1 I Fyftich Sole jier lyn PIAATSEUJK NIEUWS geslaagd WORKUM. In het ziekenhuis te Heerenveen slaagde voor de aante Workumer .Krant en angszij RAP. voor i Zuidwesthoek Fa. Gebr. Romkema BMW 1600 Wasautomaten Auto-ver huur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST de gemeenten Workum, Hindeloopen van Friesland DONDERDAG 25 MEI 1967 Nieuws- en Advertentieblad SIEMONSMA WORKUM TH:B5151-232 FA. WESTERHUIS HAYE VANDERWERF RADIO EN7ELEVISIE >C XXXX IJEME DE BOER kerkdiensten ia Viseer Ook foor Sier en frisdranken BEZOEK VAN TOERISTEN AAN DE GROTE KERK IN burgerlijke stand HERKEURING VAN MATEN, GEWICHTEN EN MEETWERKTUIGEN Verschijnt éénmaal per week Kontractcn volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief 90ste JAARGANG NO. 21 JACHT GESTRAND mee van uur ds J om van uur ds J P J F. van te ver- a.s. van toss Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Merk 27 28 Telefoon 358 wonen Trijntje Jacoba -te Wor- Af te halen bewoners geen jaren ..j zoo op op op van per uur ds F G J ■j uur zondags leesdienst; van Pree, doopdienst; ds J Schoneveld KOUDUM (Heiv) voorm 9.30 L uur DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER LAAT UW VERZORGEN J, ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: B. OOSTERHOUT ge- meetwerktuigen zal in i in open en wel a.s. van voor om uur eerw heer van in het een ledig petro- a gezaagd. Toch een der helften ge waaraan een stam- ge- dier voor grote schade, BEZICHTIGING OPENBARE LAGERE SCHOOL Op vrijdagavond 26 mei 7.30 tot 9.30 uur bestaat er belangstellenden gelegenheid de nieuwe openbare lagere school te bezichtigen. Workum, 11 mei 1967 Burgemeester en wethouders van Workum B van Haersma Buma burgemeester H M Gielink secretaris Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 (RK) zaterdag nam 7 zondag voorm 7.30 10 uur Hoogmis; r_ (Herv) voorm 9.30 der Leun, gezinsdienst, Doop; nam 7.30 uur Kooistra van Molkwerum Geen zondagsschool CDoopsgez) voorm 10.45 t Knipscheer, bouwfondskollek- Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 van zondag 28 mei 1967 WORKUM wurde om in tsjinjen. ■Een Friesch echtpaar, dat 40 jarige echtevereeniging WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: maandagmorgen zeven uur: van vrijdagavond zes uur tot •Dr Mudde, telefoon 535 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de in de raadsvergadering van 20 maart 1967 no. 11, vastgestelde wijziging van de Algemene Politieverorde ning, omtrent een zgn. ophokge- bod van duiven, vanaf heden voor een ieder gedurende drie maanden ter secretarie ter lezing is neerge» legd. Workum, 16 mei 1967. Burgemeester en wethouders van Workum B van Haersma Buma De secretaris: H M Gielink Ut de Friso fan 2 juny 1917. Burgemeester der Gemeen- dat de uur mis; uur Vroegmis; nam 7.30 uur lof ■J uur ds M van heilige uur eerw heer H 1966 WORKUM Dat de Grote Kerk het afgelopen jaar door een ongekend aantal toeristen is bezocht, werd door velen, wel vermoed. Hoeveel het er waren en waarvandaan zij kwamen was echter onbekend. Een onderzoek aan de hand van het gas tenboek over 1966 heeft nu interes santé gegevens opgeleverd. In to naal (hebben 3134 bezoekers hun handtekening gezet. Op grond van diverse steekproeven mag het wer kelijke aantal bezoekers zeker op het dubbele worden gesteld, dus meer dan 6000. Waar kwamen de geregistreerde bezoekers nu vandaan? Het zal niemand verbazen, dat het grootste deel, 2643. uit Nederland afkomstig was. Wel verrassend is, dat gere kend naar herkomst per provincie van I verkleumd door wind werd enkele uren later door bemanning van de reddingboot gepikt, waarna het zeiljacht Hindeloopen werd gesleept. APOTHEEK: s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Mevr. A. R. Borggreve-Keizer, Friesland pas pp de derde plaats komt. In procenten van het totaal was het voor Noordholland 20, Zuidholland 18, Friesland 16, Gel derland 8, Overijssel en Utrecht ieder 6, Groningen 5, Noordbrabant 4, Drenthe 3, Zeeland en Limburg ieder 1. Opvallend is nog het naar verhouding vrij grote bezoek uit Noordbrabant. De buitenlandse bezoekers, deeld over de resterende 12 pro cent, vormden een bonte verschei denheid. Het zal weer