INUTSSPAARBANK tred I bala J^obyns g F. van Duinen Tel. 558 - Workum DUET NYLONS Chr. Landbouw Huishoudschool Koudum Hunia’s Drukkerij ■B Was U dat gelukkige paar GROENE KRUIS jiijj IJeme de Roer Coöp. Raiffeisenbank V G. TJALSMA 5% U hoort niets u ziet niets op Balatred ’vinyl-op-viit’ Spaarbank io voer joncf oud. en DRUKWERK? Veiling panden te Workum HUNIA'S DRUKKERIJ naar WORKUM II haal uw DUET- spaarkaart bij: Workum Süd 62 Telefoon 396 spaar plezierig met *met gratis waardezegels van 10, 15 en 25 cent Onze Boerenhuizinge met weiland te Workum instructie woning inrichting)^ - - - uw Drukwerk naar Hunia’s Drukkerij, Workum Voor al uw DRUKWERK Rente 5% en 4 °/0 DOUWE VEILIG VOORDELIG en VERTROUWD ■fc 1 Ook voor u ligt ’n spaarboekje klaar Workum, 24 maart 1967 2 Een goede rente voor ieder bedrag Dagelijks opvraagbaar tegoed 3 PRAKTIJK Wendt u voor alle bankzaken tot de 4 Verloofd: 1ste Paasdag OPENINGSUREN 78 uur ZITTINGEN A. TROMP TE WORKUM (VRIJ TE AANVAARDEN) 1. BOD 13119.—. A. ten verzoeke van de Heer A. Bakker te Workum: erf Nu dagelijks geopend 2. AANVAARDING: Alles breder bij biljetten omschreven. OPENSTELLING: Fam. B. v/d Lageweg B. JAARVERGADERING En voor een prijs, die u past Verkiezing bestuursleden enz. Merk 20-21 Tel 410 WORKUM 'I\ Voor de vele blijken van belangstelling in het ziekenhuis en thuis ondervonden zeg gen wij hartelijk dank Sneek, Prins Hendrik kade 20 Workum, Dwarsnoard 13 L. Strauven A. Strauven-Yntema Worsun.. maart 1967 Aldedyk 3 Jelleke Jannie op de leeftijd van II jaar en 9 maanden Gezang 49 vers 4 De diepbedroefden: J. F. Postma K. Postma-v/d Meer Peekje Antje Neeltje Pieter Janke Ida Leentje Anne De rouwdienst zal plaats hebben op 31 maart a.s. des namid dags om 1.30 uur in de Hervormde Kerk te Gaast, waarna de teraardebestelling zaï plaats vinden Gaast, 28 mrt. 1967 Bezichtiging op dinsdagen 28 maart en 4 april 1967 van 912 uur v.m. De juiste soort en de betere kwaliteit koopt u bij: Begine 45 Workum Bestuursvoorstel contributievergoe- ding tot 9.14.19.en 22.50 per jaar Het bestuur zal het zeer op prijs stellen als u belangstelling toont. Elke morgen van Elke middag van Heidenschap: dinsdags morgens van 11 tot 12 uur m ’t Dorpshuis Parrega: dinsdags middags van 2 tot 4 uur in het lokaal 912 uur 24 uur Hindeloopen: dinsdags voorm van 9.30 tot 10.30 uur donderdags nam. van 2 tot 4 uur in het bijgebouw van het gemeente huis Jeugdspaarboekjes met 10% extra toeslag gewapend, verend vilt. Geluiddempend. Prak tisch en gezellig. Balatred, van ƒ9.- tot 13.50 per vierkante meter, in vele kleuren en dessins. Maandags Dinsdags Woensdags Donderdags Vrijdags 19.tot 20.— uur 17.'tot 18.uur 14.tot 17.uur 17.tot 18.uur 9.tot 12.— uur SYLVIA SUZANNA ANSA als dochter van DE ZONNEBLOEM CURSUS Duur 2 jaar op donderdagmiddag van 1.005.30 uur. Bij voldoende deelname een avond cursus voor kantoor en winkel meisjes Langs deze weg betuigen wij aan allen die hun medeleven hebben ge toond na ’t overlijden van onze geliefde man, vader en grootvader TJ. DE VRIES onze oprechte dank M. de Vries-Kamminga kinderen en kleinkinderen Workum, mrt. 1967 PIM LEEGSMA en KEES DE BOER Algemene kennis geving: Op dinsdag 28 maart heeft de Here tot Zich genomen ons zorgen kindje en zusje TRIJNTJE Bloemenmagazij n GRONDSMA Vrijdags ’s avonds van ZATERDAGS GESLOTEN PRIMAIRE OPLEIDING duur 2 jaar Vooropleiding 6 klassen lager on derwijs DE ASSISTENTENKLAS duur 1 jaar Vooropleiding: Primaire Opleiding Biedt mogelijkheden voor verder studeren in de richting van de verzorgende beroepen AVONDCURSUS Er zal volgens een vast program ma gewerkt worden Aanmeldingen voor 1 mei a.s. bij de directrice, Schooladres: Binnendijk 11, tel. 05142—365 Huisadres: Jac. v/d Waeyenstraat, tel. 05142—680 Bezichtiging op de dag der verkoping van 24 uur n.m. Meubeltoonzalen voor de Z.W.