Fyftich PLAATSELIJK NIEUWS jier lyn Workumer Krant en van A uto- verhuur Fa. Gebr Scmkema De Friso WORKUM Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen saste jaargang no. 13 <>n Zuidwesthoek van Friesland ta Visser Zn. F<4. WëSTëgHUIS Wasautomaten Radio HINGST xadio sn televisie angszij BMW 1600 WSME Df BOER SIEMONSMA WORKUM TH.; 115151-232 HAVE VANHEKWEItF Ook voor Sier en Frisdranken 2 rst: i voor om in buiten Ij T :ich en rde net amt ruk 501- ,ch- iet? ^or de age en- gen He te eur er- af- er- ge- de •nd jen ze! ;of- >kt. •es. eve ans (Herv) voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds J Schoneveld -fe WwIf BMP KIE AÏF wllm T' ?'f 'dm' 05151-466- Gir0 865699 hV 1 Verschijnt éénmaal per week 1 tarief NO. 13 DONDERDAG 30 MAART 1967 r e I tïm in van a.s. naar en I 1 t Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Mevr. A. R. Borggreve-Keizer, t f n’n Ria [ere Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Velen werden bijtijds gered. Maar ook velen stierven, zonder dat er een dokter aan te pas kwam Merk 2728 Telefoon 358 9.30 uur ds F G J 11.15 uur zondags r 4 e e LI a r n t e s APOTHEEK: ’s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) DE SPECIAALZAAK VOOR TjAAT UW VERZORGEN 2 1 1 1 bespreking een coo- waar- BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM •ran 21 maart tot en met 27 maart 1967 GEBOREN: Douwe zoon van Auke van der Baan en Ottelien Molenaar ONDERTROUWD: Gorrit Jarig Lootsma 25 jaar en Hendrikje Johanna Sieperda 23 jr beiden wonende te Workum GEHUWD en. OVERLEDEN: geen met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS GESLAAGD WORKUM Geslaagd aan de Chr. Landbouwhuishoudschool te Bols- ward voor de akte Landbouwlera- res o.a. de volgende dames Sj de Zwart te Workum en T. Stelling werf te Ferwoude. KERKDIENSTEN van zondag 2 april 1967 WORKUM (RK) voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur Lof (Herv) voor m9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur ds G van Zeben voorm. 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) geen dienst voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9.30 uur ds D Mid delkoop, voorbereiding H. Avond maal, Bevestiging van een ouder ling; nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm C Hofhuis; voorm school HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.30 uur ds Horlings voorbereiding Heilig Avondmaal; nam 1.30 uur leesdienst GAAST 1 (Herv) voorm 9 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 en nam 7.30 urr ds W A de Pree (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm ga; stra MOLKWERUM (Herv) voorm H Kooistra; 9.30 uur ds Hettin- nam 2 uur eerw heer H Kooi- Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER derwerp Huwelijk en echtschei ding’ die een zeer interessante le zing hield. Na een koffiepauze kon den er aan de spreekster vragen gesteld worden. Hiervan werd druk gebruik gemaakt, de vragen wer den door de spreekster vlot beant woord. Nadat de presidente de spreekster hartelijk bedankt had, volgde de rondvraag. Een van de Plattelands meisjes dankte hartelijk voor de uitnodiging voor deze avond. Na het zingen van het lied ,Hear bliuw my nei’ sloot de presidente deze gezellige vergadering er gaven zich 5 nieuwe leden op. zes uur tot 9.30 uur eerw heer nam 7.30 eerw heer H Roemeling van Murmerwoude WARNS zoo sterk hebben opgevoerd, dat ze ongeveer een derde deel van de in ons land benoodigde kolen kunnen leveren, die geschikt zijn voor gas- fabricage. Op den duur zal Lim burg voldoende kolen kunnen leve ren voldoende voor de geheele gas- fabricage in Nederland. En nou foar ’t wy fierder geane mei it nijs, earst in stikmanich ad vert: nsj es. Petroleum. Hiermede geven wij onze geachte Cliëntèle kennis, dat wij wegens stopzetting van het be drijf voorlopig geen Petroleum meer kunnen leveren. Ons bij een wederopvatting van de werkzaam heden wederom aanbevelende, hen ben wij de eer te zijn Achtend, B. J. Gras. D. L. de Jong. Huismoeders!!!! Nu petroleum niet meer te krijgen is en andere brandstof al sedert lang zeer schaarsch is, wordt een hóoikist met één of meer pannen het meest onmisbare artikel in uwe huishou ding. Het gebruik van een hooikist bespaart meer dan de helft aan vuur, gas of petroleum. Voor leve ring