PLAATSELIJK NIEUWS Sole] Fyftich jier lyn hoorigheid, levende in de bevol king van Nederlandsch Indië, zijn ons een waarborg, dat onze inspan ning, om land en volk tot welvaart en ontwikkeling te brengen, vrucht zal dragen. Aan de verdediging van het grondgebied dier kolonie zaï mijn bizondere zorg zijn gewijd. Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en Wasautomaten Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 A ulo-verhuur Radio HINGST RADIO Eli TELEVISIE HAVE VANDERWERF IJEME DE BOER SIEMONSMA WORKUM 161:85151 232 FA. WESTERNU!S Ook voor Bier en Frisdranken IJ iaVistwr %n. Verschijnt éénmaal per week FRISO 10 ct. per m.m. DONDERDAG 22 JUNI 1967 90ste JAARGANG NO. 25 jaar, ev. 30 ATLETIEK F. de Wij BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM BUITENLANDS BEZOEK BIJ CHR. SCHOOL Gezellige mensen blijven kopen bij: VOOR ie FAMILIE- en ZAKEN- DRUKWERK naar HUNIA’S DRUKKERIJ de zit- zeer vele geschenken als blijk waardering voor haar werk verloskundige. Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: het zijn en met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR T«A AT UW VERZORGEN WORKUM Deze week kreeg Chr. School aan Zaterdagmiddag tegen uur is de tweejarige Otto van wonende onbe- te Woensdagmorgen werd eerst de Na bus ge- een pontonbrug oude de Deze AVONDVIERDAAGSE 500 DEELNEMERS WORKUM Op 13. 14. 15 en 16 ju ni werden de jaarlijkse Avondvier daagse wandeltochten weer gehou den. Ongeveer 500 wandelaars (vrij wel allen jeugdigen) namen hier aan van Kontracten volgens alg. regeling fr I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Het is een grote eer voor de hr Kruikemeier, dat deze deskundi gen de reis uit Noord Duitsland hebben willen maken om de hier nieuw on'fw.kkelde methoden te komen bestuderen. van 13 juni tot en met 19 juni 1967 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: geen OVERLEDEN Elizabeth Boorsma, 50 Hendericus Heins Otto Haagsma. 2 jaar GROTE VERBETERING NAAR HET WATERSPORTBEDRIJF VAN DE HEER S. H. SCHAAP WORKUM Het was altijd vrij moeilijk om Schaap’s Watersport bedrijf, dat gelegen is achter de hothandel van de Firma Fekkes, goed te bereiken. Maar deze week de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 MEJ. C. M. VAN DIJK TE DELFT 25 JAAR VERLOSKUNDIGE Zij hielp 5000 kinderen ter wereld komen 'WORKUM. Onze vroegere plaats- genote en bij vele ouderen onder ons zeker geen onbekende mej C M van Dijk, vierde vorige week te Delft haar 25-jarig jubileum als verloskundige. Na haar opleiding genoten te hebben te Heerlen ves tigde zij zich reeds in 1942 te Delft om daar het beroep van ver loskundige uit te oefenen. Vorige week, was het juist 25 jaar gele den, dat zij haar loopbaan begon. In deze jaren was het een drukke praktijk, die zij in samenwerking met de huisartsen en de zieken huizen uitoefende. Vorige week had een comité te Delft een receptie ter harer ere georganiseerd. Het was op die dag dan ook een komen en gaan van oud patiënten en andere belang stellenden. Zij kon thans zeggen, dat zij meer dan 5000 kinderen ge haald had. Zij ontving op die dag van als de de Schoolstraat buitenlanders op bezoek. Er kwa men nl. enige duitse onderwijsdes kundigen, die de rekenmethode en de geschiedenismethode, die hier door het hoofd der school, de heer Kruikemeier, zijn ontwikkeld te bestuderen. Merk 27—28 Telefoon 358 St. Gertrudiskerk bekeken, afloop hiervan stond er een klaar en werd er een tocht maakt naar Franeker (planetari um), Harlingen en de Afsluitdijk, ’s Avonds was er in de school een gezellige avond, die gedeeltelijk gevuld werd met het vertonen van films en met toneel, muziek en zang door de Workumer leer lingen. De donderdag werd be steed door het maken van een bus tocht naar Hindeloopen, waar de Hidde Nylandstichting en een werk plaats van Hindglooper schilder kunst werd bezocht en Gaasterland Na terugkomst in Workum werd nog een bezoek aan de kunstaarde- werkfabriek Aurora gebracht. Vrij dagmorgen werd men rondgeleid in de zuivelfabriek ,De Goede Ver wachting’, terwijl ’s middags om twee uur het tijdstip aangebroken was om te vertrekken. In de school werd afscheid genomen. De heer Buma hoofd van de Stevenfenne- sdhool, sprak woorden van dank. Nagewuifd door de pleegouders en de leerlingen van de o.l. school