PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich I I jier lyn Workum er Krant Nieuws- Ad verten tieblad en voor Zuidwesthoek van en Wasautomaten Fa, Gebr. Bomkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland 51 ta V is&er Zib. BMW 1600 Radio HINGST 5 I X>C>C>C>C>C>C XXXX H SIEMONSMA WORKUM TEL85151-23Z FA WtSTÏHHUIS A uk to-ver h u ik s’ RADIO EN TELEVISIE NAVE VANDERWERE Ook voor Bier en Frisdranken UEME DE BOER I BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM hV 'Si Advertent tarief: 10 ct. per m.m. RISO DONDERDAG 27 JULI 1967 90ste JAARGANG NO. 30 van a.s. yn Friso K,®--: F. uur de 2 De kapitein bleek een goede gids r Merk 27 28 Telefoon 358 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Gezellige mensen blijven konen bij: Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post f 4.25 per halfjaar naar door- de zal hüs syn APOTHEEK: s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) Adres redaktie: HUNIA'S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-460 Uitgave' HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 KLACHTENDIENST GASBEDRIJF zaterdag en zondag Tel. 05157-2861 TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur H. S. SCHAAP DE SPECIAALZAAK VOOR ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: S. PIERSMA met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week LAAT UW VERZORGEN Warkum wepnen yn 1917 in aide earme minsken - en WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Mudde, telefoon 535 ge- te van rubriek ras Kontracten volgens alg. regeling tt I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór t f op woensdagmorgen ZOMERUITSTAPJE KATH. PLATTELANDSVROUWEN ORGANISATIE WORKUM Met het mooist denkba re zomerweer begonnen we ons jaarlijkse uitstapje. Deze keer was de keuze gevallen op een tochtje met de Djippe Dol te. Er heerste al direkt een prettige stemming en nagewuifd door familie en kennis sen alsof het een wereldreis gold, gingen we welgemoed op stap, op weg naar Langweer het doel van onze reis. INGEZONDEN: Het Groene Kruis organiseert bij voldoende deelname, dinsdagmid- dags een grootmoedercursus van 4 a 6 lessen, leidster-docente Zr. v/d Sloot. Op deze cursussen, waar lan delijk veel belangstelling voor be staat, wordt voorlichting gegeven, hoe de grootmoeder behoort te staan tegenover de kleinkinderen. FABRIEKSONDERZOEK VRUCHTBAARDER MET RADIO Ter bekendmaking van hun pro- dukt gaan steeds meer ondernemers ertoe over, groepsbezoeken aan hun fabrieken te organiseren voor hun cliënten. Niet zelden valt zo’n be zoek, hoe interessant ook, half in het water, wanneer namelijk het gedruis, dat de in werking zijnde installaties maken, elke uitleg van de zijde der bedrijfsleiding vrijwel onverstaanbaar maakt voor een groot aantal leden van het gezel schap. Een Japans concern heeft in de Bondsrepubliek dit bezwaar ondervangen door zijn bezoekers, uit te rusten met kleine ontvan- gertjes met oorclips. De man. die het gezelschap rondleidt, doet het woord met behulp van een walkie- talkie. Greeult de Vries Workum, Gerrit Deinum Workum, Rein Molenaar Bakhuizen, Rintje Schreur Kou- dum, Tjietse Mink Oudemirdum. WINDHONDENRENNEN WORKUM Zaterdag 22 juli werden onder auspiciën van de Noord Ned Windhondenrenclub hondenrennen gehouden op het sportterrein. Dit windhondenrennen trok vrij veel belangstelling. Er waren ongeveer een 300 belangstellenden op het ter rein aanwezig. De afstand die door de honden moest worden afgelegd bedroeg 385 meter. De volgende honden drongen in de finale door: Spitfire van de heer M Schokken broek van Groningen; Gazelle van de heer H Terpstra te Leeuwarden; Icaris van de heer G Bruintjes van Oude Pekela en Moonlighta van de heer S Holstein -van Oude Pekela. Dit einduitslag was als volgt: 1 Spit fire; 2 Gazelle; 3 Icaris. ULCO BEHAALDE VIJFDE NATIONALE KAMPIOEN SCHAP WORKUM Op het vrijdag jl houden concours hippique Leeuwarden behaalde Ulco de heer KI Postma in de éénspannen tuigpaarden Fries de eerste prijs en het kampioen schap van Nederland. van 18 juli tot en met 24 juli 1967 GEBOREN: Karin Yvette dochter van Dirk Venema en Lieuwkje Klaasje Boer mans Marieke