Erfskip elke Bezoekt de morgen fantastisch geslapen J. DE LANGE I I B CHR TECHN. SCHOOL KOUDUM 11 ook wij vérkopen union matrassen B I S.V.W. agenda OPENBARE LES UAXNEW adverteert Theologische studenten naar Workum iu ,triso’ B Olga matrassen O OIO I'll nv pos™ I WARKUMS Fa. G. TJALSMA - Süd 62 - Telefoon 396 - WORKUM en D. KEMKER - WORKUM Süd 6 - Tel. 05151-323 KUNSTGEBITTEN Sneller, beter goedkoper KAPPERSHUIS W uur OVERIGE UITSLAGEN: 13 om de ligt esi DAG 1 APRIL IN HOTEL DE WIJNBERG TE WORKUM U hebt dus alle reden om hem meteen te kopen. Uw handelaar heeft hem. 'n Produkt van U een Maak één van deze avonden vrij om deze show te bezichtigen HONDA DEALER BAR DANCING Fa. Hingst ZWAAN DE ZWARTE (Sybrandy’s Vogelpark, Rijs) ZATERDAG 1 APRIL a.s. TELEFOON 283 MERK 2, WORKUM THE SERENADES Ook u leert VEILIG EN VLUG AUTORIJDEN BOERENKNECHT bij De directeur AUTORIJSCHOOL Noard 51 - Workum - Tel. 05151-3-14 5 ÜNION SELECT Op donderdag 6 april en dinsdag 11 april a.s. ’s avonds van 7.00 9.30 uur. SIKKEMA’S SIGARENMAGAZIJN Workum, Tel. 629 Biedt zich aan: Een jonge EEN EENMALIGE AANBIEDING men onze jongens tot een monster zege. Bravo jongens! SLAPEN OP DE NIEUWE MANIER VAN SLAPEN 23 jaar, prima mach, melker en bekend met tractoren Alle boerewerk ver staande Inlichtingen bij: A. Leentjes. Noard 20 Workum ONS 14.15 Balk uur Reparaties •-> ‘i’P. Ieder, die belangstelling heeft voor het technisch onderwijs, van har te welkom Tevens zal er een fabrieksfilm gedraaid worden. Deze film geeft een indruk van de moderne werkmethoden bij Honda Japan En als attractie een filmverslag van de Asser T.T. en een filmver- slag van motorraces op het eiland Man Per kist 10.— (alleen kisten) Wij kochten voor u in 100 kisten Sigaren a 51 stuks Het geheie Honda Bromfiets programma alsmede Honda generato ren en buitenboordmotoren kunt u op deze show bezichtigen Op de LITTLE HONDA de Tiener Bromfiets kunt u een proefrit maken van 28 ct. NU VOOR DE ZEER LAGE PRIJS VAN 2'0 ct. Honda Show OP DONDERDAG 30 MAART, VRIJDAG 31 MAART EN ZATER- ALDE BIDRIUWEN (XXII) De ünkosten dy ’t by it keapjen fan koalsie, lynsie e.d. bitelle wur- de moasten, waerden foar it great- ste part troch de frachtpriis utmaxr ke. Yn it algemien wie it dus sa, hoe greater de ófstan, hoe heger de fracht. Ek it oerladen moast bi telie wurde. It forfier hie foar fier- wei it greatste diel mei it skip pleats. Foar it koalsie, dat meast- al ht ’e noardwesthoeke fan Frys- lan kaem, wiene Ljouwert en Harns de plakken der ’t dit sie oerladen wurde moast. Dan kaem der noch dragerslean by en faek ek mjitlean. It lynsie waerd net allinnich yn de Fryske bouhoek kocht mar ek yn Grinslan en Amsterdam. De leveranciers fan de lynoalje sieten bihalve yn Amsterdam, almeast yn de Saenstreek (Zaandam en Koog) Hwerom de oaljemole dy oalje oan keapje moast, is my net düdlik. Nijsgjirrich is, tinkt my, hwat ik foun oer in publike forkeaping fan lynsie yn Grins. Der waerd foar o.e Warkumer oaljemole foar 1900.- En voor rust wist Genemuiden de schore nog tot 21 op te voeren, drie minuten voor pauze plaatste rechtshalf H van Dalfsen het leder hoog in de doelmond, maar tot ie ders verrassing verdween de bal achter de doellijn 21. Geladen trad de thuisclub na de hervatting weer binnen de lijnen, de gedachte we willen deze wed strijd niet verliezen had bij iedere speler post gevat, en met volle ener gie werd er gevoetbald en na tien minuten spelen in de tweede helft plaatste rechtsback J de Groot een vrije trap, volgens het boekje bij de tweede paal, uit deze moeilijk te verteren bal, ontstónd een doelwor steling, die G Slootjes de kans gaf het beslissende tikje te geven 22. Workum werd iets sterker, de over winningsdrang inspireerde de gast heren Tot beter spel, wat evenwel niet verhinderde dat zij een ach terstand moesten wegwerken. Dit