PLAATSEUJK NIEUWS Fryske Brief Workumer Krant Nieuw s- Advertentieblad en en van angszij ta Visser dr Zn. BMW 1600 Radio HINGST Wasautomaten Fa. Gebr. Romkema IJEME DE BOER voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland SIEMONSMA WORKUM m;B5151-232 Auto-verhuur RADIO EN TELEVISIE FA. WESTERN U IS HAVEVANDERWERF Ook voor Bier en Frisdranken verzorgen DE speciaalzaak voor -V I V©’ I - ----- Verschijnt éénmaal per week FRISO tarief DONDERDAG 27 APRIL 1967 90ste JAARGANG NO. 17 HERDENKING GEVALLENEN van G nog net veranderd in deze F. H. De burgemeester van Workum, B. van Haersma Buma Merk 2728 Telefoon 358 in wy sterk, as om Uitgave: ’’UNIA’S DRUKKERIJ WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 D D met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS LAAT UW Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres KOLLEKTE WORKUM De onlangs gehouden Si mavi kollekte heeft f 899.33 op gebracht, waarvan in het Heiden schap 244.werd opgehaald. er voor naar, kom Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 18 april tot en met 24 april 1967 GEBOREN: Sietske Fogeltje dochter Wiebe Smits en Hinke Boschma Klaske dochter van Sjoerd Mie- dema en Martzen Dijkstra ONDERTROUWD: Jacobus Zwerver 24 jaar wonen de te Koudum en Maria Johanna Schakel 19 jaar wonende te Wor kum GEHUWD: geen OVERLEDENgeen TENNIS WORKUM Bij openingswedstrijden die zaterdag werden gehouden, is met veel animo door de leden ge speeld. Als eersten eindigden: B Stoel-Nynke Beetstra; 2e Groenhof-Joke Niemantsverdriet In de verliezersronde was de le plaats voor: S Ruyter-mevrouw Zei dentrust; 2e G Thijssen-Truus van Zeben. - Tegelijkertijd ging er voor de competitie een team naar, Veen klooster. dat daar na zeer goede tegenstand met 2-3 het ontierspit moest delven. ATLETHIEK Nieuw Fries record voor Kees Clement De oud-Workumer Cees Clement verbeterde zaterdag in Blerick ’t Fries record met maar liefst drie minuten door een tijd van 1.29.50 op de 25 km te maken. Als tweede Fries eindigde de zeer goed lopen de Karei Visser uit Sneek in 1.32.03 en als derde Fries Bennie de Vries uit Workum in een tijd van 1.41.12. Allen drie binnen de tijd om mee te lopen aan de Nederlandse Kam pioenschappen 25 km. In de U.N. Stadion loop in Ut recht behaalde onze stadgenoot W Koopen een fraaie vierde plaats bij de A-B junioren over een afstand van 4400 meter met ruim 40 deelne mers. Bij de senioren werd de oua- Workumer Paul de Vries uit Zeist 11e en Bennie de Vries 48e uit een veld van ruim 70 atleten over een afstand van 6600 meter, als eerste eindigde Pietje Beelen Nederlands kampioen 10 km. wal yn ’e sleat helpen’ om slimmer wurden to brüken. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Op woensdag 3 mei a.s. des ’s avonds 8 uur zal, evenals vorige jaren op de Nieuwe Begraafplaats, bij de graven van de gealliëerde vliegers een korte herdenkingssa- menkomst worden gehouden. Een ieder wordt verzocht van des avonds 6 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en deel te nemen aan de stille tocht naar de begraafplaats, die om kwart voor acht op de Merk zal aanvan gen. DE WEG NAAR DE BEGRAAF PLAATS EN TERUG WORDT TE VOET EN IN VOLKOMEN STIL ZWIJGEN AFGELEGD. Aan het hoofd van de stoet stelt zich het gemeentebestuur op; ver der kent deze stille tocht rang noch stand. Men wordt verzocht zich bij de aanvang en niet onderweg bij deze tocht aan te sluiten. Nadat van 19.40 uur af de toren klok zal hebben geluid zal om 20.00 uur na de kranslegging, 2 mi nuten stilte in acht worden ge nomen. Daarna zullen schoolkin deren bloemen strooien op de gra ven van de gevallenen. Door één van de geestelijke lei ders zal het .Onze Vader’ worden uitgesproken. Na terugkeer van de begraafplaats za lin de Ned. Herv. Kerk een ge meenschappelijke herdenkingsbij eenkomst worden gehouden. Workum. 