G PLAATSEUJK NIEUWS 1 Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en Wasautomaten Fa. Gebr. Romkema BMW Radio HINGST RADIO EN TELEVISIE FA. WESTERHUIS de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland angszij Auto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) ia Visser In. HAVE VANDSRWERf iJEME DE ROER rtlil Mi sa SIEMONSMA WORKUM TEMI5151-232 Ook voor Bier en frisdranken BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Verschijnt éénmaal per week 10 ct. per m.m. FRISO DONDERDAG 29 JUNI 1967 90ste JAARGANG NO. 26 geen geen was, F. VAN BEPPE REINSCHJE h te Mid- voor wens GROTE BELANGSTELLING BIJ DE 106e VERJAARDAG Gezellige mensen blijven konen bij: Adres redaktie: HUNIA'S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: LAAT UW VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR ,Laat de zon van Uw har telijkheid schijnen naar al le mensen’. (St. Paulus, Philipp. 4-, 5) Deze week vrijdag gaan de bouw vak plus annexe bedrijven een paar weken op vakantie. Drie miljoen Nederlanders zullen dan de zaak blauw blauw laten en er eens heer lijk van nemen. Een ware volks verhuizing zal er komen: treinen en bussen worden eivol, vele wa de en vervoers- in en men de direkt neer- OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Merk 27—28 Telefoon 358 WORKUM Het was vorige week ’n hele drukte bij de verjaardag van Beppe Pruiksma-Bakker. In de voormiddag begon het al toen de schoolkinderen van de kleutersch. kwamen om beppe een aubade te brengen, ’s Namiddags begon het met de receptie die gehouden werd .in de lokalen achter de Geref. kerk Het was daar een komen en gaan van de vele bekenden uit IJlst en Workum. Tegen de avond kwam zelfs nog het Ulster muziekkorps beppe een serenade brengen. De Ulsters waren nog niet vergeten, dat beppe jarenlang in hun staa gewoond had. Deze dag zal door beppe niet licht vergeten worden. SCHOOLUITWISSELING O.L. SCHOOL WORKUM Nadat eerst de Steven- fenne school uit Enschede een week in Workum was geweest, was het vorige maandag voor de leerlingen van de hoogste klassen van de o.I. school in Workum de dag om voor een week naar Enschede te vertrek ken. Met een achttal luxe auto’s werd gereden via de N.O.-polder Giethoorn (waar een wandeling werd gemaakt) Staphorst, Ommen Hellendoorn, Holterberg, Goor en Hengelo naar Enschede. In de Ste- venfenneschool werden de Worku- mers door het hoofd van die schoot de heer Buma, welkom geheten. Nadat het Fries en Twents volks lied gezongen was gingen de kinde ren met de pleegouders naar huis. In de dagen die daarop volgden hebben de kinderen veel gezien en beleefd. Zo werden er bijv, bezoe ken gebracht aan ’t Rijksmuseum, Natuur Historisch Museum, het dag bladbedrijf Tubantia en de textiel fabriek Rigtersbleek (van Heek en Co.). Ook werd er een dagtocht ge maakt naar Arnhem en omgeving. Bezoeken werden afgelegd bij Bur gers Dierenpark, Westerbouwing, Openlucht museum, terwijl er een boottocht op de Rijn werd gemaakt Behalve het instructieve deel van het programma werd er ook voor ontspanning gezorgd. Zo werd er bijv, een bezoek gebracht aan ’t prachtige Bad Boekelo. Daarnaast werd er in het Lutterzand heerlijk geravot en een speurtocht gehou den. de Wijnhandelaar - SLIJTER Nadat de heer Thijssen, ieder bedankt had voor zijn of haar me dewerking om het de Workumers naar de zin te maken, werd de thuisreis aanvaard. Na een voor spoedige reis arriveerde het ge zelschap om goed zes uur in Wor kum. Een einde was er weer ge komen aan de uitwisseling van dit jaar, een uitwisseling welke uniek is in ons land. Noard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 I OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM KLACHTENDIENST GEMEENTE GASBEDRIJF Aan de gasverbruikers wordt medegedeeld, dat wegens afwezig heid van de fitter Eiling in de pe riode van 1 tot en met 14 juli a.s. klachten op werkdagen uitsluitend kunnen worden gemeld op het kan toor van de gemeente ontvanger (tel. 241) en buiten kantooruren en gedurende het weekeinde bij de opzichter S Vellinga van het Gem Gasbedrijf te Bolsward (tel. 05157 -2272) HOUTHANDEL FEKKES MODERNISEERDE WORKUM. Deze week heeft hout handel Fekkes een nieuwe bedrijfs ruimte in gebruik genomen. Een grote moderne en ruime hal, waar in op economische wijze de nieuw