PLAA7SëUJK NIEUWS Werkweek Workum 2 Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- en voor van en Auto-verhii tir angszij RADIO EN TELEVISIE Fa. Gebr. Romkema BMW 1600 Wasautomaten Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland donderdag 13 april ta Visser Xn. Jaarvergadering Groene Bruis SIElUlONSMAg FA. WES7ERHWS HAYEVA/WERWERF IJEME OE BOER WORKUM TEL05151-232 i uw v T; Ook voor Bier en Frisdranken OVERLEDEN: geen OPBRENGST RHEUMA W BfML TH® 05151-466. Giro 865699 90ste JAARGANG NO. 15 Fol- Sik- na za- Workum 11—12.30 EXPOSITIE JOOP HUISMAN LAAT I VERZORGEN DRUKWERK NAAR HUNLA’S DRUKKERIJ M. van Landbouwschool klaar staan. Deze twee onderstel len vormen nu nog een obstakel op het toch te kleine parkeerterrein Voor' een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS 23 en Jl- ge- DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week werkweek ex- WORKUM Tijdens de van de theologische studenten poseert Joop Huisman pentekenin gen in de Klameare. Tevens is daar Hindelcoper geschilderd door de heer W Glashouwer. Abonnementsprijs f 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tand Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen te bezichtigen gebruiksvoorwerpen, H Merk 2728 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven kopen bij de Wijnhandelaar - SLIJTER een betrekkelijk gering bedrag. - Ook uit de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeesteres- se bleek, dat de vereniging er goed voorstaat. Namens de kascommissie bracht de heer Mudde verslag uit. Kas en boeken van de penningmeesteres- se, mevrouw Breukelaar, bleken prima in orde te zijn. In de kascommissie voor het vol gend jaar werden de heren M Beet stra en G Thijssen benoemd. Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en bij goed weer zul len zaterdag 15 april a.s. openings wedstrijden worden gespeeld. Op gaven daarvoor kunnen worden ge daan bij de heer L Westra, Noard 4, die samen met de heren M W J M Mudde en L van der Zee in de wedstrijdcommissie voor het komen de seizoen werden benoemd. Als bestuurslid traden af de he ren D Wielinga en L van der Zee, de eerste op eigen verzoek en de tweede volgens rooster. Het be stuur stelde voor niet in deze va- katures te voorzien en het bestuur aldus in te krimpen tot vijf leden. De vergadering ging hiermee ak koord. Na nog enkele vragen en mede delingen over contributie, training en gebruik van de baan, sloot de voorzitter om plm. half tien deze prettige vergadering, met de wens djet 1967 een goed tennis,eizoen mag worden. SUCCES VOOR WORKUMER E.H.B.O. WEDSTRIJD GROEPEN WORKUM In de EHBO kringwed- strijd te Harlingen is de groep van afdeling Workum met de eerste prijs naar huis gegaan, met 402 pun ten. De ploeg van Workum stond on der leiding van mevrouw J. Baje- ma-Adema met als helpster me vrouw Faber en zuster Eliza. Zeven groepen namen aan deze wedstrijden deel, en kregen als op dracht twee slachtoffers welke met elkaar hadden gevochten te behan delen. De moeilijkheid was, om een goed inzicht te krijgen over de aard van verwonding en algemene toe stand. De ene patiënt was bewus teloos en de ander in vergevorder de shocktoestand. Dit betekende voor de meeste groepen een handicap om tot een juist inzicht te komen, hetgeen de jury bestaande uit drie doktoren tot de volgende uitslag deed komen 1 Workum 402 punten: 2 Makkum 338 punten; 3 Witmarsum en Ping- jum 331 punten; 4 Sexbierum 247 punten; 5 Parrega 234 punten; 6 Harlingen 215 punten; 7 Bolsward 177 punten. Er was veel publieke belangstel ling welke vooral genoot van dr. zeer realistisch spelende patiënten. U zult het wel reeds gemerkt hebben dat onze goede oude stad een soort laboratorium is gewor den in deze week. Een plaats waar gewerkt wordt. Nu zegt men wel eens dat stu denten niet weten wat werken is. U hebt wel anders gezien. In en buiten een gebouw is druk gear beid. Op allerlei manier. Het spel ontbreekt ook nog niet. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. De boog kan niet altijd gespannen staan. Spanning en ontspanning moe ten samen gaan. Over de bedoeling van deze .Werkweek’ spreken we nu niet. U hebt er genoeg over kun nen lezen in de kranten en kun nen horen voor de radio. Het leven kent vele spanningen. In eigen kring en daarbuiten. Ie der zoekt naar een degelijke op lossing. Want we willen komen tot de ontspanning. Misschien vinden we die door middel van deze .Werkweek’. Want, allerlei theologische vraagstukken komen ter sprake. Dat wil zeggen We kunnen contact krijgen met GOD, die rust wil geven, en gege ven heeft, door Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. In Hem is de volledige ontspan ning van het gespannen leven ge waarborgd! Want Jezus geeft u vre de met God!! hear wens met liefde doet en geen vergoeding daarvoor nodig heeft. Na enige dis cussie over dit punt zal het bestuur dit nog eens bezien. Mevrouw Groenhof wijst er nog op dat de mensen zich nooit hou den aan de tijden van de uitleen uren voor de artikelen van het Groene Kruis. Er wordt besloten een bord bij de ingang te plaatsen met de mededeling, dat de uitleen uren zijn beslist van 1—1.30 uur behalve zaterdag en bij spoedgeval len mag van deze uren worden af geweken en ook bij buitengewone gevallen na afspraak', vooraf. De heer Minnema vraagt nog naar de huur, die de E.H.B.O. moet betalen voor het Groene Kruisge bouw voor haar oefeningen. Dit zat ook nog nader worden bezien. Hierna sloot de voorzitter deze gezellige vergadering, die door 15 leden werd bezocht. zaamheden in 1966. Er werden 547 artikelen uitgeleend. Voorts wer den er afgelegd 2329 verpleegbe- zoeken, 409 bezoeken voor kinder- hygiëne, 78 bezoeken voor t.b.c. bestrijding, 24 voor rheuma be strijding, 53 voor bejaardenzorg, 31 voor geestelijke volksgezondheid, 31 voor revalidatie, 54 overige be zoeken, 63 bezoeken voor propagan da voor cursussen. In 1966 waren 15 patiënten over leden, waarbij laatste hulp werd verleend. Voorts werd er een cursus ge geven voor eenvoudige E.H.B.O'. De diëtiste mej. Warmelink gaf ’n dieet cursus. Zuster van der Sloot een kleutercursus. Zuster H. Goe- lema volgde hier haar stage voor wijk- en kinderhygiëne. De heren doktoren hielden 24 maal zitting voor consultatiebureau met 897 con sulten, 35 maal consultatiebureau voor kleuters met 650 consulten. Daarna kwam het financieel ovet zicht aan de orde. Hieruit bleeK. dat de vereniging in 1966 een na delig saldo had van 387.15. De heer P Fekkes was eind 1966 aangetrokken om de financieën van de vereniging te regelen. Voor dit vele werk dat hij daarmee ge had had, werd hem door de voor zitter hartelijk dank gebracht. Ncard 69 Teiefoon 306 - b.g.g. 437 van de theologische faculteit te Amsterdam WORKUM Tijdens de Werkweek van de theologische studenten zul len o.m. de volgende festiviteiten plaatsvinden. Donderdag 13 april: 20 uur in de Klameare toneelstuk ,Het verjaar dagsfeest’, toegang gratis Vrijdag 14 april: 1920 uur op de Merk: optreden van dichters 20.30 in de Klameare Concert Frysk Orkest, toegangsprijs 3. scholieren 1. Zaterdag 15 april: 15 uur voetbal wedstrijd; 15 uur Schaakwedstrijd; in de Klameare; 17—18 uur Jazz op de Merk: 1920 uur Concert door Crescendo op de Merk; 2024 uur Beatavond in de Klameare, toegang f 3.