niemand ver bazen, dat de Duitsers hiervan met vier procent het grootste gedeelte vormden. Daarop volgden de Ver enigde Staten met 2 procent. Het bezoek uit andere landen beperk te zich tot enkele tientallen. Bel gië, Frankrijk, Zwitserland, Enge land, Denemarken, Zweden, Israël Australië en Canada leverden 10 tot 30 bezoekers, daar beneden ble ven Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, Nigeria, Tsjecho-Slowakije, Italië, Iran, Brazilië, Nederlandse Antil len en Guyana, terwijl tenslotte Indonesië, India, Cameroen, Jorda nië, Ethiopië, Guatemala en Ghana ieder door één bezoeker vertegen woordigd waren. De bezoekers uit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid- Afrika en Nieuw-Zeeland beston den voor het grootste deel uit Ne derlandse emigranten, die hier met vakantie waren. uur ds G van Zeben, nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 H Kooistra; nam 2 uur ds M der Leun WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds Jansen Schoonhoven: nam 2 eerw. heer H Kooistra STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld: nam 7.30 uur ds W A de Pree Dinsdag 5 Juni. Woensdag 6 Juni.’ Workum De veehouder D Heidenschap had c leumvat in tweeën schijnt er nog in een weinig petroleum aanwezig weest te zijn, boekstier zich te goed heeft daan, met het gevolg, dat het er aan gestorven is. Het is den veehouder een g want de waarde van het dier werd geschat op 700.—. .Sneek, 29 Mei. In g::__ was ’t hier op Pinksteren Drie druk als heden. We overdrijven met. als we schrijven dat bijna al le fammen en feinlen uit Friesland op 29 Mei naar Sneek waren ge stroomd om daar hun hart op te halen aan alles wat de fijne etala ges voor den in- en uitwendigen mensch aanbieden, 't Was tusschen twaalven en eenen op Grootzand en Oosterdijk weer zoo druk, dat men bij wijze van spreken haast op de hoofden kon loopen.’ ,Naar wij vernemen, zal het rooken in compartimenten, waar dit verboden is, zooveel mo gelijk tegen te gaan een aantal I reinbeambten worden aangesteld, die speciaal aan dit euvel hun aan dacht hebben te wijden. Zij zullen in burgerkleeding reizen en steeds proces-verbaal opmaken, als per sonen zich aan een dergelijke over treding schuldig maken. Op de Riedsitting fan Warkum 31 maeije 1917, waerd bisletten ta. it bineamen fan in stedsomrop- per tsjin in lean fan 60 goune yn t jier. Foar it omroppen fan mei- dielingen foar partikulieren, mocht de man twa kwartsjes rekkenje as OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM TOELATING» LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL Burgemeester en wethouders Workum maken bekend, dat 1 september a.s. nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. Zij moeten voor 1 oktober a.s. de leef tijd van zes jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer G Thijssen, Inthiemasingel 18 alhier. Bij aanmelding trouwboekje nemen. Workum 11 mei 1967 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma burgemeester H. M. Gielink, secretaris hy de tromme brükte; ren as er mei de skille troch moaste. Workum. Onze Centrale keuken heeft opgehouden te bestaan, een beti euringswaardig feit voorzeker. Wat hiervan de oorzaak moge zijn niet de vermindering van ambitie voor de goede zaak van het dames comité. Moeilijkheden om de nodi ge afwisseling in voeding re bren gen zal wel noofdoorzaak zijn. Erwten, boonen, zuurkool of snij boonen, niets is meer te krijgen, zoodat er weinig anders overblijft dan rijst of soep, ’t Aantal porties dat gehaald werd verminderde, om dat een dergelijk miodagmaal door velen niet voldoende wordt geacht We hopen natuurlijk dat de om standigheden een Centrale keuken overbodig zullen maken, doch mocht dit niet het geval zijn, dan zal het voor velen een minder be zorgd gevoel geven, te weten dat er een dames comité bestaat dat alle moeite wil doen om voor hen die zulks verlangen een smakelijk middagmaal gereed te maken als de keuze van spijzen minder be perkt is. Namens velen brengen wij aan de dames en vrouwen har telijk dank voor de moeite. ,Mar it wie net allinne yn Warkum hwer ’t de keuken oan ’e kant rekke, ek yn Ljouwert, Utrecht en mear plak ken wie it krekt