19 april 1967 Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens -alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Doch hwat wol men nou wezent- lik? De direksje fan de NS skriuwt ,In het kader van haar verantwoor delijkheid heeft de directie van ae NS. nu een sluitende bedrijfsreke- ning niet meer bereikt kan wor den, de financieel zwakste lijnen aan de minister voorgelegd tenein de hun betekenis te doen toetsen aan het maatschappelijk belang dat aan handhaving van de exploi tatie is verbonden.’ De minister skriuwt: ,De minister van Verkeer en Waterstaat, drs J A Bakker, is het ermee eens dat het zuiver bedrijfs economisch ge zien inderdaad aangewezen zou zijn de reizigersdienst op deze vijftien trajecten te staken, omdat op korte termijn geen veroetermg is te verwachten. In een antwoord op vragen van kamerleden zegt hij dat er nog nader wordt onderzocht of een alternatieve vervoersvoor ziening mogelijk is 'en of uit oog punt van regionale industrialisatie en van ruimtelijke ordening en - indien staking van de reizigers dienst mogelijk zou blijken - met G.S. van de betrokken provincie- en. De N.S. directie heeft om ver goeding van de nadelen gevraagd als zij de lijnen zouden moeten voortzetten.’ In rigle as dizze léste, hawwe wy earder ek alris lézen stiet my foar. Dat wie doe 't-de boattsjinst Staveren-Inkhüzen oan ’e kant rek ke. De provinsjes en hiel hwat ge meenten hawwe doe jild op tafel lizze moatten. Mar hwat is der fan torjochte kommen? Sa goed as neat. It giet nou lykwols om greater en wichtiger bilangen as de boat tsjinst lit men dat goed bitinke. Jimme yn ’e Südwesthoeke sille dizze kear as ien man stean moat- te om it gefaer hwat driget, tsjin to kearen. Der sil slach levere wurde moatte, der moat aksje kjomme. Doch jimme mei syn allen steane ’t mar mienens is. iJer- minsken toan nou hwat jimme wurdich binne. niet-leden van een atlethiekvere- n.iging. Al liepen in deze race wel een aantal Workumers mee. Toen was het een tegenvaller voor de organisatoren dat niet meer leden van SVW aan deze wedstrijden mes deden. De uitslag was: 1 K Hettinga Burgwerd; 2 S Attema Heeg; 3 H Bosma Hengelo. Het hoofdnummer was de 4900 meter voor heren. Hen.k Arends van Athleta toonde hier zijn grote klasse. Zeer gemakkelijk ging hij met de kopgroep mee. Bij het in gaan van de laatste ronde had Arends een voorsprong genomen, die hij in de laatste ronde verder uitbouwde. Hij werd dan ook on bedreigd winnaar in een tijd van 15.53.6. T. van der lest werd twee de. Bij de prijsuitreiking bracht de voorzitter van Horror dank aan Gemeentebestuur en Politie voor de medewerking bij het organise ren van deze wedstrijden onder vonden. Ook werd dank gebracht aan de Workumer Middenstand, die veie mooie prijzen beschikbaar had ge steld. De prijzen bestonden uit me dailles en artikelen in natura. De publieke belangstelling kon niet bijzonder groot genoemd wor den. Dit was waarschijnlijk te wij ten aan het koude weer en het ma ken van te weinig reklame. JUBILEA