WYMERTS NIEUWS U,T DE OMGEVING spannen, een gouden swipe’ be schikbaar gesteld door de gemeen te H.O. zal worden uitgereikt door burgemeester L S Pasma. WORKUM De Friso Is er dan ook wat? is niet moeilijk LANGS DC No. 30 FEUILLETON veel HOOFDSTUK 5 de ■H voor om in buiten mijn staat uaq sssaieuafira spiaiAuaa jpp 'uaASiqasmo ui ^fgepinp door TO DORSSEN-VAN LOON hoogte, mevrouw. En van nog meer.’ Mientje stak een sigaret op, de an der met gefronste wenkbrauwen aan kijkend. .Leuk dat veel meer. Nu moet ik ze ker nieuwsgierig worden en vragen: wat is dat veel meer? Maakt u zich geen illusies; het interesseert me niet.' ,Ik bedoel: het afbreken van dit be drijf, dat uw man groot gemaakt heeft' ,Uvergist zich, meneer de advokaat. ,Deze zaak was al groot, toen mijn echt genoot hem overnam van zijn schoon vader. En dat hij in de oorlog zoveel mogelijk gebleven is, wat hij was, is alleen te danken aan het voortreffelijk beheer van Max Ellegers. Zonder hem zou de zaak aan het einde van de ooi- log zo ongeveer dood zijn geweest.' in 1931 tussen mijn vader en mijn schoonvader is gesloten?^ Daar op uba i JOOA keer met al uw maatregelen duidelijk laten merken, dat ik niets meer te ver tellen heb over dit bedrijf, hoewel het voor een deel ook mijn eigendom is, wilt u de koop-overeenkomst zien, die .Overigens.... u hebt de vorige Wagenmakerij Somee-Oudkerk. Denkt u nu, dat ik een zaak, die voor een kwart ook mijn eigendom is, ga stuk maken?' ,U maakt mijn taak niet gemakkelijk mevrouw. Ik doe slechts mijn plicht, VVV PROGRAMMA* MAKKUM VOOR DE MAAND JULI De feestdagen waren voor Mientje Sornee een marteling. Frans was niets veranderd. De hele dag dronk hij whis ky. Veertig sigaretten dagelijks waren voor hem heel gewoon. En voor rest luierde hij of maakte buiten een korte wandeling. Vanaf de eerste minuut dat hij bin nen was, beheerste hij de situatie. ,Ik dacht: Laat ik mijn vrouw eens ver rassen, door de feestdagen thuis te komen doorbrengen. Wij werken deze periode gelukkig niet. Ik heb er een paar dagen extra verlof aan vastge knoopt en hoef niet eerder terug te zijn dan vijf januari. Hebben we heer lijke dagen voor de boeg, Mientje. En dat wal meneer Sornee, uw man, mij heeft opgedragen. Met uw medewer king zou ik zeer zeker rekening gehou den hebben met uw belangen. Bijvoor beeld ten opzichte van uw huishoud geld. En de andere noodzakelijke uit gaven. Ik heb ten deze een ruime li miet.’ .Desondanks scheept u me af met driehonderd gulden maandelijks. Nog geen zeventig gulden in de week. Dat heb ik beschouwd als een belediging meneer. Zelfs een arbeider verdient vandaag bijna dit bedrag.' ,Het spijt me voor u, mevrouw. Ik voorzie nieuwe moeilijkheden, waar aan ik niets zal kunnen doen.’ De dag voor Kerstmis stond kapite Sornee plotseling in de kamer. Mien tje had zich boven verkleed omdat ze met Sjaantje een uurtje naar de Ko- perweg wilde gaan. Doordat de ach terdeur overdag doorgaans los was zag ze hem in de kamer, toen ze de trap afkwam. Met moeite weerhield ze een kreet van schiik en instincmatig legde ze beschermend haar arm om Sjaantje. ORGELCONCERT er knipogend aan toe - in zijn blik had haar verlamd. Er was nog iets overgebleven van het besef; hij is tenslotte altijd nog mijn echtgenoot, dus heeft hij rechten, die ik niet kan negeren. Gedwee was ze hem gevolgd naar de slaapkamer, doch passief had ze zijn liefkozingen ondergaan. Op het ogenblik dat ze één waren wist ze zeer beslist: Hij betekent niets meer voor me. En om wat hij nu weer van me verlangt ga ik hem verachten. Misschien wel haten. Twee koffers met geschenken pakte hij op Kerstmorgen uit. Niet in het minst had hij aan Sjaantje gedacht. Speelgoed, dat in Nederland ternau wernood weer verkrijgbaar was, leg de hij voor haar neer. Terwijl ze de haar toebedeelde kado’s nauwelijks n blik gunde, wist ze: Dit is een metho de om het kind voor zich te