W. MUNDT I Br Voor stomen en verven I I Elites Pïjskoft Camping It Soal de Noorderbazar Geschenkenhuis S. R. DE BOER naar DANSEN Concours Hippique te RIJS ZATERDAG 5 AUGUSTUS GARAGE IJNTEMA r8x^ (zo Hunia’s Drukkerij, Workum I WORKUM Telefoon 439 I - Workum, tel. 466 P. Smit Rij voor dit unieke aanbod even langs bij praktische, luxe vouwfiets GRATIS vakantiepakket na 2 x tanken InhoudUitvoerige landengids o.a. gedetail leerde wegenkaart van het land uwer keuze. Bovendien nog 2 kleine verrassingenU kunt kiezen uit de landenBelgië Duits land Frankrijk Italië Oostenrijk Pariega F. Postma Voor uw Drukwerk naar ■HM een THEE-, ONTBIJT- en EETSERVIEZEN DR1NKSERVIEZEN in glas en kristal GERO ZILMETA en ZILDURO CASSETTES Loop eens vrij binnen Workum Noard 101-103-105-107 GROOT NATIONAAL AANVANG 1 UUR Friese Tuigpaarden DE ZWARTE (Sybrandy’s Vogelpark, Rijs) oud 37 jaar Rijswijk, 25 juli 1967 JANKEN 1 1 l J toont u in haar aparte afdeling een ruime keuze in nen, 1ste prijs Gouden Zweep Tuigpaarden en hackneys uit het gehele land Record aantal inschrijvingen 3 springconcoursen Bestgaande ponnie vanaf zaterdag 29 juli tot 11 aug. (behalve maandagavonds) THE STARFIGTHERS MARIA ELIZABETH FLOHR—FLAPPER er nogal eeti I J 7 Nederlands Kampioenschap 2-span- Rijswijk: H. R. Flohr Peter Workum: G. G. FlapperMaagd Zwanenburg: J. J. Flapper L. FlapperKleian Putaruru, Nieuw Zeeland: J. H. Flapper W. Flapper Workum: G. Flapper H. Flappervan der Weij Amsterdam: Th. C. KeijzerFlapper F. Keijzer OCHTENDPROGRAMMA 11 UUR lTANKÈN; I £'4'. i IBAR DANCING ZWAAN Na een kort maar hevig lijden werd van ons weggenomen onze lieve vrouw en mama, dochter, zuster en schoonzuster PARASIETEN BEDREIGEN UW JONGVEE Tijdens de weideperiode worden kalveren vaak aangetast door scha delijke parasieten. Zij belemmeren de groei en ontwikkeling van deze jonge dieren. Uit weideproeven is gebleken, dat bij een sterke aantas ting de groei van de kalveren slechts de helft is van normaal. Hier uit volgt, dat de directe schade ver oorzaakt door een besmetting met parasieten groot is. Bovendien heeft deze besmetting later nadeli ge gevolgen voor de melk- en vlees produktie ^ls deze jofnge ctieren worden aangehouden. Een doelmati ge bestrijding van deze, schadelijke parasieten is daarom alleszins op zijn plaats. SCHADELIJKE PARASIETEN Tot de schadelijke parasieten voor jong rundvee behoren de long- worm, de maag- en darmwormen en de leverbot. Via de uitgescheiden mest van het oudere rundvee ko- men de eieren van deze parasieten op het land terecht en groeien uit tot larven. Deze larven worden door Hunia’s Drukkerij Hindeloopen der is opgemerkt houdt de veesta pel zelf de besmetting in stand en komen de eieren van de larven via de mest weer op het land te recht. Het is daarom van groot be lang de kalveren te weiden op schoon land. Dit is grasland, waar op nog geen ander rundvee heeft geweid of waarop dit jaar nog niet met stalmest is bemest. Van belang is dus dat de kalveren weiden op land, waarvan de voorgaande sne de is gemaaid. Op deze wijze komt men enigszins tegemoet aan de eis van schoon land. In de 2e plaats kan yia het mestonderzoek worden na gegaan of de kalveren zijn besmet. Hiervoor moet u overleg plegen met uw dierenarts. Blijkt uit het onderzoek, dat er een besmetting aanwezig is, dan kan een bestrij ding met geneesmiddelen nog veel schade voorkomen. In tegenstelling met vroeger zijn er thans goede ge neesmiddelen beschikbaar. 