PIAATSFUJK NIEUWS Fyftich jier lyn xxxxxx x x>c x x OLEj Workumer Krant Nieuws- voor en en Wasautomaten Fa. Gebr. Romkema Advertentieblad voor de gemeenten Workumt Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Auto-ver huur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Radio HINGST J ia Visser Ar Zn» SIEMONSMA WORKUM TELB5151-232 FA. WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE iigszij NAYE VAN VERWERF IJEMZ ROER lllllllli verzorgen Ook voor Sier en Frisdranken BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM RISO J DONDERDAG 20 JULI 1967 NO. 29 Oste JAARGANG jaar 9.75 i F. 5. te zart 152 Uil'. Tolj den jfte r.T Gezellige mensen blijven konen bij: Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Verschijnt éénmaal per week Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m, Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen DE SPECIAALZAAK VOOR T.A AT UW )r le li- ’n ;n sn e- is- le ;n FEESTELIJKHEDEN TE WORKUM WORKUM staat deze weken in 't teken van de feestelijkheden, die het was tekenwedstrijd voor de schoolkinderen, die gehouden werd langs de Doltewal en waaraan door vele kinderen werd deelgenomen, ’s Middags werd een zwemwedstrijd bij het zwembad gehouden die ook Indien gewen,scht, de fabrieks gebouwen dadelijk te aanvaarden. C. Tjebbes, Notaris.’ It mocht dan al gjin great fabryk west hawwe. ;t wie «n elk rTof,"l i" forties foar Warkum. It bitsjutte wer minder wurkgelegenheit. Net allinne foar de minsken dy ’t der har brea fortsjinnen mar ek fogr oaren. Mar wisten jimme wol dat yn it fabryk fan .Akkringa’ - hwant sa neamden wy it - net allinne ,bei- sür’ makke waerd, mar ek de bi- kinde ,Haarlemmer-olie’. In midr del dat goed wie foar alle kwalen. Ja. .Harmer oalje’ wie yn dy tiid in wondermiddel. de Wijnhandelaar - SLIJTER den hals toe. De slagader werd door gesneden. Dr. Posthumus, de huisdokter, wist ’t bloed zoo lang te stelpen, totdat dr. Bouma kwam om den gekwetste te verbinden. 't Drama eindigde met M. naar 't ziekenhuis en S. onder politie- geleide naar Leeuwarden te bren gen.’ Fan Snits geane wy noch in kear nei Amsterdam. .Een bewoonster van de Marnix- straat is dinsdag bij de politie ko men mededeelen dat haar zwager verleden week Donderdag op den Haarlemmerdijk door een schot wond in het hoofd en in de zijde is gewond en sedert te Noordwijk is Merk 27-28 Telefoon 358 Venema te Koudum. Voor costumière mej P Ybema te Ferwoude. Tevens slaagde mej. Ybema dezer dagen voor de ak te Nuttige Handwerken. Deze da mes werden opgeleid door mevr. T Zwaagstra-van Dijk, directrice van de Modevakschool Krijtenburg te Sneek. SCHADE DOOR WINDHOOS WORKUM Tijdens een onweersbui die in de nacht van zaterdag op zondag langs Worku n trok, maakte een windhoos nogal enige schade. De windhoos trok door de Worku mer Wiske en rukte van de auto- box van de heer W de Jong wonen de aan de Spukersleane het dak, d-at her en der werd verspreid. De planken van het. vernielde dak hin gen zelfs aan de drooglijn. Het was een geluk, dat de auto van de hr de Jong niet in de box was gestald maar, buiten stond. Zodat de schade beperkt bleef tot het dak. georganiseerd worden door feestcomité. Woensdag 12 juli er een tekenwedstrijd voor Yn de Friso fan 29 juny ha ’k skreaun oer de opstoatsjes - of sa ’t jimm’ wolle - it oproer yn Am sterdam - fan 6 juy 1917. Sahwat op dyselde dei fan dat jier stream- de der ek bloed yn Snits. Lykwols nel üt oarsaek dat de Snitsers, lyk as de Amsterdammers yn opstan kommen wiene tsjin it stêdsbistjür Né, yn de stêd fan de Wetterpoarte wie hiel hwat oars oan ’e han. Sneek. Maandagmorgen half ne gen was ’t op straat voor de firma Vroom en Dreesman haast een bloedbad. In de portiek nl. waar men elkaar voor een ophanden zijnde opruiming haast dood drukte brak een spiegelruit, 't Neervallen de glas wondde vijf personen meer of minder ernstig. Twee doktoren, Ament en Hertzberger verleenden hulp. Ja, dan giet men nei de oprom- ming op hope mei it ien of oare koopje’ thus komme to kinnen mar it pakte hiel oars üt. Mei it gesicht biplakt mei pleisters en op syn allermoaist yn ’e wynsels kaem men thüs. Mar der barde op dyselde dei noch mear, hwant - en nou nim ik de krante der wer by - ,En geen drie uur later kregen twee ver pleegden in ons Armhuis elkaar te pakken. De 36-jar.ige R.S. bracht den 63-jarige H.M. met een aara- van 11 juli tot en met 17 juli 1967 GEBOREN: Johan zoon van Jelle de Boer en Froukje de Groot ONDER TROUWD: Hermanns Dirk Rietdijk 23 jaar wonende te Bolsward en Jessie Hiemstra 21 jaar wonende te Wor- kum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 wu iw»iii«iih uw—m Jimix.