itselde. WORKUM Vrijdagmiddag jl. raak te een zeiljacht, afkomstig uit Me- demblik, uit de koers en kwam voor de Workumer kust vast te zitten. Een der inzittenden stapte overboord en wist het zwembad te bereiken, waarna de beheerder van het zwembad de heer F van Dui nen de reddingsdienst in Hinde loopen waarschuwde. De tweede inzittende van het zeiljacht, totaal - d en regen, de op naar kening Kraamverzorging mej. H T Romkema. In het ziekenhuis ,Sionsberg’ te Dokkum slaagde voor de eerste jaars opleiding verpleegster mej. T Spijksma. In het Diaconessenziekenhuis te Groningen slaagde voor de voorop leiding verpleegster mej. J IJbe- ma. uur ds B Jager (Herv) voorm 9 uur de heer Hen- driksma van Leeuwardèn HINDELOOPEN (Doopsgez) nam 7.30 Knipscheer (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree, ^doopdienst; nam 7.30 uur GEMEENTE WORKUM van 16 tot en met 22 mei GEBOREN geen ONDERTROUWD Ugram Hijlkema 30 jaar de te Waaxens en T,"..;; Hofstra 24 jaar wonende kum GEHUWD Melle Sikma 25 jaar wonende te Hardegarijp en Jikke Bontje Hof stra 22 jaar wonende te Workum Jacob Theodoor van der Werf 37 jaar wonende te Dronrijp en Apo- lonia Alida Ketelaar 33 jaar wo nende te Workum OVERLEDEN 12 mei te Sneek: Cornelia Dem mer, 82 jaar, wv. Freerk Faber ,De Burgemeester de/ C te Workum maakt bekend, turfschippers Gebroeders van der Veen zullen afleveren aan elke hou der van een der uitgereikte bons voor turf 25 stuks lange turf, te gen contante betaling van 0.55, .1 van het schip door de van Wijk A en B Maandag-4 Juni. Wijk C en D E, F en G voorm 9 uur leesdienst; ds W Horlings (Herv) voorm 9 uur ds Bruinsma kollekte Predikantsplaats GAAST (Herv) nam 1.30 FERWOUDE Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m De herkeuring van maten, wichten en i deze gemeente plaats vinden het handenarbeidlokaal der bare lagere school, Merk 7, voor alle inwoners van de gemeen te Workum op MAANDAG 12 JUNI a.s. van 10— 12 en 13—15.30 uur; DINSDAG 13 JUNI a.s. van 9.30— 12 uur. Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de uitvoerige be kendmaking, welke in het publica- tiekastje aan het Stadhuis is aan geplakt. Workum. 19 mei 1967 Burgemeester en wethouders van Workum. B. van Haersma Buma De secretaris: H. M. Gielink Vakantie! Dat schijnt een toverwoord U zijn. Iedereen heeft het erover. Som migen zijn al met vakantie. Ande ren verheugen zich er nog op. Helaas! er zijn er ook, en dat meer dan genoeg, die nooit of te nimmer aan vakantie kunnen den ken. Misschien schrijft hierover ’n volgende Langszij-schrijver’. Vakantie betekent oorspronke lijk: vrije tijd. Dagen, waarop geen rechtszittingen werden gehouden. Verder kan het ook betekenen: leeglopen; niets doen; luieren. Gewoonlijk nemen wij vakantie in de zin van: vrij van school zijn; vrij van de dagelijkse arbeid. Uit gaan, genieten. Geen knellende banden voelen. Geen lasten be hoeven te dragen. Nu eens alleen doen waar je nou echt zin in hebt. Geef hierbij echter geen vakan tie aan het verstand! We zeggen weleens: toen hij of zij dat deed, was zijn verstand zeker met vakan tie. Zo moet het niet! Want de Rechtszitting van God kent geen vakantie. Wie hiermee rekening houdt - van harte een vrolijke tijd toegewenst door M. z’n jarige eentevereeniging per ad- veitentie bekend maakt, voegt daar aan toe: .Gjin resepsje, it kin net lije. Men kin fan alles neat mear krije’i ,Ook aan de Duitsche zijde de Groningsch-Oostfriesche’ grens woedt thans een geweldige veen brand, en wel in ’t Börgermoor ’n half uur ruim ten Oosten van Bel lingwolde.’ Ja, it skynt yn dy tiid skrikba- rend droech west to hawwen. Ut de Friso fan 9 juny 1917. HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM WBltt Fa. T Gaastra Bzm W 1 05!5L466, Giro 86569:' Jtr JKtJLSlU KOLLEKTE WORKUM De opbrengst van de Blauwe Week kollekte bedroeg 351.21. P J te (Geref) voorm 9 uur 1 nam 7.30 uur ds W Horlings Gaastmeer (Bapt) voorm 9.30 r Hofhuis; voorm 11.15 school HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds G Zeben (Geref) nam 1.30 uur NIJHUIZUM Ja, doe moast er al hwat dien pear sinten to for en acht stil de stéd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1