ste machines voor houtbewerking staan opgesteld. Het oude pand (de vroegere hout molen) werd te klein om de ma chines en materialen te bergen, terwijl men via een trap deze werk ruimte bereikte, wat ook vaak moeilijkheden gaf met de snelle aan- en afvoer van houtprodukten. De nieuwe hal is aan twee zij den direkt verbonden met de op slagplaatsen van hout, wat een be langrijke verbetering geeft aan het interne transport. De voorzijde is voorzien van grote schuifdeuren, 'waardoor de trailers geladen met hout binnen kunnen rijden en op snelle wijze hun lading kunnen los sen. In deze nieuwe hal staan de ma chines voor houtbewerking langs twee wanden opgesteld, daardoor blijft in het midden een vrij groot vloeroppervlak vrij, waar i.. klaargekomen produkten voor verzending gereed kan zetten. Deze nieuwe hal zal voor hout handel Fekkes een grote verbete ring zijn. Hoewel de ingebruikneming niet op officiële wijze is geschiedt, is een ieder die dit nieuwe pand wil bezichtigen van harte welkom. Veel te vlug naar de zin van de kinderen was vrijdagmiddag het tijdstip van vertrek weer aange broken. Dal ze ook deze dag nog goect monter was bleek wel uit het ant woord, dat ze gaf op een gezegde van een der aanwezigen, die meen- de dat Beppe die avond wel moe zou zijn en dan ook vroeg naar bed zou gaan. Nee, zegt Beppe, vroeg naar bed? Geen sprake van, ik kan morgen wel uitslapen Juny 1917 bigoun yn de greate stêdden ünrêstich to wurden, hwant it koe mei de oanfier en de distribüsje fan jirpels nou just gjin sprekken lije. En lyk ik earder al skreaun ha' prebearre men it to koart derfan op to heinen troch rys biskikber to stellen. Mar ja, it roun allegearre like stroef en it distribüsje apperaet liet yn in bui- te plakken noch folie to winskjen oer. Boppedien siet der sa hjir en der ek noch wolris in lek, hwer- troch de itenswaren dy ’t foar de distribüsje oarnearre wiene yn for- kearde hannen - of sa *t jimm- wolle - op forkearde plakken to- lanne kamen. It is wol bigryplik dat soks forkeard bloed sette, for- al yn de greate stêdden. En as ien fan de earste plakken hwer de bon- ge barste wie Amsterdam, ’t Hie der al in deimanich drige mar op 6 july bigjint it oproer. ’t Begon gistermiddag op den Dam, waar een groote menigte vrouwen zich verzamelde en onder leiding van David Wijnkoop en an deren in optocht trok naar het Stad huis en vandaar naar de groente markt aan de Marn.ixstraat. Onder weg werd een ruit van een goud- smidswinkel ingedrukt en daaruit voor 1500.geroofd. Ja, sa bigoun it. Men wie op wel nei it stedhüs om it gemeentebl- stjür to freegjen om in bettere re geling fan de distribüje. Mar hwer roun it op üt? Dat men under it rinnen wei gau efkes in great rüt yn sloech en der foar sa ’n oardel tüzen goune oan goud meinaem. Dat wie dochs gjin it en. Mar wy gean fierder mei üs forhael. Op de Groentemarkt kon de po litie de menigte niet in bedwang houden. De houding van de joelen de vrouwen werd steeds dreigen der. Voordat de politie het nog korr verhinderen, waren in drie pakhui zen de vrouwen binnengedrongen. Een groot aantal bossen kropsla. Moge de Heer ons bewaren voor dat slechte weer! Weest allen een blijde zon uw omgeving! Dat goede weer speciaal ik u allen toe! Pastoor J. H. Janning WASSERETTE OP DE CAMPING WORKUM Deze week is op de cam ping in gebruik genomen een door de firma Westerhuis geplaatste wasautomaat. Deze automaat kan 10 kg droge was verwerken en is gefabriceerd van roestvrij staal. Door inworp van een munt, kan men van deze automaat gebruik maken. De handelingen die men moet verrichten zijn overzichtelijk op een bord achter de automaat aan gebracht, zodat dit voor niemand moeilijkheden behoeft op te leve ren. Vooral wat de camping be woners betreft, twijfelen wij .er niet aan, dat de fa. Westerhuis hier in een werkelijke behoefte heeft voorzien. IN VERBAND MET DE VAKAN TIE VAN HET PERSONEEL, ZAL DE FRISO IN DE WEEK VAN 9—15 JULI NIET VERSCHIJNEN Aan de Chr. Kweekschool voor kleuterleidsters slaagden voor de akte van bekwaamheid van kleu terleidster de dames H Dijkstra te Workum en P R Noordenbos Heidenschap. Geslaagd voor Mulo A en denstand: Sipke H Castelein. van 20 juni tot en met 26 juni 1967 GEBOREN Antje dochter van Harmen Jan Akkerman en Lolkje Schaap Durk zoon van Pieter Feenslra