PLAATSEUJK NIEUWS B 1 Fyftich jier iyn Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en van angszij Wasautomaten BMW Fa. Gebr. Bomkema agenda de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland ta dk %n. Auto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST FA. WESTERUUIS IJEME DE BOER RADIO EN TELEVISIE .“Till Koningin ontvangt bestuur Nutsspaarbank Workum 4 SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 <r AANGENOMEN HAYE VANDERWERF Om mr dier en Frisdranken V „JSCT ''TkkT jng 3SW EflMK 1. 05151-466. G;e 3651.1., 90ste JAARGANG NO. 23 DONDERDAG 8 JUNI 1967 uur de stand over .Mj» ge- evene- de H Christus, dan vinden de troon van God. Misschien zal iemand 'minheer Adams heeft zijn geen geen izeren stek linne oer geane wy nei Ta de muntendheid eerste prijs met 351 punten. Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres AFDELING GYMNASTIEK; Vertrek naar Koudum 1.45 vanaf de Merk. Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Verschijnt éénmaal per week DE SPECIAALZAAK VOOR Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór f op woensdagmorgen BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Merk 27 28 Telefoon 358 mear as ion reden bin net my der aid hoar- Ncard 69 Tciefoon 306 - b.g.g. 437 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Workum WORKUM Ds G van Zeben, Ned. Herv. predikant alhier, heeft het beroep naar de Herv. gemeente te Apeldoorn aangenomen. Gezellige mensen blijven konen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER LAAT UW VERZORGEN GESLAAGD WORKUM Aan het Chr. Lyceum te Sneek slaagden voor ’t H.B.S. B diploma D. Dijkstra en C van der Meer, alhier en J H de Jong uit ’t Heidenschap. Aan de Middelbare school voor meisjes te Sneek slaagde voor het einddiploma mej R Foekema. Aan de Avondtechnische school te Sneek slaagden voor het getuig schrift lascursus (beginners) de heren C J M Clement en S Wier sma. Aan de UTS te Leeuwarden slaag den voor het toelatingsexamen de heren D de Boer en H IJbema. ke dichter' by kommen is. Sa en om ’t wy it nou dochs in tsjerke hawwe, g- 1917 nei in oare tsjerke. .Door de voorzanger der Ned. Herv. gemeente te Maarsbergen werd Zondag j.l. afgekondigd dat er den volgenden dag weer re- geeringsaardappelen verkrijgbaar waren. Sa stiet it yn de Friso fan 16 juny 1917. Workum. In het begin dezer week werd in een weiland onder Hijlaard een hert gezien dat bij nadering van menschen vluchtte. Woensdag morgen was vermoedelijk dit zelf de hert in een weiland van de hr. Ybema nabij de zeedijk. Het dier zwom door de dijksvaart, liep over de dijk, en sprong daarna over de palen op het strand. Hier werd het dier opgemerkt door eenige jon gens die dadelijk begonnen jacht te maken op het arme dier. Na ’n bankdag in Amsterdam aanwezig was om, veelal vergezeld van de dames, alles zoveel mogelijk mee te maken. En het is begrijpelijk, dat het bestuur van de Nutsspaar bank Workum, bestaande uit de he ren M Beetstra, J Robijns, W T Beetstra, H S Schaap, M W J M Mudde en administrateur J Zel- denrust. bijzonder ingenomen was met het feit, dat aan dit jubileum zoveel aandacht werd besteed. Kort om de Nutsspaarbank Workum stond in het centrum van deze ju bileumviering van 150 jaar Bonds spaarbanken. Het belangrijkste en meest in drukwekkende programmapunt van deze jubileumviering was wel het feit dat Hare Majesteit Konin- (Vervolg op pagina 2) OFFICIËLE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat voer belanghebbenden ten kantore van gemeentewerken inlichtingen zijn te verkrijgen inzake een wijziging in de regeling subsidiëring particu liere woningbouw, alsmede om trent een regeling betreffende huur verhoging van gesubsidieerde par ticuliere woningen. Workum, 6 juni 1967. Burgemeester en wethouders van Workum, B van Haersma Buma, burgemeester H M Gielink, secretaris GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND Opgave burgerlijke de maand mei 1967. GEBOORTEN: Michie! Cornells, zoon van Dou wt' Eekma en Ge-ertruida Bosma Anita Helena, dochter van Dirk Frederik Alfred Vos en Froukje Steegenga Anna Jannet, dochter van Al bert Mulder en Magdalena Hetten- ga HUWELIJKEN: OVERLIJDEN: WORKUM Op uitnodiging van de .Spaarbank voor de stad Amster dam’ organiseerde de Nederlandse Spaarbankbond op 1, 2 en 3 juni jl haar zes en vijftigste Spaarbank- dag. In verband met het feit, dat dit jaar de twee