PLAATSELIJK NIEUWS S“LEX Fyftich jier lyn Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- voor en en A sa to-verhuu r Wasautomaten angszij RAP de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Radio HINGST S.V.W. agenda la Visser dk Zn» Fa. Gebr. Romkema FA. WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE IBMONSMA WORKUM HAYE VANDERWERF MENW DE BOER - i Merk 27—28 Telefoon 358 Ook voor Bier en Frisdranken ■MOHH FRISO DONDERDAG 10 AUG 1967 9 Oste JAARGANG NO. 32 MS. OVERLEDEN: geen over de maand juli 1967 hij tot i F. die ver en zou van van H. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM leden maar een BENOEMING WORKUM Benoemd per 1 augus tus als leidster aan de chr kleuter school ,It Beukerhöf’ te Koudum, onze stadgenote mej. H. Dijkstra. skriuwt ge- te Wor- Gezellige mensen blijven konen bij: Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 ONDERTROUWD en GEHUWD: geen Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Verschijnt éénmaal per week ft met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS py- om DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN van 1 augustus tot en met 7 augustus 1967. AFD. VOLLEYBAL: Aanvang der lessen op 14 augus tus a.s. CAMPING WORKUM WORKUM De eigenaar van de vas te sta-caravan op het strand heeft bezwaren naar aanleiding van hei artikel dat wij voor enige weken terug in de Friso plaatsten en dat handelde over het verwijderen een caravan op het strand. De eigenaar van de vaste sta caravan deelde ons mee dat volgens hem alles in goede orde was ver lopen, zonder dat hierbij onverto gen woorden waren gevallen. De fruitmand was niet voor de z.g.n. gedupeerde maar voor de eigenaar van de sta-caravan, die tijd en uur van terugkomst had opgegeven. Het bestuur van de camping doet thans pogingen om beide partijen aan de ronde tafel te krijgen om de schijnbaar toch aanwezige moei lijkheden die gerezen zijn door het. Verplaatsen van de caravan, nog eens te bespreken en tot een goeae verstandhouding te komen. de Wijnhandelaar - SLIJTER Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Zandbergen Aafke Louise ALS DE BAL WEER ROLLEN GAAT Reeds enige weken heeft men bij vv ,Workum’ onder deskundige lei ding van de heer Visser uit L’war- den, de training weer enthousiast ter hand genomen. Ook is de selec tieploeg bekend gemaakt. De heren C van der Kooi en L Slootjes, respectievelijk overgeko- men van QVC en Heerenveen zijn de rijen komen versterken. Ook de oude crack J Slootjes, die het vo rige seizoen wegens een kniebles sure buitenspel stond, traint hard om zijn plaats weer in te nemen. Als jonge krachten uit eigen kweek, zijn Folkert Niemantsver- driet en Eise Harkema bij de ge selecteerden ingedeeld. Het onderstaande oefen program ma ziet er zeer gevarieerd uit. 10 augustus: Heerenveen-Workum, vertrek 18 uur 12 augustus: QVC-Workum, trek 15.15 uur 16 augustus: ONS-Workum, vertrek 18 uur 19 augustus: Zwaluwen 1 (Hoorn) -Workum 1, vertrek 13.30 uur per bus 19 augustus: Zwaluwen 2-Workum 2. vertrek 13.30 uur per bus 19 augustus: Zwaluwen 1A-Wor- kum IA, vertrek 13.30 uur per bus Opstelling voor a.s. donderdag avond 10 augustus tegen Heeren veen: Doel: F. Sieperda Achter: J de Groot, F Niemants- verdriet, Sj Blom, D Dijkstra Midden: E de Jong, T Ketelaar Voor: R Wiersma, Fr Boersma, M Venema, C van der Kooi Aanvoerder: Fr Boersma Reserve: E Harkema Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 BOTSING TUSSEN AUTO EN BROMMER FERWOUDE Zondagavond jl. kwam de 17-jarige A de Boer uit Ferwou- de op de Scharnebuursterweg met grote snelheid frontaal in botsing met een auto, die bestuurd werd door de heer H de Boer uit Rotter dam, de botsing was zo hevig dat de berijder van de bromfiets door de lucht werd geslingerd en tegen het wegdek werd gesmeten. De arts, die eerste hulp verricht te constateerde dat de Boer zijn linkerarm en het sleutelbeen had gebroken en oordeelde het raad zaam, dat de jongen naar het zie kenhuis te Sneek werd overge bracht. De bromfiets werd geheel ver nield en de auto had schade aan de voorzijde. jongfeint yn Warkum dy ’t heit en mem bistellen hie. (In wike lyn ha ’k jimme dat forhael dien). Krekt trije wike letter nei de .diefstal’ stiet hy foar de .griene' tafel’ to Ljouwert. Syn 'heit wie as getiige oproppen. En as ik dan nou fyftich jier letter dizze skied- nis noch wer lês, dan sjoch ik yn myn gedachten dat lytse mantsje de stêd lans rinnen nei ’t stasjon ta. Mei ’t spoar nei Ljouwert om dêr foar de hege hearen to getügen tsjin syn eigen soan. Grif in swier stik foar de aid man. Wier mins- ken, ik sjoch him der foar de rjoch ters stean as er seit: ,Ja minhear de kast was op it slot. Mar dy jon- Afdeling Voetbal: Op 17 augustus begint de jeugd- training weer. Afdeling Gymnastiek: Hervatting der lessen op 15 aug- Lesrooster. Dinsdag 45 jongens 7 en 8 jaar; 56 huisvrouwen; 67 jongens 9 10 11 jaar; 78 jongens 12 jaar en ouder; 8—9 meisjes 14 15 jaar; 910 dames 20 jaar en ouder. Woensdag: 45 kleuters 5 .jaar; 56 meisjes 7 jaar; 67 meis jes 11 jaar; 78 meisjes 13 jaar; 8 9 meisjes ritmisch; 910 dames ritmisch. Donderdag: 45 kleuters 6 jaar; 56 meisjes 8 jaar; 67 meisjes 12 jaar; 78 keurploeg meisjes; 89 meisjes 16 jaar en ouder; 910 keurploeg dames. Vrij dag: 45 meisjes 9 jaar; 56 meis jes 10 jaar Eenspannen Bovenlands ras open klasse: le prijs Ulco van K Post- ma. Tweespannen Fries ras: 4e prijs Ulco van K Postma en Foukje Tj ZijJstra Heeg. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 4.25 per halfjaar Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontracten volgens alg. regeling LM.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Tzummarum, 31 Juli. Sedert eeni- ge maanden woonde in ons midden een Duitscher die de oorlog moe was. Hij kreeg een betrekking aan de gasfabriek alhier. Door zijn bespraaktheid en innemende manie ren wist hij het vertrouwen van verschillende ingezetenen te win nen, zoodat het hem gelukte, ta melijk grootte sommen geld ter leen te krijgen, wat des te gemak kelijker ging, daar hij aan één zij ner slachtoffers een met lak ver zegelde enveloppe in bewaring stel de, inhoudende, naar het heette, ’n waarde van 16000.—. Zondag jl. was de vogel gevlogen zoodat men argwaan begon te krij gen. Bij opening van de enveloppe bleek deze slechts een stuk blauw pak- en een vel blanco schrijfpa pier te bevatten. Aan onze ge meenteveldwachter mocht het ge lukken, hem gisteravond te Zwolle aan te houden, juist toen hij zich had ingescheept, om met de nacht boot naar Amsterdam te gaan. Dat wie dus wol in mantsje mei in giedde tonge„dy ’t der tige slach fan hie om in oar it jild üt 'e büse to praten en dat dan yn eigen büs to stekken. Mar dy fjildwachter wie him dochs to glêd óf. Ja, en nou <’t ik it dochs oer de pelysje haw, wol ik mei iens efkes werom komme op it forhael fan dy syn pear GEBOREN: Sjoerdtje Meintje dochter van Bauke Riemersma en Jennij Rom kema CONCOURS HIPPIQUE BUITENPOST WORKUM Bij het de vorige week te Buitenpost gehouden concours hippique werden door Workumer paarden de volgende prijzen be haald: Rubriek eenspannen Fries ras li- mietklasse: 3e prijs Liese van S. Postma. GESLAAGD HEMELUM Aan de hogere Zee vaartschool te Groningen slaagde voor scheepswerktuigkundige de heer R S Sikkes. CONCERT CRESCENDO IN ST. GERTRUDIS WORKUM De vorige week donder dag gaf de brassband Crescendo ’n concert in het bejaardencentrum St Gertrudis. Het was aanvankelijk de bedoeling dit concert te geven op het pleintje voor het gebouw, maar daar het ’s avonds tamelijk fris was ging men ertoe over het concert binnenshuis te geven. Het werd nu in de grote hal gegeven, wat nog een verrassing opleverde, want de hal bleek acoustiek zeer goed te voldoen. Het concert viel goed in de smSak bij de vele be jaarden, die zich in de hal hadden verzameld. Crescendo zou vorig jaar bij de opening van het bejaardencentrum aanwezig zijn, maar was toen af wezig daar verschillende overdag niet konden komen, Crescendo beloofde toen nog concert op een later tijdstip. Van daar dit concert in de hal, waar over de bejaarden zich zeer vol daan en dankbaar betoonden. BIJLSMA'S VISHANDEL HEEFT NIEUW VISREINI- GINGSBEDRIJF IN GEBRUIK WORKUM Bijlsma’s vishandel heeft voor enige weken een nieuwe vis- reinigingsbedrijf in gebruik aan de Spoardyk. Bijlsma heeft onlangs gekocht het huis no. 66 aan de Spoardyk en het laten inrichten als visreinigingsbedrijf. De ruimte die