PLAATSELIJK NIEUWS Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- voor en en Auto-verhuur Wasautomaten angszij m RAP Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Radio HINGST la Visser A Zn. SIEMONSMA WORKUM TEL: (15151-232 FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VANDERWERF WEME DE BOER I kt het voor ge- het kan een de en verzorgen 'Jf Ook voor Bier en Frisdranken FRISO DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1967 NO. 31 90ste JAARGANG Zeil- Ger- --W... F. van M OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM VERKIEZING HEIDENSCHAP. Gekozen tot dia ken van de Herv. Kerk alhier de heer M. Deinum. Gezellige mensen blijven konen bij: Adres redaktie: HUNIAS DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres DE SPECIAALZAAK VOOR Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen LAAT UW GESLAAGD WORKUM Te Leeuwarden slaag de onze stadgenoot L Slootjes voor het praktijkdiploma Boekhouden. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 25 juli tot en met 31 juli 1067 GEBOREN: Hendrik zoon van Tjeerd Buma en Hotske Haanstra Grietje dochter van Piet stra en Catharina Gesina IJlstra ONDERTROUWD en GEHUWD: geen OVERELEDEN: Aaltje Ottema 95 jaar, wv. ke Visser. Hja hiene yn it bidoelde adres frege om der 25 goune fan to meit- sjen. B&W stelden de ried foar der oan to foldwaen mar dan net ear- der as 1 jan. 1918. len fan de Rieds leden die it foarstel om dy forhe- ging to jaen yngeande op 1 july 1917. Mei seis stimmen foar en fjouwer tsjin waerd dat foarstel oannommen. Sadwaende krigen de Warkumer - sneinske - kloklieders op 1 july der sa mar .grouwe’ fiit goune by. It koe net op. schriften als Rivella, Frico, Kaas, Met melk meer mans. Deze doeken werden afgewisseld door verschil lende vlaggen, die van huizen wa ren uitgestoken. Maar ook ’s avonds was er het Zuivelbal in de Klamea- re waaraan ook verschillende zei lers aan deelnamen. De tocht is goed verlopen. Het was ook telkens schitterend weer. Donderdagmor- vertrokken de deelnemers weer zo dat tegen elf uur in de voormid dag allen weer verdwenen waren. Workum telde nu opeens zomaar 400 gasten weiniger. Merk 2728 Telefoon 358 de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Telefoon 306 - b.g.g. 437 Hjir foar my leit de Friso fan sneon 11 augustus 1917 mei op it foarste blêd it forslach fan de Riedssitting haldden op 7 aug. 1917 de middeis 5 ure. Dit forslach 13 fjouwer kolommen great, hwat gjin wünder is, om ’t der mar leafst 18 punten op de agenda stiene. Der wie dus hiel hwat to bipraten. Nou sil ik wier al dy punten net op- neame hwant dat soe hwat al to- folle fan it goede wêze. Wis, ik soe bygelyks skriuwe kinne oer Punt 7. Adres van de agenten van politie alhier, houdende verzoek om verhooging hunner jaarwedde. Doch ik kin der mei folstean om to sizzen dat hja nul op t rekest kri gen. en wachtsje moasten op de bi- greating fan 1918. Of Punt 8: Adres van P Bonnema en A Oosterhoff, hotelhouders al hier, houdende verzoek om wijzi ging van artikel 139 der politie-ver ordening. Hja fregen deryn om har saken oan 11 üre ta iepen halde to meijen ynplaets fan oan 10 ure ta. Punt 13 wie ek noch fan bilang. Voorstel van B&W tot het aanvra gen eener verlenging van conses- sie tot tolheffing op den weg Wor- kum-Bolsward. De hiele Ried soe neat leaver wollen hawwe as sloop de tolhikken mar. Doch Warkum hie de ynkomsten fan de hikke-sin- ten, brea en brea noadich. Al In jier as re om HOOFDPRIJS WORKUM Onze plaatsgenoot dp heer M J Sikkema is de gelukkige winnaar geworden van een etalage wedstrijd met slagzin, uitgaancie van de fabrikant van Poppell gas aanstekers. De prijs bedroeg een bedrag van 500.