BIJ DE BRANDWEER WORKUM Woensdag "20 april werd op het gemeentehuis een samen komst gehouden van de Workumer Brandweer met hun dames in te genwoordigheid van de burgemees ter, mr B van Haersma Buma. Deze samenkomst werd belegd met het doel het 25 jarig jubileum te herdenken van een zestal brand weerlieden. Deze, zes personen wa ren Joh. Dijkstra, E Speerstra, Kramer, S Valk, M Visser en Graafsma. Deze personen werden in de Duitse tijd op 1 mei 1942 be noemd als leden van de brandweer De burgemeester sprak deze perso nen hartelijk toe en bracht hen dank voor alles wat ze in deze af gelopen 25 jaar als leden van de Workumer brandweer hadden ver richt. De burgemeester reikte aan deze zes personen aan het slot van zijn toespraak ieder een onderschei dingsteken uit. Verder werd deze avond in een gezellig samenzijn doorgebracht, waarbij o.a. ook nog enige films werden vertoond. .VOORUITGANG’ Zeshonderd jaar geleden» moet Marco-Polo, de belangrijkste mid deleeuwse ontdekkingsreiziger, met zijn Chinese jonk van China naar Europa zijn teruggekeerd. Wij glimlachen, als we lezen dat hij over deze reis zes maanden heeft gedaan. Een modern schip doet er geen zes weken over en een vlieg tuig overbrugt deze afstand in en kele dagen. Er is meer zes eeuwen. De technische ontwikkeling heeft een onvoorstelbare vlucht genomen Het tempo, waarmee sinds onge veer dertig jaren, onderzoek, we tenschap en techniek voorwaarts stormen, wordt steeds hoger. Vele ouderen kunnen ae moder ne ontwikkeling niet meer bij hou den! Jonge mensen daarentegen, zijn gefascineerd door de wonder lijke dingen die de mens tegen woordig tot stand weet te brengen. Zij werken krachtig mee en wil len zich verzekeren van een aan sluiting op de nieuwe tijd. De mensheid is echter ook nog bij een andere voóruitgang betrok ken; bij een ontwikkeling die be denkelijk is en tot ernstige gevol gen kan leiden. We bedoelen de sterk toegenomen zedenverwildering, jeugdtnisdadig- heid enz. De onkerkelijkheid neem'? toe; de Bijbel is voor velen een gesloten boek. Men schroomt niet om te bewe ren: God is dood. Waarom zou men rekening houden met een God die onzichtbaar is? Een God, die toch niet ingrijpt als in het leven van de individu of van een gemeenschap de nood torenhoog gestegen is! Bedenk ech ter wel, dat, als u God in dit leven probeert te ontlopen. U Hem toch eenmaal ontmoeten zult; want het is de mens gezet te sterven en daar na het oordeel. Hiervoor behoeven we niet te vrezen, als we in dit leven Chris tus aanvaarden, die ons met God wil verzoenen. ,Wie de Zoon heeft, heeft het Le ven, wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het Leven niet, maar de toorn van God blijft op hem.’ (Joh. 3 vers 36). C.P.B. WORKUM Op 20 april werd de laatste vergadering van het seizoen gehouden. Na enkele verzen uit Mattheus gelezen te hebben en ’t zingen van een gezang gin gde pre sidente mevrouw Bokma voor in gebed en heette de aanwezige le den hartelijk welkom in het bijzon der de spreekster van de avond mevrouw Popma-van Dijk. Na de notulen waren er de in gekomen stukken en mededelingen Voor de Bondsdag hebben zich 40 leden opgegeven. Na de koffie kreeg mevrouw Pop ma het woord, die sprak over .In kopen met overleg’; het was een leerzame lezing die aandachtig werd beluisterd. Er werden enkele vragen gesteld die door de spreek ster vlot werden beantwoord. De presidente dankte mevrouw Pop- ma hartelijk, waarna