8x tanken en slechts f129,- bijbetalen (Winkelwaarde ca. f 225,-). Gemakkelijk In de bagageruimte van Uw auto mee te nemen I En .fietsen is gezond Uitvoering: kabelrem vóór; terugtraprem achter; complete verlichtingbagagedrager standaard; kettingbeschermer; banden met Witte zijvlakken, enz. 1 Jaar garantie. Zwitserland Spanje Noorwegen Denemarken Joegoslavië. luxe uitgevoerd autoklokje! 6 x tanken en slechts f 24,50 bijbetalen (Winkelwaarde ca. f37,50). Ook geschikt voor bureau of huiskamer. Pre cisie uurwerk, huis van edelchroom, licht gevende wijzers. Het aanbrengen op het dashboard is geen probleemEen sterke magneet of kleefstrook zorgt hiervoor. 6 Maanden volledige garantie unto* tijdelijk vaste seizoenplaats op het strand inneemt, maar voor enige weken zijn caravan weggehaald had om elders vakantie te houden, kwam vorige week zijn caravan weer te rugbrengen. Zijn plaats was inge nomen door een vakantieganger, iets dat heel logisch is, omdat de vaste caravans nu eenmaal de mooi ste plaatsen van de camping heb ben, en zodra er een plaats vrij komt, wordt deze spoedig weer be nut. De caravan-bezitter maakte tegen de vrouw die op deze plaats aanwezig was (haar man was aan het zeilen) een misselijke scene. De caravan-bezitter eiste in slech te 'bewoordingen zijn stukje grond terug, en kon niet enige ogenblik ken wachten tot de man van de vrouw terug was. De gehuurde ca ravan werd direkt verwijderd, zo dat de pachter van de grond zijn bezit weer kon innemen. Na dit succes vertrok hij naar zijn huis adres. Iemand, die van dit voorval hoorde zond de gedupeerde familie een fruitmand. badpaviljoen verschijnen om af te rekenen. Na zich te hebben lateh inschrijven wordt men veelal door de heer F M de Boer rondgeleid om een geschikte plaats voor cara van of tent te vinden. De hulp die de heer de Boer hierbij biedt Is geen overbodige luxe. Velen zijn op de camping nog niet bekend, en zouden veel tijd verdoen met het vinden van een goede plaats. De heer de Boer blijkt tijdens zijn tochten over het kampeerterrein ook een vraagbaak voor velen te zijn. Vele vragen worden hem ge steld en vele problemen voorge legd. Aan hem de taak om voor vele dagelijkse dingen een snelle oplossing te vinden. Een van deze problemen is het feit, dat Worku- mers die een week of weekend op de camping komen, zonder zich te melden aan het badpaviljoen, eerst hun tent opzetten of caravan plaat sen, en pas na zich geïnstalleerd te hebben naar de administratie gaan om zich te melden. Dit schept weer moeilijkheden. Een stukje grond waar een tent op heeft gestaan en waarvan men de grasmat even rust wil gunnen om zich te herstellen, wordt vaak direkt weer bezet. Een uitgang die men graag zou vrijhou den voor het passeren van auto’s, wordt soms verstopt door er net een tent voor te plaatsen. Hoewel het gedrag van de Workumers niet goed is te keuren, is het toch wel begrijpelijk, men blijft het strana beschouwen als een Workumer aan gelegenheid (wat het natuurlijk ook is) waar men kan gaan en staan waar men wil. Goede infor matie en een rustig gevoerd ge sprek kunnen hier vaak wonderen verrichten. De heer F van Duinen zorgt voor een goede gang van zaken in het badpaviljoen. Hij en zijn medewer kers hebben de handen vol öm aan al de wensen van de bezoekers te voldoen. Door het bestuur zijn de laatste weken vele festiviteiten op de cam ping georganiseerd. Wij noemen hiervan o.a. viswedstrijden, spriet- lopen, kinderspelen, klaverjaswed- strijden enz. Het is ’s avonds een gezellige drukte in het badpaviljoen, waar men kan dansen bij muziek uit de jukebox. Voor de ingang van het strand heeft de Noorderbazar een