PIAATSEUJK NIEUWS jier lyn 1 Fyftich Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad en van angszij BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Auto-verliiitii' Wasautomaten Radio HINGST ta Visser Kn. voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland SIEMONSMA WORKUM TEL:IJ 5151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE L IJEME DF BOER HAVE VANOERWERF Ook voor Sier en Frisdranken A- Verschijnt éénmaal per week FRISO 'JOste JAARGANG DONDERDAG 4 MEI 1967 NO. 18 Se van Z. het het Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres van en de met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN ver- spe- dat te zijner tijd hoge uitgaven zul len moeten worden gedaan bij een stijging van het IJsselmeerpeil. De jaarrekening 1966 werd hier op vastgesteld met de volgende ba tige saldi: Gewone dienst 20.327,55 en kapitaaldienst 97.711,63. Naar aanleiding van het opge stelde jaarverslag merkt de voor zitter nog op, dat het afgelopen jaar voor de zeewering van bijzon dere betekenis is geweest, aangezien de zeedijk op twee plaatsen, nl. tus sen Hindeloopen en Workum. voor het leggen van de aardgasleiding onder het IJsselmeer en bij Stave ren voor het in gebruik nemen van het nieuwe gemaal en schutsluis, mechanisch werd doorbroken. BAKKERIJ DOORNBOS OPENT NIEUWE WINKEL WORKUM Donderdagmiddag open de bakkerij en banketbakkerij Doornbos de nieuwe vergrote en gemoderniseerde winkel. Toen wij KOLLEKTE WORKUM De Nat. kollekte voor de Kinderbescherming ,Sakor’ heeft in Workum en Heidenschap opge bracht 673.46. Als we deze week alles willen meemaken, wat er te gedenken en te vieren valt, hebben we een heel programma af te werken! Het be gon maandag al met de viering van de verjaardag van onze Koningin (terwijl we de viering van de ge boorte van het Prinsenkind nog vers in het geheugen hadden). Dan woensdagavond de herdenking van de gevallenen. Vrijdag bevrijdings dag. En daar tussen in nog de He melvaartsdag. Voor de meeste men sen een uitgaansdag, voor sommi gen toch ook nog een dag om in elk geval met een kerkgang te be ginnen. Als Christelijke feestdag is de Hemelvaartsdag immers niet zo erg populair. Toch is het zo, dat de herdenking van onze gevalle nen en de viering van bevrijdings dag in de grond van 'e zaak wei nig zinvol zouden zijn, als we niet mochten geloven, dat Jezus Chris tus als de ten hemel gevaren Ko- ning, gezeten is aan Gods rechter- -3Aï ozuo sr Jotzaq frjj pjp ua pueq reld heen te leiden naaf Zijn be- vrijding en Zijn overwinning. Een bevrijding overigens, die niet het resultaat zal zijn van wapenen en geweld, maar de vrucht van Zijn zelfovergave en Zijn offer. Toe komst heeft de wereld daarom al leen, wanneer wij in Zijn voetspo ren wil treden en meer verwachten van offer en dienstbetoon dan van zelfhandhaving en geldingsdrang. In hoeverre we bereid zijn om daar mee ook werkelijk ernst te maken blijft helaas nog steeds een open vraag! Merk 27 28 Telefoon 358 NED. BOND VAN PLATTE LANDSVROUWEN WORKUM Op 25 april vergaderde onze afdeling in hotel De Wijnberg. De presidente opende deze verga dering met een welkomstwoord aan de vele leden die deze avond aanwezig waren. De presidente liet zingen ,De Mienskipssang’. Voorle zing notulen. Tijdens de bespreking van de ingekomen stukken en me dedelingen kwam de spreker van deze avond binnen, ds G van Zeben KIND VALT UIT HET RAAM WORKUM Het tweejarig dochter tje van de heer J de Haan had maandagmiddag het ongeluk boven uit het raam te vallen. Dr Stoel, die Eerste Hulp verleende, consta teerde, dat het kleine meisje een zware hersenschudding had opge lopen. Hij achtte daarom opneming in het ziekenhuis te Sneek gebo den, waarheen het kind direkt werd vervoerd. ONGELUK WORKUM De heer O Siemonsma die in het gemeentehuis aan verven was, had donderdag ongeluk bij het werk van de trap te vallen, hij werd opgenomen met een zeer pijnlijke knie en een lichte hersenschudding. Later oor deelden de behandelende artsen ’t beter dat de heer Siemonsma in het ziekenhuis werd opgenomen voor verdere behandeling. Het bleek dat de heer Siemonsma zijn knie had gebroken. Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 25 april tot en met 1 mei 1967 GEBOREN: Joyce Esther dochter van Wiebe Hijlkemaf en Yvonne Maria Wil helmina Frederika Saan Joseph Thomas Paulus zoon van Thomas Jan Beuker en Sophia An na Lends Elly Maria dochter van Wijbran- dus Jacobus Blum en Elske Buiten ga ONDERTROUWD: Melle Sikma 25 jaar wonende te Hardegarijp en Jikke Bontje Hof- stra 22 jaar wonende te Workum Jacob Theodoor van der Werf 37 jaar wonende te Dronrijp en Apo- lonia Alida Ketelaar 33 jaar wonen de te Workum Auke Buma 23 jaar wonende te Workum en Martha van der Tol 23 jaar wonende te Pingjum laatst te Workum GEHUWD: Bauke de Jong 25 jaar wonende te Parrega en Grietje Stelling werf f 20 jaar wonende te Workum Frans Herre Boersma 23 jaar wo nende té Workum en Monica Fe- ronica Graafsma 23 jaar wonende te Drachten OVERLEDEN: Froukje Pelle 93 jaar w.v. Mem dert van den Akker GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND over de maand april 1967 GEBOREN: lege zoon van Dirk Blom en Im- metje Kamstra HUWELIJKEN: Ids Eeuwe Valk en Jacoba Bos ma OVERLIJDEN: geen GEBOREN TE SNEEK: Mariëtte Evelien dochter van Gooitsjen de Koe en Fop jen Boon stra de nieuwe winkel binnenstapten, was er niets dat ons herinnerde aan de oudewinkel. Deze hyper modern ingerichte winkel is veel groter geworden, doordat men het kamertje, dat naast de winkel was er nu bij getrokken had, al staat daar tegenover, dat er nu nog eni ge ruimte uitgespaard moest wor den voor de particuliere gang waardoor men nu afgescheiden van de verkoopruimte, woonruimte en bakkerij bereiken kan. Dit is al een grote verbetering, de winkel is aan de ene zijde opgetrokken van hout, dat het schitterend doet te genover de andere in de winkel toegepaste kleuren. De toonbank doet het zeer goed met zijn gla zen uitstalkasten, waar de verschil lende soorten koekjes overzichtelijk zijn tentoongesteld. Aan de zijde van het raam is een etalagekast, die voortdurend gekoeld wordt en waar de verschillende soorten ge bak staan opgesteld en die zo als het ware tot kopen uitnodigen. De ene zijde van de winkel is bedoeld als zelfbedieningsruimte, waar men de verschillende soorten verpakte koekjes en chips en meer dergelïj- ke verpakte waren ziet. Een groot aantal bloemstukken versierden het geheel. Al met al een verbetering die er wezen mag. De velen die gekomen waren om de familie Doornbos geluk te wen sen, roemden deze modernisering. Ook wij willen vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen uit spreken tot de familie Doornbos en hun veel succes toewensen met deze vernieuwing. spoorweg die St. Vith bij de Bel gische grens met Geroldsten bindt. Deze fabriek behandelt ciaal de dooden van het Westelijk front. Als de resultaten zoo goeu zijn als de maatschappij verwacht, zal er een tweede worden opge richt voor lijken van het Oostelijk front.’ Ut de Friso fan 28 april 1917. .Burgemeester en wethouders van Workum roepen op. sollicitan ten naar de betrekking van stads tamboer, op eene jaarwedde van 50.Van de instructie kan ken nis worden genomen ter Secretarie in.de gewone kantooruren, terwijl de op zegel geschreven adressen worden ingewacht vóór 5 Mei 1917’ Workum. De Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot Pastoor te Workum, den Zeer Eerw. Heer J IJntema thans Pastoor te Vaasse en Mandert. (dekenaat Almelo.) Tegen een hier verblijf houdend Belgisch geïnterneerde onderoffi cier is door den chef van politie proces-verbaal opgemaakt wegens oplichting.’ .Wegens gebrek aan grondstof is de fabriek der firma B.W. en H. ter Kuile te Enschede gedeeltelijk stop gezet. Hierdoor zijn ai ae op die fabriek werkende arbeiders van Glanerbrug, die vroeger over de grens arbeiden, werkloos geworden De textielindustrie dreigt hoe lan ger hoe meer geheel stopgezet te worden. Deze week is de groote fabriek .Rigtersbleek’ stilgezet, (de weverij werkt nog'drie dagen). Ook Tubantia zal niet meer draai en. Op de Bamshoeve ds ook al een groot deel een week thuis en nu de spinnerijen stoppen, komen ook de weverijen stil te staan. Voor Enschedé alleen beteekent dat ruim 12000 werkloozen’. Dat och, tusken doe en nou is net sa 'n great forskil. Allinne sil it nou wol in hiele toer wurde om dy yndustry wer op gang to krijen. F. Wy dy ’t yn de jierren 1940—1945 twongen wurden binne to libjen under it Hitlerregiem, hawwe ün- derfoun hoe wreedaerdich dat wie. Sij it dan ek dat de iene der bet ter ünderwei kommen is, as de oa- re. Mar fierwei it measte fan de ófgryslikheden dy ’t yn dy tiid be- dreaun waerden heard en wy earst folie letter. En hjoed de dei noch, sa n fiif en tweintich jier nel de tiid, komme der feiten oan ’t Ijocht hwer ’t men fan seit ,hoe koene minsken elkoar soks oandwaen?’ Doch it leit net op myn wei om hjir to skriuwen oer hwat yn 1940 1945 bard is, ik ha my allinne mar to halden oan it nijs üt 1917. It boppesteande brükte ik as ynlie- ding ta in sitaet üt de Friso fan 21 april 1917. ,Men zal zich herinneren, dat een der Amerikaansche consuls, <*tie Duitschland in Februari verliet, in Zwitserland verklaarde, dat de Duitschers uit lijken glycerine voor nitroglycerine distilleeren en aldus aan een deel van de grond stoffen voor hun ontploffingsmidde len komen.’ Nou wie it net de earste kear dat der fan dit soarte birichten yn de kranten üt dy tiid forskynd wiene. binammen yn Nederlan en België. Mar dy ’t troch de Dütske .pars’ als ongelooflijk ter zijde waren ge legd.’ Doch in korrespondint oan it Westlik front fan de .Berliner Lo- kal Anzeiger’ komt mei in publi- kaesje oer ,Een griezelige industrie met de lijken van gesneuvelden’. Ik sil jimme net biskriuwe hoe ’t it er der yn dy .Kadaververwer- tungsanstalt’ om wei en ta gie. Mar folie earbied hie men net foar de deaden dy ’t it libben oan it front litten hiene. ,De Duitsche wetenschap is ver antwoordelijk voor het boosaardig denkbeeld een .Deutsche Abfall Ver wertungs-Gesellschaft' op te rich ten met een kapitaal van vijf mil- l.ioen Mark. De voornaamste fa briek van deze maatschappij is ge bouwd op duizend meter van de hartelijk welkom en gaf daarna spreker het woord, voor het onder werp van deze avond: Dominees naar het klooster’. Spreker vertel de over de retraite die de dominees van de Zuidwesthoek hebben ge houden in de abdij ,Sion’ in Diepen veen. Na een koffiepauze, was er gelegenheid tot het stellen van vragen, die door spreker vlot be antwoord werden. De presidente dankte ds van Zeben hartelijk voor de interresante lezing. Rondvraag. Bespreking van on ze excursie op 31 mei a.s. Opgaven vopr deze excursie tot 15 mei bij mevr. Beetstra-Vogels, Noard 140, tel. 591. Na het zingen van het Bondslied sloot de presidente deze boeiende vergadering. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post f 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen WATERSCHAP WESTERGO’S IJSSELMEERDIJKEN WORKUM Op de vergadering van volmachten van het Waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken, ge houden op 26 april jl. onder voor zitterschap van de dijkgraaf de hr A Gaastra, werd o.m. besproken het rapport van de commissie be last met het nazien van de reke ning over het dienstjaar 1966. In dit rapport wordt er op wezen dat het wegonderhoud in het verslagjaar meer dan 30.000 heeft gevraagd. De voortdurenoe stijging von de uitgaven voor het onderhoud der wegen wordt voor namelijk veroorzaakt door de toe name van het verkeer. Deze toena me is het gevolg van de voortschrij dende motorisering - waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt zwaarder vervoersmateriaal - de toenemende recreatie langs IJsselmeerkust. Bij de bevoegde m stanties dient opnieuw te worden aangedrongen op verhoging van de huidige - niet aangepaste - subsi die voor het onderhoud der wegen. Voorts zou reservering voor ver hoging van de omkading van ae Gaaster Waa.rd aanbeveling ver dienen nu verwacht mag worden, KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING WORKUM Met de verjaardag van de koningin ontving de heer 3. Buma, administratief medewerker van de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’ de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Crescendo bracht des avonds ’n serenade bij het huis van de heer Buma. FEESTELIJKHEDEN ROND DE GEBOORTE VAN DE PRINS WORKUM De geboorte van de klei ne prins is ook niet ongemerkt aan onze stad voorbijgegaan. Toen de geboorte donderdagavond bekend werd, begonnen de klokken van de beide Workumer torens te luiden en werd de feestverlichting aan het stadhuis en rondom Mariën- acker ontstoken. De oude toren baadde in het licht van de schijn werpers. Crescendo maakte zich al spoedig op om ter ere van de jonggeboren prins een feestconcert te geven, wat ten zeerste in de smaak viel. Na afloop van het con eert werden door het gemeentebe stuur de leden van de Brassband op een feestdronk getrakteerd. Hier na wisten de jongelui op de Merk een groot vreugdevuur te ontste ken. Dit vuur waarmee de jeugd uiting wilde geven aan hun feest vreugde, werd gestookt met oude kranten, takken, oude planken en ander afval materiaal, zodat men later op de avond zelfs kwam aan dragen met oude bromfietsen en zelfs met olie wat de vlammenzee hoog deed oplaaien, wat menigeen De presidente heette ds van Zeben de vrees om het hart deed slaan wegens de vonken en de dikke rook waarmee de Merk gevuld werd. Gelukkig echter liep deze feest vreugde van de jeugd zonder onge lukken af. Op de eigenlijke feest dag, vrijdag werd er in de stad druk gevlagd, verder verliep de dag heel rustig, ’s avonds gaf de Workumer Brassband nog een feest concert op de Merk, dat echter door zeer weinigen werd bij ge woond. De meeste mensen zaten waarschijnlijk geboeid voor hun T V of hun radio waar verschillende feestprogramma’s werden getoond.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1