PLAA7SEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en van nieuwe openbare Lagere school angszij de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten A u to-verhuur Radio HINGST uw Opening SIEMONSMA WORKUM TELJ5151-232 FA. WESTFRHUIS RAD 10 SN TELEVISIE tal i?Wer dk Kil. HAYE VANDERWERF IJEME DE DOE9 •V- Al' Ook voor Bier en Frisdranken -tt HERKEURING VAN MATEN, GEWICHTEN EN MEETWERKTUIGEN WARKUMS ERFSKIP Verschijnt éénmaal per week 9Oste JAARGANG DONDERDAG 1 JUNI 1967 NO. 22 icihh»i op ge- üf we dit F. de mevrouw opening Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS LAAT VERZORGEN n per touringcar de stad. De reis ging over Sneek, Kampen naar Epe, waar koffie werd gedronken. Van daar ging de reis over Apeldoorn naar Drempt waar men een bezoek bracht aan de Herv. Kerk. Ook werd nog een synagoge bezichtigd. Daarna werd de terugreis aan vaard. Na nog verschillende malen gestopt te zijn om iets te gebruiken kwam men om half elf weer te Workum aan. Even voor Workum hield mevrouw van der Leun de dagsluiting en bracht zij dank aan de chauffeur. en een typisch Merk 2728 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER GESLAAGD WORKUM Geslaagd voor het ex amen werktuigbouwkunde aan de avondnijverheidsschool te Drach ten de heer Hille E de Jong. VISWEDSTRIJD WORKUM Het bestuur van de buurtver. Oer de Dolte, heelt hij het aanbreken van het visseizoen dadelijk van de gelegenheid ge bruik gemaakt om een viswedstrijd te organiseren. Viste men vorige jaren steeds aan de oever van de Dolte, dit maal trok men er met de Djlppe Dolte op uit om op ruimer water het geluk te zoeken. Wat de vang betreft was men echter n et zo ge lukkig, deze was nl. zeer karig. Desondanks hebben de deelne mers een gezellige en geslaagde middag gehad. Uitslag le prijs H Wouda; 2e prijs A van der Werk; 3e prijs H Wouda WORKUM. Een feestdag voor Wor kum, noemde de burgemeester. mr B van Haersma Buma, de 25ste mei. Hij zei dit in zijn openings woord in de Klameare. Nu daar was alle reden toe. De nieuwe open bare lagere - school was even tevo ren feestelijk in gebruik genomen. Om half drie donderdag jl. arri veerde bij de nieuwe school de Jan Plezier volgeladen met vro lijke kinderen. De Jan Plezier werd voorafgegaan door trommelslagers ook leerlingen van de school. De en van De wereld heeft er een nieuwe kwestie bij. De situatie rondom de staat Israël is uiterst kritiek. Egypte bedreigt Israël. Het heeft één van zijn aanvoerhavens afge sneden. De blokkade van Eilat maakt Israël afhankelijk van Egyp te De Verenigde Naties praten nog steeds. Amerika en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat er gebeuren zal weet nog niemand. Maar in elk geval: Israël verdient de daadwerkelijke steun van het Westen. Hoe die geboden wordt moeten diplomaten maar uitzoeken Maar nu Israël vecht voor zijn be staan moet het geholpen worden. Europa mag niet opnieuw mede schuldig worden aan een nieuwe jodenmoord! 25 jaar geleden wer den in Europa miljoenen joden ver moord. Dat is al erg genoeg. Euro pa mag nu niet lijdelijk toezien als egyptenaren en arabieren een nieuwe poging daartoe doen! L. Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat per 1 september a.s. nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere school alhier. Zij moeten voor 1 oktober a.s. de leef tijd van zes jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer G Thijssen, Inthiemasingel 18 alhier. Bij aanmelding trouwboekje mee nemen. Workum 11 mei 1967 Burgemeester en wethouders voornoemd, i B. van Haersma Buma burgemeester H. M. Gielink, secretaris BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 23 mei tot en met 29 mei 1967 GEBOREN: Trijntje Grietje dochter van Al bert Harmen Stuur en van Pietje van dei- Heide' Andries zoon van Gerrit Schil- stra en Wypkje Hoekema ONDERTROU WD Rintje de Boer 25 jaar wonende te Workum en Janina Urszula Mor, galla 19 jaar wonende te Gladbeck. (Duitsland) GEHUWD: Rintje Twijnstra 26 jaar en Ja- ringina Kuipers 21 jaar beiden wo nende te Workum OVERLEDEN: geen EEN DAGJE UIT WORKUM De vrouwengroep Wees een Zegen’ ging woensdag jl. een dagje uit. Om kwart voor zeven kwamen allen bijeen in de West- bouw, waar mevrouw van der Leun de dag opende met het lezen van Psalm 8. Te ruim zeven uur verliet men GESLAAGD WORKUM Aan de R.H.B.S. te Sneek slaagden voor het eindex amen H.B.S.B. de heren T Beetstra en J. C. de Vries nastiekzaal, ook de lokalen zijn on derling gescheiden. Medewerking voor aankoop van de benodigde grond werd verleend door de heren M. Kemker, Osinga en Hunia’s drukkerij. Totale prijs van de school, bouw kosten en inrichting is 185000. Voorzittster van Volksonderwijs, een opbrengst ge- 1919.bijeenge- Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling iftr l.