winnen. En hij weet dit. Daarom kocht hij dit pompeuze dure speelgoed. Sjaantje was overdonderd door de veelheid. De armzalige poppewieg, waaraan ze dagenlang bezig was ge weest en de houten pop vielen gehee in het niet bij wat Frans meegebracht had uit Amerika. Voor het eerst be gon het ijs te breken. .Pappie kreeg genadig een kusje als beloning. De twee pakjes, die hij meegebracht had voor Max Ellegers, beschouwde ze als de slechtste mop, die maar te bedenken was. .Helemaal niet meer bij stilgestaan, dat hij niet meer in mijn dienst is', verontschuldigde hij zich. .Overigens, hij, als oude, trouwe huis vriend ik had hem op deze aag toch wel verwacht.' (wordt vervolgd) .Pardon, er is niets afgesproken. U hebt mij bevolen een huishoudboekje aan te leggen. Het spijt me, maar ik wens geen bevelen te accepteren. Ik sta nietonder curatele. AT handelt u dan in opdracht van mijn echtgenoot.' Hij haalde zijn schouders op. ,Dat is dan voor uw verantwoording. Ik kan uw toelage inhouden.' ,Ik wou, dat u het deed. Gelooft u maar niet, dat ik bij u om geld kom bedelen. Ik lijdt nog liever honger.’ Hij keek naar haar goed gevulde ge stalte. ,Ik betwijfel, of u wel weet, wat honger is, mevrouw. Ik weet het wel'. ,De oorlog ligt nog niet zo lang ach ter ons. Wat beoogt u hiermee te be reiken, mevrouw?' .Waarmee?’ ,Welalles, wat er gebeurd is na mijn eerste bezoek hier. Het ontslag van de heer Ellegers en het stopzetten van de carrosseriebouw hier. Het zit allemaal uitstekend in elkaar.’ Hoewel Mientje enerzijds gestreeld was door dit complimentje zette ze haar stekels op. ,Is dit een insinuatie, meneer?' De advokaat glimlachte even. ,Dat ligt niet in de lijn van mijn beroep, me vrouw. De heer Ellegers woont dus niet meer hier in huis?' ,Hij is, ingevolge uw bevel, drie da gen later vertrokken, meneer. Schrijft u dat maar aan mijn echtgenoot.’ .Meneer Sornee is daarvan al op de - voegde hij nachten!' De eerste avond al besloot ze op ue logeerkamer te slapen, maar iets AUGUSTUS enkele 3 16 schoolkampioen 29 26 26 en Corbeil (Frankrijk), F. nen. 20 55; T Beuker Workum 23 PETER 2 9 15 15 16 17 9 16 GESLAAGD STAVEREN Geslaagd voor leraar Ambachtschool de heer A K Vis ser. Ml En zaterdagavond zullen ze wel ge zegd hebben: Gelukkig dat luidruchtige boel nu g lopen is’. Want als je daar bij woont is het telkens een WEEKOVERZICHT STAVEREN Aanvoer visafslag af gelopen boekweek 235 pond snoekbaars 101 tot 125 4868 pond baars 151 tot 157 22 pond schotje 125 tot 175 10 pond snoek 120 die geheel afge- vlak oor verdovend lawaai, sommigen kon den bijna niet meer uit hun huizen JULI 29 Kindercircus ging men ruim voldaan huiswaarts waar we om half negen arriveerden Hier werd door de voorzitter van Dorpsbelang een ieder bedankt voor de medewerking om deze dag mogelijk te maken en te doen sla gen. Namens de oudjes werd bedankt door de heren Th Popma en Mi edema. BENOEMING FERWOUDE Benoemd tot hand- werkonderwijzeres aan de Chr Nat school te Heidenschap mej. B IJbe- ma. vchoordclcn 2000STE JACHT GESCHUT STAVEREN Vrijdagmiddag 21 juli te ruim 12 uur werd het motor jacht ,Skua’ van E F Kopman uit Dordrecht geschut. Dit was het 2000ste jacht dat door de sluis ging Door de waarnemend sluiswachter A de Vries werd namens de ge meente Staveren aan de heer Kop man een bordje voorzien van het wapen van Staveren uitgereikt. komen. Nu is alles weer afgebro ken en allen zijn weer vertrokken naar andere kermissen. Toch wil ik nog even terugkomen over het weinige volk dat er bij de kermis was, uitgezonderd dan de zaterdagavond. Het was denk ik, wel te wijten aan de tijd waarop hel Lunapark in Workum kwam. Het was name lijk direkt na de bouwvakvakantie. Het geld was geheel op. Verder was er in deze weken nog veel meer te doen. Zo was er twee avonden kermisbal in St. Jozef. Ook trok het boksen en windhondenren nen vrij veel belangstelling. En de