reed men richting Enschede. Deze week zijn de leerlingen van de hoogste klassen van de o.l. school van Workum in Enschede te gast. SCHOOLUITWISSELING OPENBARE LAGERE SCHOOL WORKUM Er bestaat al een jaren lange traditie dat de Openbare La gere school een uitwisseling van leerlingen houdt met de Steven- fenneschool uit Enschede. Dit jaar was het al de 21ste keer dat deze school naar Workum kwam, met. uiteraard steeds weer andere kin deren. Maandagmorgen elf uur kwam men per bus in Workum aan, waar het gezelschap in het gebouw van de o.l. school ontvan gen werd. Het hoofd van deze school, <Je heer G Thijssen, sprak de kinderen toe, waarbij hij o.a. zei, dat hij hoopte dat men een goede week in Workum mocht heb ben. Nadat de Workumer kinderen het Twents- en de Ensdhedese kin deren het Fries volkslied gezongen hadden ging men met de pleegou ders mee naar huis. ’s Middags kwam men weer bij een voor een tocht naar de Wor- kumerwaard, waarvan men met de Jan Plezier weer terugkeerde. De dinsdag was gereserveerd voor een boottocht over de Friese meren, met als doel Grouw, Eernewoude en Terhenne. ’s Avonds was er in de Dolte een viswedstrijd voor de kinderen van de beide scholen. WORKUM Zaterdag 17 juni jl. na men enkele Workumer atleten deel aan de baanwedstrijden in Gronin gen. Zij kwamen hierbij tot goe de prestaties. Wiebren Koopen wist nl. het clubrekord van de junioren op de 3000 meter te verbeteren en kwam op een goede tijd van 9 min enl0.8 sec. Hij eindigde als derde. Pie ter Wouda werd op de 1500 meter vierde in ’n tijd van 4 min 16.8 sec In Emmeloord werd zaterdag ’n internationale wegwedstrijd over 25 km gehouden waaronder: Engel sen, Duitsers en zelfs een Australi ër van de partij waren. Cees Clement wist hier Fries rekord wat reeds op naam stond met ruim 2 min 18 sec. te verbeteren. Hij maak te een tijd van 1 uur 27 min. en 32 cec. Hij eindigde als 18e. Fokke Gerritsma eindigde hier als twee de Fries in een goede tijd van 1 uur 38 min. en 25 seconden en als derde Fries eindigde Bennie de Vries in 1 uur 39 min en 20 sec. Eerste werd Aad Steylen die hier twee nieuwe Nederlandse rekords maakte nl. op de 20 km en op de 25 km. Hij deed over de 20 km 1 uur en 1 minuut en op de 25 km kwam hij op een tijd van 1 uur en 16 min en 20 seconden, wat praktisch een wereldtijd is. Er kwamen 70 atleten aan start. In bilangryk stik yn de skiedrus fan üs lan, wie - en is noch altyd de Troonrede.’ Is yn üs tiid de iepening fan de .Staten-Generaal’ altyd op de 3e tiisdei yn septim- ber, eartiids skynt dat oars west to hawwen. 'k Wol jimme léze lit- te de Troanrede üt 1917, en dy 't to finen is yn de Friso fan juny 1917. ,Gistenamiddag heeft H.M. Koningin de buitengewone ting der Staten-Generaal geopend met de volgende troonrede: Mijne Heer en! De ontbonden Ka mers der Staten-Generaal hebben bijna eenstemmig de wenschelijk- 'heid uitgesproken, dat de voor schriften der Grondwet ten aanzien van het kiesrecht en het onderwijs zullen worden herzien. Het heeft mij bijzonder verheugd dat daarbij blijk is gegeven van. zeldzame on derlinge waardeering en vertrou wen. Het is thans de taak der Sta ten-Generaal, die heden bijeenko men te beslissen of het aangevan gen werk zal worden voltooid. Andere politieke wetsontwerpen zullen niet bij u worden inge diend; gij zult uw volle aandacht kunnen wijden aan de vragen, die de oorlogstoestand en de voorberei ding voor een krachtige ontwikke ling van ons land na den vrede ons voorleggen. Indien de door millioenen vurig vervelde vrede ook dit jaar uit blijft, zullen bij voortduring veler lei offers aan het Nederlandsche volk moeten worden gevraagd. Ge dachtig aan 'hetgeen in deze tijden aan andere volken is opgelegd, ver trouw ik, dat zij bereidwillig zul len worden gebracht. Ofschoon de financieele toestand, dank zij de heffing van nieuwe belastingen, niet zorgwekkend is te noemen, blijft toch aanzienlijke versterking der geldmiddelen onvermijdelijk. Aan onze land- en zeemacht, die reeds zoo langen tijd gereed staan onze onafhankelijkheid te verdedi gen, breng ik mijn warmen dank. De banden tusschen moederland en koloniën zijn in deze moeilijke tijden hecht gebleken. De treffende uitingen van het gevoel van saam- leel. Dankzij de medewerking de Winkeliersvereniging, de Coöperatieve