WYMERTS VEROORDELEN Bandsti'a Is er dan ook wat? spaarbank en alle bankzaken laiMc] Kip en CavalierCaravans is niet moeilijk LANGS DE No. 15 FEUILLETON ik van een Velen maken reeds gebruik van de diensten van de Raiffeisenbank. Want de Raiffeisenbank'is spaarbank en doet tevens alle andere bankzaken. Friese spaarders spaarden daar reeds meer dan 500 miljoen gulden. Geld, dat mede gebruikt wordt om Frieslands economie gezond te houden. te al 231.000 Friezen komen er regelmatig. Dat wordt hen gemakkelijk gemaakt, want het huis heeft 231 vestigingen! DE RAIFFEISENBANK. RAIFFEISENBANK ■4 genis. ï)oor haar.' Ze uittA een kreet van schrik- Met haar hand voor de mond keek ze hem aan. ,Je hebt haar toch niet ver....' Hij schudde zijn hoofd. ,Ze was het waard.... Jij zei eens: iedere vrouw kan met een man doen, wat ze wil, als ze het er persé op zet. Je had ge lijk, Mientje. Hennie was zo'n vrouw (Wordt vervolgd) poosje te kunnen uitzingen als het moet. Denk je, dat de oorlog lang zal duren?' ,Heb je de radio niet aan?’ ,We hebben geen stroom. We zullen het vanavond met een olielampje moe ten doen. Er moet verduisterd worden is vanmorgen rondgeroepen. Maar ik durf er niet op uit om verduisterings- papier te halen.' ,Doe ik vandaag nog wel,' zei hij. ,Waar is je vrouw?’ vroeg ze plot seling, zich niet langer kunnende in houden. Hij grinnikte even. ,Heb niet. Heb ik nooit gehad. Na Ria be doel ik.' ,Maar je zou toch trouwen met die Hennie heette ze, niet? Had. Ze was eigenares van een fabriek? Deuren nipt?' ,Dat klopt. Dat is het enige, wat klop te, maar vraag niet hoe. Weet je, waar ik terecht gekomen ben? In de gevan- Dan ben je een eind heen, meneertje dacht ze, doch ze antwoordde niet. Overeindkomend wenkte ze hem naar de kamer- ,Zo, een gemakkelijke stoel. Wil je nog een biertje?' Mientje je legt me in de watten. ,Heb je nodig. Ga maar in de kamer zitten. Zeg, hoe ben je hier eigenlijk gekomen. De hele dag reed er geen bus'- Op een oude fiets. Hij moet ergens tegen de muur staan.’ ,Ik haal hem wel binnen'. Een poosje later zaten ze tegenover elkaar in de huiskamer. Max rookte en dronk af en toe van zijn bier. ,Nu ben je zeker we31 nieuwsgierig, niet? Hoe ik zwerver werd. Mooie titel voor een boek.' ,Ja en nee. Houd je gemak maar. Ik heb gehamsterd, 't Mocht wel niet, maar er mag zoveel niet. Frans zag het aankomen, deze oorlog. Twee maan den geleden al. Hij zei: Ik zal je geld geven, koop wat je kopen kunt aan eten en drinken. Ik met de auto er op uit. Ja, we hebben sinds een jaar een wagen. Staat in de werkplaats. Naar de omliggende plaatsen- Overal kocht ik wat en bracht af en toe wat naar huis. In dozen, pakken, kisten, tassen, koffers en weet ik veel waarin alle maal. Nu hebben we genoeg om het 'n Ze haalde haar schouders op. Frans heeft maar één zorg sinds hij weer in dienst is: de zaak. Ik ben net een radiotoestel. Als hij zin heeft in wat ontspanning, weet hij de knoppen vinden. Meestal verveelt het hem gauw en draait hij de knoppen weer om.’ Hij keek haar aan, hoofdschuddend. ,Ik snap zo iets niet. Met zo'n vrouw als jij. Ze glimlachte. ,Dank je Max, Maar ik ben ook ouder geworden.’ Jij?' Hij keek haar opnieuw aan en ze voelde zijn blik over zich heen gaan. Jij bent alleen maar knapper gewor den, zou ik zeggen-’ Ze stond op en schonk hem nog een kop koffie in. Gelijk wees ze naar de schotel met vlees. ,Waar zet ik dat nu voor neer?' Hij greep haar hand ik ben je dank baar voor alles, Mientje, want ik heb in weken niet zo lekker gegeten.’ De vrouw sneed een dikke plak vlees af en legde dat op een boterham .Vooruit, opeten. Hier is nog een kop koffie. En je hebt een ei laten staan. Geneer je alsjeblieft niet hé? Hoe meer je eet, des te beter voor je. Je lijkt wel vel over been.’ Doch een kwartier later schoof hij zijn bord opzij en verklaarde, dat hij et meer JE feK niet gegeten maar gevr.... Nee, dat mag ik niet zeggen. Mientje, het was overheerlijk Een godenmaaltijd was er niets bij.’ Ze diepte een pakje sigaretten uit haar schortzak, dat ze van boven mee genomen had en legde dat voor hem neer. .Steek een sigaret op.’ Gretig nam hij er een uit. Graag. Zelfs m’n pijp ben ik kwijt.’ IM -Advertentie o •alle door TO DORSSEN-VAN LOON Zuidwesthoek dealer Süd 20, Workum Telefoon 394 3 4 5 6 20 25 April: Jaarvergadering V.V.V. Vergadering Tennisclub Geref. mannenver. Jongerein C.P.B. Plattelandsvrouwen OOK IN FRIESLAND STAAT EEN HUIS CONSULTATIEBUREAU voor zuigelingen Iedere eerste woensdag van de maand d/ Stoel Iedere derde woensdag van de maand dr Mudde Elke vrijdag 8 uur dammen in de Wijnberg FORUMAVOND WORKUM Vorige week dinsdag avond had zich een groot aantal Workumers verzameld om de Fo rumavond bij te wonen, in de be nedenzaal van hotel De Wijnberg. De heer Thijssen, een van de ini tiatiefnemers opende de avond met een kort woord, waarin hij zei, dat hij blij was, dat er zovelen waren gekomen om deze avond mee te maken. Enige Workumers hadden het initiatief genomen om deze fo rumavond te beleggen. Hij toonoe zich verheugd, dat de burgemester mr B van Haersma Buma en de voorzitters van de vier raadsfrac ties zich bereid hadden verklaard om in het forum zitting te nemen. Het waren de heren A Gaastra, R de Witte, G Bakker en R Ketelaar. Deze avond zou er toe kunnen bij dragen, dat de belangstelling in de openbare zaak zou toenemen. De hr Thijssen gaf daarna het woord aan het forum. De voorzitter mr B van Haersma Buma gaf eerst gelegen heid om vragen schriftelijk in te dienen. Er kwamen nu wel zoveel vragen dat ze niet allemaal beant woord zouden kunnen worden. Er kwamen o.m. de volgende vra gen binnen: Wordt er genoeg gedaan, om hier industrie te krijgen? Wordt er wel genoeg gebouwd? Waarom zijn er meer huizen dan vroeger nodig? Het peil van het Ijsselmeer gaat omhoog, maar wie moet de verno- ging van de dijken om de Waard betalen? Hoe staat het met het verwijde ren van de mesthopen in de stad? Hoe komt het met de bestrating van de Begine? Is er ook een snelheidsbeperking mogelijk in de stad beneden de 50 KM? Kan de gemeente nog wel zelf standig beslissingen nemen, wegens de vereiste goedkeuringen van Ged Staten? Krijgt Workum binnenkort een sluitende begroting, zo niet hoe komt het dan met de verbetering van de sportaccomodatie en met oe Dat Peter veel van de buitenlucht houdt, zal iedereen wel benend zijn Want om elke week, weer of geen weer, een wandeling langs de Wy- merts te maken, daarvoor moet men wel van frisse lucht houden. Deze week heb ik mijn wandeling eens uitgebreid met een bezoek aan het strand. Peter was daar niet al leen op die mooie morgen. Ik troi er velen, die allemaal hetzelfde doel hadden: kievitseieren zoeken. Ze keken dan weer de lucht in en dan weer strak voor zich uit naar de grond. Ik heb daar niet aan mee gedaan. Vroeger deed ik het nog wel eens, maar steeds zonder succes. Het lijkt mij een bezigheid waar je veel geduld bij moet heb ben, en dat is een gave die ik niet in sterke mate bezit. Nee, ik heb eens gekeken bij het badpaviljoen en bij de grote hopen zand die de dragline daar heeft neergesmeten en die nog verspreid moeten worden. Ik stond er wel een beetje vat. te kijken hoeveel er weer veran derd is. Het paviljoen begint er keurig uit te zien. Maar toen ik daar zo stond dacht hopen in de stad is het een moeilij ke zaak. De bestrating van de Begine zal eerstdaags drastisch worden ver beterd, zo ligt in de bedoeling. Een snelheidsbeperking voor auto’s be neden 50 kn?, is niet uitvoerbaar daar men bij het begin van de be bouwde kom slechts één bord mag plaatsen voor snelheidsbeperking. Zeker is het voor de gemeente zeer moeilijk om zelfstandige beslis singen te nemen wegens de vereis te goedkeuringen