PLAATSEUJK NIEUWS Soit 1 jier lyn Fyftich Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en angszij li de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S.V.W, agenda voor zaterdag a.s. BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST Auto-verli u ur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Fa. tiebr Romkema van SIEMONSMA WORKUM TEl:05151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE lal «A Zn. HAYEVANDERWERF IJEME DE BOER Ook voor 3ier en Frisdranken A" A; Verschijnt éénmaal per week tarief 90ste JAARGANG DONDERDAG 18 MEI 1967 NO. 20 20 dichte de F. or de Pastoor J. H. Janning BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL Workum 4CVVO 4 aanvang 15.15 uur B van Haersma Buma, burge meester H. M. Gielink secretaris Burgemeester en wethouders van Workum B. van Haersma Buma burgemeester H M Gielink, secretaris BEROEPEN WORKUM Ds G van Zeben predi kant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, ontving een beroep naar de Hervormde Gemeente te Apeldoorn Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 een het AFD. GYMNASTIEK Hervatting der lessen 23 mei. Kleding voor de uitvoering laten zien, de laatste les voor de uitvoe ring. Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres sec. re- on- een vele dé DE SPECIAALZAAK VOOR TiA AT UW VERZORGEN den hier resp. 8e en 9e. Wiebren Koopen liep een goede 2200 meter en werd tweede met kleine ach terstand op no. één. Bij de niet- K.N.A.U leden werd Douwj Bosma 11e, Yme Bouma 13e, IJze Harke- ma 14e en Adriaan Bokma 15e. OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS van 9 tot en met 15 mei 1967 GEBOREN: Willem zoon van Abram Adria- nus Kruikemeijer en van Diderika Bastiana Pronk ONDERTROUWD: Bouwe Knol 23 jaar wonende te Bolsward en Froukje Postma jaar wonende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen ETEN VOOR INDIA WORKUM De gehouden actie ,Eten voor India’ heeft in Workum opgebracht 4099.25 en in Heiden schap 256.31. Totaal 4355.56 Merk 2728 Telefoon 358 INGEZONDEN ROODE KRUIS Het Roode Kruis is ruim hon derd jaar geleden opgericht om zowel vriend als vijand in oorlogs tijd hulp te verlenen. Het verleent hulp o.a. bij een ramp in binnen- of buitenland, bf) de lektuurverspreiding onder de zieken zij doet welfarewerk, orga niseert vakantieweken voor gehais. dicapten en chronische zieken enz. Dit alles en nog meer doet het Roode Kruis voor u zonder enigt steun van de overheid. Een antwoord op de vraag wat u voor het Roode Kruis kunt doen kunt u geven door met milde hand te schenken aan de jaarlijkse kol- ’ekte die gehouden wordt tussen eind mei en begin juni. Op deze wijze helpt pen. Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER NA Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 u ons hei' Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat per 1 september a.s. nieuwe leer lingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school al hier. Zij moeten voor 1 oktober a. s. de leeftijd van zes jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer G Thijssen, Inthiemasingel 18 alhier. Bij aanmelding trouwboekje mee nemen. Workum, 11 mei 1967 Burgemeester en wethouders voornoemd, oopen konden, in een kanaal spron gen. De marechausée heeft nog ver scheidene drenkelingen kunnen red den. Dertien marechaussees te Val kenswaard gedetacheerd, moesten zich door het kanaal, zwemmend redden. Ook heeft men lijken ge vonden in het natte veen, die daar een schuilplaats hadden gezocht der den grond. Het lijk van meisje werd gevonden met brandwonden hangend tegen kant van het kanaal; waarschijnlijk had zij de dood door verstikking ge vonden. Een boer, vluchtend met twee kinderen, zag zich genood zaakt zijn twee kinderen achter te laten of anders met hen te verbran den. Te Vaithermond zijn 200 per sonen omgekomen ónder wie 2 oude luidjes, die eerst volstrekt hun huisje ,niet wilden verlaten, doch in het laatst daartoe gedwon gen werden. Ongeveer 80 huizen zijn te Vai thermond verbrand, waardoor 120 huisgezinnen dakloos zijn gewor den. Een huisgezin bestaande uit man vrouw en zes kinderen, dat een schip bewoonde, kwam geheel in de vlammen om. Vlak in de nabij heid werden nog drie slachtoffers gevonden. Van een gezin bestaan de uit vijf personen, werden Iwee kinderen gedood, terwijl de man en de vrouw beideh zware brand wonden opliepen. Voorts zijn er vele zwaargewonden. Vreeselijk zijn de verhalen van de vluchtelingen die overrompeld zijn door het vuur dat plotseling de venen in gloea en walm kwam zetten. Het terrein, waarop de brand woedt, is een grillige veelhoek met een omtrek van 40 a 50 kilometer. Tot vier uur Dinsdagmiddag wa ren 150 huizen verbrand. De brand woedt steeds voort.’ En de oarsaek fan dizze skrik- like ramp? ,Het is zelfs onwaar schijnlijk, dat men haar ooit zal vinden. Temeer omdat de brand op meer dan een plaats tegelij k is uitgebroken en dat maakt de zaak bedenkelijk.’ GYMNASTIEK UITVOERING OP HET SPORTVELD WORKUM Zoals reeds eerder mee gedeeld werd in de SVW agenda is de gymnastiekuitvoering op za terdag 3 juni a.s. Om 6.30 uur optocht door gedeelte van Workum met plaatselijk muziekkorps. Het ligt in de bedoeling om voortaan ieder jaar een velduitvoering te geven met optocht, afwisselend te lopen op ’t Noard of ’t Süd, het is on mogelijk om alles in één keer te lopen daar Workum te veel is uit gebreid ten voordele natuurlijk, nu leek ons dit een goede oplossing De opmars is om 7.15 uur waaraan Crescendo zijn medewerking ver leent. Zodra het donker begint te worden zal het grasveld waarop gewerkt wordt, door schijnwerpers worden verlicht. Alle SVW leden werken mee dus de jongste leden ook. Het lijkt ons eigenlijk overbodig om vooral de ouders op te wekken belangstelling te tonen. Ut de Friso fan 26 maeije 1917. Workum. Tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, was onze voorjaarspaardenmarkt jl. Maan dag vrij goed bezocht. Een 35 tal paarden was aangevoerd, doch de handel was niet zeer levendig. Workum, door het achteloos weg werpen van een brandende lucifer ontstond Zondagmiddag brand in een hoop takken en bezemrijs in cte Workumermeerpolder. Wel trachten de bedrijvers van ’t onheil den brand te blusschen, doch dit gelukte niet eerder aan nadat voor plm. 20.ten nadeeie van de heer A Zwaan was ver brand. De bedrijver van het kwaad heeft zijn onvoorzichtigheid voor de po litie bekend en zal de schade moe ten vergoeden. .De raad van Sneek besloot oe kermis dit jaar niet te doen door gaan.’ ,De veenbrand in Drente en Gro ningen. 20 menschen omgekomen, vele zwaargewonden, 150 huizen in asch. ,Het rijke land waar ’t kind gelukkig is, wijl het zijn moer ver brandt’ zooals een bijzondere ver slaggever van het ,Hbl.’ opmerkt, is en wordt door het vuur verwoest Hoopen turf, vrucht van de natuur arbeid van duizenden jaren en van moeizajmen menschenarbeid zijn verteerd in enkele uren. Maandagmiddag joegen rookwolken over onze provincie, op eenige plaatsen vielen zelfs turf- vlokken neer, dit alles deed den ken aan een ernstigen veenbrand. Op vele uren van de Drentsche veenkoloniën verwijderd, plaatsen als Wildervank, waren in dichten rook gehuld. Een strook, die loopt van de Duitsdhe grens achter Bar- gercompas tot aan het Emmererf- scheidenveen is een onafgebroken vlammenrij. De vlammen beperken zich niet tot de hei alleen, zij vlie gen over de kanalen heen. Vandaar dat er ook schepen verbranden. Op een schip heeft men 9 verkoolde lijken gevonden: anderen van de omgekomenen zijn verdronken doordat ze vluchtend voor de vlam men, tegen wier snelheid ze niet BEZICHTIGING OPENBARE LAGERE SCHOOL Op vrijdagavond 26 mei a.s. van 7.30 tot 9.30 uur bestaat er voor belangstellenden gelegenheid om de nieuwe openbare lagere schooi te bezichtigen. Workum 11 mei 1967 ATLETIEK WORKUM Op maandag 1 mei werd in Alphen aan de Rijn een Nationa le wegwedstrijd gehouden van 20 km.. Er kwamen hier ru.im 60 at leten aan de start. Cees Clement, nog niet volkomen genezen van ’n blessure, werd hier toch nog fraai tiende in de tijd van 1 uur 9 min. en 49 seconden. Paul de Vries werd 17e in een tijd van 1 uur 11 min. en 36 sec. en Bennie de Vries werd 34e in 1 uur 17 min. en 1 sec. Winnaar van deze wedstrijd werd Ad Steylen lid van Metro uit Rot terdam in 1 uur 2 min. en 12.4 wat een nieuw Nederlands kord betekent. Op woensdagavond 26 april ganiseerde A.V. Nuemi een avond- wedstrijd waar ook enige Worku mer atleten aan deelnamen. Lol- ke Westra werd op de 200 meter 2e in een tijd van 23.5 sec. Wiebren Koopmans werd 3e op de 1500 me ter jongens A zijn tijd was 4.23.3. Pieter Wouda werd eerste op de 1500 meter heren in een tijd van 4.17.9. Bij een wedstrijd op 1 mei ge houden kon J van den Akker het op de 800 meter niet bolwerken. Hij kwam binnen in een slechte tijd van 2 min. 15 sec. Bij de stratenloop te Harlingen liep Henk Nauta zich bij de jon gens C naar een derde plaats. Har ry de Jong en Jacob Harkema wer WORKUM Bij de openingswedstrij den op de sintelbaan in Groningen behaalde onze stadgenoot Wiebren Koopen bij