uitstal ling ingericht, waar van alles voor de kampeerder te krijgen is en waar veel gebruik van wordt ge maakt. Staveren Schouwerwou Bij de administratie weet men niet voor hoelang de vaste cara vans van de camping verdwijnen. Dit moet men wel weten dan kan men de kampeerders direkt inlich ten tot welke datum de vrijgeko men plaatsen onbezet zijn. HOE TE BESTRIJDEN De maatregelen, die genomen kunnen worden om deze parasie ten afdoende te bestrijden zijn van verschillende aard. Allereerst gaat het om die maatregelen, die de boer zelf kan nemen. Zoals al eer- het jonge kalf met het gras opge nomen en zodoende raakt het kalf besmet- De veestapel zelf houdt dus deze parasieten in stand. De larven van de longworm zetten, zich vooral vast in de longen en luchtwegen van het kalf. Het jon ge dier wordt kortademig, begint te hoesten en vermagert snel. De larven van de maag- en darmwor men bevinden zich, zoals de naam al aangeeft, in maag en darmen. Zij belemmeren de vochtcirculatie in het lichaam. De dieren worden stug en dor in het haar, krijgen hangbuiken en groeien weinig meer De larve van de leverbot zet zich uiteindelijk af in de lever en tast het leverweefsel aan. Daar de lever een belangrijke plaats inneemt bij de stofwisseling is het haast van zelfsprekend dat door een aantas ting van de lever de groei uit de kalveren is. In ernstige gevallen kan dit zelfs met dodelijke afloop zijn. Zo kan nu reeds gezegd worden dat de camping dit jaar een zeer geslaagd seizoen zal hebben, het weer heeft hiertoe ook zijn mede werking verleend, maar in de eer ste plaats is het slagen van dit sei zoen te danken aan de goede lei ding. Natuurlijk zijn er ook naast al deze pluspunten enkele minder ge slaagde dingen. Wij noemen hier van: de nog steeds te smalle en ‘te gevaarlijke weg naar de camping, al kan men het bestuur van de cam ping hier waarschijnlijk niet voor verantwoordelijk stellen. De wegen op de camping verke ren in een zeer slechte toestand. Het tweede toiletgebouw op de camping is er één die deze naam niet kan dragen. Men moet zich hier in weer en wind wassen wat vooral ’s avonds met kleine kinde ren een koud probleem is. Ook zijn er te weinig kranen op de camp.ing zodat de waterhalers veel te ver moeten lopen. Al deze dingen zullen na het verstrijken van dit seizoen wel de volle aandacht van het bestuur heb ben. Een geheel ander geval is dat gedurende de laatste weken wat gestolen is. En dit is trieste zaak. Een caravan-bezitter, die WORKUM Er heerst de laatste we ken een enorme drukte op de cam ping en het strand van WbrKum. Zeer velen zijn gekomen om hu r van een heerlijke vakantie te ge nieten. Het weer heeft de laatste tijd ten .volle meegewerkt en heeft velen gelokt naar zee en strand. Op de camping staan tenten en ca ravans in vele- kleuren opgesteld dit geeft een feestelijk gezicht. :;--Mgar voor men zijn tent of cara- ■‘Z. van op de camping kan plaatsen is et al het een en ander aan vooraf gegaan. De dagjesmensen .worden door de heer K Mein, bij de ingang van het strand opgevangen en nadat men hier zijn 35 cent per persoon beeft betaald, gaat de slagboom open.en de weg naar zee en strand is’ Vrij. ■V Zij die -komen kamperen, wor den door de heer Mein verwezen naar het badpaviljoen waar men wordt ingeschreven. De heer M H Bruggenkamp is de man die hier de namen van de kampeerders no teert, de kampkaarten in ontvangst neemt en deze in het kaartsysteem onderbrengt. Voor men de camping weer verlaat moet men weer in het tl»»;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 2