Zuivelindustrie ter plaatse en de King fabriek te Sneek, kon aan de deelnemers ie dere avond een traktatie worden aangeboden. Traditiegetrouw was de laatste avond (vrijdag 16 juni) Crescendo op het Dwarsnoard pre sent en zorgde voor een muzikale begeleiding aan het slotstuk van het wandelfestijn. Hoewel de seni oren spaarzaam vertegenwoordigd waren, is het niet uitgesloten dat zij volgend jaar in grotere getale komen opdagen. Onder hen waren dit jaar een aantal nieuwelingen, die niet zullen nalaten de nodige propaganda te maken. TWEE JARIG JONGETJE VERDRONKEN WORKUM zes de familie H Haagsma, aan het Bascohof, in een waakt ogenblik spelenderwijs water geraakt en verdronken. De kleine was met andere kinderen aan het spelen in een tent, die stond op het erf van de heer A de Jager. Zonder dat een der an deren het bemerkte was hij uit de tent verdwenen. Toen men het klei ne jongetje miste en men overal ging zoeken begon men ook te dreggen in de Brandeburrevaart. De heer A de Jager wist de klei ne al spoedig uit het water te ha len. De ijlihgs ontboden mej. Gr. Pruiksma, lid van de EHBO en dr Mudde deden nog pogingen om de levensgeesten op te wekken, maar alle moeite die gedaan werd was tevergeefs, want de kleine bleek al te zijn overleden. PLOTSELING STERFGEVAL Moeder overlijdt vlak voor de inzegening van het huwelijk van haar zoon. WORKUM. Mevrouw Heins wonen de aan de Schoolstraat kwam vrijdagmiddag plotseling te over lijden toen ze zich gereedmaakte voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk van haar zoon, de hr J Heins met mej. S Veldmans uit Blauwhuis. De vader en de moe der van de bruidegom waren per auto naar Blauwhuis gekomen, waar het huwelijk zou plaats vin den in de R.K. kerk aldaar. Mevrouw Heins die asthmatisch was, wilde niet in de kamer van de familie Veldmans, waar het nog al rokerig was. In de gang werd haar een corsage opgespeld en de familie formeerde zich om naar de kerk te lopen. Mevrouw zakte toen in elkaar. De pastoor snelde di- rekt uit de kerk om haar nog de H. Sacramenten der Stervenden toe te dienen. De ijlings ontboden geneesheer constateerde kort daarna, dat me vrouw Heins was overleden. De inzegening van het huwelijk werd uitgesteld. Onze betrekkingen tot alle bui- tenlandsche mogendheden blijven gunstig. Is er ook veel, dat tot dankbaar heid stemt, wij vergeten niet, dat zoolang de oorlog woedt, gevaren ons land bedreigen en ons volk nog kan geroepen wordén zijne uiterste krachten te geven voor zijne vrij heid en zijne onafhankelijkheid. Dat God het daarvoor behoede is mijn innige bede. Ik verklaar de buitengewone zit ting der Staten-Generaal te zijn geopend.’ Gevaarlijke reizen. Zaterdagmid dag 23 Juni met een overbeladen passagiersboot op zee tusschen Enkhuizen en Stavoren. De oude, kleine reserveboot opgepropt met ongeveer 1000 menschen. Een der de gedeelte zit op banken, koffers kisten, de machinekamer, de tra lies van het stookruim. Tweeder de staat dicht opeen als schapen. De kelners wringen er zich tus- schendoor. Het waait wat en som migen spugen. Wonderlijk genoeg wordt niemand bevuild. Nieuws gierig vraagt men zich af, waar ai die menschen zouden schuilen als het regende, en als ’t harder waai de en het water oversloeg. Angstig vraagt men zich af wat gebeuren zou, als een zomersche donderbui met een stormvlaag ontstond. Als er een ongeluk gebeurde. Slechts 2 sloepen voor 20 menschen zijn er voor die duizend. Als jongens zonder lantaarn in ’t donker fietsen worden ze be keurd. Maar als de directie 1000 menschen op een overbeladen boot op zee waagt, dan gaat ze vrij uit. We leven wel in een belachelij ke wereld» Yn nije wike: Straatonlusten te Amsterdam. is de nieuwe toegangsweg gereed gekomen. Er is nu gekomen, gelegd over de Dolte, die nu niet meer door scheepvaart gebruikt wordt, pontonbrug ligt dicht bij de hoek Doltewal-Balkfinne en verbindt dus zo de Doltewal direkt met ’t bedrijf van de heer S H Schaap. Als er een schip naar de hout handel van de firma Fekkes moet, dan kan deze pontonbrug gemak kelijk terzijde gevaren worden. Al met al is het een enorme ver betering voor het Watersportbe-, drijf van de heer S H Schaap, waar van dit bedrijf ook straks grote voordelen kan verwachten. Ml*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1