VEROORDELEN MATA HARI L WVMERTS NIEUWS un du OMGEVING S.V.W. agenda Is er dan ook wat? is niet moeilijk f r- ■i FEUILLETON No. 31 sigaret op. LANGS DE 1 s opkomen. ,Wat is je bedoeling met dit alles? Om me langzamerhand gek te maken? Om wat je gedaan hebt na je vertrek deze zomer? Middels je advo- kaat? Je pesterijen sinds je hier weer je voeten over de drempel hebt gezet?’ ,Je bent een beetje overstuur,’ ant woordde hij onverstoorbaar, en dat is je te vergeven. Ik heb laatst gelezen dat een alleenwonende vrouw op jouw leeftijd langzaam hysterisch wordt. Mis schien heb je te weinig bezigheden overdag? Ik snap niet, dat jullie het bij één gelaten hebben. Voor jou zou het veel beter zijn, als je nog een paar kin deren had. Dat geeft ook afleiding.’ Ze liep op hem toe, de man bij de schouders beetpakkend. ,Is het je be doeling om me de rest van mijn leven te straffen en te laten lijden, omdat ik eens een misstap deed?’ .Beslist niet’, antwoordde hij hoofd schuddend. ,Je Debt gisteravond in m’n armen gelegen en. ,Daar heb ik het niet over!’ schreeuw de ze hem in het gezicht. ,En zelfs dat was een marteling voor me, maar dat zul je zeker niet gemerkt hebben. Jij begrijpt, best, wat ik bedoel.’ Ze keek hem aan, doch toen hij niet antwoordde, vervolgde ze, kalmer en proberend haar stem te beheersen: .Na die twee dagen, Frans, kwam ik tot be zinning. Daarna. al die jaren. is er nooit meer zoiets geweest tussen (Herv) voorm 9.30 uur uur ds L Jansen Schoonhoven bewondering voor., Ze keek hem onderzoekend dan. Sinds je teruggekomen bent, weet ik nooit, of je het meent. of dat je me voor de gek houdt. Jij hebt hele maal geen bewondering meer me. Weet je, wat ik nog voor je ben? Gewoon een vrouw waarmee je naar bed kunt gaan.‘Bovendien ben ik wet tig met je in de echt verbonden, zodat alles voor honderd procent legaal is. In werkelijkheid ben ik iemand voor jou, waarmee je je kunt prostitueren. En het kost je nog geen cent ook. Nu ja. wat geschenken. Maar in je hart veracht je me, om wat Max en ik ge daan hebben. Overigens.... je hebt nooit werkelijk van me gehouden en ik niet van jou. Dat weten we beiden heel goed, Frans. Ons huwelijk kwam uit stekend van pas in verband met het samengaan van beide bedrijven. Ons huwelijk was daarvan de bekroning. Jij was een knappe jongen, ik zag te gen je op. Ik dacht werkelijk dat ik van je hield, heel oprecht. Misschien was dat in het begin zo. Of misschien was het alleen de hartstocht, het ver langen naar de ontdekking van elkan der. Het mysterie van de erotiek, dat we wilden ontsluieren. En toen we ons er dronken aan gezwelgd hadden, kwam de kater, die nooit meer hele maal wegging. Ook niet tijdens de schaarse keren, dat we nog bij elkan der kwamen. Dat weet jij net zo goed als ik. We waren nu eenmaal man en vrouw, dus het hoorde erbij. Misschien zou alles anders geworden zijn, als wij kinderen gehad hadden.’ Hij stak knikkend een sigaret op. ,En toen kwam Max in je leven.’ De vrouw loosde een diepe zucht. Hij zag, dat. ze zich afwendde en haar hoofd langzaam op en neer gina. ,Je hebt geluk. (wordt vervolgd) ,Je vergeet, dat hij nu een concur rent van ons is,’ wees ze hem terecht. Hij schudde zijn hoofd. ,Zo kun je het niet noemen hè? Jij hebt de car rosserie afdeling toch geliquideerd nietwaar? Die man maakt nu ginds, wat hij eerst hier maakte. Nee, ik be schouw Max nog altijd als een goeie, ouwe vriend. Trouwens, jij toch ook? Jij was namelijk veel intiemer met hem dan ik, dus....’ Ze werd rood van woede. Begin je weer met je verkapte beledigingen?' .Belediging?’ Hij keek haar stomver baasd aan. ,Maarliefje, het is toch 'n leit? We zijn toch geen kinderen meer Waarom zullen we elkaar voor de gek houden? Ik heb er geen bezwaar tegen, dat hij je van tijd tot tijd eens opzoekt. Jij kunt zelf bepalen, wan neer je dat het beste uitkomt, niet? Jullie kunnen dat tegenwoordig zo mooi psecies berekenen Haar stem klonk gedempt, maar tril de van woede, toen ze antwoordde: ,Ga nog één stap verder Frans, en ik gooi iets naar je hoofd..' Opnieuw keek hij de vrouw ver baasd aan. ,Ga ik te ver? Sorry, vrouw maar ik was het me niet bewust. Wat zÜn jullie in Holland in die dingen toch vreselijk gauw geraakt. In de States bespreken we zulke aangelegenheden heel openlijk met elkaar.’ Mientje voelde de razernij in haar Max en mij. Dat moet je geloven, want het is de waarheid. Hoor je me? Het is absoluut de waarheid. Daarna is hij daar nooit meer geweest - ze wees naar hun slaapkamer -. Hoewel we beiden soms een bijna' onweerstaanbaar ver langen hadden naar elkander, wisten we ons beiden te beheersen. Het is ge bleven bij die éne misstap. Goed.... Ze boog haar hoofd. ,Het recht zei wel geheel aan jouw kant staan. Pijnig me maar, iedere keer als je er bent. Ik zal het moeten ondergaan. Het is alle maal mijn schuld. Ik heb Max ertoe overgehaald, hoewel hij tot het laatst bleef strijden. Jij kunt dat niet begrij pen. Maar later had ik er vreselijk spijt van.’ ,Dat was zeker, toen je merkte zwan ger te zijn, niet?’ ,Ook dit is een hatelijke opmerking. Nee, dat was al veel eerder. Misschien de volgende dag al. Daarom vermeden we elkaar en hebben dat sindsdien al tijd gedaan. Tot van de zomer, toen jij weer thuis kwam. En daarna, toen je weer vertrokken was, eveneens. Maar dat zul je wel niet geloven. Dat we vijf jaar samengewoond hebben en nimmer gemeenschap hadden. Maar zoiets zal in de ogen van een man wel onmogelijk zijn. Ik weet dat jij het niet geloofd.' Ze keek hem met wilde ogen aan. ,Maar wij hebben het ge presteerd, hoor je het? Wij hebben het gepresteerd!' Haar stem schalde door de ruime kamer. .Schreeuw niet zo,’ antwoordde hij rustig, ,er mankeert nog niets aan m n oren. Ik zal je moeten geloven. We waren bijna negen jaar getrouwd, voor de oorlog uitbrak. Misschien heb ik je nooit helemaal leren kennen, maar iets, wat je op zo’n toon zegt, neem ik terstond aan. Daarom stijg je in m’n achting. Hij knikte. ,Het is in derdaad een hele prestatie. Ik heb er voor -:>t 1 van a.s. I Peter ongetwijfeld afvragen: in AUGUSTUS VRIJDAG: 16 1 18 uur ze 26 f en nam 2 I I I 9 16 16 17 men, dat zich in het verleden Frankrijk heeft af gespeeld. Welnu deze Mata Hari, die eerw heer van 5 tot 6 uur meisjes 9 jaar 6 tot 7 uur meisjes 15 jaar APOTHEEK: 's avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) TANDARTSEN: Zaterdag en zondag 10 tot 10.30 uur Fr. Haanstra, Bolsward s 1 i i i I i i 1 i i 1 ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagnacht 12 uur: B. OOSTERHOUT 1 i 1 i 1 I 1 1 i t 9 15 15 en in- 26 27 30 door TO DORSSEN-VAN LOON ZVW Oudega 2de wedstrijd ZVW Oudega reserve november: Feestavond buurtver. Oer de Dolte Afdeling Gymnastiek: Hervatting der lessen op 15 au gustus. Lesrooster: (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld, Heilig Avondmaal; nam. 7.30 uur ds J Schoneveld, dankzeg ging Leeuwarden werd geboren, en toen de naam droeg van Greta Zelle, heeft verschillende keren in Wor- kum gelogeerd, en wel bij de fami- ROODE KRUIS OPBRENGSTEN Z.W.HOEK. Roode Kruis opbreng sten over 1967. Koudum 1164.87; Molkwerum 190.27; Warns f 347; Hemelum 275,53; Oudega 166.10 Elahuizen 103.86; Heidenschap 85.50; Heideloopen 204.31; Sta veren 415.31. Totaal 2952.69 Vorig jaar was de opbrengst in totaal in deze gemeenten 2360.67 Met een meeropbrengst van onge veer 592.een stimulans voor de besturen der afdelingen. De top daarbij van het dorp Koudum is opvallend (meer opbrengst onge veer 400. Velen van u zullen ongetwijfeld vorige week donderdag de ontroe rende film