ze de ver gadering sloot met het laten zin gen van het Bondslied en dankge- AFSCHEID VAN H. DE JONG ALS STADSTIMMERMAN WORKUM Maandagmiddag om half vijf werd op het gemeente huis afscheid genomen van de heer H de Jong als stadstimmerman. De heer de Jong had nu de 65 jarige leeftijd bereikt en was ruim twintig jaar bij gemeentewerken werkzaam geweest. De burgemeester, de heer mr B van Haersma Buma sprak de heel de Jong hartelijk toe en bracht hem dank voor de vele aan de gemeen te bewezen diensten in deze twin tig jaar en overhandigde hem na mens allen een polshorloge. ATLETIEK WORKUM Zaterdag jl organiseer de de atlethiekvereniging Horror’ van Sneek wedstrijden in Workum Er was een parcouds van 700 me ter uitgezet in de buurt ,Oer ae Dolte’. De wedstrijden waren eeii succes. Het programma werd dooi de organisatoren vlot afgewerkt. De politie had het parcours afgesloten voor verkeer, zodat ook daar geen hinde rvan werd ondervonden. Er werd begonnen met de dames die één ronde moesten lopen. Win nares werd mej. G Negenman van A.V. 55, in de tijd van 2.04.8. De junioren B moesten twee ron den lopen. Hier kwam J van der Heide van Impala als winnaar uit de bus. Zijn tijd was 4.23.9. De junioren A moesten 3500 me ter afleggen. Bert Klop van Hor ror, die als favoriet was gestart, moest in deze race in A Postma van A.V. 55 zijn meerdere erken nen. Deze race was door zijn span nende finish, Bert Klop probeerde zijn achterstand nog goed te maken de mooiste van deze middag. Eer ste A Postma in 11.31.2; tweede B Klop in dezelfde tijd. Hierna volgde de wedstrijd vooi Dat ik dizze kear net kom to skriuwen oer Fyftich jier lyn is gril alle reden ta. Hwant it is op mo- mint folie wichtiger en bilangryker dat wy under eagen sjogge hwa-« üs - jimme en my - boppe de holle hinget, hwat gefaer der driget en as ’t kin üs der tsjin to war stelle. (Al steane wy dan miskien mei de rêch tsjin de muorre). Forliden wike tongersdei broch- ten de kranten üs it nijs, dat de N. S. fan doel binne en slüt mar leatst fyftjen trajekten foar it reisgers- forkear. Hwerby dan ek de lijn SnitsStaveren v.v. op 'e nomi- naesje stiet om oan ’e kant to reit- sjen. En it is wier mei greate wé- moed dat ik dit biricht lézen ha. Ja, bigryp my goed béste minsken, ik foar my ha der op myn leeftyd it measte bilang net mear by, hwant de pear kear yn ’t jier dat ik nei Warkum gean, sil ik der ek sunder it spoar grif noch wol kom me kinne. It is ek net om ’t Warkum nou ai sünt 1883 in spoarforbining hat. dat wy it bitreurje soene dat der ein komme soe. Hwant och, hawwe yn üs libben al safolle öf- brekken sjoen, dat wy sa njonken- lytsen wol wend binne om ófstan to dwaen fan in bulte hwat üs sa eigen wie en hwat wy mienden net misse to kinnen. Al foei it faek ti- ge by tige swier. Mar hwat men nou fan doel is - ik wol my hjir allinne mar bipa- le ta it slüten fan de lijn Snits- Staveren - bitsjut de deastek foar de dochs al ekonomysk swakke Südwesthoeke. It hiele gebiet War- kum-Staveren sil dat bilije moat te. Der is nou noch sprake fan in bihoarlike forbining mar as aenst it spoar der üt rekket hwat sil ’t dan wurde? En dat yn in tiid nou ’t men it der oan alle kanten oer iens is dat binammen ek it Noarden fan us lan in gebiet is dat op koarte ter- myn holpen wurde moat, sil it alhielendal yn ’e gloppe reitsje. Hwat men nou wol is in ,fan 'e gjin

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1