PLAATSELWK NIEUWS Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor van en angszij 3 de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland donderdag n mei m? BMW 1600 S.V.W. agenda voor zaterdag 13 mei 1967 WorkumIJsselmeervogels; Wasautomaten Radio HINGST uw Auto-ver huur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fa. Gebr. Bomkema have vanderwerf SIEMONSMA WORKUM TELB5151-23Z FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE WEME DE BOER - •'-1 verzorgen r fa Visser dk £n. Ook voor Sier en frisdranken BK BgB JBm ()r’,5b4(’,!- Giro 865699 Verschijnt éénmaal per week 90ste JAARGANG NO. 19 tot en zich van bij- Datum: 5 mei 1967 z ons jaar UITSLAGEN: J. P. J. K. OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM ze zouden zeggen: zie je dat ze zitten rustig bij elkaar stil ze praten nee ze hebben ’t niet over ons ze lachen zie je dat ze doen gewoon alsof er niets is gebeurd ik zeg tegen mezelf het leven gaat verder efficiënte vergeten’ van twee was al er en het Workum 3Joure 3 Workum 4De Walde 2 aanvang 16.15 uur Workum 4Sleat 2 aanvang 13.30 Workum 2Hark. Boys 2, tijd wordt nader bekend gemaakt AFD. GYMNASTIEK: De burgemeester, B. van Haersma Buma Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen LAAT S»«X F.R.S. STIERENKEURING TE LEEUWARDEN WORKUM Op de woensdag gehou den voorjaarstierenkeuring van ’t Fries Rundvee Stamboek te L’war- den behaalde in de afdeling En- terstieren geboren 8 februari tot en met 21 februari 1966 de enter- stier B. Wendelinus, eigenaren dr. J Couperus te Franeker en D Hof man te Workum een eerste prijs. HET EFFICIËNTE VERGETEN ,ze zouden 't niet geloven wanneer ze onzichtbaar bij ons binnen keken OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS wat kunnen we doen ze komen niet terug we moeten gewoon doen we moeten maar doen alsof er niets is gebeurd uit Sonja Pos: ,Het efficiënte ver geten’, A.P., Amsterdam Workum 2L’warder Zwaluwen 2 0—0 1—1 1—5 Merk 27 28 Telefoon 358 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Workum 1B jun.Bakhuizen 1B jun., beslissingswedstrijd om het kampioenschap. Aanvang 1.30 uur te Koudum Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 2 mei tot en met 9 mei 1967 GEBOREN: Ike Floriske dochter van Rintje Freerk de Boer en Japke Hiemstra (28 april te Sneek) ONDERTROUWD: Rintje Twijnstra 26 jaar en ja- ringina Kuipers 21 jaar beiden wo nende te Workum GEHUWD: Jacobus Zwerver 24 jaar wonen de te Koudum en Maria Johanna Schakel 19 jaar wonende te Wor kum Gorrit Jarig Lootsma 25 jaar en Hendrikje Johanna Sieperda 23 jaar beiden wonende te Workum OVERLEDEN: Gerhardus Theodoor Remmelink, 70 jaar e.v. Sijke Hoekstra DODENHERDENKINK WORKUM Woensdag 4 mei jl. was de dag van de dodenherdenking. Tegen kwart voor acht ’s avonds hadden velen zich op het Markt plein verzameld om gezamenlijk de tocht naar het kerkhof te ma ken. Toen B W der gemeente Workum met de voltallige raaa zich met de geestelijken dér ver schillende kerkgenootschappen opstelden aan het hoofd van de stoet schaarden velen zich achter deze stoet om de doden uit de 2e wereldoorlog te herdenken. Onder het geluid van de kerkklokken volg de ieder zwijgend de stoet naar de begraafplaats. Daar aangekomen werden door de schoolkinderen bloemen gelegd op de graven van de destijds boven Workum neerge schoten Engelse vliegers en op de graven van de Workumers, die toen door de hand van de bezetter waren omgebracht. Hierna werd door de burgemeester een krans en nu achteloos verraad ik de doden verraad ik de doden aan de levenden overdag en omgekeerd 3 juni velduitvoering waaraan alle leden meewerken Vakantie vanaf 12 mei tot en met 22 mei. Abonnementsprijs f 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m Kontracten volgens alg. regeling BINNENVISSERIJ (periode van 1 juni 1967 met 31 mei 1968) De burgemeester van Workum brengt het onderstaande ter kennis van belanghebbenden. I Voor bovengenoemde periode kunnen op aanvraag de volgende visakten worden uitgereikt: A kleine visakten; B grote visakten. De uitreiking van deze akten vindt slechts plaats na voorafgaan de voldoening van de bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij Van deze voldoening wordt op de akte aantekening gehouden. De rechten en bijdragen voor ae akten, waarvan de geldigheidsduur zich uitstrekt over bovengenoemde periode, zijn als volgt vastgesteld: Soort akte: kleine visakte: gel dig