xc xx' x xrzx PLAATSEUJK NIEUWS S“LEX Fyftich jier lyn 4 ■■I itsi Workumer Krant A d vertentieblad Nieuws- voor en en Wasautomaten Fa. Gebr. Romkema JU angszij de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 ta V Kn. Radio HINGST FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VANDERWERF IJEME DE BOER JLuto-i erii u ii r (I BS lia SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 X ’W OWL II Ook voor Bier en Frisdranken Een watersport ensemble. Er is ’n treffend gebruik gemaakt van ver schillende garneringsmogelijkheden f - FRISO 10 ct. per m.m DONDERDAG 17 AUG. 1967 NO. 33 90ste JAARGANG 14 DE SPECIAALZAAK VOOR geen aan J O fierder ver. wenschen tot Alde- F. inzending van advertenties vóór jf op woensdagmorgen de En- Merk 27 28 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven konen bij: Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 sluis te Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA'S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Abonnementsprijs f 1.50 per kwart per post f 4.25 per halfjaar Advertentietarief: Verschijnt éénmaal per week T.A AT UW VERZORGEN en de kombinatie van wit met een zachte kleur rood. enz. Terwijl wij te- hebben gedragen, dat de doch wor- van Het gevolg was dat de koe werd aangereden. Het bleek dat de koe zodanig was verwond dat het dier moest worden afgemaakt. De auto werd bestuurd door de heer S van der Pal uit Workum. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Kontractcn volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief KIND ONDER PAK STROO WORKUM Maandagmiddag reed een grote vrachtwagen beladen met pakken stroo door Workum. Ter hoogte van de brug naar Bascohof viel een pak stroo van de auto en kwam net terecht op een dochter tje van de heer Rekker. Daar de pakken stroo niet zwaar waren liep dit ongeval zonder noe- menswaardig letsel voor het meis je af. BROMMER BOTSTE TEGEN AUTO WORKUM de zoon van met zijn brommer tegen een voor hem rijdende volkswagen. Doordar de auto plotseling remde wist, de heer IJntema niet tijdig genoeg te stoppen met het gevolg dat de brommer tegen de volkswagen bot ste. De brommer liep grote schade op en de auto werd aan de achterkant beschadigd. DRIEDUIZENDSTE SCHIP DOOR DE SLUIS STAVEREN. Melden we twee we ken geleden dat het 2000ste ple zierjacht de Staverse sluis passeet de, thans kunnen we meedelen dat vorige week vrijdag om kwart voor drie de kruiser ,Maja van de heer K Min uit Driehuis bij Velsen al4 drieduizendste jacht de kwam binnenvaren en geschut worden. de Wijnhandelaar - SLIJTER Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Zaterdagmiddag reed de heer A IJntema Namens het gemeentebestuur bood de sluiswachter Sj K Zwaan de heer Min een wandbord aan met het wapen van Staveren. Marathon kampioenschappen bonden. De deelname is al tot 180 atleten vain allelei nationaliteiten geste gen, o.a. Bulgaren, Grieken, Engel- sen, Duitsers, Oost Duitsers en zelfs een Japanner en natuurlijk Nederlanders waaronder zes Frie zen. Yn de wike fan 16 t/m 21 july 1917 stie op *e Merk: .Bioscope Mo derne’ Dir. D. Schouten Zn. De eenige Bioscope in Nederland die vereerd werd met een zilveren Me daille, voor hare duidelijke en rus tige beelden. Ook nu hebben wij kosten noch moeite gespaard, om het beste van den tegenwoordigen tijd te kunnen presteeren, en wij houden ons overtuigd, dat wij ook dit jaar het vertrouwen dat ons teeds ten deel valt, ook hier weer zuilen bevestigen. In het bijzonder vestigen wij de aandacht op onze prachtige PATHE