Mata Hari, die voor ae televisie vertoond werd, gevolgd hebben. Ook zult u zich, evenals wij, afgevraagd hebben, was Mata Hari of wel Greta Zelle, zoals haar meisjesnaam luidde, wel zo schul dig, dat ze de doodstraf verdiende? Immers, nadat verschillende docu menten, die op deze zaak betrek king hadden, waren vrijg.geven, is er in brede kring twijfel ontstaan over de rechtvaardigheid van dit vonnis. U zult u ongetwijfeld afvragen: Waarom hierover in de Workumer Courant de Friso’ op terug te ko- in lie Lapido, die woonde op het Süd in het huis waar thans de heer R Hiemstra woont, zij was toen een meisje van plm. 10 jaar. Zij woonde in Leeuwarden was een klasgenote van een woonster van Workum die toen in Leeuwarden woonde en inmiddels reeds is overleden. de volksmond heeft gehad lange brug, heeft nu afgedaan, verband met het aanleggen Zuigelingenbureau dr Stoel Grootmoedercursus uur 1ste dag reünie Oud-Worku- mers 2de dag reünie Oud-Worku- mers PuzZelrit Afscheid reünie Oud-Worku- mers Ledenvergadering Supp. ver. in de Wijnberg Kinder-Volksfeest Oer de Dol te ZVW 7e wedstrijd ZVW reserve Zuigelingenbureau dr Mudde SEPTEMBER Wij vonden het vanzelfsprekend, met het oog op het actuele van de vertoonde film, u deze bijzonder heid niet te onthouden, daar wij in de mening verkeren, dat velen van u niet weten, dat Mata Hari voor Workum geen onbekende is. geworden. Volkshuisvesting heeft een goed werk gedaan door dit plan in uitvoering te brengen. Na ook dit feit aan de vergetel heid te hebben ontrukt is er van daag nog een klein punt dat onze aandacht vraagt. Toen ik de vorige week eens even rondkeek naar de nieuwbouw in ’t plan Bascohof viel me op dat de straat die anders vanaf de brug tot aan het land geheel Bascohof heett^ nu van naam veranderd is. Het rechte stuk straat dat loopt vanaf de brug blijft dezelfde oude naam Bascohof behouden. Maar ’t stuk vanaf Hafegsma tot Rekker heet nu Taenderij. Dat wisten we wel, maar je moet nu weer even aan de nieuwe naam wennen. Het doet de mensen misschien wel even vreemd aan dat ze niet meer wo nen aan Bascohof maar in de Taen derij. Maar ook dat zal wel weer wennen. Het is voor de bewoners daar een kwestie van wennen niet alleen maar aan deze naam, maar aan de gehele omgeving daar. Ze wonen aan de rand van de oude stad, terwijl daar voor hun ogen een geheel nieuwe wijk van Wor kum verrijst. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: van vrijdagavond zes uur tot maandagmorgen zeven uur: Dr Mudde, telefoon 535 DINSDAG: 4 tot 5 uur jongens 7 en 8 jaar 5 tot 6 uur Huisvrouwen 6 tot 7 uur jongens 9, 10, 11 jaar 7 tot 8 uur jongens 12 jaar en ouder 8 tot 9 uur meisjes 14, 15 jaar 9 tot 10 uur dames 20 jaar en ouder WOENSDAG: 4 tot 5 uur kleuters 5 jaar 5 tot 6 uur meisjes 7 jaar 6 tot 7 uur meisjes 11 jaar 7 tot 8 uur meisjes 13 jaar 8 tot 9 uur meisjes ritmisch 9 tot 10 uur dames ritmisch DONDERDAG: 4 tot 5 uur kleuters 6 jaar 5 tot 6 uur meisjes 8 jaar 6 tot 7 uur meisjes 12 jaar 7 tot 8 uur keurploeg meisjes 8 tot 9 uur meisjes 16 jr en ouder 9 tot 10 uur keurploeg dames Pree; nam 7.30 uur ds W A de Pree Voorm. 11 uur Evang. Gottesdienst (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds Hettinga Friese Dienst; nam 2 uur eerw hr H Kooistra MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur H Kooistra; nam 2 uur ds G Zeben WARNS STAVEREN De vorige week dat ik. een tocht je langs Workum maakte, zonder een bepaald doel, zag ik dat men bezig was, de brug die toegang geeft tot de Trekwei naar Bolsward en die toegang heeft naar Workum bij de Prystershoek werd verwij derd. Een kraanwagen wist met zijn sterke armen deze brug uit het ORGELCONCERT FEIKE ASMA MARTINIKERK BOLSWARD. Onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum wordt op