mensen kunnen maar op een plaats tegelijk zijn en ze kunnen ook maar op één plaats hun geld uitgeven. Zo ziet u dus, dat het feest als ge heel me niet heeft bevredigd. Ik denk dat het feestcomité beter een andere week had kunnen uitzoeken voor dit Lunapark, niet weer zo direkt achter de bouwvakvakantie. Maar dat is werkelijk heel moei lijk. Want het valt altijd tegen om een geschikte week voor een feest te bepalen. Maar al was er niet ’n overweldigende belangstelling, zij die er wel geweest zijn hebben kunnen genieten van al dat moois en voor de vakantiemensen was het ook een mooie onderbreking van hun gewone vakantie genoe gens. 27 ZVW reserve 30 Zuigelingenbureau dr Mudde SEPTEMBER ZVW Oudega 2de wedstrijd ZVW Oudega reserve november: Feestavond buurtver. Oer de Dolte Excursie naar de Buisman Eendenkooi Bedrijfskaatsen Bridge-drive Zuigelingenbureau dr Stoel Grootmoedercursus uur 1ste dag reünie Oud-Worku- mers 2de dag reünie Oud-Worku- mers Puzzelrit Afscheid reünie Oud-Worku- mers Kinder-Volksfeest Oer de Dol te ZVW 7e wedstrijd SPORTDAG CHR. L.T.S. KOUDUM We geven nog uitslagen van deze dag. Van de bui tensporten werd schoolkampioen met 100 punten L Ottema die naasr de 1ste prijs een medaille en ook de wisselprijs der gemeente HO in bezit kreeg. Uitslag van de binnensporten in de rustpauze gehouden. Tafeltennis 1 G Mulder Staveren, 2. Tj Deinum Hindeloopen Schaken: .1- D de Boer Workum, 2 Henny Ybema Workum Dammen: 1 L Ottens, 2 P Rienstra beiden te Nijemirdum Uitslag viswedstrijd: 1ste prijzen H van der Goot Oudemirdum, D Duijf Harich en D de Boer Workurn 2e prijzen: Joh. van der Werf Bak huizen, K Witteveen Oudemirdum 3e prijzen: Westendorp, Bruinsma, beiden te Workum Uitslag viswedstrijd meeste vis: A Amsterdam Hindeloopen; zwaar ste vis: P Steiginga Workum; Groot ste vis: S Heijsman Staveren. GESLAAGD GAAST Te Utrecht slaagde aan de Technische School voor het Kleding bedrijf mej J A Smink, opgeleid bij mej W Oostenveld te Makkum. Evenals vorige jaren mag worden verwacht, dat weer paarden uit de beste stallen van de Noordelijke provincies dit festijn op hippiscn gebied, zullen meemaken. En daar bij vanzelfsprekend ook de kampi oen van Nederland voor het Friese ras ma te de CONCOURS HIPPIQUE RIJS Het jaarlijkse concours hip- pique van de paardensportvereni- ging .Zuidwesthoek’ zal worden ge houden op 5 augustus en weer on der Rijs op een prachtig terrein van de heer I Schotanus aan de Ou de Balkster weg. Ook ditmaal is er weer een zeer aantrekkelijk programma, waarbij o.m. het kampioenschap twee span nen Fries ras zal worden verreden. Wie de show van deze mooie paar den te Workum zag op zaterdag 15 juli en las over het grote succes onlangs bij het quadrille rijden op Duindigt bij Wassenaar door de Friese paarden werd behaald, kan ook begrip hebben voor de grote betekenis van dit programma onder deel. Met de inschrijvingen loopt het zeer goed. Ook nu is er mede werking verkregen van de Lande lijke Ruiters, zodat er ook weer het spectaculaire springen kan wor den bewonderd. De ereprijs voor de rubriek twee- ...T_ Nederland voor het Friese ULCO van de heer KI Post- Workum, die deze titel voor de zoveelste maal wist te grijpen bij de wedstrijden om het kampioen schap gehouden te Leeuwarden. Verwacht mag dan ook worden, dat elke liefhebber van paarden en de paardensport in de Zuidwest hoek en uit de wijde omtrek, maar ook onder de duizenden tijdelijke gasten van deze streek, op zater dag 5 augustus acte de presence zullen geven bij dit concours hip- pique te Rijs. PIET VAN EGMOND MARTINI KERK BOLSWARÜ In de serie orgelconcerten onder auspiciën van de Stichting Orgel- centrum zal de organist Piet van Egmond op dinsdag 1 augustus een concert geven in de Martinikerk te Bolsward. Het programma ver meldt: Fuga in C, D. Buxtehude; A Maggot, Th. Arne; Trio Sonate No. 3, J. S. Bach; Marche