de junioren A een mooi succes door het clubrekord wat op naam stond van Pieter Wouda met 17 seconden te verbeteren. Koopen werd hier derde op de 3000 meter in de tijd van 9 min. 20 sec. In Leeuwarden bij de openingswed strijden eveneens op de sintelbaan werd W Koopen derde op de 1500 meter. Lolke Westra werd derde op cte 400 meter in 53.4 sec.. In Krommenie behaalden eindstreep Bennie de Vries en Jo van den Akker over een afstand van 30 km, bij zeer slechte weers omstandigheden, harde wind en ha ge]. Op 10 juni a.s. hopen zij in Meerbeek (België) de eindstreep te bereiken in de Marathon (42 km). ,Zij waren volhardend in het ge bed’. (Handelingen 1 vers 14) Voor het losbreken van een storm kan het soms benauwend stil zijn. Het is dan alsof de storm zich eerst concentreert, om daarna met don derend geweld los te barsten, zo als ook een sportman z’n prestatie weet op te voeren tot een toppunt, door een ogenblik van voorafgaan de concentratie. Nu in deze Pink sterdagen lezen we hoe de aposte len in gebed en diepe bezinning bijeen waien en hoe er dan plotse ling ontzaggelijke krachten van bo ven in hun openbaar werden, zich manifesterend in geweldige wind vlagen en bevingen rondom het huis, waarin ze bijeen waren. Voelt u waar ik heen wil? Het blijkt dus, dat er verband bestaat tussen stilte en storm, tussen in keer of bezinning en krachtsont- plooïng. Het is daarom goed, dat ons gezegd wordt, dat dan pas een actie kans van slagen heeft als de stilte van de voorbereiding eraan voorafgegaan is. Zou Christus daar om niet dertig jaar van huiselijke suite en gebed genomen hebben om daaidoor drie jaar met volle intensiteit een wereld te kunnen hervormen? En wat moeten kin deren lang en moeizaam leren en worstelen, om eenmaal wat te be tekenen in de maatschappijGeldt dit niet veeleer voor het godsdien stige leven, dat stilte, gebed en inkeer van wezensbelang zijn? Dacht u, dat in een wereld van rumoer, ,v^n voortdurend geraas en getingel van radio en TV het ge makkelijk is? Verre van daar! Toch dunkt me, zullen we allen af en toe ons moeten losrukken uit de beklemmingen en de knellingen van de wereld rondom ons. Niet om wereldschuwe of onwereldse mensen te worden, doch om even als onze Heer biddend en naden kend weer volop die wereld met alles er op aan te kunnen. Nu in deze heerlijke lente met z’n bloe menweelde mogen we allen volop genieten van de grootheid, wijs heid en liefde van God, onze goe de Vader, maar in de stilte van de winter en in de donkerie van de aardkorst zijn al deze heerlijkheden voorbereid. Allen mogen we ge nieten van de bloesemweelde der genaden en zegeningen van de kerk, maar in stilte werd de Heili ge Geest eens afgebeden. Mogen ook wij persoonlijk in stilte en ge bed Gods Geest over ons doen neer dalen! REDDING VAN TWEE DRENKELINGEN WORKUM De familie Sanders uit Duitsland, die hun vakantie in Workum doorbrengen, waren Pink stermaandag aan het zeilen op ’t Heegumermeer. Plotseling zagen ze een omgeslagen boot op het wa ter drijven. Toen ze de plaats van het onheil naderden, zagen ze 2 mensen in het water drijven. Het bleek dat de inzittenden van de omgeslagen boot reeds bijna een half uur in het water hadden ge legen. Het waren een 40 jarige man en een 16 jarige jongen uit Zwolle. De familie Sanders spoed de zich naar beide drenkelingen en wisten deze van een wisse dood te redden. Ze haastten zich met de beide slachtoffers naar Heeg, waar ze de wanhopige vrouw, die te Heeg het ongeluk zag gebeuren wis ten gerust te stellen. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per r ..m. ■A Kontracten volgens alg. regeling LM.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór f op woensdagmorgen Uitgave: (’’MA'S DRUKKERIJ WORKUM SïMEgt WjtfflL (15151-466. G:ro 86569!» f JniMoO NIEUWE DIENSTREGELING NED. SPOORWEGEN WORKUM Zondag 28 mei a.s. be gint de nieuwe dienstregeling der Ned. Spoorwegen. De treinenloop is belangrijk ge wijzigd, zodat we een ieder aan raden voor 28 mei een nieuw spoorboekje te kopen. Verschillende treinen vertrekken ongeveer drie minuten of zelfs 10 minuten vroeger vanaf Workum. Vanaf 29 mei tot 2 september loopt ook weer de trein die om 14.32 uit Workum vertrekt naar Leeuwarden en om 14.45 vertrekt een trein uit Sneek naar Staveren ook tot 2 september. Zo zijn er nog veel meer wijzigingen, zodat het wel terdege gewenst is, dat u zich voorziet van een nieuw spoor boekje, dat alom bij de boekhandel en bij de Spoorwegen verkrijgbaar is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1