PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich jier lyn I Radio HINGST Workumer Krant Nieuws* Advertentieblad en voor Zuidwesthoek van en Fa. Gebr. Romkema angszij Wasautomaten de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland Aiito-i erliiiiir met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS BMW 1600 ta Visser Zn. S.V.W. agenda SIEMONSMA WORKUM HL 05151-232 FA. WESTSRHUIS HAD10 EN TELEVISIE UEMS DE BOEK HAYE VANDERWERF moast 439.67 nei de gemeente- n. r üntfanger bringe, en de leechste Ook voor Sier en Frisdranken fjouwer en tweintich sinten. Ja, ijSji 9BBB WHe iliiL yu ashk wBB» n5'51"i,:- n I Verschijnt éénmaal per week ft tarief DONDERDAG 15 JUNI 1967 90ste JAARGANG NO. 24 l i l oer F. voor BEGIN VAN BRAND van van G. v. Z. ■UI l BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM DS. JOH. RIENSTRA NAAR RUURLO r n e e s. e j i Gezellige mensen blijven konen bij: het even WORKUM Ds Joh Rienstra thans predikant bij de Ned. Herv. Ge meente te Ureterp 'heeft een beroep aangenomen naar de Herv Gemeen te te Ruurlo. van en ongeveer waarvan de de te n e n e n s a i Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Sel een n d i. DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN r r i a t t i ACTIE VOOR ISRAEL WORKUM De opbrengst inzameling was 5237.91 Heidenschap 592.59. Even fel als de strijd in Midden-Oosten oplaaide, snel is er (gelukkig) een einde ge komen en wel door de eclatante overwinning van Israël. Intensief hebben we allen meegeleefd, van dag tot dag, ja, van uur tot uur. We hebben ons haast persoonlijk bij deze krachtmeting betrokken ge voeld. Vandaar ook ons enthousi asme over de overwinning van Is raël. Vandaar onze spontane be reidheid om het onze bij te dragen aan de nationale inzameling ten be hoeve van Israël, 5000.kwam er in Workum bij elkaar, bijna 900.in Heidenschap! Het zijn werkelijk indrukwekkende bedra gen. Toch doen we er goed aan ons te realiseren dat hiermee de proble men nog lang niet de wereld uit zijn. Integendeel, het zal ontzag gelijk veel moeite kosten om nu te komen tot voor beide partijen aan vaardbare oplossingen, die kunnen bijdragen tot een werkelijke ont spanning in het Midden-Oosten. In zekere zin is het gemakkelijker om een oorlog te winnen dan om de vrede te winnen. Dat hebben we na de tweede wereldoorlog wel ont dekt. Merk 27--28 Telefoon 358 WORKUM Aan de Chr. Ind. en Huishoudschool te Leeuwarden slaagde voor de vooropleiding lera res N.O. mej G M van Zeben. WORKUM Voor het eindexamen Gymnasium A slaagde aan het Chr Lyceum te Sneek onze stadgenoot de heer G van Zeben jr. BEPPE REINSKJE 106 JIER Forhinne yn Drylst nou yn Warkum Beppe Reinskje is moai op reis 21 juny dan wurd hja 106 En wy wolle net oerdriuwe Mar men kin it hast net Ijeuve Op sa’n lecftiid, mei sa’n moed En hast altyd soun en goed Drylts en Warkum sünder mis Witte dat hja jiddei is Wy komme nou mei folie minsken For jo üs allerbeste winsken Wy twyfelje net, mar sizze sa Hjir komt nimmen hast oan ta Lit de hoarnen it üt kraaye Lit de flaggen rjucht üt waaye Bliuw mar krigel, bliuw mar soun Op jo fjiddere libbensjoun! I. K. Pzn.,. Drylst BEPPE PRUIKSMA—BAKKER VIERT WOENSDAG HAAR 106e VERJAARDAG WORKUM Woensdag 21 juni zal het een bijzondere dag voor Wor kum worden. Dan zal beppe Pruik sma-Bakker haar 106e verjaardag vieren. Beppe woont nu al sinds een paar jaar bij haar kleindochter, bij de familie Pruiksma-Wassenaar, eerst heeft ze nog jarenlang in IJlst ge woond, maar toen ze een paar jaar geleden ziek werd, is ze in Wor kum gekomen bij haar kleindochter en hier is ze ook gebleven. Ze is nu op haar oude dag Workumer geworden. Het is haar niet aan te zien dat ze reeds 106 jaren wordt Ze is nog vol goede moed en kan nog praten over alle dingen, die ze heeft meegemaakt, dat men haar hoogstens tachtig jaar zou willen geven. Ze vertelde ons dat haar oudste kleinkind thans al 63 jaar is geworden. Ze heeft haar kinde ren en haar kleinkinderen overal in het land wonen tot zelfs in New Zeeland toe. Haar gezondheid is nu weer uit stekend. Het gehoor is nog goed, alleen haar ogen worden minder, zodat ze niet meer zo goed kan le zen, wat ook wel te begrijpen valt op deze hoge leeftijd. Ze behoort tot de oudsten in ons land. In Vlissingen woont nog iemand die een paar maanden ouder is als zij. Ze verheugt zich nu al op de dag van woensdag a.s., want dan zul len er weer velen van haar ken nissen komen om haar te felicite ren met deze uitzonderlijke dag. Beppe moet woensdag het gou den oorijzer weer op hebben, want op die dag moet ze toch ook haar beste kleren aan hebben. Ze heeft woensdag van 45 uur receptie in de lokalen achter de Geref. Kerk. Wij twijfelen er niet aan of zeer velen zullen daar komen om haar geluk te wensen. Abonnementsprijs 1.50 per kwarr per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. ’.