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen de De herkeuring van maten, ge wichten en meetwerktuigen zal in deze gemeente plaats vinden in het handenarbeidlokaal der open bare lagere school, Merk 7, en wel voor alle inwoners van de gemeen te Workum op MAANDAG 12 JUNI a.s. van 10— 12 en 1315.30 uur; DINSDAG 13 JUNI a.s. van 9.30 12 uur. Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de uitvoerige be kendmaking, welke in het publica- tiekastje aan het Stadhuis is aan geplakt. Workum, 19 mei 1967 Burgemeester en wethouders van Workum. B. van Haersma Buma De secretaris: H. M. Gielink en kringetjes spuwend hun tijd op de hoek der straat door te bren gen. De practische mensch sint ech ter of deze jeugdige kracht die z.ich wil uitleven niet beter ware te gebruiken. Zou het niet gaan uit deze en dergelijke jongelieden ’n vrijwillig brandweercorps te recru teeren natuurlijk onder degelijke, desnoods zelfgekozen leiding. Graag zou schrijver dezes zich als oud- sergeant-majoor bij de rustende Schutterij, daarvoor disponibel ge steld hebben als hij maar eenmaal de exercite gekend had. Geen nood echter! na afloop der mobilisatie tellen wij onder onze ingezetenen ettelijke reserve-luitenants or dito sergeants, en onder deze zal wel iemand te vinden zijn die belange loos deze taak op z.ich wil nemen dan meerdere exercities per jaar, geen salaris per uur, maar pre- miën op het eerste klaar zijn. Zie eens om u heen, er is nog veel te doen, bij een vrijwillige brand weer behoort een gemeentelijke brandverzekering, die om kosten voor administratie en herverzeke ring uit te sparen zich moet aan sluiten bij andere gemeenten, maar wier eerste werk het moet zijn ’n kapitaal bijeen te brengen om ’n 1ste klas motorbrandspuit aan te schaffen. Om deze te bedienen zijn technikets genoeg in de gemeente aanwezig.-Is dit alles goed geor ganiseerd dan kaki Workum ge rust zijn, want juist het snelle op treden bij brand geeft succes. Maar ze kan dan tevens met trots wijzen op eene organisatie die overal el ders ontbreekt, terwijl nu de vreemdeling er een glimlach voor over heeft. Dit ter overweging: Als men echter de bestaande toe- stande voldoende acht, laten dan gerust vobrtdommelen tot J. E. Muller Fz.’ It like my wol aerdich om ynstjürde stik oer to nimmen, hwant it bringt üs - dy ’t it .be proeven van de brandspuiten’ as in feest biskögen - noch wer yn omtinken. Hwant it wie foar üs as jonges in great feest. mevrouw van der Veen, biedt filmprojector aan. De van de actie die hiervoor werd houden was bracht door 166 gezinnen. Door de verschillende sprekers werden nog cadeaux aangeboden, Uitgave: flfek |RRM| HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM gK W wRW 95151-466, Giro 8656911 JC MOV wij noemen hiervan: een projectie scherm, een vlag, 3 thermometers, planten en bloemen. De heer Heida, namens de bond van onderwijzend personeel, vroeg zich af of de bank voor de school er misschien voor Peter geplaatst is, zodat deze de gang van zaken bij de school kon volgen. Hij hoop te echter dat op de bank veel wach tende kinderen zouden plaatsne men om met ingang van het nieu we schooljaar tot de school toege laten te worden. De heer Beuker, die sprak na mens de verschillende aannemers, bracht veel lof aan het adres van de heer Faber. Spreker zei dat wan neer de hr Faber ’n tekening maak te dit er een was van allure. De aannemers en hun personeel werk ten dan ook graag onder toezicht van de heren Faber en van der Veen, omdat er dan steeds iets goeds tot stand kwam. Tot slot, spreekt de heer Thijs sen, hoofd der school, nog een dankwoord. Tot slot zij nog vermeld dat dooi de inmiddels opgeheven werklie denvereniging Helpt Elkander’ een bedrag van 300.werd geschon ken voor aanschaf van een school bibliotheek. kinderen kregen een traktatie hadden de verdere middag vrij school. Hierna was het de beurt aan mevrouw Breukelaar om de school te openen. Zij deed dit door uit een