I I JAARVERGADERING VVV. PLAATSELIJK NIEUWS I W4 jier lyn Fyftich Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en angszij Fa. Gebr. Bomkema Wasautomaten BMW 1600 J de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland donderdag 6 april van Aiito-verhiiur SIEMONSMA WORKUM TIL: II5151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE ta Vi^er dk Zn. HAYEVANDERWERF Ook voor Bier en Frisdranken L IJEME DE BOER WARKUMS ERFSKIP 'W ‘WS? Bro’ MÊW' 4K. SA 1!' 07,151 4,i'!- Giro 865699 90ste JAARGANG NO. 14 VVV op 5 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM maart tot en met 13 april Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres zeker wor- een een Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week LAAT UW VERZORGEN Abonnementsprijs f 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Merk 27 -28 Telefoon 358 WORKUM. Op maandag 3 april hield VVV in de bovenzaal van ho ts; De Wijnberg haar jaarvergade ring. De vergadering die volgens de agenda om acht zou aanvangen, begon tegen half negen met het uit delen van enkele folders en mede delingen over het aantal overnacn- tingen enz. Hieruit bleek dat er in Workum in 1966 totaal 26.024 over nachtingen waren, tegen 17.118 in 1965. Dr Mudde, voorzitter van VVV, heette allen hartelijk welkom, m het bijzonder de burgemeester en de wethouders, bestuur Plaatselijk Belang en de voorzitter van War- kums Erfskip. Hij gaf verder een terugblik op het jaar 1966. Dit was aldus spreker, een goed jaar voor de vereniging geweest. Financieel goed omdat men met een leden-ac- tie en de contributieverhoging plm. 1500.— meer ontvangsten kreeg. De Sint Nic. actie door, de Zaken club gehouden, bracht ook nog eens 3000.in het laadje. Er waren ondanks het slechte weer meer over nachtingen geweest dan het seizoen daarvoor. Verder memoreerde spreker de opening van het VVV-informatie- kantoor in het Waaggebouw. De sa menwerking met Warkums Erfskip die ook in het Waaggebouw is ge vestigd door middel van het mu seum .De Oudheidkamer', is zeer goed. Men kan hier spreken van ’n goed huwelijk. Het VVV-werk in de Zuidwest hoek federatie gaat goed vooruit. Deze zaak zal zakelijker worden aangepakt. De secretaris, de heer T Visser, Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER van ‘4 1967. GEBOREN: Douwe, zoon van Auke van der Baan en Ottelien Molenaar. ONDERTROUWD: Bauke de Jong 25 jaar wonende te Parrega en Grietje Stellingwerf! 20 jaar wonende te Workum Ids Eeuwe Valk 24 jaar wonen de te Workum en Jacoba Bosma 21 jaar wonende te Hindeloopen GEHUWD: Taeke Hoekema 25 jaar en Hettje Haanstra 23 jaar beiden wonende te Workum OVERLEDEN: geen Weeshuis. Het bestuur van weet hier niets van. De heer Westra staat in contact met een antiquair die belangstel ling voor het weeshuis heeft. Verder vraagt de heer Westra of het ook mogelijk is de zebra op de Merk meer naar het Noard te verplaatsen. Hij vindt de zebra thans op een ongeschikte plaats lig gen, vooral voor vrouwen met kin derwagens en ouden van dagen is het moeilijk om hier over te steken Spreker heeft ook de mening ge vraagd van de ,witpetten’ die dit met hem eens waren. De burgem. antwoordt dat de heer Westra ge lijk heeft wat betreft het bezwaar voor kinderwagens e.d., maar dat de zebra moeilijk verplaatst kan worden om verkeerstechnische en andere redenen. De heer H S Schaap vraagt naar een mogelijkheid om aan de Trek- weg ten behoeve van de waterspor ters een W.C. te plaatsen (bijv, op het erf van de heer Hooghiemstra die dit wel wil). De