-surrw» DE TEDSONS TREKPLEISTER VAN DE WORKUMER KERMIS Workum Tot de kern|isattrac- ties waarbij het publiek van Wor kum wat sensatie aangaat aan zijn trekken komt behoort het optre den van De Tedsons, als motordui- vels met hun adembenemende stun ten, die ze uitvoeren op motoren en zelfs in hun kleine race auto. De Tedsons razen zo rond, verti kaal en horizontaal, in een van zwaar bandijzer gemaakte zuivere ronde kooi met een doorsnee van zes diameter. Met deze waaghalze rij zullen De Tedsons als het ware op slag de harten van de Workumer jongeren winnen, vooral die van de bezitters van brommers, wie ’t geknetter van dé opgevoerde moto ren als muziek in de oren moet klinken. Eigenaar en teamleider is Tedson, 36 jaar oud, die als eni ge de race auto berijdt en het loo- pingwerk voor zijn rekening neemt Auto en motoren bereiken een snelheid die ligt tussen de 55 en 60 km. per uur wat voor deze enge ruimte bijzonder hoog is. Dit mil limeter werk in stalen kogel zal ongetwijfeld veel belangstelling trekken, wij willen u er ook niet meer van vertellen. Gaat deze week zelf naar het Noard De Ted sons staan bij de voormgjige R.K. school. Alle deelnemers ontvingen een boeket bloemen, de winnaar van ‘t schoonste geheel ontving een fruit mand hun aangeboden door me vrouw van der Zee. De deelnemers reden alle nog ’n ereronde waarna het Fries volkslied gezongen werd, waarmee het einde kwam van deze schitterende mani festatie van de oude Friese cul tuur. overleden. Namens de Engelse regeering is bij de Amsterdamsche politie aan gifte gedaan dat bij de relletjes te hare nadeele zijn gestolen 368 zak ken en 706 manden met aardappe len. Bij plunderingen op Kattenburg werd voor niet minder dan 8400 aan spek gestolen. Aardappels wer den tot een bedrag van 7000 weg genomen. In de Amsterdamsche Raad heeft de voorzitter een woord van deel neming geu.it met de slachtoffers en hun familieleden. Er werd op aangedrongen, aan nabestaanden der slachtoffers, en aan hen die schade leden door plun deringen, vergoeding te geven. De voorz. zei toe, dat deze zaak naar recht en billijkheid zou worden behandeld.’ Sa, en nou bliuwe wy efkes yn Warkum. Mar fleurien nijs is it net nwat wy derwei to lezen krije. It is in advertinsje. .Voorloopig bericht. In Septem ber a.s. zullen publiek worden ver kocht de Fabriek van de Firma Joh W. Meijer en Co. te Workum en annex werkmanswoningen, werk en bergplaatsen, omgeven door ter rein en aan ’t water gelegen. Inmiddels Uit de Hand te koop, desverlangend met de daarnaast ge appelmes plotseling een steek in legen Heerenhuizige en Tuin. OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM GEMEENTE WORKUM Burgemeester en wethouders van Workum maken hiermede bekend dat de Minister van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening bij rondschrijven d.d. 30 juni 1967, MG 67-19, besloten heeft tot het tijde lijk verruimen van de financiële faciliteiten voor de verbetering van het particuliere woningbezit. Een en ander houdt o.a. in dat voor de duur van deze maatregel de volgende maximum-premie-be- dragen zullen gelden: voor privaatverbetering 600. voor het aanbrengen van een douche in bestaande ruimten 600 voor het aanbrengen van een douche ruimte met douche instal latie 1200.— voor een volledige verbetering van het woongerief (zonder privaat verbetering) 5500. voor een volledige verbetering van het woongerief (met privaat verbetering) 6000.—- voor het splitsen van woningen per nieuw verkregen woning f 6000.