‘r Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vcór of op woensdagmorgen ontwerp tot drooglegging der Zui derzee vereenigen, de regeering te verzoeken een serieus onderzoek te doen instellen naar de waar schijnlijke gevolgen van die droog legging met betrekking tot de ge- tijbewegingen en stroomingen langs de Friesohe en Groningsche kus ten.’ Te Veenendaal zijn zeven arbei derswoningen afgebrand. Oorzaak onbekend. Ut de Friso fan 30 juny 1917: Workum. Het personeel van de Coöp. Stoomzuivelfabriek ,De Goe de Verwachting’ alhier werd Za terdag aangenaam verrast door de uitkeering van een toelagje. Ge huwden kregen 10.ongehuw- den 5. Ja, soks moast fora] mei greate letters yn ’e krapte. Workum. Maahdag zou een der werklieden van cle Stoom zuivelfa briek der NV Kaas- en Roomboter fabriek v.h. T; ebbes en Co. een partijtje vaten boter naar den trein brengen. Direct bij het vertrek, nog voor de geleider op den bok zat, sohrok het paard en liep rechtuit met wagen en ladig in de diepe Dolte. Het paard: zwom naar de overkant, de vaa|jes werden spoe dig opgevischt en de wagen opge takeld, zoodat dit ongeluk nogal goed afliep. Workum. Het hert dat hier on langs op het strand werd gevangen is opge-eischt door de Vereeniging Dierenbescherming, en is Dinsdag met een wagen gehaald, om in de bosschen bij Beetsterzwaag in vrij heid te worden gesteld. Uit Havre wordt gemeld, dat de bekende vlieger Jan Qliesliagers, die reeds ridder der Leopold or de is en het oorlogskru.is kreeg, we derom eervol vermeld is, wijl hij twee vijandelijke vliegtuigen neer geschoten heeft. Ja, ja Jan Olieslagers ien mei fan de earsten dy ’t - ek yn üs lan - .vliegdemonstraties’ joech. En wy mar sjonge: ,Als Olieslagers dood is, dan krijgen wij misschien de helft van zijne centen. En ook z’n vliegmachien.’ Yn nije wike de Troanrede üt 1917. WORKUM Zondagavond omstreeks half zeven ontstond een begin van brand in de machinekamer van de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goe de Verwachting’. Daar men in eer ste instantie met eigen blusappara ten de brand niet kon bedwingen werd voor alle zekerheid de brand weer gealarmeerd, toen deze echter ter plaatse arriveerde behoefde ze geen dienst te doen, daar men de brand inmiddels bedwongen had, zodat dit alles gelukkig nog goed afliep. Nieuw! Fluitketels. Besparen enorm op gasverbruik.' 'Iet water kookt door de buitengewoon prac- tische constructie in een oogenblik De fluit waarschuwt u als ’t water kookt. Geen onnoodig verkooken van ’t water en verspilling van gas. Prijs 1.25. Uitsluitend verkrijg baar in ,De Metalen Wereld’ Fir ma Joh. Volkers zoon, Sneek. Neffens dizze advertinsje kinne wy dan dusnou, it fyftich jierrich bistean bitinke fan de fluittsjettel. Mar goed biskóge wie de ütfining net alhielendal nij. Hwant eartiids hie men op de koperen tsjettels - nou ja op de tut derfan - in klep- ke. En sa gau it wetter bigoun to sieden, kleppere dat klepke.’ De vischomzet in de Rijkshallen te IJmuiden, bedraagt over Mei van dit jaar slechts 1.180.905, te gen 2.625.022 in Mei van he vo rig jaar. Alzoo tengevolge van het opleggen oer visscherijvtoot durende een deel der maand minder omzet van anderhalf mil- lioen gulden.’ Der wiene yn 1916 yn Hynljip- pen 141 minsken dy ’t .Hoofdelij- ke omslag’ bitelje moasten, mar yn 1917 wiene it 202. De man of de frou dy ’t it heechste oanslein wie AFDELING GYMNASTIEK Zaterdag 10 juni was de rayon betoging te Koudum. Tienvereni gingen van het rayon Sneek kwa men hiervoor in actie. Ook SVW was van de partij met meisjes en dames, ’s Middags wa ren er wedstrijden waar zowel meisjes als dames een tweede prijs behaalden met hun tweekamp. Bij het keuze nummer lange mat springen konden de meisjes het deze keer niet verder brengen dan een derde prijs. Om zeven uur werd een optocht gehouden en daarna een gevarieerd programma met deelneming van de verschillende verenigingen. Tot besluit een