PLAATSEUJK NIEUWS S»«X Fyftich jier lyn Workumer Krant van Auto-ver huur angszij Fa. Gebr. Romkema BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST ta Visser Kn. Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen ooste jaargang no. ie en Zuidwesthoek van Friesland Werkweek Theologische Studenten SIEMONSMA WORKUM TOjI5151-232 HAYEVANDERWERF FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE SJEME DE BOER at; Ook voor Sier en Frisdranken Ar DONDERDAG 20 APRIL 1967 OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM een Lagere en SLIJTER MARIENACKER WORKUM Verleden week donder dagavond hebben de inwoners en verschillende bewoners van de kiel Uitgave: IIUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 ge- de Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week LAAT UW VERZORGEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 11 april tot en met 17 april 67 GEBORENgeen ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: Eelke Postma 76 jaar e.v. Antje Ploegstra doch verzocht nog de getuigen 1 te hooren, waarop de president gens HET TORENTJE VAN HET OUDE WEESHUIS VERDWIJNT WORKUM Naar men ons van ge meentewege meedeelt gaat het ou de torentje op ons weeshuis bin nenkort verdwijnen. B en W heb ben nl. aan gemeente werken op dracht gegeven dit torentje dat zeer sterke tekenen van bouwvalligheid vertoont eerstdaags te verwijderen Om redenen van veiligheid is het noodzakelijk dat het torentje van het weeshuis wordt verwijderd. CAMPING WORKUM In aanvulling van ons bericht over de verbetering van de accomodatie van onze camping wordt ons nog van gemeentewege medegedeeld, dat de gemeente niet alleen de hekken geplaatst heeft om de camping af te scheiden van de gasten, die enkel een dag komen om van de zee te genieten en twee wegen heeft aangelegd, naat' de camping en naar de zee, maar de gemeente heeft nog meer plannen. Het ligt nl. in de bedoeling nog een duiker te plaatsen en het eerste toiletgebouwtje te verbeteren, zodat daarin straks 4 W.C.’s komen en nog een wasserette. FRISO ne huisjes van Mariëniacker echt gezellige avond gehad. Het toneelgezelschap bestaande uit personeelsleden van de firma van der Plaats, koffie en theehan del te Bolsward heeft tot aller ge noegen opgevoerd het toneelstuk: Vader heeft een bok geschoten' van B Homan Free en F Drost, onder algehele leiding van mevrouw Gos- liga. De aanwezigen hebben van dit mooie spel dat zeer vlot werd ge speeld bijzonder genoten. Zij zien dit gezelschap graag weer eens te rug. Merk 27—28 Telefoon 358 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 In verband met het feit dat 30 april a.s. op een zondag valt, zal de verjaardag van H.M. de Konin gin worden gevierd op maandag 1 mei 1967. Een en ander- heeft, tot gevolg dat op 1 mei a.s. de gemeentesecre tarie, het kantoor van de gemeen- te-ontvanger en het bureau ge meentewerken de gehele dag geslo ten zijn. De werkzaamheden van de dienst gemeentereiniging gaan normaal door. Workum, 18 april 1967 Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma, burgemeester H. M. Gielink, secretaris STUNT BIJ OPENING Eindelijk was het dan woensdag middag zover. Om één uur kwamen ze uit Amsterdam aan om hun ten ten op te slaan. Ze wilden hier een werkweek houden met als thema: Continuïteit en discontinuïteit in de structuur van de Kerk en de Ge meente’. Ter gelegenheid van de opening van deze week, gaven deze studenten een stunt ten beste, wel ke aangekondigd was als een .geo metrisch bestrijken van de Merk’ met verf. Maar deze studenten schenen van wiskunde geen ver stand te hebben want van geometry bleek bij deze klodderij geen sprake. Het waren dan ook meer studenten in de theologie, die nu ijverig in de weer waren van de Merk een veelkleurige smeerboel te maken. Men vertelde dat ze daarvoor gebruikten 150 kilo wa terverf. Met deze grote hoeveel heid bestreken ze de Merk zodat het je spoedig groen en blauw voor ogen werd. Ook was de Merk nog versierd met een modern stand beeld, dat bestond uit een oude ka chel een stofzuigerslang en een fietswiel en een band met nog en kele andere attributen van de vuil nisbelt. Maar ook dit -beeldhou werk moest voorzien worden van een kleurtje groen en geel, rood en blauw. Het was een kleurrijk ge zicht dat Workums antiek Merk- plein te zien gaf dank zij deze 50 studenten, die zelf van onder tot boven onder de spetters verf zaten (ze waren de Merk te lijf gegaan met kwasten en stokken en met han den, ja zelfs werd de verf met bussen over de oude keien gego ten). Na deze experimentele kunst uiting ging men over tot iets ern- stigers. In het stadhuis moest de tentoonstelling van jonge Friese kunstenaars worden geopend. De opening zou geschieden door de heer L O Ten Cate uit Oranje woud, maar deze kon niet aanwe zig zijn. Maar geen nood, de voor zitter van de Theologische Faculteit de heer R Hoogenkamp was bereid de expositie te openen door de re de van de heer Ten Cate voor te lezen. In deze expositie worden werken tentoongesteld van Cobie Doeven- dans, Ada van Essen, Ellen van Hulsen, Sies Bleeker, Rein Hesse- ling en David van Kempen. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Fryske Kultuerried. Na de bezichtiging volgde een receptie aangeboden door het gemeentebe stuur. Nadat de gasten waren wel kom geheten door de burgemeester Mr B van Haersma Buma werd door de voorzitter van de theologi sche faculteit de heer R Hoogen kamp de medewerking van de Wor kumer gemeenschap geroemd. Namens burgemeester van Hall van Amsterdam werd een boek werk aangeboden. Om ruim zeven uur gaf het fan farecorps uit het Heidenschap een concert op de Merk, wat de stu denten aanleiding gaf een ronde dans te beginnen rond het meerge- roemde beeld. Daarna werd een forumavond gehouden in de Kla- meare, waar de studenten werden geïnformeerd over het platteland en vooral over de Zuidwesthoek van Friesland. Het forum was als volgt samengesteld: L Eringa, secr. van de Friese CBTB: Drs G Bakker Ut de Friso fan 14 april 1917. Workum. In de nabijheid van l.et dijkhuisje aan den Makkumer- dijk is een mijn aangespoeld. Voor bewaking zijn militairen hier ge arriveerd’. ,Voor de rechtbank te Leeuwar- aen werd Woensdag behandeld de zaak van A.B., 38 jarig arbeider al hier, welke zaak in de zitting van 28 Februari was geschorst, omdat getuigen a décharge waren opge worpen. Zooals vroeger gemeld had A.B. zich te verantwoorden, omdat hij op Zondag 25 December in eens anders gezelschap beschon ken op een bank onder de waag zat Tegen de arrestatie door den agent van der Zee verzette hij zich. Van dit verzet herinnerde bekl. zich niets. Getuigen bevestigden onder eede dat geen verzet had plaats gehad. Een nieuw onderzoek werd gelast en heden Woensdag was de chef van politie van Dijk voor deze zaak gedagvaard. Bekl. werd schul dig bevonden en een maand gevan genisstraf tegen hem geëischt. B. had hierop niets aan te merken, weer t we- onbetrouwbaarheid van deze (een bevindt zich om een andere zaak reeds in preventieve hechte nis) niet wenschte in te gaan.’ Workum. Aan de deelnemers der Coöperatieve Keuken! Dinsdag 17 April zal voor de eerste maal gekookt worden. Wij hopen dat de ze proef zal slagen en deze inrich ting een nuttige zal blijken te zijn. Echter meenen wij te moeten waar schuwen dat men zijn eischen niet al te hoog stelt en rekenen wij op Uwe gewaardeerde medewerking. Het is een proef en aldoende leert men. Zoodra mogelijk zal na drie proef weken, gelegenheid worden gegeven, dat meer deelnemers zien Kunnen opgeven. Het Dames-comité’. En hoe slagge de proef? Yn de Friso fan 21 april léze wy: .Dins dag werd hier voor het eerst ge kookt onder toezicht van een da mes-comité door de Coöperatieve Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen GESLAAGD WORKUM Aan de Chr. Landbouwschool slaagden de vol gende jongens: P van der Meer Scharl; J IJkema Hindeloopen; H Wiersma Hieslum; D Heeres Hieslum; E Feenstra Ex- morra; H Dijkstra Koudum; J Feenstra Koudum; S Walsma Kou dum; J Kuipers Heidenschap; H Veldstra Molkwerum; K Bruggen- kamp Workum; J Feenstra Workum J Plantinga Warns; A B Reitsma Warns; B de Boer Parrega; U Haarsma Blauwhuis wetenschappelijk medewerker van de Friese Academie, belast met ’t spreekonderzoek van de Zuidwest hoek; ds J W Bruinsma, hervormd predikant te Gaastmeer, Burgem. B van Haersma Buma. Donderdag werden enige refera ten door enkele hoogleraren houden en ’s avonds werd in Klameare opgevoerd een toneelstuk van Harold Pinter door A’dams Universiteits Toneel. Dit stuk was getiteld ,het verjaardagsfeest’ en werd gespeeld onder regie van Hem me Drexhage. Vrijdagmorgen waren er even eens enige referaten in de Klamea re en ’s avonds zeven uur was er een nieuw experiment op de Merx Verschillende dichters waren uit genodigd om uit hun werk voor te lezen vanaf de muziektent. Daar tra den op Tiny Mulder, Jan Dotinga en Leo Popma (allen in het Fries) en verder Huub Oosterhuis en Jan Bouma in het Hollands. Jammer dat de voorbij jachtende auto’s het lezen telkens verstoorde, anders was het experiment goed geslaagd. ’s Avonds om half negen was er een concert van het Frysk Orkest. Hiervan vindt u op een andere plaats een verslag. Zaterdagmorgen werd een bijbel studie behandeld in de Klameare en ’s middags besproken. Verder konden de studenten ’s middags kie zen uit drie mogelijkheden: 1. een voetbalwedstrijd tegen een elftal van SVW; 2. een schaaksimultaan- wedstrijd tegen de internationale schaakmeester H Kramer 'te L'war- den en 3. een referaat van me vrouw Smalbrugge over ,De funk- tie en de taak en de toekomst van de predikantsvrouw.’ Op de Merk waren er in de na middag ook velerlei activiteiten. Zo speelden Kees Hazevoet en zijn jazz trio op de Merk en van zeven tot acht uur speelde de brassband Crescendo onder leiding van S de Boer. ’s Avonds werd er een grote beat avond gehouden in de Klameare met medewerking van ,The Softs’ en de Dutch Beatgirls a go go’. De zondag werd rustig doorge bracht. Na de morgendienst in de Herv Kerk, waar prof, van Niftrik voorging was er in de Klameare koffie drinkerij met de burgerij van Workum. Van 12.30 uur tot 14.00 uur was er gelegenheid tot het hou den van een maaltijd bij de ge meenteleden van Workum. Hier door kon men kennismaken met ’t gemeenteleven. ’s Middags was er verder nog een theologische afsluiting in de vorm van een forum met als inleider Cees Hamelink met als deelnemers Ds Sj Bijleveld en Ds Nielsen twee studenten uit de deelnemers gevraagd. ‘s Avonds om zeven uur was er nog een kerkdienst, verzorgd door de studenten waarna er tenslotte nog een concert gegeven werd door Piet Post, organist van de Grote Kerk te Leeuwarden. De studenten konden op een wel geslaagde werkweek terugzien. Ze ondervonden in Workum alle mede werking. Ze keerden maandag dan ook weer welgemoed .huiswaarts om hun studies weer verder voort te zetten. Nu ik er even voor ga zitten om haastig een Langszij’ te schrijven valt mij iets in. Ik las het ergens een tijdje geleden. Dat geef ik u mapr door. Het kwam ongeveer hierop neer: dat wij mensen eigen lijk maar één inspanning kennen, namelijk het leven zoeken. En inderdaad! We zoeken het le ven. In ons werk. In onze ontspan ning. In het verdienen. In onze na komelingen die onze naam moeten voortzetten. Enzovoort! Maar he laas is, het resultaat anders. Ons le ven breekt af. Het sterft onder zijn beperktheden. Nu gaat er van Je zus een geweldige boodschap uit. Hij is het leven en Hij geeft het leven. Wij mogen dit aannemen ais een levenscheque en daarover be schikken. En wie het waagt zal het Huib Fenijn nazeggen: Gij zijt de nieuwe dag Die zonder nacht zal zijn Wat in het duister lag Zal stralen in Uw schijn Gij zijt het levend brood Wie aanzit aan Uw dis zal leven en de dood Sterft tot verrijzenis Gij zijt het eeuwig lied Dat zonder einde is De eeuw’ge Broeder, die de eeuwig zijnde is. keuken. Omdat nergens groene erw ten verkrijgbaar waren moest het oorspronkelijk plèn om met erwten soep te beginnen worden opgege ven. Daarvoor in de plaats kwam groentesoep. De eerste proef is schitterend geslaagd. Woensdag en Donderdag stampot, snijbonen met aardappelen en zuurkool met aard appelen. Ook deze beide proeven slaagden naar wensch. Men mag niet vergeten dat alles voor ’t eerst gebeurde en dat dus een beetje te weinig zout of te weinig zuur,, zeer gemakkelijk te verhelpen was. Hoofdzaak, alles was goed en voed zaam klaargemaakt, en zij die zich van den proeftijd van drie weken elke week drie maal verbonden hebben, zullen hiervan geen be rouw hebben. Een woord van hulde aan allen die zich voor deze nut tige zaak zooveel moeite getroos ten. Tegen den kostenden prijs van 15 ets. per portie worden plm. 50 gezinnen door de Coöp. keuken aan warme middagmalen geholpen.’ ,De kaarsenfabrikanten maken reuzewinsten met hun product. Drie weken geleden kostten de kaarsen 35 ets., nu reeds 47 a 50 ets., ter wijl de prijs door het petroleum ge brek nog hooger zal worden. Met de zeepprijzen is het al precies het zelfde, de sunligtzeep kost reeds 50 ct., vroeger 24 ct., andere zeep- soorten zijn ook 100-pCt. in prijs gestegen. De regeöringszeep is van zoodanige kwaliteit dat iemand er zijn neus maar liever niet insteekt. Voor huismoeders is het om wan hopig te worden: stijfsel 35 tot 46 ct. het pond, zeeppoeder 12 tot 16 ct., bakolie 90 ct. tot 1.50 de flesch, koffie kost reeds van 80 ets tot 1.het pond, thee van 1. tot 1.50.’ ,Op de bollenvelden zijn de werk zaamheden door de strenge vorst, reeds een 2 of 3 weken bij andere jaren ten achter. Hetgeen er met de weinige arbeidskrachten niet be ter op wordt en hooge weekloonen van 15.16.en 17.doet geven voor bruikbare arbeiders.’ ■‘V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1