aanbevelend, Voor de Paaschdagen! Bij on- dergeteekende hangt- Maandag aan de balk te bezichtigen een extra fijne vette jonge koe, geweid en ge mest door Mejuffr. de Wed. S Ster kenburgh onder Ferwoude. Voor vroegtijdige bestellingen beleefd aanbevelend, Slager, Nöora Workum. Voor de Paaschdagen denkt on- dergeteekende te slachten een vet te jonge Koe, waarvan het vleesch voor concurreerende prijzen is verkrijgbaar. Tevens heden Zater dag ruim voorzien van versch nuch teren Kalfsv'lej^sch. Vriendelijk aanbevelend Slager Noord De gezamelijke Rundslagers van Workum maken bekend, dat vanaf Maandag het Rundvleesch met 10 cent per pond is verhoogd. Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM jfiSgWWMMMk, voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. f liloU ’7 (forfolch) Wanneer in tien gezinnen met meer gekookt kan worden, omdat er geen brandstof is dan zou een elfcc. dat ze wil heeft, zich kun nen verbinden om voor de anderen tegelijk te koken, alle elf krijgen dan warm eten en er brandt maar één kachel. Dit denkbeeld verder uitgewerkt voert tot de oprichting van één groote coöperatieve keu ken voor de geheele stad, zooals er thans reeds in verschillende plaatsen van ons land zijn of wor den opgericht. Oan safier ta dizze oprop om to kommen ta de oprjochting fan in .centrale keuken.’ In bijienkomst derta waerd haldden op 26 maert yn Rehoboth. En yn de Friso fan in wike letter fine wy dan it for- slach fan dy by-ienkomst. It resui- taet wie: Na eenige werd tot oprichting van peratieve keuken besloten, voor zich een vijftigtal gezinnen verbonden voor een drietal weken bij proef 3 maal ’s weeks voedsel te betrekken, terwijl de vrouwen zich verbonden bij beurte de noo- dige werkzaamheden aan de ge- reedmaking der spijs verbonden, te verrichten, ’t Doel is, later wan neer de proef slaagt, tot verdere uitbreiding over te gaan. ,Wy siile der letter wol mear oer skriuwe. In Friesland hebben tal van boe ren gebrek aan hooi. Door de enor me prijzen van het krachtvoeder is dit gebrek des te nijpender. Het hooi wordt elke dag duurder er wordt zelfs 10 cent per kilo be taald. Sommige boeren met groote beslagen vee berekenen dat ze te genwoordig 1000 gulden per week uitgeven om hun vee te kunnen voeden. Ut de Friso fan 31 maert 1917. Bij de tegenwoordigen kolennooct waardeeren we beter dan vroeger .onze’ Limburgsche mijnen, die hunne produktie den laatsten tijd WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Van vrijdagavond maandagmorgen zeven uur TANDARTSEN: Dr Mudde, telefoon 535 INGEZONDEN DE SIMAVI KOLLEKTE In de week van 38 april wordt ook in onze gemeente de jaarlijkse Simavi kollekte gehouden. Vele dokters en verpleegsters in de tro- penlanden zetten hun persoon en hun kennis in voor de hulp aan mensen, die aan vaak afschuwe lijke ziekten lijden, veroorzaakt door onhygiënische toestanden en ondervoeding, door onkunde en ver keerde behandeling. Duizenden mensen komen zon der ook maar één dubbeltje op zax naar de ziekenhuizen en poliklinie ken, naar dokters en verpleegsters in de hoop van hun ziekten en kwalen te worden verlost. BENOEMING WORKUM Als l^assier-ambtenaar bij het Waterschap Westergo’s IJs- selmeerdijken is benoemd onze vroegere plaatsgenoot de heer I-*. J. Wesselius thans werkzaam te Woudsend. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen PASEN IS VERNIEUWING Aan alle kanten knutselt men aan de kerk. De kerk moet zich vernieuwen, moet er opgewekter uitzien - en men gaat een groot aantal uiter lijke omstandigheden opnoemen, die niet meer zouden passen bij ,deze tijd’: de preek moet korter, het zingen sneller, het gebed per soonlijker, het kerkgebouw gezel liger. Natuurlijk. Natuurlijk dragen die uiterlijke omstandigheden veel bij tot het bepalen van de totale sfeer in de kerk. Bij al te langzaam zin gen houd ik mijn mond ook wel eens even stil tussen twee noten. Een preek van een half uur beluis ter ik aan het slot ook maar half - of de preekheer moet bijzonder boeiend zijn - en wie heeft die ga ve? Een kerkgebouw, gesierd met de kaalheid van een fabriek anno 1910 werkt niet mee om je er thuis te voelen. Dat is dus alles goed en wei. Maar is daarmee de totale vernieu wing gegeven? Enkelen zullen zich na een dergelijke aanpassing tot 1967 wel gelukkig