oudste spaarban ken van Nederland 150 jaar bestaan werden door de Spaarbankbond en door de .Spaarbank voor de stad Amsterdam’ verschillende menten georganiseerd. De oudste .spaarbank van Nederland, nl. Nutsspaarbank te Workum bestaat 10 november 1967 150 jaar, terwijl de Nutsspaarbank van Haarlem in december a.s. haar 150 jarig jubi leum viert. Het spreekt vanzelf dat ’t voltallige Nutsspaarbankbestuur op deze, vooral voor de Nutsspaar bank Workum zo bijzondere Spaar Sijbren van Ma- v m 30 mei tot en met 5 juni 1967 GEBOREN: Titus Doede zoon van Barnardus Graafsma en ria Frederika Visser Peggy Bianca dochter van Wil lem Bouwma en van Rinske Bijf- sma. ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Bouwe Knol 23 jaar wonende te Bolsward en Froukje Postma 20 jaar wonede te Workum OVERLEDEN: 29 mei 1967 te Sneek: Fimke Haagsma 91 jaar wv. Frans Robijn Jacob Visser 81 jaar wv Baukje Boorsma zeggen: die - - --j.i straf allang uitgezeten. Inderdaad, maar hij heeft zich niet als een schuld bewust man gedragen. Had hij •riaar erkend, in de oorlog fout te zijn geweest en gezegd, nu op een betere wijze zijn volk te willen die nen. Maar van een oprecht berouw ■s niet veel te merken geweest. Ook in dit opzicht staat Ir Adams niet alleen. Veel mensen menen' dat zij door wat godsdienstigheid, giften voor goede doeleinden, ieder het zijne te geven, 2 ‘n gedachten, woorden en daden be dreven, goed kunnen maken. Maar er is slechts één’ middel °m van de zonde bevrijd te worden Ptl dat is: een berouwvolle belijde nis en het aanvaarden van de He re Jezus als offer voor onze zon den. Dan kunnen wij zingen: Vergeven zijn zij Door Zijn liefde zo vrij, Nee, de Heiland verwijt nimmer meer ATLETIEK WORKUM In Eibergen werd zon dag 4 juni een nationale 25 km wegwedstrijd gehouden waarbij werd deelgenomen door 45 atleten waaronder de volgende Friezen. Cees clement, Karei Visser uit Sneek, Bennie de Vries en Jo van den Akker uit Workum maar lid van Horror Sneek. Als eerste Fries eindigde Cees Clement die als 5e eindigde in dit zeer sterke veld. Karei Visser uit Sneek werd He en Bennie Vries werd 22e. Door de drukkende hitte is dit een zware wedstrijd geworden waardoor ook enkele atleten cte eindstreep niet konden bereiken. Als eerste eindigde Ad Steylen, 2e Rudie Mol, 16e Paul de Vries en .als laatste eindigde de 67-jarige P van Leenen uit Rotterdam wat wel een zeer bijzondere prestatie was op deze hoge leeftijd, hij kreeg dan ook een geweldig applaus toen hij de eindstreep bereikte. Voor de lange afstandlopers staat voorlopig in juni op het program ma: 10 juni Internationale mara thon (42 km) Meerbeek (Did.); 17 juni, nationale 25 km wegwedstrijd Emmeloord; 24 juni nationale 25 km wegwedstrijd Baarn. GESLAAGD WORKUM Te Utrecht slaagde voor Radiologisch Laborante Diagnostiek mej. Reino Bouma. 22STE ELFSTEDENTOCHT WORKUM Vorige week woensdag was de dag waarop de deelnemers aan de 22ste elfstedentocht door Workum kwamen. Deze dag moest door de tippelaars een afstand van 42 km worden afgelegd. De tocht ging die dag van Sloten via Sta veren naar Workum. Het weer leek die morgen niet zo best. Regen en wind. Maar de tocht ging door de bosrijke streken van Gaasterland. Het bleef de gehele dag slecht weer. Te Staveren werd de lunch gebruikt en toen ging het om de laatste km. naar Workum. an de Workumer toren wapperde de Friese vlag en van het gemeente huis de Workumer vlag. De mees te deelnemers zullen wel blij ge weest zijn, toen zij het stadje Wcr kum in zicht kregen. Tegen twee- en kwamen de eerste'deelnemers de stad binnen. De tocht werd de ze maal beëindigd in de Klameare. ’s Middags werd hier ook de maal tijd gebruikt, ’s Avonds was er in de Klameare gelegenheid tot dan sen terwijl anderen die te ver moeid waren om u dansen in de kleine zaal konden kijken naar dia’s die vertoond werden van het Frie se natuurleven en van de vogel wereld. -Velen zullen zich echter 's avonds in hun bed de moede le dematen gestrekt hebben om weer nieuwe krachten te verzamelen voor de kilometers van de volgen- CONCOURS WORKUM Op het dinsdag 30 mei te Leeuwarden gehouden concours van de Bond van Chr. Zangvereni gingen behaalde het |Chr. Man^ enz. het kwaad nenkoor ,Laus Deo’, dir. J. Hoek stra in de eerste afdeling een twee de prijs met 312 punten. Verder werden uit onze omge ving door de volgende koren nog prijzen behaald: Heidenschap De Lofstem dir. B Pruiksma in de ere afdeling 2de prijs 307 punten. Kou dum, Geref. Kerkkoor, dir J Hoekstra in de ere afdeling 1ste prijs 365 punten. Ferwoude, Gods eare, dir. J Hoekstra in afdeling uitmuntendheid 1ste -pr. 358 punten. Hemelum, Nij Begjin dir J Hoekstra in de afdeling uit- TWEE KAMERLEDEN OP DE VUIST. Heeft u een tijdje geleden bet Kamer-verslag gelezen, dat tot kop droep: ,Ir Baas op de vuist met Ir. Adams?’ Over het algemeen gaat het er in ons land in de politieke wereld nogal netjes toe. Natuurlijk wei wat bekvechten, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dit keer kwam het tot "n handgemeen. Dat leverde frontpa- gina-nieuws! En de kritiek op Adams kwam nu eerst goed los; zijn oorlogsverleden is behoorlijk uitgerafeld. Hij had misschien ge dacht, het verleden te kunnen be graven. Hij had al weer een aardi ge plaats op de maatschappelijke ladder bereikt. Nu wilde hij het ook eens in de Politiek proberen. En toen ging 't mis. 3 Er zijn heel wat mensen, die hun verleden menen te kunnen begra ven, maar eens komt het aan het licht. De Bijbel zegt: ,En gij zult waarworden dat uw zonde u vin den zal.’ Als ze niet vergeven zijn en uit gedelgd door het geloof in Jezus -- ze ons voor Forliden wike wie 'k yn War- kum. Doe ’t ik op it D,varsnoard op immen stie to wach.tsjen, seach ik dat it hege izeren stek foar de Roomse tsjerkeRoomse tsjerke der wei wie; en dat op it gêrs in moaije sinnewizer stiet. Earlik sein fyn ik, dat it plein foar de tsjerke der nou folie moaijer ütsjocht. Mar smaken forskille, hwant wylst Ik der sa stie, kaem der ien fan myn aloë bikinden oan, en it earste wie: ,Kom -bisto ek werris yn ’e stêd ja. Nou en hwat seist er hjir fan is it 't gjin skandael dat it izeren stek sloopt is? Hwat is 't in kale boel wurden net? Der is nou helendal gjin ófskeiding mear tusken it tsjerkeplein en de strut- te’. Wy - hy en ik - binne it lang lens wurden, ek al smiet hy foar de ,futten’ dat ,ik oars sa tige foar bin om al hwat is to biwarjen.’ Hy is noch tich by my wcircun. Mar om i- ik bliid dat men bisletten hat op to romjen. Net al om ’t it Noard der tige fan opkreaze is, mar ek om ’t de tsjer- ct. per m.m. Uitgave: "’MA’S DRUKKERIJ JT JEbaOU lange jacht sommigen beweren l1.-- uur, werd het hert, dat niet best kon zwemmen, in het water levend gevangen en naar de stad gedra gen, waar het voorlopig onderge bracht werd in de stal van den heer S Pruiksma, slager. Er wordt thans geregeld te Loos; duinen in 't Westland veiling ge houden van bloemkooibladeren en peenlof, rommel die anders wordt weggeworpen. Beide brengen voor de drogerij nog op van 4.10 tot 6.90 per 100 Kg. Vooral gedroog de koolbladeren worden door hen die ze proefden, hoog gewaardeerd en gesteld verre boven boerekool. Ja, der moast yn dy tiid al hwat ütfoun wurde om itende to bliu- wen. (Alhoewol wy it tusken 1940 -1945 noch frijhwat minder hawn hawwe as de minsken yn 1914-’18) Doch der giet it nou net om. Be gjin juny 1917 wie alles al op bon nen, mar de distribusje liet faek folie to winskjen oer. Foral mei de jirpels wie ’t in frjemd spul. Fan hegerhan waerd sein, dat de jir pels skjin op wiene en dat derom rys biskikber steld wurde soe. To- minsten as er rys wie. Doch wiene de jirpels nou wier wol op? Bij een verbouwer - yn N. Hol- lan - werden Februari j.l. ruim 70 HL. aardappelen van Regeerings- wege voor consumptie goedgekeurd De verbouwer, ook Veehouder, mocht ze dus niet aan het vee voe deren. Thans liggen de aardappe len gedeeltelijk verbroeid, gedeel telijk verrot; nog steeds terzelfder plaatse. Men vergat de aardappelen voor de regeering op te vorderen. En dit geval staat niet op zichzelf Er zijn in Friesland meer dergelij- ke nalatigheden te constateeren. In boargemaster fan m greaie ge meente yn Süd Hollan, stjürde in telegram nei de minister: ,Aardap- pelennood. Oproer dreigt. Stuur aardappelen of huzaren.’ In deimanich letter kamen der wagons mei jirpels. Ja, sa stiet it yn ’e Friso, oars soe ’k it ek net witten hawwe. F. de dag. De volgende morgen om zeven uur vertrokken de eersten weer uit onze stad en begaven zich on der opgewekte marsliederen op weg naar Bolsward en dan naar Frane- ker. Verschillenden hadden nog echt wel moed om de tocht te doen van die dag, want tegen negen uur voormiddags werden de eersten al te Bolsward gesignaleerd.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1