en oorlogsjournalen, en de volgen de drama’s in 3 en 4 afd: Noodlottige stroomingen. De gek van de klippen. De droom van een zeeman, enz vens zorg programma’s door gepaste, i hoogst Komiesche nummers den aangevuld, die de zaal Lachsalvo’s zal doen daveren. Dinsdag op veelvuldig vereerd verlangen, in het bijzonder der R. K. Jongelingsvereniging, 2 pracht- voorstéllingen. Aanvang 6 en 8 uur nieuwe tijd. .Van Kribbe tot Kruis’ Pracht film in 4 Afd.. geheel gekleurd. Ge volgd door .Kerstgedachten’, diep ingrijpend drama. Op Vrijdag het wereld beroemde "■erk van Bertha van Süttner ,De wapens neer.’ Entreé le rang 65 - 2e rang 45 - 3e rang 30 cent.’ Sa, en dan geane wy nou fan hüs. ,De tegenwoordige regeering van Rusland heeft den gewezen Tsaar en diens familie vrijwel zijn gehee- le vermogen afgenomen, ten bate van de schatkist. Dat is geen klei nigheid, want het inkomen van den Tsaar was het opstrijken nog wel waard, wat wel blijken kan uit de volgende cijfers. Het inkomen van het hofministe- rie alleen bedroeg jaarlijks meer dan 84 millioen gulden. Inkomens uit. rijks schatkist waren: huishou den ruim U/a millioen. Onderhoud paleizen 14 millioen. Administratie ruim 3 millioen. Stallen en gara ges 2’/a millioen. Eetservies 78000 KLEUREN T.V. WORKUM Dinsdagmiddag jl kre gen wij een telefoontje van de Fa. Westerhuis met het verzoek even een bezoek te willen brengen aan de zaak. Toen wij daar arriveerden werd ons medegedeeld, dat maandagmid dag door de fa. Westerhuis het kleurentestbeeld van de steunzen- der Wieringen, was ontvangen. Dit testbeeld werd die maandagmiddag voor het eerst uitgezonden. Ook deze middag zou men proberen om dit testbeeld weer te ontvangen. En dit gelukte. Het was een prachtig gezicht al die rode, blauwe, gele, groene blokken op het scherm te zien verschijnen. Als straks de eerste beelden op het scherm verschijnen zal dit voot al bij natuuropnamen een uniek ge zicht zijn. Het zal dan ook wel niet zo lang meer duren of de eerste kleuren TV’s zullen in Workum verkocht worden. Bewaking paleizen' meer dan 2 mil- lioen. Voorts leverden wijnbergen, vischvijvers, molens, enz. jaarlijks een 40 millioen op. Terwijl er dan nog waren de z.g.n. cabinets-goe- deren, twee reusachtige Siberische districten, waarvan 26 millioen bun der (als ongeveer half Frankrijk) persoonlijk eigendom van de Tsaar waren. Een groot deel van dit land is met oerwoud bedekt, wat een onberekenbare schat is, terwijl de Tsaar er voorts overvloedige in komsten had uit het monopolie van den mijnbouw. In dit gebied zijn goud, zilver, ijzer, lood en soda in overvloed aanwezig. Dit alles is nu Rijkseigendom geworden. Met één pennestreek heeft de voorloopige regeering den Tsaar en zijne fami lie van hun rechten vervallen ver klaard.’ .Sedert de mobilisatie zijn de rechtbank te Breda ruim vijf tien duizend smokkelzaken behan deld.’ .De Raad van Sneek ging in een spoedeischende vergadering gister middag accoord met het volgende voorstel van B&W tot tijdelijke aanvulling van de bepalingen be treffende gasbeperking. Van 17 Ju li tot en met 17 Augustus mag geen gas worden gebruikt, anders dan in de beide stations, het ziekenhui en de gebouwen voor publieke dien sten bestemd.’ Der wie yn it hiele lan in great tokoart oan stienkoal. En krektlyk as yn Snits waerd yn alle plakken hwer in gasfabryk wie. it gasfor- brük oan bannen lein. Ek yn War- kum. Net allinne dat de priis fan in kub. meter gas bilangryk djür- der waerd - yn 1917 wie dat al 17 sinten - mar men mocht net mei’ as safolle brüke. Kaem men det boppe, dan moast men boete bitel- je en ,bij herhaling' krige men gjlu gas mear. In wünder wie dat net hwant der wiene tiden dat der mar foar in wike manich stienkoal mear wie. En bitelle men earst noch gjln IJ goune foar in ton, yn 1917 we d: t al 33.50, en de .kwaliteit van de kolen laat veel te over’ sa ha ’k lézen. KOE ONDER AUTO WORKUM Zaterdagmiddag brak een koe uit het land van de heer J S Bokma aan de Spoardyk. Het beest stak daarna recht over de weg toen juist een auto passerde. ATLETIEK WORKUM Bij atletiek wedstrijden jl zaterdag in Harlingen kwamen verschillende Workumer atleten tot goede prestaties. Zo werd Pieter Wouda op de 3000 meter heren ABC klasse zes de: winnaar op dit hoofdnummer werd Cees Clement. Bij de heren D klasse werd Ben nie de Vries vijfde eveneens over 3600 meter. Wiebe Koopen boekte een fraai succes door als tweede te eindigen bij de junioren A op de 1500 meter Tenslotte werd Lolke Westra op de 400 meter tweede. Zaterdag 26 augustus wordt internationale marathon in schede gehouden, ook hier zullen enkele Workumer atleten aan deel nemen. Zij hopen natuurlijk de eindstreep te bereiken, wat op zich zelf al een goede prestatie is. De afstand van een marathon is 42 kilometer en 195 meter. Tevens zijn aan deze wedstrijd de Nederlandse WORKUM BUITEN DE REISGIDS Weet u, dat er twee stadjes Wor kum bestaan? In het ene kunt u wandelen van Trekwei dyk. U kunt de gevelstenen met schepen teilen; uzelf weerspiegeld zien in winkelruiten, slenteren langs de tafels en de manden vol koopjes. Het tweede Workum laat zich niet zo gemakkelijk ontdekken. Het is het Workum, weerspiegeld in en gezien vanuit de waterkant. Een Workum van rietkragen en weilanden, boerderijen en tuinen, werven, fuiken en schepen. Het Water-Workum is haast onherken baar. Alleen de Grote Kerk schijnt beide steden te verenigen. Zo bestaat veel wat- wij zien in veelvoud. Een vereniging kunnen wij zien vanuit het lidmaatschap en vanuit een bestuur. Een kerke’ij ke gemeente vanuit, de kerkbank op zondag of vanuit de kerkeraad. En hoe veelvoudig is de mens zeil eigenlijk wel? Hoe verschillend toont hij zich onder wisselende om stand.igheden? Hoe verschillend denkt hij over anderen en over zichzelf? Tenslotte: durven wij nog iets te zeggen over God? Zijn al onze beschrijvin gen, zienswijzen, symbolen niet on toereikend? Toch kunnen wij het ook nog an ders zeggen: wij raken nooit uit gespeurd naar die rijkdom, die ver borgen ligt achter uiterlijke woor den als God, Geloof en Religie. Mensen, kerken, religies hebben elkaar nodig om te komen tot eer. juister begrip, een intenser geluk, een werkelijke vrede. Dat is een Workum bbiten de boekjes’ God is meer dan ónze Godsleef! J. P. J. K. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 8 augustus tot en met augustus 1967 GEBOREN: Neeltje Henrica, dochter van Thijs Folkertsma en Sijtske Harms ONDERTROUWD: Anne Koopmans 27 jaar wonen de te Workum en Jacoba Janke Dijkstra 23 jaar te Leeuwarden GEHUWD: Hermanus Dirk Rietdijk 23 jaar wonende te Bolsward en Jessie Hiemstra 21 jaar wonende te Wor kum OVERLEDEN AUTO TEGEN BOOM WORKUM. Zondagavond reed de heer van der T. uit het Heiden schap met volle snelheid tegen een boom aan de Spoardyk, vlak tegen over het autospuitbedrijf van de heer Riemersma. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor maar de auto was zo beschadigd, dat ze door een kraanwagen van Garage Speerstra moest worden weggesleept. Y i /X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1