voorzitter zegt, dat dit beke ken zal worden. De heer J de Haan vraagt hoe 't staat met de nieuwe jachthaven. De burgemeester antwoordt, dat er geen nieuwe aspecten aanwezig zijn. Wel wordt overleg gepleegd met de Heide Mij., wat de beste plaats hiervoor is. Deze plaats zaï in verband met de in de toekomst te bouwen brug over de Trekvaart als de nieuwe weg naar Koudum wordt doorgetrokken, niet dichter bij de stad komen. Ook voor het IJsselmeer wordt deze zaak onder zocht. Verder zou de hr. de Haan graag een Rondvraag: De heer S Westra vraagt of er ook plannen zijn voor het oude PAADENSHOW VINDT ZIJN SLOT TE WORKUM WORKUM Een boeiend en prach tig schouwspel ontrolde zich zater dagmiddag voor onze ogen toen de ruiterstoet van de Landelijke Rij- vereniging ,De Oorsprong’ Wor kum tegen tweeën de stad binnen reed. Acht kleurige ruiters van de Rij- vereniging voorafgegaan door de driejarige hengst Mark en nog een bekroonde hengst met een veulen van de familie Reitsma van Warns gekleed in oud-fries kostuum en vier Hindeloopers van de vereni ging Oud Hindeloopen in oud Kin dek oper kostuum. Deze werd ge- vo’gd door de sjees van de heer en mevrouw KI Postma met enkei- span met Ulco dan de heer Herre Dijkstra met mevrouw 'Dijkstra, die alle vier in Fries kostuum wa ren gestoken. De kleurige stoet werd op de Merk voor het gemeentehuis ontvangen door de burgemeester van Workum de heer B van Haersma Buma, die de ruiters een hartelijk welkom toe riep en zei, dat velen meenden vandaag meteen 1 april grap te doen te hebben maar het wonder was nu, dat vandaag de Landelij ke rijvereniging ,De Oorsprong’ nu naar Workum gekomen was met deze paardenshow. Hij wenst de vereniging veel succes met deze show en bood namens het gemee- ,Waar liefde en vriendschap bestaat, daar is God. St. Augustinus. U viert wel eens feest denk ik zo bij mezelf. U hebt van verschil lende feesten waarschijnlijk goede en blijde herinneringen en een fij ne nasmaak. Het was er gezellig en plezierig, zo leuk en aardig al lemaal, dat we niet naar huis kon den komen. Tot drie- viermaal toe moest de baas van de zaak, waar het feest gevierd werd aandringend zeggen: ,het is tijd dames en heren, het is de hoogste tijd, want mor gen is het weer vroeg dag! En u de tijd maar rekken, alsof u mee speelde in een smokkelaffaire. Rek ken alsmaar: met nog één glaasje, met nog één rondje, met nog een leuk plaatje van de beattless, met nog één dansjeTot het onver mijdelijke komt: dames en heren 't was leuk en gezellig, maar ’t is nu politietijd: onverbiddelijk is het nu: het eind!’ En de keiharde wer kelijkheid: het uit elkaar gaan. Hè, zo denk ik nu, zou ’t dit zijn, dat het zo gezellig maakte: ons samen zijn, ons samen praten, ons samen dansen, zingen en pretmaken? Ja, inderdaad, dat is het geheim van het mensenleven en we ondergaan het als een ontdekking, dat het saaie langs elkaar heen leven op deze wereld gesublimeerd of verhe ven kan worden in een samen leven in een bij elkaar willen zijn als mensen bij elkaar. ,Het was een hele overwinning, om er naar toe te gaan naar dat feest, maar ach teraf hebben we er geen spijt van’. We konden haast niet weg komen - zo vertelden we de andere dag - we hebben ontzaggelijk genoten, 't was er zo gezellig, allemaal zulke leuke mensen! Dat doen we nog eens, je wordt er een ander mens van. enz. enz.! en we vertellen maar van dat samen zijn. Als u het mij vraagt: is het won der van de liefde onder ons de per soonlijke betrokkenheid op elkaar, de vreugde, die opbloeit in het