men daarvoor had in het huis aan de Merk, was daarvoor te klein geworden. Dat zal men be grijpen als men weet dat Bijlsma een omzet heeft van l*/s ton vis per week. Hier heeft men de ruim te. Hier wordt de vis niet alleen schoongemaakt, maar geheel pan klaar of gereed gemaakt voor de verkoop in de winkel. Aan de achterkant van de ruimte zijn de koelcellen waar de vis koe’ wordt bewaard en ook een diep vriescel waar een temperatuur heerst van maar eventjes 22 gra den onder nul. In de diepvriescel zagen we ook de viskoppen in gro te bakken opgestapeld. Men kan te genwoordig alles gebruiken. Deze koppen, die vroeger werden wegge gooid worden thans uitgevoerd naar Italië. Ook vindt men daar in de hoek van het bedrijf een afgesloten ruimte voor het roken van paling. In de koelcel heeft iedere chauf feur van Bijlsma een apart rek waar vis komt te liggen, zodat ie der weet welke vis hij mee moet hebben voor de verkoop. Bij bezichtiging van dit bedrijf bleek ons hoe de vis zeer veel be handelingen moet ondergaan, voor dat deze op tafel staat. ge wist er wel raad met om dy open te krijen en by it geld to kom men. Hy doet my en myn frou in hoop verdriet an minhear.’ De Ljouwerter krante oer dat gefal ,Een treurige schiedenis is het met kum.’ ,De eisch is 1 jaar gevangenis straf. De verdediger Mr. C. A. Ro mer te Leeuwarden refereert zich aan het oordeel der Rechtbank.’ En nou: .Workum. De vorige week heeft onze agent van politie van der Zee procesverbaal opge maakt tegen terzake van het ontvreemden van een paar nieuwe klompen. Genoemde werkman was bezig met grint te lossen bij de ce- ment-fabriek van Gebr. Hobma al hier en eigende zich toen genoem de voorwerpen toe, behoorende aan die ze daar even had neerge zet. Toen de eigenaar ze van hem terug wilde hebben, beweerde ze zelf gekocht te hebben. De politie wist hem spoedig een bekentenis te -brengen.’ .Workum. De vorige week Woens dag werd te Utrecht tot priester gewijd de Weleerw. Heer Th. Wes tendorp van hier. Dinsdag werd in de R.K. Kerk alhier door Z.Eerw. de eerste H. Mis opgedragen waar bij zeer veel belangstellenden tegen woordig waren. Uit vele woningen woei de Nederl. driekleur.’ Workum. In de godsdienstoefe ning van Zondagmiddag nam ds. C. van der Ende. predikant bij de Herv. Gem. afscheid van zijne ge meente alhier, wegens vertrek naai’ Vriezenveen, naar aanleiding van Hand. 20 vers 32. Een groote schare van belangstellenden vulde he t ruime kerkgebouw.’ Nei dit alles: ,Ik tocht jo soene folie leaver by jou frou en bernt- sjes bliuwe’ sei de fjildwachter tsjin Melle, dy ’t wer in wike as hwat sitte moaste. .Wis’ joech Melle ta antwurd, ,mar jimme triuwe my ommers el ke kear yn ’e kas.’ GEBOREN: Jolling Kornelis, zoon van Wil fried Adriaan de Pree en Geertrul- da Modderaar Klaas Johannes zoon van Hen drik Borneman en Woltje Mulder HUWELIJKEN: Wijpke Klaas van Bruggenkamp en Smid OVERLIJDEN: geen Vierduizend jaar geleden liet de machtige koning Chepren door dui zenden slaven een ontzaglijke ramide bouwen als grafteken, zijn roem te bewaren voor het na geslacht. In 1799 stond Napoleon bij reuzen pyramide. Het lijk van de Egyptische Farao, tot een mummie uitgedroogd, werd voor de dag ge haald en hem getoond. Dat was een ernstig ogenblik voor Napoleon Hoe machtig was die koning eens geweest! Wat was er van hem over gebleven? Een ingeschrompelde mummie, dat was alles! Napoleon nam zijn hoed af staarde met eerbied op het lijk van de man, die eens over miljoe nen geregeerd had. Hij stond toen zelf aan het be gin van zijn loopbaan, en de tijd dat hij de schrik van Europa werd, moest toen nog komen. Zestien jaar later was ook zijn tijd voorbij; zijn keizerrijk» was ten onder gegaan en zelf was hij als balling op weg naar St. Helena, waar hij enkele jaren later sterven. Wat is het leven van de mens? Een opgaan, blinken en verzinken! Dit geldt zowel voor de arme als voor de rijke, voor de bedelaar en de millionnair. Ieder treft hetzelfde lot. En na de dood moet elk mens rekenschap afleggen van zijn daden tegenover een heilig God. Hoe zal het u vergaan in die dag? Kunt u God ontmoeten? Is u reeds verzoend met God door Jezus Chris tus?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1