maquette van de oude school de sleutel te voorschijn te halen en daarmee het nieuwe gebouw te ontsluiten, waarop zij de school bel luidde. De rondleiding geschiedde onder leiding van de heer G Faber, ge meentewerken, die de aanwezigen wees op o.a.: de moderne gemetstel de bloembakken, de garderobe, bergplaats voor lesmaterialen, de moderne schoolborden die tevens als flanelbord kunnen worden ge bruikt. In de voorhal trof ons spe ciaal de leuke vitrine die hier ge maakt is en waarin verschillende school trofeeën een plaats hadden gevonden. In de Klameare, waar de geno digden zich naar toe hadden bege ven, werd het verdere programma afgewerkt. Als eerste der rij sprekers sprak de burgemeester, die zei o.m. dat de eerste openbare lagere school was gebouwd in 1882, gerestau reerd in 1924 en nu in 1967, was er een geheel nieuw gebouw tot stand gekomen. Aan deze nieuw bouw waren 8 jr van voorbereiding aan voorafgegaan. In 1964 was het schetsplan goedgekeurd en in ’65 volgde de goedkeuring van het bouwplan. De grondaankoop was een ingewikkelde zaak geweest. In 1965 was de driemans school er één van twee geworden, maar dit jaar zal met ingang van het cur susjaar de school weer drie leer krachten tellen. Gedurende de bouw van school hebben de leerlingen en het personeel een gastvrij onthaal ge vonden in de R.K. school. De gedachten van spreker gingen uit naar de heer Breukelaar, die op alle mogelijke manieren ge tracht heeft de bouw van een nieu we school te realiseren, maar die dit helaas niet meer heeft kunnen meemaken. Hij dankte Breukelaar; dat zij de heeft willen verrichtten. Verder zegt de burgemeester te hopen over het dieptepunt, wat be treft het aantal leerlingen in on ze gemeente heen te zijn. De ULO is weer geklommen van 90 tot over de 100 leerlingen en ook de land bouwschool gaat goed vooruit. Er is ook geestelijke winst. Als voorbeelden hiervan gaf spreker, het samengaan van de Geref.- en de Herv. scholen en de mogelijk heid dat de openbare lagere school ten tijde van de bouw haar onder wijs in de R.K. school heeft kun nen voortzetten. Als wensen kwamen naar voren een spoedige betere huisvesting van de ULO, een nieuwe gymnastiek zaal en een instructiebad. Hierna kwamen nog vele spre kers aan het woord. De heer Une- ma, inspecteur, zei o.m. dat er een band moet zijn tussen school en gemeenschap (ouders). De heer G Faber, gemeentewee ken, lichtte de ligging der school toe, veel zon, vrij uitzicht over het wijde veld, beschutte speelplaats, de school gescheiden van de gym- Wy bliuwe noch in kear by Friso fan 9 juny 1917. .Ingezonden. Reorganisatie - Brandweer. Nog enkele weken of dagen Workum geeft weer tooneeltje te aanschouwen. Dan ver zamelen zich op een Zaterdagavond precies om zes uur een menigte mannen bij den toren. Dan ver neemt men de schetterende tonen van den signaalhoorn en wordt er appèl gehouden, waarna de logge gevaarten welke men brandspui ten noemt, uit hun rustige rust wor den-te voorschijn gehaald om door de spuitgasten getrokken, geduwd of gesleept naar het terrein bracht te worden, waar men exer citie zal houden. z Het druk gedoe van eerste bur gers, versiérd met ambtsketen penning of voorzien van lange sta ven als kampvechters in een mid- deleeuwsch tournooiveld, de ram melende Voertuigen, de joelende kinderen en tenslotte de enkele to nen der hoorn, doet iederen vrij gestelde met zijn gezin in de deur opening komen, om dit kleurrijke tooneeltje te bewonderen, dat waar niet ongeschikt is voor een film operateur o mhet als 17de eeuwsch te reproduceeren, waarvoor alleen maar hooge hoeden en korte broe ken ontbreken. Als het ernst is bij brand doet ieder uitstekend zijn plicht, bij exercitie is bij de spuitgasten niet de minste ambitie. Wat daarvan de reden mag zijn? Is het de slech te promotie of de bureaucratisch geregelde aan- en vrijstellingen. Wij geloven dat het meer ligt in ons [volkseigen, dat nu eenmaal geen dwang kan uitstaan. Als wij eens een enkelen keer een kijkje nemen bij het voetbal spel, zijn wij al spoedig geneigd met vele omstanders, dit uitheem- sche, woeste spel te veroordeelen. Zetten wij echter ons aangeboren conservatisme een oogenblik aan kant, dan moeten wij erkennen dat dit openluchtspel dezer jongelie den vrij wat beter staat dan met de handen in de zakken, rookend

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1