—. Voor verdere inlichtingen kun nen belanghebbenden zich ver staan met de dienst gemeentewer ken c.q. de gemeente-secretarie. Workum, 14 juli 1967 De burgemeester, J. van der Wal, wnd. De secretaris, G. Schilstra, wnd. veel deelnemers trok. Verder was er ook nog zaklopen voor de kin deren. Tot onze spijt kunnen we van deze gehouden wedstrijden geen uitslagen vermelden, daar we deze niet ontvangen hebben. ’s Middags was er op de camping een touwtrekkerij, dat zeer veel pu bliek trok. Zaterdagavond 15 juli was er de aangekondigde ringrijderij met Frie se sjezen. Er waren 15 deelnemers. Dit was een folkloristisch gebeuren dat van de zijde van de Worku- mers en van de recreatie mensen een- grote belangstelling trok. Deze ringrijderij werd georganiseerd door een comité gevormd uit Plaat selijk Belang, VVV en de Worku mer Zakenclub, verder alles onder auspiciën van de vereniging ,Het Friese Tuigpaard’. De voorzitter van Plaatselijk Belang de heer A W Buning noemde het een folklo ristisch gebeuren dat te vergelijken is met het skütsjesilen. De fraaie krompanelen sjezen getrokken door de zwarte Friese paarden met de in oud-fries postuums gestoken Friese paren. Het was dan ook een prachtig gezicht het geheel te be zien. De jury bestond uit de heren B S Faber te Veenwouden, G Griep sma Joure, P H van der Meulen Bergum, W J Peenstra Barthlehiem De eindjury en de algehele leiding berustte bij mej. H Terpstra te Leeuwarden. De volgende prijzen werd toege kend: 1 L Jellesma Rotsterhaule met me vrouw Jellesma met het paard Ka- thinka 32 punten 2 Griepsma Joure met het paard Max 29 punten 3 H H Dijkstra Workum met me vrouw van Dijk en het paard N.N. 28 punten 4 S Reitsma Warns 26 punten De jury voor het schoonste ge heel bestond uit W J Peenstra, Bartlehiem, G Griepsma Joure, mej H Terpstra Leeuwarden. Deze ken de Joh. E Reitsma te Tjerkwerd de prijs voor het schoonste geheel toe. v: n 4 juli tot en met 10 juli 1967 GEBOREN: Anna Lisette dochter van IJme Hiemstra en Wiebrigje Couperus Jan Wietse zoon van Jentje Al- kema en Sjoukje Hiemstra ONDERTROUWD: geen GEHUWD: IJgram Hijlkema 30 jaar wonen de te Waaxens en Trijntje Jacoba Hofstra 24 jaar wonende te Wor kum OVERLEDEN: Jetse Taeke de Haan 72 ev. Trientje Leenstra Tjftske Gerritsen 91 ja,'ar Klaas Steiginga GESLAAGD WORKUM Geslaagd in Amster dam voor het diploma Banketbak kers Patroon Vakbekwaamheid VB OP de heer Douwe Folkerts. KOUDUM Aan de Technische Ho geschool te Delft slaagde voor het propadeutsch examen Bouwkun dig ingenieur de heer A Pel. WORKUM Aan de Landbouw ho ge school te Wageningen slaagde voor het candidaats examen land- bouwhuishoudkunde de heer N van der Zij pp. KOUDUM Aan de Thalamansholt- school te Haren (Gr) slaagde voor de akten N. X. X. (lerares kinder verzorging en opvoeding) mej. G E Henstra. Te Zwolle slaagde voor de on derwijsakte MO Piano de heer J. Drayer, leraar aan de muziekschool voor Zuidwesthoek te Koudum. WORKUM Aan de stichting ana listen opleiding Friesland te L’war den slaagde voor leerling analiste medische richting mej. A J de Boer. WORKUM Geslaagd te Utrecht voor Nederlands MO-A de heren J Sy- brandy en J de Boer. ZUIDWESTHOEK Te Utrecht slaag den o.a. voor de gehouden exa mens uitgaande van de Coöp. Mo devakschool vereniging Danckaerts U.A.: voor het eerste gedeelte van het examen coupeuse en mantel- vak de dames B T Laumurux te Wyldemerk onder Harich en M DE TAAK VAN ISRAEL In 1931 sprak Albert Einstein, de wiskundige, deze woorden tij dens een redevoering in de Verenig de Staten: ,Het totstandbiengen van een be vredigende samen werking tussen de Joden en de Arabieren is niet het probleem van Engeland, maar van ons. Wij, dat wil zeggen Jo den en Arabieren moeten tot over eenstemming komen over doeltref fende richtlijnen, voor een nuttig samenleven met elkaar. Een recht vaardige en voor beide volken waardige oplossing van deze op gave betekent voor ons een niet minder belangrijk en schoon doel dan de eis tot werken aan de op bouw zelf. Men moet daarbij beden ken, dat Zwitserland een hogere trap van staatkundige ontwikke ling vertegenwoordigt dan welke andere nationale staat ook, juist door de grote politieke problemen, die men daar eerst moest oplossen voordat men kon komen tot de hechte opbouw van een samenle ving, die uit verscheidene nationa le groeperingen wordt gevormd!’ Het is tragisch dat de vorming van een dergelijke, door Einstein terecht zo hooggeschatte samenle ving van Joden en Arabieren zo bloedig vertraagd wordt. Maar laten wij toch niet verge ten, dat alle officiële documenten van de staat Israël, dus ook die over de huidige crisis in het Na bije Oosten, steeds verschijnen in de beide talen van deze staat: in het Iwriet en in het Arabisch. Laat dit een teken zijn van de hoop op een toekomst van vrede. J. P. J. K.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1