tot het vissen hetzij met één speciale hengel, hetzij met twee ge wone hengels, hetzij met één peur' rechten: 2.bijdrage 5.to taal 7.plus 1.gemeentelij - ke leges. Soort akte: grote visakte: geldig tot het vissen met alle geoorloofde vistuigen; rechten 10.bijdrage 11.totaal 21.plus 1. gemeentelijke leges. II Het vissen met één gewone hengel is slechts toegestaan na voorafgaande voldoening v'an de bijdrage ter verbetering van ae binnenvisserij, welke voor boven genoemde periode 'is (vaistgesteld op 2.25 plus 0.50 gemeentelijke leges. Van het voldoen van deze bijdrage wordt een schriftelijk be wijs uitgereikt. Het hierboven sub II gestelde is niet van toepassing op personen, die a de leeftijd van 15 jaren nog niet hebben bereikt; b tegelijkertijd vissen met één speciale hengel en één gewone hen gel, mits zij in het bezit zijn een geldige kleine visakte. III Houders van visakten of dragebewijzen zijn verplicht deze documenten desgevraagd ter inza ge te verstrekken aan daartoe be voegde ambtenaren. (V Aanvragen om uitreiking van visakten of bijdragebewijzen kun nen vanaf heden in behandeling worden genomen. Maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen: dat zou een ontken ning zijn van de ernst van de zaak waar het om ging. Doch dat niet alleen. Om die zaak gaat het nog steeds. Die zaak is: durven wij critiseh om ons heen te zien om alle dicta toriale 'nejgingen Jn binnen- en buitenland aan de kaak te stellen? Ja ook in het binnenland, soms dicht bij huis, in respectabele orga nisaties, waar wij misschien zelf lid van zijn? Nee: geen efficiënt vergeten, wel: vergeven, maar dan in alle waakzaamheid. Na het zingen van twee ver zen van het Wilhelmus was de plechtigheid hiermede afgelopen. Het bleek ons dat er dit minder deelnemers aan de stille tocht waren dan andere jaren. Het schijnt dat bij velen vooral van de jongeren, die de bezettingstijd niet zelf bewust hebben meegemaakt, deze herdenking niet meer zo zeer aanspreekt. len fan de fêste meiwurkers oa;i de Friso, bigoun yn april 1917 mei it skriuwen fan ,In Südwestlike Brief’. En elke wike trou fine wy yn de jiergonig 1917 sa ’n brief. De skriuwer skriuwt deryn oer aller hande Onderwerpen net allinne oer it eigen - mar ek oer it bütenlan. Sa bigjint hy yn de ,Twadde brief’ oer de aide en de nije tiid en komt, tolanne by de .vliegsport’. Hwat hy deroer seit sil ik jimme léze litte. ,Net oerien komme tgjintwur- dich de klokken. Hjir wiist ien de nije en der ien de aide tiid oan. Dat kin wer oanlieding jaen ta nüvere grappen, lyk as er f’line jier ek ouspile binne. Men rint fan Blau- hüs nei Boalsert yn gjin tiid, neffens de toerklokken. Dus, sa kin rinnen noch hurder gean as fleanen. Derom pielle de Blauhüs- ters oan ’t nou ta ek mar net mei de .vliegsport’, like min as de War kamers. Mar sahwat op ’e helt tus- ken Warkum en Blauhüs leit it ]ytse Hieslum en der tinke wy daedlik om as we ’t oer fleanen hawwe. Oer Romke fan Hoatse en Wytske skriuwe tsjinwurd.ich de kranten hoe fier dy ’t al brocht yn ’e fleankunst der yn it fiere Amerika. Hwa soe dat tocht hawwe dat sa ’n gewoan boerefeintsje fan Hieslum mei in pear jier tiid sa yn ’e hichte gean soe? Fan opgong- meitsjen kin foarsiker dizze Rom ke Teernstra wol forgp^d meipra- te.’ Ut hwat ik hjir oernommen iia blykt dus, dat in Hiesiumer jonge yn Amerika it fleanen leard hat. Soene der noch minsken wêze dy ’t üs hwat mear fortelle kinne oer dizze Romke Teernstra? .Ondergeteekende houdt beleefd aanbevolen voor het maai en van bleeken’. Sa ’n advertinsje sil men nou 50 jier letter, net mear yn dizze kran te fine. Workum. Naar men ons mede deelt is het bericht van de benoe ming van 'Reinder van der Knoop tot stads-tamboer, voorkomende in de .Banier’, eenigzins voorbarig. Voor dit baantje hadden zich geen OPENING OPENBARE LAGERE SCHOOL WORKUM Naar wij vernemen is 't met de bouw van de Openbare La gere school zover gevorderd, dat deze binnenkort kan worden geo pend. Deze opening zal plaats vin den op donderdag 25 mei a.s. ’s middags om half drie. gelegd namens het gemeentebe stuur op de graven van de meer genoemde vliegers en werd enige ogenblikken stilte in acht geno men. Hierna sprak ds Middelkoop geref. predikant, het Onze Vader uit, waarmee deze plechtigheid was beëindigd en maakten allen zich op voor de terugtocht naar ae stad. In de Herv. Kerk was toen nog een samenkomst waarin voor ging ds J P J Knipscheer, Doops