Solennel- le, Alph. Mailly; Sonate in f-moll, J. Rheinberger en Improvisatie, Piet van Egmond. Aanvang 8 uur n.m. Deze week stond Workum in het teken van het hier gehouden zo merfeest of als u wilt in het teken van het Lunapark. En het spreekt vanzelf dat ik als het ware ook naar het Dwarsnoard getrokken werd om eens te zien wat al die exploitanten hier hadden gebracht. Ik dacht, dat er genoeg verschei denheid was op het Dwarsnoard. Daar was ook voor elck wat wils. Maar toch viel me vooral dit jaar op, dat er ’s avonds zo weinig volk op de kermis was. Als men tegen tienen op het Dwarsnoard kwam waren de meeste tenten gesloten wegens gebrek aan belangstelling. De exploitant van gebraden kip pen heb ik maar twee avonden ge zien dat hij in bedrijf was. De an dere avonden was hij niet geopend en vrijdag was hij geheel verdwe- Ik vroeg mezelf af: Houden de Workumers niet meer van een Lunapark of is het een centenkwes tie? Ik zou bijna overhellen naar het laatste, want toen ik vrijdag avond op het Dwarsnoard kwam waren er direkt al meer mensen en zaterdagavond was er een grote be langstelling. Men had toen pas weer geld gebeurd. Het was zater dagavond geweldig druk op het kermisterrein tot ’s avonds laat toe. De motorglobetrotters heb ik maar op de eerste en op de laatste avond geopend gezien, op andere avonden was deze tent telkens ge heel gesloten. Ik heb niet zoveel verstand van het werk van kermisexploitanten en nog veel minder van hun finan ciële mogelijkheden. Wat moeten die exploitanten eerst niet inbeu ren voor het tot hen zelf toekomt. Wat moeten die mensen niet geven voor transport en wat moeten ze niet betalen aan pachtgeld voor ’t staan op het terrein. Ik ben dan ook van mening dat ze deze week bitter weinig verdiend hebben. Een ding was er waar telkens wel druk te was. De tent met de zgn. botsau to’s, die waren telkens vol. De be woners van het Dwarsnoard zullen wel blij geweest zijn dat het feest ’s avonds spoedig afgelopen was. POSTDUIVEN KOUDUM De Thusfleaners hield ’n wedstrijd op Corbeil (Frankrijk), waarvan de uitslag luidt. Smits-van der Veen 1 2 3 5 9 11 12 16; Gebr Hoekstra 4 19 20; F Hornstra 6; E Bult Bakhuizen 7, Gebr Haijtema 8 15 21 22; G de Jong 10; B Otten 13; H de Jong 14 17 18. Ook werd een wedvlucht voor jonge duiven gehouden vanaf Zut- fen. De uitslag hiervan was: A. van der Baan Workum 1: S Bakker 2 11 36 46 47 48 50; C Koehoorn Hindeloopen 3 43 64; H Brouwer Workum 4; B Otten 5; Gebr Haijtema 6 22 24 60; Gebr Hoekstra 7 34; F Hornstra 8 9 16 21 40 41 44 52 53; H de Jong 10 25 26 31 51 54 66; Smits-van der Veen 12 14 15 27 28 32 39 .42 68 69 71; E Bult Bakhuizen 13 18 33 38 65; G de Jong 19 62; K de Vreeze Bakhui zen 2, 56; F Schaper 29; S Grouwstra 30; J Bakker 35 38; G Louwsma 37 72; T Hoekema 45; A Valk 49 63; Scha per-de Hoop 57 59 70 73; J Hornstra 61; G de Vreeze Bakhuizen 67 BEJAARDENTOCHT GAAST Op 19 juli was het dan weer zover, dat de oudjes van Gaast hun traditionele autotocht hadden, welke onder zeer goede weersomstandigheden als zeer ge slaagd mag heten. Om ruim acht uur ’s morgens werd gestart met 12 auto’s in de richting Hindeloo pen, waar de Hidde Nijland Stich ting werd bezichtigd en in het bad paviljoen werd gepleisterd onder het genot van een heerlijke kop koffie. Vandaar ging de reis naar Stave ren, waar het J L Hoogland ge maal bewonderd werd en zo via het Rode Klif naar Rijs, waar de war me maaltijd allen goed smaakte. Na de maaltijd ging de reis verder via Lemmer, een gedeelte van de NOP en Kuinre naar Wolvega, waar we door de Rivella fabriek gastvrij werden onthaald op thee en frisdrank en deze fabriek door ons werd bezichtigd. Via Heerenveen, Sneek en lang£ weide en bouwlanden ging ’t naar Zurich, waar we nogmaals werden onthaald op koffie en brood. Voor de laatste maal werden al len in de auto’s geïnstalleerd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 4