—. De heer Sikkema was de enige in de drie Noordelijke provincies die een hoofdprijs wist te bemach tigen. De slagzin luidde: Ieder popelt ivan verlangen om een Poppell te pntvangen. WARKUMS ERFSKIP WORKUM Naar wij vernemen houdt de oudheidkundige vereni ging ,Warkums Erf skip’ een zomer expositie in de Waag. Deze expo sitie is geopend van 9.30 tot 11.45 en van 13.30 tot 17.30. sneins wie er frij - de klok liede. Moarns om acht ure, middeis toal- ve en dan jouns - yn ’e simmer om seis - en yn ’e winter om njoggen ure. Hy moast wyks dus 18 kear fan hüs nei de toer en wer nei hüs rinne. It mocht dan wier wêze dat hy it wurk ticht by de doar hie, mar it moast dochs dien wurde en soargje dat er op dy tiid thüs wie. Foar him wie it, hwat wy dan nea- me ,.in..::bijbaentsje’. En nou jow ik jimnMjto rieden hwat hy dermei fortsjinne. ’k Sil ’t jimme mar ,siz- ze hy krige fjirtich goune yn *t jier. Foar noch gjin 16 sturen wyks moast hy 18 kear oan it tou lüke. Né, dat wie nou just gjin fet sjout- sje. En it wie dan ek gjin wünder dat .zonder hoofdelijke stemming’ bisletten waerd him yngeande 1 july 1917, der tsien goune by to jaen. Punt 6. Adres van de klokluiders Marten de Jong, Rink Brussel, las Valk en Kees Haringa om verhoo ging hunner jaarwedden. Dizze fjouwer mannen wiene de kloklieders op ,Zon- en Feestda gen'. En neffens it adres moasten hja 220 kear yn it jier .present’ zijn. Tink ris ta 220 kear mei fjou wer man de greate en swiere kloK ken liede en op ’e tiid wêze. En hwat fortsjinnen dizze mins- ken? Skrik der mar net fan mins- ken. hwant hja krigen der foar ,de kapitale som’ fan tweintich goune of wy kinne ek sizze ,twa tüzen sinten.’ Rekkenje nou seis mar üt hoefolle dat elke kear wie. zich hierover dan ook danig opwond is heel be grijpelijk. Workum, 1 augustus 1967. Burgemeester en wethouders Workum. B. van Haersma Buma, burgemeester G. Schilstra, wnd. secretaris Het is vandaag voor het laatst, dat ik dit Langszij’ verzorg. De dagen zijn te tellen, die ons nog scheiden van ons vertrek uit Wor kum. En u mag gerust weten, dat het ons erg veel moeite kost om van Workum afscheid te nemen. De jaren, die we hier hebben door gebracht, behoren tot de beste van ons leven. Dat meen ik zonder over drijving -te kunnen zeggen. Misschien vraagt u zich af waar om ik dan eigenlijk wegga! Als het dan werkelijk in Workum zo goed wonen en werken is, waarom dan nog niet wat gebleven? Ja, dat is, zoals ik telkens weer merk, bij zonder moeilijk duidelijk te maken aan iemand, die geen predikant is. Laat ik het nu maar zo zeggen: o at hoort bij ons predikantenbestaan. Wij, dominees, zijn trekkers. Dan zitten we eens een jaar of wat nier dan weer een jaar of wat ergens anders. En als dat niet gebeurt, ha pert er iets. Geen wonder dan ook dat een niet onbekend emeritus predikant aan de bungalow, die hij na zijn emeritaat betrok, de naam gaf Underweis’. Die naam heb ik altijd een prachtige vondst gevon den. Toch ben ik er van overtuigd, dat deze dominee, toen hij die naam aan zijn huis gaf, niet al leen gedacht heeft aan zijn eigen predikantenloopbaan. Dat .Under weis’ heeft nog een diepere bete kenis. Deze nl., dat in feite elke gelovige, dominee of niet, .onder weg’ is. Dat is al begonnen met Abraham, die ,op weg’ ging, omdat God hem geroepen had zijn vader land te verlaten. Christen-zij n be tekent pelgrim-zijn, op reis, op weg elke dag van je leven, naar Gods toekomst, naar het Koninkrijk. Zo doende kon de bekende Bunyan zijn Christenreis naar de eeuwig heid schrijven, een boek, dat voor vroegere generaties veel heeft be tekend. Dit ,op weg zijn’ maakt het ons niet altijd gemakkelijk. Op reis zijn brengt nu eenmaal allerlei on gemakken en bezwaren met zich mee. Maar het is ook een groot voor recht. Je weet in elk geval van ’n doel en zodoende kan het leven Pooit doelloos of zinloos zijn. Dus: samen zijn we .underweis’. Welnu ik wens u allen op uw weg naar Gods toekomst een goede reis! In elk geval gaat u uw weg niet alleen. Er is immers een Gids, die ons geleidt. Want: God is zelf vooraan geschreden, Hij verlicht, verlost zijn volk, baant het pad, dat wij betreden en verjaagt de donk’re wolk. G.v.Z. 30-MEREN TOCHT WORKUM Workum heeft de deel nemers en deelneemsters van deze tocht, die woensdag namiddag te Workum arriveerden op sympathie ke wijze begroet. Er waren 141 bo ten en 400 passagiers. We kunnen wel aannemen dat de zeilers, toen ze in Workum eenmaal gemeerd lagen blij waren dat ze nu rustig een warme maaltijd konden klaar maken. Het was een prachtig ge zicht, al die bootjes en boten ge meerd te zien liggen aan de kant van de Dolte. Lagen ze een vori ge keer allen langs de Trekwei, nu hadden ze ligplaats gekozen in het centrum van de stad. Ze lagen aan beide zijden van de Dolte vanaf de Begine brug tot aan de plaats waar de brug over de vaart naar de lel- polle gelegen heeft. Er waren ook grotere kruisers bij en tevens