dochter van Barend Blankert en Koosje van Keulen Kornelis zoon van Tjitte Folkert sma en Trijntje Postma GEHUWD, GETROUWD en OVER LEDEN: geen de Wijnhandelaar - SLIJTER GESLAAGDEN CHR. LTS. KOUDUM Aan de Chr. LTS slaag den de volgende leerlingen: Voor het getuigschrift metaalbe- werken: Douwrn Beuckens Schart, J A van der Broek Koudum, Anton Castelein Koudum, Tjerk Deinum Hindeloopen, Jan Draayer Molkwe rum, Suffriedus Draayer Molkwe- rum, Jelte Draayer Koudum, Cor nells Albertus van Dijk, Brechtus Haitsma Koudum, Pier Hoekema Koudum, Fonger Munniksma Kou dum, Lieuwe Ottema Nijemirdum, Peter Schotanus Oudemirdum, Sjoerd Sipkema Koudum, Cornells Valk Workum; Pieter Visser Wor kum, Willem Visser Workum, Wie be de Vries Bakhuizen, Saco van der Werf Koudum, Henny IJbema Workum, Heinrich Zweed Hinde loopen, D Dijkstra Elahuizen. en vertelde onderweg verschillende interressante bijzonderheden. De gelegenheid om het skütsje silen gade te slaan fverd goed uitgebuit. In Langweer aangekomen pau zeerden we in restaurant ,De Wie len’ waar het goed verpozen was. De stemming op de terugreis was dan ook opperbest, en toen we met enige strubbelingen te kampen kregen, en zelfs de rivierpolitie er aan te pas kwam, werd dit van de humoristische kant bekeken, en kon het ontstane incident alleen maar de vrolijkheid vergroten. On danks dit onverwachte oponthoud arriveerden we keurig op tijd weer in onze woonplaats. Nog een pluim voor die leden van ons bestuur (en hier willen we ook graag mevrouw Dijkstra in betrekken) die zo voor treffelijke zorgden voor ons natje en droogjej We mogen echt met genoe gen op dit zeer geslaagde bootreis je terugzien. INGEZONDEN Heeft u nog een avond vrij? en houd u van zingen! Kom dan dins dagavond 1 augustus om 8 uur ook bij het mannenkoor. We wilden dan graag weer starten en er wacht ons weer een vol programma o.a. Herv. kerkdienst - Joure plus een mogelijke uitvoering alhier. Daar om mocht u enige interesse heb ben - kom dan. We houden onze repetities in de lokalen achter de Geref. Kerk. Een tot ziens. Chr. Mannenkoor Laus Deo Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 Gottesdienst; Schoneveld (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds M Hyl- kema van Willemstad; nam 7.30 u eerw heer H. Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 7.30 uur eerw. de heer R de Wit van Wolvega WARNS (Herv) voorm 9.30 uur en nam uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld, voorbereiding Heilig Avond maal; nam 7.30 uur ds W A de Pree 30-MEREN TOCHT WORKUM Deze week staat Fries land in het teken van de dertig merentocht. Maandagmorgen zijn de boten en schepen vertrokken uit Drachten om het Friese merenge bied te doorkruisen. Deze tocht, die georganiseerd wordt door de Water sportvereniging Drachten-Veen- hoop wordt gevaren door 141 deel nemers met vaartuigen van ver schillende grootte, ze varieëren van zeilschepen tot grotere kruisers De vloot ging via Terhorne Sloten, waar ze de nacht brachten. Donderdag komen schepen langs Workum. Het 27 juli weer een gezellige drukte worden in Workum met al die sche pen. KERKDIENSTEN van zondag 30 juli 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben; nam 7.30 uur ds M Hylkema van Willemstad (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop; nam 2 uur ds E N van Loo van Sneek (Bapt) voorm 9.30 uur de heer M Looye van Hilversum HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9 uur eerw heer J A Groen van Amsterdam (Geref) voorm 9 uur Ids W Hor- lings; nam. 2 uur ds Schravendeel van Middelhamis FERWOUDE (Herv) Nam 1.30 uur ds B Jager GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9 uur ds W A Pree; voorm 11 uur Evangelischer nam 7.30 uur ds J Vöor het getuigschrift timmeren Bertus Agricola Mirns, Anne Am sterdam Hindeloopen, Nanne Al- bertsma Staveren, Durk de Boer Workum, Bertus Brouwer Workum Jan Dijkstra Elahuizen, Jouke Kui pers Bakhuizen, Manus Mous Bak huizen, Klaas Rienstra Nijemirdum Pieter Rienstra Nijemirdum, Tjitte Sikkes Bakhuizen, Sieberen Vene ma Koudum, Brechtus Wiersma Koudum, Klaas Witteveen. Koudum Voor het getuigschrift timmeren B. cursus: Johannes Bakker Wor