-Ho ek OPENBARE LES: Om u een indruk te geven van de lessen op deze school, wórdt er op woensdag 12 april ’s middags van 2.004.00 uur een openbare les ge geven op woensdag 5 april a.s. ’s avonds om 8 uur in het Groene Kruisge bouw aan de Hammole. het huis met erf, grond en 6 kippenhokken voor ongeveer 450 kippen Dwarsnoard 26 te Workum, bewoond door de Heer U. Koop- mans. Op vrijdag 24 maart 1967 ’s morgens 9 uur ben ik geboren, 6 pond 300 gram Bij het H. Doopsel ont ving ik de namen 2941 Grafschaft Mellumstrasse Duitsland Loop eens binnen en vraag inlich tingen Ook de uitbetaling van uw pen sioen, A.O.W., loon en melkgeld kunt u via onze bank laten lopen A. van der Baan O. van der Baan Molenaar Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van ons zoontje en broertje BLOEMZADEN TUINZADEN BLOEMBOLLEN BESTRIJDINGS MIDDELEN ten verzoeke van Mevrouw B. Hartog-Bakker te Makkum: Aanvaarding in eigen gebruik: perceel I op 12 mei 1967; de percelen II, HI, IV, V en het perceel onder B direct na de gunning. Ged. VAMOR Instruc teur Wij zijn bevoegd tijdens,’ bet rijexamen mee te rijden Kreeg u een huis toegewezen? Komt u dan bij ons eens over de inrichting praten. Reken er maar op dat wij het uitsluitend voor u kunnen verzorgen! is u weer van dienst in haar oude doch vernieuwd en smaakvol ingericht bankgebouw AANGIFTE VAN LEERLINGEN VOOR: A: MAAR OOK PO 0/2: AUTORIJSCHOOL Ai, het pakhuis met 2 bovenwoningen en Spoardyk 66 en 66a te Workum. BOD 4445.—. Notaris P. NIEMANTSVERDRIET te WORKUM zal op DINSDAG 4 april 1967 des namiddags om twee uur, in het Hotel ,De Wijnberg’ te Workum, finaal verkopen de boerenhuizinge, etc. met weiland te- en onder Workum, behoudens recht van samenvoeging te veilen in 5 percelen, te weten: De oudste spaarbank van Nederland Notaris P. NIEMANTSVERDRIET te WORKUM zal op DINSDAG 4 april 1967 om acht uur n.m. in het Hotel ,De Wijnberg’ te Workum finaal verkopen: Perceel IV: een perceel weiland nabij de Burevaart, groot 3.08.13 HA. Lasten 145.82 per jaar. BOD 34810.—. Perceel V: een perceel weiland aan de Horzea, groot Voor 1.13.30 HA. Lasten 50.35 per jaar. BOD 8995.—. WORKUM EN OMSTREKEN Perceel I: de boerenhuizinge met schuur, stal en erf (huis plaatselijk gemerkt Sylspaed 55), groot 5.32 A. Lasten 46.05 per jaar. BOD 13780.—. Perceel II. een perceel weiland nabij de Aldedyk, groot 1.68.40 HA. Lasten 64.63 per jaar. BOD 16880.—. Perceel III: een perceel weiland nabij de Heare- keunst, groot 1.12.35 HA. Lasten 45.62 per jaar. BOD 13080.—. Jongeren doe mee aan het jeugd- sparen ,De Zilvervloot’ met 10% extra premie perceel 1 in eigen gebruik op uiterlijk 1 mei 1967; perceel 2 in huurgenot op 1 mei 1967, met uitzonde ring van één woning, die direct na de gunning vrij te aanvaarden is. Huuropbrengst van 1 woning, schuur en garage f 11.per week. Verkoopboekjes met kaart en biljetten verkrijgbaar ten notariskantore (tel. 05151378). Balatred is de nieuwe Europese vloerbedek king. Praktisch als harde vloerbedekking. Behaag lijk als zacht tapijt. Bestand tegen naald hakken en dartele kin dervoetjes. De slijtlaag is van sterke vinyl. Zó schoon. Geen onder houd. Onderlaag van Kom Balatred bewonderen bij: ^ZVmMW**A*w**«****>*> het perceel weiland in het Workumer Nieuw- land onder Workum aan de Lange Leane en de spoorbaan Sneek-Staveren, groot 1.03.50 HA. Lasten 35.14 per jaar. BOD 7778.—.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 3