heel kleine bootjes. Veel Workumers gingen woens dagavond even een kijkje nemen langs de Doltewal om de vloot te bewonderen. Het leek wel of de ze dag stond in het teken van de zuivel want de brugleuningen en lichtmasten waren versierd met op Abonnementsprijs f 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. BEJAARDENTOCHT WORKUM Woensdag 2 augustus was de grote dag voor de bejaar den in Workum. De dag waarop deze hun jaarlijkse tocht zouden maken, ’s Morgens om kwart voor tien was de tijd van vertrek. De reis zou deze maal gemaakt, worden met 3 autobussen en niet meer met particuliere wagens. Dit wegens ’t steeds drukker wordende verkeer dat het in file rijden voor een groot aantal wagens steeds moei- 1 ijker maakte. Reeds vroeg waren vele bejaarden gereed voor het ver trek. Het weer leek prachtig te worden. We menen dan ook dat de ze tocht ook dit jaar weer een succes zal worden. De reis gaat naar Olterterp en Appelscha. BALDADIGHEID WORKUM. Zaterdagmiddag maak te een Bolswarder jongeman acro batische toeren aan een zonne scherm van Folkert’s Banketbakke rij, wat natuurlijk op brokken moest aflopen. Dat de eigeraar Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend dat minister van volkshuisvesting ruimtelijke ordening bij rondschrij ven d.d. 30 juni 1967, MG 67-19, besloten heeft tot het tijdelijk ver ruimen van de financiële facilitei ten voor de verbetering van het particuliere woningbezit. Een en ander houdt o.a. in dat voor de duur van deze maatregel de volgende maximum-'bedragen zullen gelden: voor privaatverbetering 600. voor het aanbrengen van een douche in bestaande ruimten f 660.- voor het aanbrengen van een douche-ruimte met douche-installa- tie 1200.—; voor een volledige verbetering van het woongerief (zonder privaat verbetering) 5500. voor een volledige verbetering van het woongerief (met privaat verbetering) 6000. voor het splitsen van woningen per nieuw verkregen woning 6000.—. Vloor het aanbrengen van een w.c. in een bestaande ruimte wordt maximaal 33 1/3 0/0 van 600.— 200.- subsidie verstrekt. Het zelfde geldt voor een douche in ’n bestaande ruimte. Voor het maken van een w.c. in een nieuw te maken ruimte wordt 33 1/3 van de werkelijke kosten aan subsidie verstrekt. Kost het maken van een w.c. bijvoor beeld 1500.dan is het subsidie bedrag 500. Voor het aanbrengen van een douche in een nieuw te maken ruim te wordt maximaal 400.— subsidie verstrekt. Voor het verbeteren van woongerief in het algemeen - de gehele woning of voor een deelte daarvan (bijvoorbeeld maken van slaapkamertjes) subsidie worden verstrekt met maximum van 2000.zijnde ’n derde deel van de bouwkosten groot 6000.Kost de verbou wing bijvoorbeeld 10.000.dan wordt het subsidiebedrag niet ho ger dan 2000.— (voorheen was dit 1333.—). Het is noodzakelijk dat bij de in diening van de bouwplannen een reëel opgezette begroting wordt bij gevoegd. Nadere inlichtingen en benodig de formulieren worden op het kan toor van gemeentewerken ver strekt. Met deze publikatie zijn alle voor gaande publikaties vervallen. De bovenomschreven verhoogde subsidieregeling is van TMDELIJ- KE aard. INBRAAK WORKUM Het afgelopen weekein de is mgebroken in één van de op slagplaatsen van de firma Beuker aan de Kaeidyk. De dieven hebben door het in- slaah van enkele ruiten zich toe gang verschaft tot de loods waar voor een gewicht van 1 ton aan lood werd weggenome». Na de deur te hebben geforceerd konden zij de 10 rollen lood elk van 100 kilo naar buiten brengen. Zeer waarschijnlijk stond hier een auto klaar die voor verder trans port zorgde. De politie stelt een onderzoek in. n brea noadich. Al In 15 hie de gemeente prebear- de trekwei - mei alles hwat der mear oan fêst siet - oan it Ryk of de Provinsje oer to dwaen. En dat slagge net. Och ja, der soe oer dat alles hiel hwat to skriuwen wêze mar wy kinne der nou ienkear net fierder op yngean. Wy wolle it hjir hawwe oer twa punten, en wol oer 5 en 6, en bi- gj.inne dan by 5. Adres van den klokluider P Yp- ma om verhooging zijner jaarwed den. Sa ’t wy, alderen, grif noch woi witte sille wie Pieter Ypma - Pi ter de koster - net allinne koster fan de Greate tsjerke, mar boppe- dien kloklieder. Seis dagen yn ’e wike, moast Piter deis trije kear - I T'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1