dinsdag 8 augustus in de Mar tinikerk te Bolsward een orgelcon cert gegeven door Feike Asma. Het programma luidt achtereen volgens: Inleidend koraalspel Ps. 43, Feike Asma; drie Fuga’s, resp. in g-moll, c-moll en G-dur, J S Bach; Voluntary VIII in d, J Stan ley; Koraal I, Hendrik Andriessen; Variaties op een Bach-thema (Slot koor Cantate 212) een kleur- en klankrijk werk, gecomponeerd door Paul Chr. Westerling ter ere van het 40-jarig organisten jubileum van Feike Asma. Anvang 8 uur n.m. POSTDUIVEN KOUDUM De Thüsfleaners hield een wedstrijd van jonge duiven op Eist. De uitslag was: Smits-van der Veen 1 5 6 28 51 53 61 70 72 74; Ge broeders Haijtema 2 4 7 26; H de Jong 3 12 13 20 21 67; P Hornstra 8 9 14 38 41 56 57 58: T Beuker Workum 10 40; P Schaper 16 18 60 68; E Bult Bakhuizen 11 19 45; A van der Baan Workum 22 42 44; C Koehoorn Hindeloopen 23; Gebr Hoekstra 24 31 32 46 52 65; H Brouwer Workum 25 27; G Bouw- sma 29; G de Vreeze Bakhuizen 30; H Valk 33 34 37 63; Schaper-de Hoop 35 36 55 59 62 66 73 75; Bakker 39 69; B Otten 43 54; M Schilstra 64; J Bakker 48 49 71; J Hornstra 50; S Grouwstra 76. KERKDIENSTEN van zondag 6 augustus WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds H J Vis ser uit Doetinchem, jeugddienst; nam 7.30 uur ds G van Zeben (Doopsgez) nam 7.30 uur dr J S Postma (Geref) voorm 9 uur en nam 2 ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9,30 uur ds Hofhuis HINDELOOPEN (Herv) nam 1.30 uur ds H J Visser jeugddienst (Geref) voorm 9 uur leesdienst; nam 7.30 uur ds Boiten van Warns GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9 uur ds W A de wegdek te tillen en zo langzamer hand te verwijderen. Deze brug die lange jaren dienst heeft gedaan en vroeger waarschijnlijk de naam in van de In veroana met net aanleggen van de nieuwe weg naar Bolsward wordt een dam gelegd en daarmede is de zogenaamde Holle Mar nu afge sloten van de Dolte. Dit water deed trouwens alleen nog maar dienst als haven voor enkele pleziervaar tuigen, maar nu is deze brug ge heel verdwenen en heeft plaats moeten maken voor een nieuwe weg. Op zichzelf een aanzienlijke verbetering. Maar toch als je dat zo plotseling ziet gebeuren, doet ’t je toch even pijnlijk aan. Deze brug, als die eens vertellen kon! Hoeveel voetstappen en hoeveel auto’s en boerenwagens zouden hier niet over zijn gegaan. Maar nu heeft de brug afgedaan na er ongeveer veertig jaar te hebben gelegen. Hij is gevallen als slacht offer van het steeds vermeerderen de gemotoriseerde verkeer; ten be hoeve van de aanleg van nieuwe wegen. Als straks de weg klaar is zullen we ons nog maar vaag kunnen herinneren hoe de brug daar gelegen heeft. Deze brug is daar gebouwd in de jaren twintig toen lag daar eerst een houten brug Maar het is nu alles voorbij en Workum heeft een brug minder. Ik meende er goed aan te doen het weghalen van deze brug op deze manier voor de geschiedenis vast te leggen. Maar er was vorige week meer dat mijn aandacht bezig hield. Het Panwurk is van een nieuwe bestra ting voorzien. Ja dat is immers ’n belangrijke verbetering. De tuin tjes en stekjes voor de huizen zijn weggehaald en er zijn nu trottoirs voor de huizen en een grote rij weg. Het zal voor de bewoners van het Panwurk wel een grote verrui ming betekenen, dat ze nu niet meer behoeven te zorgen vooi de tuintjes voor de huizen. Nu kun nen de kinderen veilig spelen op de trottoirs en de rijweg blijft voor auto’s. Ik wil dan ook voor de bewoners van deze straat mijn har telijke gelukwensen uitspreken. Ik denk dat verscheidene van de men sen in Workum, vooral de oude ren, nog nooit in deze straat ge weest zijn, ik wil* deze mensen nu 3 aanraden hier eens een kijkje te gaan nemen. Het is een echte straat

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 6