— Zondag 16 april: 9.30 uur Herv kerk kerkdienst; 11'12.30 in de Klameare, een kop koffie wordt u aangeboden door de theol. facul teit; 1920 uur in de Herv kerk: kerkdienst door studenten; 2021 uur in de Herv. kerk orgelconcert door Piet Post per m.m. I,EDENVERGADERING TENNISCLUB .REKKE’ WORKUM Op 4 april hield de ten nisclub Rekke zijn jaarlijkse leden vergadering in de Zwaan. Uit het geringe aantal aanwezi ge leden kon men de conclusie trek ken, dat men ]id van een tennisclub is om tennissen on niet om te ver gaderen. In haar openingswoord consta teerde de voorzitter, mevr. Nie- mantsverdriet, dat het afgelopen jaar een belangrijk jaar is geweest voor de vereniging. In de zomer van 1966 werd nl. een tweede baan aangelegd, waarvan de kosten voor een groot deel door de leden en enkele belangstellenden werden bij een gebracht. Aan giften werd een bedrag van ruim 5000.ontvan gen. Spreekster bracht allen die spontaan gegeven hadden dan ook hartelijk dank voor dit buitenge woon mooie resultaat. Uit de ei gen middelen van de vereniging kon voor deze aanleg nog een 3000.worden geput, zodat uit eindelijk voor plm. 2500.moest worden geleend. Gezien de totale aanlegkosten van ruim 10.000. WORKUM De vereniging Het Groe ne Kruis hield woensdagavond haar jaarvergadering in het bouw van het Groene Kruis. De voorzitter, de heer J Faber, her dacht in zijn openingswoord eerst het zo plotseling overleden be stuurslid. de heer J de Jager. Deze heeft als secretaris altijd heel veel gedaan voor de vereniging. Hij was een warm voelend mens voor alles wat het werk van het Groene Kruis betrof. We konden hem moei lijk missen. Niets was hem teveel, voor het Groene Kruis. Onze ge dachten, zo sprak de voorzitter, gaan ook uit naar zijn familie, die dit zware verlies moet dragen. Dat hij moge ruste in vrede! Na deze herdenkingswoorden, welke door de aanwezigen staande werden aangehoord, deelde de voor zitter mede, dat in verband met dit overlijden het jaaroverzicht en de notulen ontbraken. Maar het was dit jaar ook een rustig jaar voor de vereniging geweest zonder veel ups en downs. Hij bracht een woord van hartelijke dank over aan het adres van de wijkverpleegster Zr. van der Meulen voor haar vele werk en aan de huisbewaarster me vrouw Groenhof. Zuster van der Meulen gaf daar na een overzicht van haar werk- BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 4 april tot en met 10 april ’67 GEBOREN: Jetske dochter van Lolke kertsma en Akke van der Beek Pietje Fenje dochter van Willem IJntema en Froukje Abma Martje Grietje dochter van ke Pieter Scheltema en Grietje de Jager Trijntje. Geeske dochter van Tjerk Demmer en Jeltje Zijlman ONDERTROUWD: Frans Herre Boersma 23 jaar wo nende te Workum en Monica Fe- ronica Graafsma 23 jaar wonende te Drachten Hendrik Wijbe de Jong 23 jaar wonende te Workum en Maaike Sijtema 22 jaar wonende te War- ga GEHUWD: Gerardus Sebastiaan Genee jaar wonende te Emmeloord Sijtske Boukje de Boer 22 jaar wo nende te Workum KOLLEKTE WORKUM De rheuma kollekte heeft opgebracht 619.35. Hartelijk dank voor uw gaven. GESLAAGD WORKUM De vorige week slaag de voor het einddiploma van de Middelbare