knotsoefening van alle meisjes wat steeds een im ponerend gezicht is. Daarna kwamen de vaandeldra gers naar voren en kreeg iedere deelnemende vereniging een her- inneringsvaantje aangeboden. In de beste stemming kwamen de gymnasten ’s avonds weer in Workum terug. GESLAAGD WORKUM Aan de Rijkskweek- school te Leeuwarden slaagde on ze plaatsgenoot de heer Klaas de Jong. Te Sneek slaagden voor het ULO examen A tevens voor het Midden standsdiploma de dames A de Boer S Hiemstra, R Roskam, E Ooster- haven, en voor ULO examen A:: S van der Meer. Te Sneek slaagde aan de Chr. Kweekschool voor de akte onder wijzeres mej. R van den Akker. FERWOUDE. Te Sneek slaagde voor het ULO examen A tevens voor het Middenstandsdiploma mej M IJ Dijkstra. FERWOUDE Te Sneek slaagde aan de Chr Kweekschool voor de on derwijzersakte de heer J Hoogland ZUIDW.-HOEK Bij de te L’war- den gehouden muziekexamens van de Federatie van Chr. Muziekbon- den in Nederland slaagden o.m. de dames Wierda Oudega HO; en Trijntje Beuckens Nijemirdum bei de met clarinetten, de heer S Koopmans te Balk ook met clari net. Zij werden opgeleid aan de Muziekschool voor de Zuidwest hoek te Koudum. Alle drie zijn tevens lid van Chr Muziekvereni ging te Balk, dir. P Bakker. Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 Hoezeer onze spontane sympa thie ook uitgaat naar het velk van Israël, als christenen zullen we ook de problemen van de Arabi sche wereld niet uit het oog mo gen verliezen. Ik denk daarbij in de allereerste plaats aan het ont stellende vluchtelingenprobleem. Paulus heeft gezegd, dat er in Christus slaaf noch vrije, Jood noch Griek is. In de taal van deze tijd overgebracht betekent dat, dat er in Christus ook Jood noch Arabier is. Voor ieder mens, ongeacht de vraag tot welk volk of tot welk ras hij behoort, moet er de moge lijkheid zijn van een vrij en mens waardig bestaan. Deze dingen met grote klem en duidelijkheid ee stelten, lijkt mij de eerst aangewe zen taak van de kerken in deze tijd. ATLETIEK WORKUM Bij de internationale Marathon (42 km) gehouden op 10 juni jl in Meerbeek (Did) werd deelgenomen door o.a. Belgen, Fran sen, Bulgaren, Duitsers, Grieken en Hollanders waaronder drie Friezen nl. Cees Clement en Karei Visser uit Sneek en Bennie de Vries uit Workum, die dit grootse avontuur op atletiek gebied waagden en in derdaad tot zeer goede prestaties kwamen. Cees Clement verbeterde het Fries Marathon record met 8 min. door 42 km in de tijd van 2 uur 56 min. en 20 seconden te lopen. Karei Visser uit Sneek verbeterde het clubrekord van de atletiek vereni ging Horror uit Sneek met 14 mln door een tijd van 3 uur 4 min en 18 seconden te maken. Ook Bennie de Vries, die de eerste keer een marathon mee liep kwam op een zeer goede tijd van 3 uur 24 min. en 23 seconden. De start was des middags om vijf uur en omstreeks half tien passeerden de laatste atleten de eindstreep. Er kwamen 160 atleten aan de start, zoals bij elke marathon velen finish niet konden bereiken. Bij de Noordelijke Kampioen schappen die zondag 11 juni op de sintelbaan Nylan te Leeuwarden werden gehouden, kwam Wieb Koopen lid van Horror Sneek, op de 3000 meter heren CD op een zeer goede tweede plaats met een tijd van 9 min. en 30 sec., eerste werd Auke Postma lid van AV Hee renveen in 9 min en 20 sec. Bert Klop uit Koudftm lid Horror werd eerste bij de heren CD op de 800 meter in de tijd 2 min. 03 sec. van 6 juni 1967 tot en met 12 juni 1967 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: 4 juni 1967 te Sneek: Evert IJntema, 66 jaar de Wijnhandelaar - SLIJTER wol in great forskil, mar foar earme minsken wie 24 sinten in hiel stik jild. En om 't wy it nou dochs Hynljippen hawwe, de gemeente- ried naem op 13 juny 1917 it bi- slüt, om turf grave to litten üt it lan fan de gemeente. Op de Ruysdaelkade te Amster dam is een werkman gearresteerd, die in het bezit was van 1200 broodkaarten, welke hij getracht had aan een bakker te verkoopen. Der stiet net by hoe ’t de man der oan kommen wie, miskien wie ’t immen mei in tige greate hüshal- ding. Door de Hoofdbesturen van de Gron. Landbouwbond en de Gron. Mij voor Landbouw en Nijverheid is een adres verzonden aan de le den van de Eerste en Tweede Ka mer waarin er wordt op aangedron gen, om voor zij zich met het wets Uitgave: iT B Hiorhw. Fa. T Gaastra !’>z:,. Jr lil&U

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1