van Ged. Staten. Toch is in sommige gevallen nog wel iets te bereiken door een per soonlijk gesprek met Ged. Staten. Zo is het ook gegaan met de bouw van de nieuwe openbare school. Workum zal voorlopig niet kun nen rekenen op een sluitende be groting, zodat het wel zeer moeilijk wordt verschillende werken uit te voeren. Naar de mening van de voorzit ter van het forum maakt de aan leg van 'en verbetering van het sportterrein wel de meeste kans om uitgevoerd te worden, wegens het systeem van de z.g.n. aanvullen de werken. De gemeente krijgt tot 1970 elk jaar ongeveer 30.000.minder van het rijk, daarom kan de ge meente ook nooit tot een sluitende begroting komen. Tegen elven meende de voorzitter van het forum dat het einde ge komen was. Veel vragen moesten blijven liggen. De heer Thijssen sprak een woord van dank tot het forum, die deze vragen heeft wil len beantwoorden. Zo kon men de ze avond toch enigszins een inzicht krijgen met welke grote problemen de gemeente zit te worstelen. j M DIT IS EEN PUBLICATIE VAN DE GEZAMENLIJKE RAIFFEISENBANKEN/BOERENLEENBANKEN IN FRIESLAND ontsluiting van het merengebied en met de aanleg van een jachthaven? Een beknopt overzicht van de beantwoording der vragen door het forum willen we hier nu nog ge ven. Het is altijd heel moeilijk hier industrie aan te trekken. Wel heeft Workum al een grote zich nog steeds uitbreidende industrie, de Coöperatieve Zuivelindustrie en oe textiel industrie van Govers en Striethorst. en verder nog enkele kleinere industriën. De verbindin gen over de weg en over het water en het spoorverkeer zijn hier wel goed. Maar de nieuwe industriën vragen ook naar het beschikbare werkvolk en daarbij komt het dus aan op de woningbouw. Velen zeggen: hier wordt teveel gebouwd, de nieuwe woningen ko men nooit vol, anderen menen dat er te weinig gebouwd wordt. In het uitbreidingsplan Bascohof zijn vo rige week de eerste palen geheid voor de eerste van de 32 woningen dié daar gebouwd zullen worden. Het plan op Bascohof mag slechts in etappes uitgevoerd worden. Hier speelt de geldkrapte bij de gemeen te ook een rol. Er zijn veel meer woningen dan vroeger nodig omdat de gezinnen veel kleiner zijn dan vroeger en omdat tegen elke twee nieuwe hui zen, die er gebouwd worden wel één huis wordt afgebroken of deze woning krijgt een andere bestem ming zoals pakhuis of garage of iets dergelijks. Het peil van het Usselmeer gaat inderdaad omhoog, maar we weten nog niet hoehoog het zal worden. Dan zullen de dijken om de Waard ook moeten worden verhoogd. Maar wie dat betalen zal? Als ’t peil van het IJsselmeerwater wordt verhoogd, is dat van belang voor geheel Nederland. Dan zal de pro vincie en het rijk wel in de kosten van de verhoging willen bijdragen Daar kan men de enkele Zuider zee gemeenten niet alleen voor la ten opdraaien. Met het verwijderen van de mest ik, is het nu wel nodig om de au to’s niet meer tot aan zee te laten rijden? Als men het hek op het strand iets verder in de richting van Gaast verplaatst, dan kunnen er weer veel meer mensen en auto’s een plaats aan zee krijgen! Nu gaat men wel een hek verplaatsen, las ik in de Friso van verleden week, namelijk dat van de ingang. Deze ingang komt dichter naar de stad toe. Bromfietsers mogen die in gang dan niet meer passeren. Zij moeten de brommers hier laten staan. Voor de mensen uit onze stad die met de kinderen, de windscherm pjes en tassen vol met alles wat er voor zo’n dag nodig is, op <Te bromfiets naar het strand gaan, is er dus dan nog een fik'se wandeling in het vooruitzicht. En dit is iets wat Peter niet be grijpt. Ik dacht altijd, dat er voor de Workumers, die geduldig reep na reep, hun eigen zwembad bij elkaar hebben gegeten, alles ge daan zou worden om het hun zo gemakkelijk mogelijk te maken! PETER D D

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 4