van Workum B. van Haersma Buma, Burgemeester H. M. Gie’ink, secretaris 400.000.aan reepharing werd aangebracht, begon de visscherrj reeds in ’t begin van Februari. In de week die eindigde met 20 Mrt. werd toen al 100.000 stuks haring verhandeld tegen gemiddeld 11.- per tal. ’t Ziet er thans voor onze haringvisschers dus heel wat slech ter uit dan in 1916 toen reeds in ’t vroege voorjaar bij hooge prijzen geregeld flinke partijen werden aangevoerd. Aan de ingezetenen van Workum Levensmiddelen- en brandstoffen- nood zijn zaken, die tegenwoordig ieders aandacht vragen. Waarschijn lijk zullen de huisvrouwen ook hier in Workum allen wel eens per soonlijk ondervonden hebben wat het beteekent als het een of ander onontbeerlijk artikel, hetzij aard appelen, zeep, petroleum of wat dan ook in het geheel niet meer te verkrijgen is. En toch betrekkelijk is alles telkens weer zoo wat te recht gekomen. Dwaas zou het zijn te vertrouwen, dat dit ook in de toekomst steeds zal gebeuren. Dat mag en kan niemand doen. Inte gendeel, alles wijst er op, dat de bezwaren en moeilijkheden zullen toenemen en eindelijk voor iedere huisvrouw onoverkomelijk zullen worden. Er kan een tijd komen, dat er geen aardappel meer te verkrij gen zal zijn, en niemand weet, hoe het met de andere voedingsmidde len zal gaan. De gasfabriek leeft bij wijze van spreken bij de week. Bij de minste tegenspoed in de kolënaanvoer moet zij de levering staken. En dan, als er geen steenkool, geen cokes en geen petroleum meer is, hoe moet de vrouw dan koken? En hoe kan zij smakelijk koken zonder aardappelen en zonder zoo veel andere artikelen, die zij nooit eerder moest missen? Dit raadsel is onoplosbaar iedere vrouw alleen en toch is er een oplossing te vinden en wel langs den weg der coöperatie. Yn nije wike fierder. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 14 maart tot en met 20 maart 1967 GEBOREN: Johanna Sietske dochter van Haije Westendorp en Anna Rijpma Wobbe Jan zoon van Oene Reit- sma en Grietje Westra Aaltje dochter van Tjerkstra en Grietje Deinum ONDERTROUWD: Gerardus Sebastiaan Genee jaar wonende te Emmeloord Sijtske Boukje de Boer 22 jaar nende te Workum Taeke Hoekema 26 jaar en Het- tje Haanstra 23 jaar beiden wonen de te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM gwMwE WiPr' 'iiiirhcen Fa T. Gaastra Bzn. K JKt ILS> V KLEURPLATENWEDSTRIJD WORKUM Uitgaande van het Lan delijk Drankweer Comité werd er voor de leerlingen van de lagere scholen een kleurplatenwedstrijd gehouden. Het Drankweer Comité Workum is in het bijzonder dank verschuldigd aan de heren schilders Riemersma en de Vries, Pieksma en meester de Boer. De uitslag was als volgt: Openbare school: 1 Klaas Weru- meus Buning; 2 Nienke Faber; 3 Jantje van Stralen School met le Bijbel: 1 Schakel; 2 Gort Jacob Sikma; Annie de Jong Gereformeerde school:. 1 Pier Sjaarda; 2 Sietske Kunst; 3 Marie Hofman Heidenschap: 1 Jan Kampen; Hessel de Jong: 3 Pier Sjaarda. nacht te Workum doorgebracht om dan de donderdagmorgen door te varen naar Akkrum. De kosten aan deze tocht verbonden bedragen voor leden van de watersportver. Drachten-Veenhoop 15.per boot, voor niet leden 17.50, brug geld inbegrepen. Inleggeld te stor ten op gironummer 854582 van ae ■Nutssp^arbatik te Drachten met vermelding .30 meren tocht’. De inschrijving sluit op 10 juni, of eerder wanneer het maximum aan tal deelnemers is bereikt. Inschrijf formulieren kunnen worden aan gevraagd bij het secretariaat van de Propaganda commissie: D Sies- werda, Zuiderhogeweg 51 te Drach ten. telefoon 3506.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1