en Mintje Deinum Petrus Jacob Jozef zoon van Sjouke Faber eh Christina Johan na Jorritsma ONDERTROUWD: GEHUWD: Rintje de Boer 25 jaar wonende te Workum en Janina Urszula Mor galla 19 jaar wonende te Gladbeck (Duitsland) OVERLEDEN: GESLAAGD WORKUM Aan het gemeentelijk Muziek instituut te Leeuwarden slaagde voor het examen contra- punt/harmonie de heer H Mast. Aan de UTS te Leeuwarden slaag de voor het eindexamen electro- techniek de heer J Speerstra. Voor het examen afdeling Bouwkunde de heer S Ybema. BEROEPEN WORKUM Beroepen bij de Ned. Herv. Gemeente alhier ds C B Roos uit de Kaag. ook hoeveelheden aardappelen, en busjes ingemaakte groenten werden er uitgehaald. Op de Handelskade, een heel an dere buurt in Amsterdam, is het intusschen gisteravond nog heel wat erger toegegaan. Daar hebben de vrouwen uit de buurt een schuit met voor Engeland bestemde aard appelen geheel leeggeplunderd. De politie wist een tweede schuit nog te redden. Het verjagen van het publiek heeft echter daarna tal van ernstige botsingen veroorzaak* De menigte trachtte wagons met aardappelen te plunderen. De poli tie kon dit niet keeren en riep mi litairen te hulp. Gedurende den geheelen avond is het op Kattenburg en Wittenburg woelig gebleven. De bewaking was uitsluitend aan militairen toever trouwd. Tot bepaalde botsingen met de gewapende macht is het hier niet gekomen, doch wel zij.r enkele winkels geplunderd. Vrou wen zag men weggaan met boeze laars vol rijst, thee, suiker en aller- nande verpakte artikelen. De eene sleepte met bussen cacao, de ander met blikken beschuit, deze weer met flessen slaolie, en gene wee.' met flesschen bessensap of Mala- gawijn. Tot zelfs schuurpapier werd meegenomen -'en toen einde lijk militairen verschenen om de orde te herstellen, waren van alles wat er in den winkel aanwezig de lege pakken over. Wat in de etalages had gelegen aan los goed, lag verstrooid over de straat. Een sigarenwinkelier telefoneer de dat de ruiten bij hem werden ingeslagen en het publiek de siga ren voor zijn oogen wegstal. Twee politieagenten ernstig door stee nen getroffen, werden aan de poli- ti-bureaux verbonden. Drie dooden en 12 gewonden werden najar het Binnengasthuis gebracht. gons worden aangehaakt aan meterslange treinen, fietsen bromfietsen en Andere middelen zullen onze wegen lange rijen vol maken en hotel- caféhouders zullen van louter ge noegen een blij liedje gaan neuri ën vanwege de centeratie. We wensen al onze vakantiegan- gers(sters) van harte fijne dagen toe, heel veel plezier en genoegen en mooi weer! Want - zegt het maar eerlijk - met het weer staat of valt een vakantie letterlijk en figuurlijk in het water. En nu ik het weer aansnijd, wil ik daar in dit stukje iets over zeggen. Vindt u ook niet, dat het weer ontzaggelijk belangrijk is? Vraagt het anders maar eens aan onze hooiende boeren. De Fransen vin den een dag zonder zon even erg als een maaltijd zonder wijn en dat zegt wat! Och ja, dat weet u net zo goed als ik, dat de blijde zon telkens weer vreugde en een vro lijke lach tovert over heel de scho ne Schepping Gods. Wij, levend in een land van mest en mist - zoals de dichter zegt - snakken naar de warme, levenwekkende zon. Maar goed! Voornamer dan de zon zijn de mensen om ons heen Denken we daar eens heel eventjes aan. De warmte van hun hartelij ke liefde maakt dit vaak koude en arme tallingenleven op deze aarde weer helder, blij en stralend! Geven wij toch van onze liefde en laten we de zon eens stralen van hartelijkheid en medeleven; Och, wat een weer, wat een heer lijk klimaat voor kinderen, die het goed hebben getroffen met echt lie ve ouders: thuis is daar dan de zon en de vreugde. Maar o wpe! alles kan ook verzuren in een druileri ge natte, mistige atmosfeer, als ou ders vechten en ruzie maken en de haat zaaien van de duisternis en de donkere wolken der harteloos heid dreigend laten opdoemen over het huiselijk geluk. Kinderen, maar ook wij allen, zijn als gewassen als de bloemen en de planten, die bevriezen in ’n keihard en ijskoud klimaat. Een ijsvloer zal er over de wereld, over ons allen worden heengetrokken, wanneer we niets dan haat, mee maken, niets dan schraapzucht en belangenstrijd, niets dan doortrapt egoïsme en inhalerij

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1