mens willen zijn met 'en voor de ander. De dood en de hel is de af geknepen mens, die wil leven als een stervende, eenzame knotwilg in een duister moerassige grond. We hebben hier in Workum van 1217 april, een 70 studenten van de Amsterdamse theologische fa culteit in ons midden. Als vrien den samen en samen met ons zul len ze een prachtige werkweek kunnen hebben. We wensen hen alvast toe: de vreugde en de blijd schap in ons midden, succes en ver vulling van al hun verwachtingen. En moge het meeleven van ons met hen zo’n blijvende band van onderlinge vriendschap en vreug de gaan vormen dat straks ook hier het afscheid moeilijk zal vallen. Pastoor J. H. Janning schuldig gemaakt, van ernstigen aard. Een eerlijke bekentenis heo- ben zij niet af gelegd, volgens den ambtenaar. Eisch ieder 7 dagen ge vangenisstraf. De verdediger, mr. M. E. Hepke- ma te Leeuwarden, betoogt, dat ten opzichte van den tweeden beklaag de niets in rechten is bewezen, zoo- dat deze zal moeten worden vrij gesproken. Den eersten beklaagde zag pleiter, als het schuldig moet worden uitgesproken, gaarne voorwaardelijke straf, subs, lichte boete, opgelegd. Volgt repliek van den subs.-offi- cier. En dan nou: .Verslag van het vei handelde in de vergadering van den Raad der gemeente Workum, op Dinsdag 3 April 1917, des namia- dags 3 uur. Punt 9. Alsvoren om het voorge- deelte der Stads-werkplaats in te richten tot 'kantoor voor de ge meente architect. Door den archi tect is eene teekening met kosten berekening voor het nieuw in te richten kantoor overlegd, welke kosten begroot worden op 900. Omdat het kantoor bij de gem. gasfabriek niet meer als zoodanig door den gem. architect gebruikt kan worden en er toch een plaats moet zijn voor deze, om zijn werk te verrichten, komt genoemd pand B&W zeer geschikt voor, omdat ’t vrijwel in het centrum del stad ligt, waarom zij dan ook voorstel len, tot vertimmering over te gaan waartoe zonder hoofdelijke stem ming wordt besloten.’ Punt 10. Voorstel van de raads leden A. Brandsma en R. F. de Boer om gemeentegrond achter de woningen der vereeniging .Volks huisvesting’ en langs den stations weg voor tuinbouw te bestemmen. B&W stellen voor een derde lid te benoemen om de zaak verder te onderzoeken. Adressanten zouden ook gaarne een deskundig raads man hebben, terwijl de Voorz. gaar ne het. advies zou hooren over te verwachten voordeelen.’ Yn nije wike prate wy fierder. vergadering en het jaarverslag over 1966. Beide stukken werden goedgekeurd. Voor het feestprogramma tijdens de feestweek van 1822 juli en ge durende het seizoen 1967, verwij zen wij u naar de agenda in de Friso. Wel willen wij hier vermel den dat op één der dansavonden n ,Miss Workum’ verkiezing zal wor den gehouden. De penningmeester, de heer C Hofman, las het financieel verslag voor van VVV en de rondvaartboot .Djippe Dolte’ en de begroting voor het jaar 1967. De kascommissie be staande uit de heren M. H. Brug- genkamp, A Bajema en J Faber had de boeken in goede orde be vonden. Aftredend in de kascom missie was de heer J Faber, in zijn plaats werd de heer J Ruyter be noemd. De heer W T Beetstra, was al tredend in het bestuur en werd her kozen. Hij nam zijn herbenoeming aan. Friso 7 april 1917. Workum. Dinsdagmorgen is hier overleden in den ouderdom van bijna 77 jaar, de heer F. J. C. Oor sprong, in leven pastoor alhier. Sedert eenige jaren was Z.Eerw. om gezondheidsredenen rustena. Pastoor Oorsprong werd door zijn Parochianen zoowel als door an ders denkenden algemeen zeer ge acht.’ Workum. Bij Kon. Besluit is aan den heer J. Bogstra, gem. architect en directeur der gem. gasfabriek, een pensioen verleend van 623.— ’s jaars. Vanaf 4 April jl. is het Post en Telegraafkantoor alhier den ge- heelen dag opengesteld en wel van 's morgens 8 uur tot ’s avonds 8 uur, eene verbetering die door zeer velen op prijs zal den gesteld. Door den chef van politie v. D. alhier Ss aangehouden T.P. ver dacht van verduistering van een rijwiel, eigen aan den rijwielhan- nj- en Ncard 69 Workum Terefoon 306 - b.g.g. 437 tebestuur enkele bussen echte Wor kumer drabbelkoeken aan. De voorzitter van de vereniging tot behoud van het Friese rijpaara sprak daarna nog enkele woorden waarin hij onder meer wees op ere grote rust van de paarden. Hij ge- las de notulen van de vorige jaar- waagde ook van het steeds beter geworden zijnde weer zodat het nu een stralende dag geworden was. De paarden hadden een zware tocht achter de rug door geheel Friesland. Maar hier in Workum was nu het sluitstuk van de tocht gekomen. Hij hoopte tenslotte maar dat de vereniging ,Het Fries Paar den Stamboek’ te Leeuwarden ook veel financiel steun zou ontvangen niet alleen uit Workum, maar uit geheel Friesland. Nadat nog het Fries volkslied gezongen was nam ..de voorzitter van de landelijke rij vereniging de heer Faber nog hét woord die eveneens gewaagde van de mooie tocht die er deze wees gemaakt was. Daarna werd de tocht door Wor kum gemaakt. Een en ander bracht veel volk op de been. De Merk was tijdens de ontvangst door de burge meester met honderden Worku- mers gevuld. delaar G. S. Hoekstra. Het wiel is te Harlingen opgespoord in beslag genomen. Workum. Voor de rechtbank re Leeuwarden werd Woensdag de volgende zaak behandeld: Een don kere avond, die van den 14 Januari R.B. en vrouw, die een wandeling deden op' den stationsweg alhier konden nauwelijks de dingen om hen heen onderscheiden. Maar ze hoorden heel duidelijk, dat er van den tegengestelden kant menschen naderdeh, die zongen. En nauwe lijks waren dezen naast de beide wandelaars, of B. ontving een paar opstoppers, die gewicht in de schaal legden. Als beklaagden in deze zaak ver schijnen de 19 jarige en de 21 jarige visschers te Hindeloo pen voor de rechtbank. Ze waren met een drietal stadgenooten weg naar het station, toen zij, vol gens hunne verklaring, het echt paar ontmoetten. Omdat de man een uitdagende houding aannam, hebben ze hem elk een stevigen klap gegeven. De subs, officier acht de feiten, waaraan beklaagden zich hebben Uitgave: voorèeen Fa. T Gaastra Bzn. flllov echte rolpaal’ geplaatst zien op de plaats die deze naam draag; Ook dit heeft de aandacht. Op een vraag van de heer Bu- ning naar de wandelroutes, ant woordt de voorzitter dat deze niet meer uitgezet zullen worden. Dit bleek geen succes te zijn. De heer F. M. de Boer zag graag een stopbord geplaatst bij de krui sing Sédyk-Strand ter hoogte van de ,ligersbolle’. Dit heeft de aan dacht. De heer E Molenaar wil meer borden met reklame voor de cam ping in een wijdere omgeving van Workum geplaatst zien (bijv, hoek Afsluitdijk en kruising Bolsward). Dit mag niet, aldus de voorzitter. Ook zag de heer Molenaar graag meer vlaggen uitgestoken, dan tot nu toe wel eens het geval is, tij dens feestelijkheden. De heer B Huitema vraagt naai de mogelijkheid om bij de adres lijsten en folders die VVV rond stuurt een aparte folder in te slui ten waarop de evenementen van het seizoen 1967 staan vermeld. (vervolg op pagina 2)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1