gebeurde in de 24ste minuut na de rust, via hun snelle en gevaarlijke buitenspelers bouwden de gasten ’n mooie aanval op, de combinatie werd door linksbuiten Eenkhoorn afgerond 32. Maar binnen twee minuten waren de partijen weer op gelijke voet, wegens het met de hand spelen door een der achter- waartsen van Genemuiden, kende arbiter Hilbrands een strafschop toe, die door F Boersma feilloos werd benut 33. De resterende tijd kwamen beide doelen nog wel in gevaar, doch in de stand kwam geen verandering meer. Een uitslag die gezien de krachtsverhouding in liet veld bei de teams wel tot tevredenheid kun nen stellen. oan lynsie kocht. Ta de ünkosten hearre dan ü.o. de folgjende posten (ik nim dit hjir letterlik oer): ,het pasport 16.—, voergeld na ’t schip 8.meetgeld 2.ge never en fooi aan de meeters 3.-, tekenen van het pasport f 0.60, vracht na Obergum 16.schoe nen van solders en jenever 3. zakhuur 2.afbrengen in het schip en genever 3.vracht van Obergum op hier f 23. Boppesteande prizen haw ik meast ófroune. Der binne in pear dingen by, dy ’t üs opfalle. Der is yn earste plak it pasport’ en it tekenjen der fan. Dat sil wol for- ban halde mei de Jmpost’ to for- gelykjen mei ynfierrjuchten, dy ’t men bitelje moast by oankeapen buten Fryslan wei. Ek by oanfier üt Amsterdam léze wy in pear kear it wurd .pasport’ en .douane’. In twadde ding dat opfalt is it jaen fan jenever by allerhande wurk- sumheden. It wie yn dy tiid de gang bere bileanning in natura. De fierdere boekhalding fan de oaljemole skynt yn in afchyf yn Den Haag to sitten. De oaljemole seis is der net mear mar der bistean noch forskate óf- byldingen (foto’s en tekeningen) fan. Yn de aldheitkeamer binne der foarbylden fan to sjen. stellig ook gebeuren, want het ge meentebestuur van Workum heeft zijn volledige medewerking toege zegd en tal van predikanten uit Friesland (hervormd, gereformeerd doopsgezind en Luthers) zullen van 12 tot 17 april in Workum aange troffen worden. Uiteraard zullen de theologische vraagstukken op deze vijf dagen in Workum in het middelpunt van de belangstelling staan. Diverse professoren (van verschillende ker ken en modaliteiten) zullen naa» Workum komen om over actuele zaken te spreken en via het Fries Godgeleerd Gezelschap zullen de predikanten uit deze provincie ook van hun interesse doen blijken. AFD. GYMNASTIEK Hervatting der lessen 5 april 7 uur, dit in verband met een cur sus die juffrouw Veltman volgt In de Paasvakantie. De beide ritmische lessen vallen samen van 89 uur Naast de theologie zal ook sociologie een belangrijk deel van de tijd vragen en dan ligt het voorts in de bedoeling dat de stu denten en andere belangstellenden kennis maken met Friese kunste naars en hun werk. Aan de Friese cultuur zal ruime aandacht worden besteed, waarbij o.a. zal worden gesproken over muziek en toneel Piet Post hoopt een orgelconcert te geven en een fanfare orkest zal medewerking verlenen. voor zaterdag a.s. VVTWorkum vertrek 1 Zwaluwen 2Workum 2 vertrek 2. uur Workum 3Froonacker 2 aanvang 15.15 uur Workum 4Oeverzwaluwen 3 aanvang 13.30 uur IAWorkum IA vertrek uur 1BWorkum 2B vertrek Workum 2—ONS 2 2—0 QVC 1B—Workum 1B 0—8 Workum (welpen)Gorredijk (wei pen) 90 Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst zegt men wel eens, nu Wor kums toekomst heeft het maar uitstekend gedaan, werd de vorige week in Gorredijk met 30 gewon nen, thans op Ogen terrein, kwa- WERKWEEK TE WORKUM Ongeveer 70 studenten van ae theologische faculteit van de Ge meentelijke Universiteit in Amster dam gaan zich een week lang in tensief bezighouden met de moei- lijheden, maar ook met de moge lijkheden van het platteland. Na tuurlijk zouden zij dat kunnen doen door lektuur over het platteland te lezen en door lezingen te doen houden in het gebouw van de universiteit, maar deze