kum, Douwe Baukema Nijemirdum dat yn ’e kas sette en de doar op it slot draeide. Jonge noch ’n ta, der wie dus jild yn ’e hüs. Hy krige de hiele nacht süver gjin w.ink yn ’e eagen, hwant de sinten der yn ’e kas lie ten him net mei rêst, De oare moarns sa gau syn heit ta de doar üt wie, en syn mem achter oan ’t heisterjen sloech er slach, en rüftdy de doar üt. Mar doe ’t syn heit kofjedrinkerstiid thüs kaem seach dy daliks dat de kasdoar iepen wie. It doaske hwer sahwat seis en tritich goune - meast oan sinten en botsenstikken sitten hie, wie leech. En nou lês ik jimm’ foar hwat er yn de stiet. De afwezigheid van de zoon wet tigde het vermoeden dat deze aan de verdwijning niet onkundig was. Aangifte van het geval werd bij de politie gedaan en het mocht de hoofdagent de heer van Dijk geluk ken hem in Bolsward te arresteren in het bezit van nog ruim f 30.-. Hij zou juist het tramstation bin nenstappen, om met de tram naar Sneek te vertrekken en vandaar met de trein naar Leeuwarden om daar op de kermis het met moeite opgespaarde geld zijner ou ders in korten tijd te verbrassen. Door het vlugge optreden onzer chef van politie werden deze plan nen gelukkig verijdeld. Hoe geslepen hij de zaak had be handeld moge blijken uit het feit dat hij het geld had ingewisseld voor een briefje van 25.zoo- dat bij foulleering iets anders werd gevonden, dan verwist werd. Dit feit was echter reeds bij de politie bekend.’ Oan safier ta dit forhael oer de soan dy ’t syn earme heit en mem bistellen hie. Mar oer yn wike as trije sil ’k jimme léze litte hwat syn heit foar de rjochters forklear- re. GESLAAGD WORKUM Te Den Haag is ge slaagd voor Duits L.O. de heer A. Elgersma. To pear hja wiene wier dé ienigsten net yn de klasse fan aid en earm - dy ’t twa soannen hiene. De aldste swal- ke yn in fier lan, mar de jongste wie meastentiids by heit en mem thüs. Ik siz, meastentiids, hwant, hy ütfanhüze noch al gauris, foar koarter of langer tiid, yn it bikin- de hotel ,De houten leppel’ to Ljou wert. De Friso fan 28 july 1917 skriuwt oer him as ,de bij de Jus tine niet gunstig bekende Nou as de kranten sa oer immen skriu- we wiist it net sa moai. Mar hot of hwat dan ek, hy wie mids july wer thüs kommen fan sa’n ütfannu zerij. En ik kin my sa skoan yntin- !<e cat doe ’t hy ta de doar vn- kaem syn mem sein hat: ,Kom bls': der wer jonge. Hwat bin ik bliid dasto wer thüs biste. Silsto nou tonei better oppasje en helje gjin forkearde dingen wer üt?’ Hwant ja, syn mem wie in troch en troch goed minske. (’k Ha har skoan kinnen en in hiele bulte fan jimme soene grif ek witte hwa ik bidoelde as ik har namme neamde. Mar dat doch ik nou just net.) Hwat antwurd hy syn mem jown hat witte wy net, mar it stiet wol sa fêst as in peal boppe wetter dat doe ’t hy de jouns by syn heit en mem om ’e tafel siet, syn gedach ten net yn Warkum, mar yn Ljou- wert wiene. Né, net dat hy siet to tinken oan dat hüs mei dy greate doarren der foar hwer hy fan ’e moarn as frij man troch gien wie, mar hy seach sa yn gedachten al dy drokte op it Saeilan hwer mer- ke halden waerd. Hwat soe hy der moarn, op merke freed g.-aech roun swalkje wolle. Merke, halde. Mar hy hie gjin sint yn ’e büse en dan hie it ommers neat gjin sin en gean nei Ljouwert. Doe ’t hy de jouns yn ’t bêdsté lei seach hy tafallich dat syn heit hwat losse sinten yn in doaske die, VLIJMSCHERP MAAR VELIG Een goede raad voor doe-het-zei vers: laat uw gereedschap of ande re scherpe voorwerpen nooit slin geren! Uw kindertjes hebben een onverzadigbare belangstelling voor ,al dat moois’ en het is bijzonder moeilijk ze duidelijk te maken hoe gevaarlijk het is er mee te gaan spelen. Stanley heeft daarom een mes ontworpen (nr. 99) waarbij het ge vaarlijke gedeelte met één handbe weging in het heft verdwijnt. Het is een zeer praktisch gebruiksvoor werp; het mes kan ook in drie ver schillende standen worden vastge zet en is voor uiteenlopende werk zaamheden dus zeer geschikt. En nu nog een goede raad: niet vergeten het mes na gebruik te la ten verzinken in het heft - anders bent u nog zo ver als met andere minder praktische messen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1