Landbouwschool te Sneek onze plaatsgenoot de heer J. Ybema. CAMPING WORKUM WORKUM Het kleine team van medewerkers op de camping heelt de laatste weken niet stilgezeten. Er is hard aangepakt om alles voor het seizoen 1967 in orde te krijgen En op een paar kleinigheden is het dan nu zover,* dat men de gasten kan ontvangen. De heer Bajema toonde ons terdag jl. het verbeterde en uitge breide paviljoen. In dit paviljoen valt direkt op de meerdere ruimte die men hierin heeft gekregen, dooi de kampwinkel in een aparte ruim te onder te brengen. Het gehele vloeroppervlak in het paviljoen is nu ingericht met vernieuwde stoe len en tafeltjes, op de kale vloer heeft men thans een keurige vloer bedekking aangebracht, terwijl het geheel wordt opgefleurd doorat tributen die op de scheepvaart be trekking hebben, zoals een stuur rad, kompas, boei enz. Verder heeft men de W.C.’s in het paviljoen ver nieuwd. De..karupwinkel heeft een eigen plaats gekregen, hierin is ook een moderne koelinstallatie ge plaatst. De duikplank is weer hersteld, terwijl de speeltuin is verbeterd door het plaatsen van verschillende dingen, afkomstig uit het voorma lige vogelpark ,De Ara’. Ook de camping begint al een echt zomeraanzicht te bieden. Steeds meer caravans kiezen er een vaste standplaats, hun aantal beloopt nu al 25. Er is een hek ge plaatst dat de camping afscheid van de gasten die enkel een dag komen om van de zee te genieten. De heer Bajema heeft hier twee wegen gemaakt, de ene leidt naar de camping', de andere naar zee. Ondanks de afbraak van de zo merhuisjes, zijn er nu toch weer twee nieuwe gebouwd. Deze staan op wielen die vrijwel onzichtbaar in de grond zijn ingegraven. Er zullen waarschijnlijk nog twee van deze huisjes komen, te oordelen naar de twee onderstellen die nog De heer O de Boer deelde namens de kascommissie mede, dat de boe ken dit jaar in goede orde bevon den waren. ,De penningmeester werd daarom van zijn financieel beheer over 1966 gedechargeerd. In verband met de steeds stijgende onkosten en de verhoogde bedragen die per lid moeten worden afgedra gen aan het Prov. Groene Kruis en de aflossing van 2000.per jaar wegens de verbouwingskosten kwam het bestuur met het voorstel om de contributie te verhogen. Het voorstel was om de contributie be dragen te verhogen tot 10. 15.20.en 25.Dit voor stel werd door de vergadering aan genomen. Daarna was het bestuursverkie zing. Aftredend mevrouw Jonkman ■Wiersma, die veertien jaar in het bestuur heeft gezeten en haar bes te krachten voor heeft gegeven. De voorzitter bracht dank voor t vele werk dat ze voor de vereniging heeft verricht. Het speet de voor zitter. dat mevrouw J Jonkman- Wiersma wegens ziekte niet aan wezig kon zijn. Verder moest er nog een bestuurslid gekozen wor den in de vakature van wijlen de heer de Jager. Het bleek bij stem ming dat de heer P Fekkes geko zen was en de heer S. de Vries (Balkfinne). De eerstgenoemde zal nu als penningmeester fungeren en de tweede als secretaris. Bij het punt rondvraag wees de heer S de Vries op het benoemen van de kascommissie. In de plaats van de heer van der Meulen, die aftredend was, werd nu gekozen <ie heer Minnema. De heer O de Boer vraagt nog of de penningmeester niet een ver goeding ontvangt voor zijn vele en verantwoordelijke werk, dat ni’ heeft met het beheer over de finan cien. De penningmeester, de Fekkes meent dat hij dat Uitgave: mA At voorheen Fa. T. Gaastra Bzn.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1