studenten willen meer. Zij komen naar het platteland en zullen daar 5 dagen lang met tal van mensen van ge dachten wisselen; zij hopen er veel indrukken op te doen en rekenen er nu al stellig op dat zij hun visie niet onaanzienlijk kunnen verrui men. Een massaal bezoek van a.s. the ologen aan het platteland is een experiment in de studentenwereld en men heeft voor dit experiment Workum uitgekozen, niet alleen omdat Workum de studenten een boeiende en interessante gemeen schap lijkt, maar ook omdat men zich dan niet hoeft te beperken tot deze ene plaats, maar de gehele Zuidwesthoek |Ln de confrontatie kan worden betrokken. En dat zal WORKUM—GENEMUIDEN 3—3 Al heeft Workum zijn supporters geen Paassuprise kunnen aanbie den in de vorm van een overwin ning, een punten verdeling tegen nummer drie van de ranglijst is zeer zeker geen slecht resultaat. Het leek er in de beginne op, dat Wor kum het wat gemakkelijk op zou nemen, er was immers in geen ze ven wedstrijden verloren. Het be gon allemaal heel rustig, doch reeds na zeven minuten kon Workums aanhang toch omhoog veren, rechts half G Dijkstra was tot de corner- hoek opgerukt, vandaar wist hij linksbinnen F Boersma zo goed met een voorzet te lanceren, dat deze de openingstreffer scoorde 10. Dit gaf de burger moed en Wor kum trachtte haar voorsprong te vergroten, maar de bezoekers wa ren te sterk om hun in de verde diging te laten drukken, ook zij kwamen tot goede tegenaanvallen, in de 35ste minuut kwam de ge lijkmaker. Bij een ver schot van rechtsbinnen van Dijk reageerde keeper F Sieperda iets te laat 11 Men wil de bevolking van Wor kum en de Zuidwesthoek zoveel mo gelijk betrekken in de diverse eve nementen. Het gemeentebestuur van Workum zal door het doen ver lichten van de stad het bijzondere van deze werkweek van theologen accentueren en geïnteresseerden zullen lezingen kunnen bij wonen zullen kunnen luisteren naar fo rumgesprekken, maar anders ge ïnteresseerden is er o.a. een beat- avond, wordt een polsstoktocht ge houden en vindt een voetbalwed strijd tussen studenten en een plaat selijk elftal plaats. De studenten zijn door een aan tal gastvrije Workumers en door diverse gezinnen in de Zuidwest hoek uitgenodigd voor een maal tijd in de huizen. Op deze wijze maakt men kennis met de sfeer In de Friese gezinnen en de studen ten vinden dat van zeer grote be tekenis. Eten is van groot belang voor de studenten, maar de gesprek ken onder de maaltijd niet minder En juist dan menen de studenten veel kennis op te kunnen doen om trent het leven op het platteland, waarbij bepaalde vooroordelen stel lig zullen verdwijnen. (Fr. Dagblad) AFD. VOLLEYBAL (heren): ANIMO 2—SVW 2—0 De heren van SVW zijn in Sneek op een overtuigende wijze door de veel sterkere ploeg van Animo ver slagen. Met deze nederlaag zijn de kansen op een eventueel kampioen schap voorgoed verloren. In de eerste set waren de veel geroutineerder spelers van Animo aanvallend bijzonder sterk en SVW kreeg dan ook geen voet aan ae grond (155). De tweede set vlotte het bij SV W beter, maar ook nu was de aan val van Animo niet te stuiten. De ene aanvalsgolf na de ander kwam op het SVW team neer, hierdoor kon SVW zich uitsluitend tot ver dedigen beperken en kwam het zelden tot een goede aanval. Tegen dit Animo dat overigens reglemen tair versterkt was met overgangs klasse spelers, was voor SVW geen kruit gewassen. De 2de set ging met 15-8 verloren. Al met al een vet- diende nederlaag. Hoe kan 't ook anders: De UNION SELECT is erop gemaakt, U u-i-t-g-e-r-u-s-t te laten opstaan. Hij is gemaakt uit DRAKA SUPER POLYAETHER, het beste, het modernste materiaal. Hij is stofvrij en anti-allergisch. Hij is ’s zomers kool en 's winters warm. Hij is aan beide zijden doorgestikt met GfTEfj 1-T‘ >-«->

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 2