gezind predikant. Spreker begon zijn toespraak met er op te wij zen hoe erg het is als we wel wil len vergeven, maar dat we ook te vens de gruwelen uit de bezettings tijd willen vergeten. Het is erg als we vergeten hoe velen van de generatie uit de oorlog niet hebben onderkent de gevaren van het Na zisme. Vergeten is schuld, zo zei z. eerw., we mogen nooit vergeten wat de bezetter ons aangedaan heeft. Dan alleen heeft de doden herdenking nog waarde voor Uitgave: I A Fa. T Gaastra Bzn Jr lilml AGENDA voor de raadsvergadering der gemeente Workum op donderdag 11 mei~T9b'7 des avonds om half acht. PUNT 1. Voorstel van burgemeester wethouders tot verkoop van voormalige stadsburgerweeshuis. VOORSTEL VAN B W TOT VERKOOP VAN HET STADSBURGERWEESHCJIS WORKUM In de beschrijvingsbrief van de raadsvergadering van don derdag 11 mei a.s. zeggen B W in hun prae advies over bovenge noemd voorstel het volgende: Bij besluit van de raad van d.d. 14 december 1964 tot opheffing van de burgerlijke instelling van wel dadigheid ,Het Stadsburgerwees huis’ werd tevens bepaald dat ae bezittingen van het stadsburger weeshuis zouden overgaan naar de gemeente. Van die bezittingen vormde het gebouw Noard 44 het voormalig weeshuis met aangren zende woning wel het grootste be standdeel. De waarde hiervan werd destijds geschat op f 22.500. Sinds de overname is door B en W gezocht naar een passende be stemming van het weeshuis. Enige pogingen om het gebouw geschikt te maken en beschikbaar te stel len voor industriële doeleinden had den geen resultaat. B en W hebben een tijdlang ge dacht aan de vestiging van een dependance van Wymertshof in het weeshuis, dit in verband met de plannen tot wijziging van bestem ming van Wymertshof. Dit zou ech ter te veel kosten met zich mede brengen. Thans heeft de heer B Feenstra te Parrega, Trekweg 52, gevraagd het weeshuis te mogen kopen om daarin een antiquariaat, bestaande uit een winkel met werkplaats en woning te vestigen. B W menen dat dit een aanwinst voor onze stad zou betekenen, daar een dergelij ke zaak in Workum niet voorkomt Daarmede is dan tevens ook een passende bestemming aan het pand gegeven. Met de heer Feenstra zijn B en W overeengekomen een koop som van 16.000.welk bedrag gelet op de waardevermindering van het gebouw in de laatste jaren naar mening van B W alleszins aanvaardbaar is. B W stellen daarom aan de raad voor het voor malig weeshuis aan de heer Feen stra te verkopen tegen een som van 16.000.en voorts onder nader door B W te stellen voorwaarden sollicitanten aang^meld, waarna v. d. K. door B&W is aangezocht dit op de bestaande conditiën waar te nemen, waartoe deze evenwel niet genegen schijnt te zijn.' Workum. Reeds vroeg in den morgen van Hemelvaartsdag waren een tiental mannen bezig een stuk weiland aan de Oude weg een eenigzins feestelijk aanzien te ge ven. Reden hiervoor was dat de afdeeling .Workum’ van de Ned. Ver. tot afsch. v. alcoholhoudende dranken besloten had deze dag te benutten voor de propaganda harer beginselen in de Zuidwesthoek. Na eenige uren van inspannenden ar beid verrezen op het terrein een geïmproviseerde spreektribune, ’n consumptietent met een daarvoor afgeschoten ruimte, terwijl eenige vlaggen tot hunne versiering bij- droegen. Aan den ingang wapperae de Fryske flagge mei de pompe- bledden, en de afdeelingsvlag van Workum.’ En nou wer üt ,In Südwestlike Brief.’ Ik ha heard dat er ek froulju binne dy ’t prottelje dat gjin .damescoupé’s’ 1ste en 2e klas se yn de treinen fan de H.IJ.S.M. mear to bisetten binne.' Dat mocht net, waerd er puntich sein. Ja it is min üt to meitsjen hwat mei en hwat net mei. Sa hat it ris wést dat in aide juffrou yn in smook- wein rekke. Hja stiek al gau ae holle buten ’t do 'rlrn en frege: .Kon dekteur! Mei hjir smookt wurde?’ - ,Jawol juffrouw, o jawol hjer’ sei de kondekteur tige frjeonhk; .smook jo mar safolle en as jo wol- le hjer.’ - Mar ’t smoken bigjint langer in dj ure leafhabberij to wur den, tabak en segaren, ’t is alle- gearre sa op ’e priis dat in sterke smoker ’t bigjint yn ’e büs to He len. Oan safier üt de boppeneamde brief. Ta bislüt noch in advertinsje .Centrale keuken. Gevraagd 4 vrouwen om ’s Maandags en Woens dags alle voorkomende werkzaam heden te verrichten tegen een be- looning van 1.25 per dag. Zich aan te meiden Zaterdag avond ten huize van Mevr. P. Gaas tra.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1