voelen. Maar afgezien van de velen, die zon dags ook nu thuis blijven, omdat zij zich uit een sleur ontworsteld heb ben, en verder op dit gebied geen wensen meer hebben, zijn er ook talloze anderen, die de boodschap van Christus wel willen, maar een voudig niet meer kunnen verstaan omdat- zij alleen omhulling, omhul sel, verpakking zien - en geen in houd. Die inhoud zal er wel zijn zullen ze zeggen, maar we willen die ook wel eens te zien krijgen. Eeuwen van kerkelijke praktijk hebben Christus ingewikkeld tot machteloosheid. Titels, liederen, stelsels, gebaren uit vroegere tij den hebben helaas een té taai le ven in het georganiseerde chris tendom. Werkelijke vernieuwing kan al leen bereikt worden door critiscn uitpakken. Laten wij de hele ker kelijke traditie met al wat er ge zegd, geschreven en gedaan is eens ter discussie durven stellen. Wat zullen we verbaasd zijn, hoe véél Christus Geest ons nu nog te zeggen heeft. Ik ben heel optimistisch! J.P.J.K. Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 PROPAGANDA TOCHT VAN DE LANDELIJKE RIJVER. ,DE OORSPRONG’ WORKUM Naar wij vernemen houdt de landelijke rijver. ,De Oorsprong’ te Huis ter Heide in deze week een propaganda tocht door Friesland. De start begint dinsdag 28 maart te Huis ter Hei de vanwaar de tocht gaat naar Hee- renveen en dan verder naar Ter- wispel. Woensdagmorgen gaat het Drachten en Garijp. Donderdag gaat het via Wartena en Warga naar Leeuwarden waar het gezel schap ontvangen wordt door de Commissaris der Koningin voor 't Provincie huis. De volgende dag wordt de tocht vervolgd via Win- sum naar Bolsward. Zaterdag 1 april gaat de stoet via Parrega naar Workum. ’s Middags om half twee begint Simavi helpt waar zij kan en wil gaarne van de door u gegeven gel den steeds meer ongelukkig zieke mensen redden door het schenken van medicijnen, instrumenten, ver bandmiddelen, verplegingsartikelert Iedere dokter en verpleegster, die in tropenland een verantwoord stuk werk doet, wordt door Simavi voor zien van het onontbeerlijk materi aal. Er wordt niet gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar huidskleur. Iedereen wordt geholpen. Laat onze barmhartigheid daar om groter zijn dan hun vertwijfe ling! Hoe groter uw offer, hoe meer hun levenskans. Het Simavi Comité de rijtoer door Workum. De groep bestaat uit acht ruiters en een dub belspan paarden voor een rijtuig, een zgn. Jan Plezier, die gratis is beschikbaar gesteld door het re creatiecentrum van Plaatselijk Be lang te Workum. Te Workum wordt de stoet voor afgegaan door het muziekcorps Crescendo en gevolgd door een enkelspan van KI Postma en een dubbelspan voor de sjees bestuurd door Herre Dijkstra. Beide rijders zullen gekleed zijn in oud Fries kostuum. De Jan Plezier zal bevolkt zijn met vier personen van de fam. Reit- sma te Warns in oud Fries kostum en met vier personen van de ver. Oud Hindeloopen in oud Hindeloo- per kostuum. De driejarige hengst ,Mark’ zal in Workum ook meelopen. Om kwart voor twee wordt oe stoet ontvangen door de burge meester van Workum voor het ge meentehuis alhier. We willen hierbij nog opmerken dat het krachtvoer gratis is be schikbaar gesteld door de CAF te Leuwarden. De overnachtingsplaatsen te Ter- wispel, Garijp en te Hichtum, zijn spontaan aangeboden. Het vervoer van de Jan Plezier van Workum naar Huis ter Helde wordt gratis verzorgd door de Gras, drogerij te Workum. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN WORKUM Op 21 maart jl hield de afdeling Workum haar maandelijk se vergadering in hotel De Wijn berg. De presidente mevrouw Ruy- ter-Dijkstra opende deze vergade ring met een welkomstwoord aan alle leden, gasten, en in het bijzon der aan de Plattelandsmeisjes. die deze avond als gasten aanwezig waren, en de spreekster mevr, van der Kooi-Corbijn van Lollum. Na het voorlezen van een gedicht over de lente liet de presid. zin gen ,De winter is fortige’. Voorle zen der notulen en ingekomen stukken en mededelingen. Voor de ,Libelle Show’ te Leeuwarden op 29 maart a.s. hebben zich 54 da mes opgegeven. Mevrouw Vos-van der Meer gaat als afgevaardigde naar de Alg. Verg, in Leeuwarden op 26 april a.s. Bespreking excursie Hierna was het woord aan mevr, van der Kooi-Corbijn over het on-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1